Migracje wielokrotne: Podejście ilościowe

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Justyna Salamońska
Kwota dofinansowania
Koszty
620 160 PLN
Czas trwania
26.01.2021-25.10.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2020/37/B/HS4/01350 OPUS

MultiData to projekt badawczy, który ma na celu bardziej precyzyjny opis migracji międzynarodowych, a w szczególności migracji wielokrotnych. Nie każda migracja jest podejmowana raz i na zawsze. Migranci często migrują kilkukrotnie, na różnych etapach swojego życia. Kiedy migrują oni po raz kolejny, mogą wrócić do tego samego miejsca lub wybrać inne miejsce docelowe. Migrantów, którzy migrują  więcej niż raz i do więcej niż jednego kraju docelowego, nazywamy migrantami wielokrotnymi. Dotychczasowe badania nad migracjami dokumentowały głównie indywidualne historie i historie rodzin migrantów wielokrotnych, które dają nam bardziej dogłębne zrozumienie tego zjawiska, ale nie pozwalają uzyskać bardziej ogólnego obrazu. Dlatego celem projektu MultiData jest zebranie danych na  temat migracji wielokrotnych przy zastosowaniu podejścia ilościowego. Do śledzenia migracji wielokrotnych zostaną wykorzystane dwa rodzaje danych ilościowych. Po pierwsze, istniejące badania sondażowe pozwolą na opis skali migracji wielokrotnych i ich zasięgu geograficznego. Dane z sondaży społecznych pozwolą również na zbadanie, w jakim stopniu migranci wielokrotni różnią się od innych migrantów, to znaczy czy migranci wielokrotni posiadają więcej, czy mniej zasobów niż inni migranci? Co więcej, podczas gdy tradycyjne źródła danych, takie jak rejestry i sondaże, pozwalają zrozumieć niektóre aspekty migracji wielokrotnych, pojawiają się nowe dane, które posiadają potencjał dla lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób migranci wielokrotni przemieszczają się pomiędzy różnymi miejscami w czasie. Projekt wykorzysta duże dane dotyczące pracowników naukowych i piłkarzy w celu zobrazowania trajektorii międzynarodowych, w tym migracyjnych powrotów i osiedleń. Wykorzystanie  różnych rodzajów danych nie pozostaje bez wyzwań i dlatego ważnym celem MultiData, obok opisu migracji wielokrotnych, będzie ocena różnych źródeł danych i tego, w jakim stopniu te dane mogą pomóc zrozumieć migracje wielokrotne.

Projekt MultiData będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Austrii i Francji. Rezultaty projektu zostaną opisane w szeregu publikacji dotyczących migracji wielokrotnych oraz badania migracji za pomocą metod ilościowych. Zespół projektowy przedstawi też wyniki projektu na konferencjach międzynarodowych. MultiData, oprócz publikacji naukowych, dostarczy materiałów dla publicznych debat o migracji, prowadząc do bardziej zróżnicowanego i realistycznego zrozumienia migracji.

Call no. 1/949/2021 for a National Science Centre Scholarship (12.10.2021)

Principal Investigator of the research project

Multiple migrations: Quantitative data approach

announces a call no. 1/949/2021 for a National Science Centre Scholarship

Information about the project:

MultiData is a research project which aims to provide a fine-tuned picture of international movements, focusing on multiple migrations (involving people who lived in two or more countries outside of their country of origin). MultiData will provide evidence on multiple migrations using a quantitative approach. To do so, the project will utilise two kinds of quantitative datasets. First, the evidence from social surveys will be used to examine the volume of multiple migrations and their geographies. The social survey data will also allow studying to what extent multiple migrants differ from other migrants, that is, do multiple migrants possess more or fewer resources than other migrants? What is more, while traditional data sources, such as registers and surveys, shed light on some aspects of multiple migrations, there are new sources of data, which hold a potential to tell us a more comprehensive story about how the multiple migrants move between various places across time. The project will use big data on academics and footballers, to map the trajectories of international movement, return and settlement among the two professional groups. However, use of various data sources does not remain without challenges, and this is also a task for the MultiData, to assess these different data sources and to what extent various data can help us to understand the multiple migrations.

Requirements

(Verified on the basis of information provided in the CV, and in the submitted documents)

Mandatory requirements

The candidate for the scholarship should meet the conditions set out in Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (Hereinafter referred to as “Regulations”)

Additional requirements

 • Status of a Master or PhD student in the field of social sciences or information  technology or interdisciplinary studies,
 • proficiency in English,
 • proficiency in quantitative data analysis using R, STATA or SPSS,
 • experience of drafting academic papers,
 • experience of presenting at conferences,
 • experience of working in a team.

Duties and responsibilities will include

 • Supporting PI in working with secondary data from social research,
 • identification of relevant datasets,
 • gaining access to the datasets,
 • data preparation and cleaning,
 • data analyses,
 • participation in dissemination of the project (presentations for conferences, co- and single-authored academic papers, website materials)

Terms of awarding a scholarship

 • Scholarship period (taking into account the conditions set out in the Regulations): 12 months,
 • Monthly scholarship amount: 5000 PLN gross,
 • Starting date (at earliest): November 2021.

Required documents

 • CV in Polish or in English, including and describing the applicant’s: record of academic achievements, list of publications, current achievements resulting from the conducted research, and qualifications.

Please include the following declaration (signed) in your CV:

“I hereby declare that the information and details provided above are true and accurate, which I hereby confirm with my signature”.

 • Cover letter;
 • A sample of writing in Polish or English (e.g. MA thesis chapter, published article, etc.);
 • Scanned copy student status confirmation (valid ID or certificate) – MA, PhD;
 • Scanned copies of any documents proving the applicant’s familiarity with the required software, experience, skills, and abilities (e.g. internship/traineeship completion certificates, certificates of work history, training completion certificates, testimonials);
 • Scanned copy of signed Data processing declaration (Annex 1).

Information on the recruitment process

Recruitment procedure

 1. Submission of documents

Scans of the Required documents listed above, should be sent to nauka@kozminski.edu.pl by 31.10.2021 23:59 (PDF preferred).

Please state in the email subject line following text: NCN scholarship no. 1/949/2021

 1. Interview

The recruitment interview with candidates will be conducted by the Recruitment Committee.

 1. Decision

The decision is planned to be announced by November 15, 2021.

The results of the call will be published on the website of the Kozminski University. 

The  decision  of  the  recruitment  committee  cannot  be  appealed against.

The rules of the call and candidates evaluation are set out Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects, Annex to Resolution No. 25/2019 of the NCN Council (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1_ang.pdf )

The  recruitment  committee  shall  review  proposals  for  NCN  scholarships  taking  into account their  completeness and compliance  with  the terms set out in the call announcement. 

If you have any questions regarding the project and the content of the recruitment notice, please send them to the Principal Investigator, i.e. Professor Justyna Salamońska, jsalamonska@kozminski.edu.pl

The research project: Multiple migrations: Quantitative data approach is funded by National Science Centre under an agreement no. UMO-2020/37/B/HS4/01350

Annex 1 - Data processing declaration

prof. ALK dr hab. Justyna Salamońska