Prawnicze Seminarium Doktorskie 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00
 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
12.10.2019
16.11.2019
14.12.2019
18.01.2020
25.04.2020
23.05.2020

Dziekanat Kolegium Prawa

pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

DOKTORATY I HABILITACJE NA PRAWIE

Wysoki poziom obronionych doktoratów oraz bardzo dobra ocena badań naukowych miały decydujący wpływ na decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, która przyznała Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych. ALK jest pierwszą w historii polską uczelnią niepubliczną, która uzyskała takie uprawnienie.

Decyzja Centralnej Komisji stanowi ukoronowanie piętnastolecia działalności Kolegium Prawa ALK i jego szybkiego rozwoju. Jest także zwieńczeniem krótkiego - siedmioletniego - ale bogatego dorobku uczelni w zakresie prowadzenia opieki naukowej nad doktoratami, realizowanego po uzyskaniu w maju 2009 roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

W ciągu 15 lat od powołania Kolegium Prawa Akademia Leona Koźmińskiego stała się wiodącym ośrodkiem naukowym w tej dyscyplinie w kraju, a sieć kontaktów międzynarodowych zaowocowała porozumieniami z ważnymi centrami edukacji prawniczej za granicą. Znakomita kadra profesorska - Kolegium zatrudnia na pierwszym etacie 25 profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych - oraz silnie zmotywowana i zorientowana na szybki rozwój naukowy grupa adiunktów i asystentów stanowią mocne zaplecze intelektualne dla rozkwitu badań w obszarze prawa.

Realizowane w Kolegium Prawa badania, w tym prowadzone w ramach prac nad doktoratami, obejmują bardzo szerokie spektrum zagadnień prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej, prawa handlowego, prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, postępowania karnego i kryminalistyki, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa własności intelektualnej. W obronionych w ALK doktoratach w dyscyplinie prawo dostrzec można wspólny komponent gospodarczy wynikający z prawnobiznesowego profilu uczelni, stanowiący dodatkową wartość teoretyczno-praktyczną. 

- Możliwość przeprowadzania przewodów habilitacyjnych jest uwieńczeniem naszych wysiłków zmierzających do uczynienia z Kolegium Prawa jednostki mogącej konkurować z najlepszymi wydziałami prawa, bo posiadającej pełnię praw akademickich. Jest także szansą dla naszej młodszej kadry na rozsądne poprowadzenie kariery naukowej w ramach alma mater aż do uzyskania samodzielności naukowej - mówi prorektor ds. studiów prawniczych dr hab. Monika Całkiewicz. - Takie uprawnienia jeszcze bardziej zdynamizują naukowe aspiracje osób związanych z Kolegium Prawa ALK, a uczelni dają możliwość stania się prawdziwą kuźnią kadry naukowo-dydaktycznej

Kolegium Prawa od początku wpisywało się w misję Akademii Leona Koźmińskiego powołanej do wszechstronnego kształcenia ludzi biznesu, przedsiębiorców i prawników - przedstawicieli klasycznych zawodów prawniczych, prawników korporacyjnych czy partnerów-finansistów czy ekonomistów. - Kształcimy ludzi biznesu z wysoką kulturą prawną ale też prawników z dogłębną znajomością biznesu - mówi Rektor ALK prof. Witold Bielecki. Jednym z nowych pomysłów dydaktycznych jest połączenie studiów prawniczych i finansowych. Absolwenci uzyskają wówczas dwa dyplomy: prawa na specjalności prawo gospodarcze oraz finansów i rachunkowości na specjalności doradztwo podatkowe, inwestycyjne i rachunkowe.

W Kolegium Prawa ALK na jednolitych studiach magisterskich kształci się 1200 osób. Niewielkie grupy ćwiczeniowe i bezpośredni kontakt studentów z profesorami to unikatowa cecha studiów prawniczych w Koźmińskim, które zyskały dzięki temu opinię kameralnych i elitarnych. Realizowany program studiów prawniczych opiera się nie tylko na dorobku polskich uczelni, ale także amerykańskich szkół prawa. Uwzględnia standardy kształtowane przez organizacje międzynarodowe zrzeszające jednostki kształcące prawników: International Association of Law Schools (IALS) oraz European Law Faculties Association (ELFA). Prawo jako kierunek kształcenia w ALK posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2012 r.).

Indywidualną opieką naukową są też otoczeni słuchacze Prawniczego Seminarium Doktorskiego, przygotowujący własne dysertacje. W seminarium uczestniczy ponad 200 osób, najczęściej praktyków prawa, którzy piszą doktoraty by podsumować pewien etap swojej kariery zawodowej.

- Nie jesteśmy nastawieni na masową "produkcję" doktorów prawa. Satysfakcjonuje nas w zupełności gdy broni się, jak dotychczas, około dziesięciu osób rocznie, bowiem tematyka prac, ich poziom i ogólne przygotowanie doktorantów stawiają nas w czołówce krajowej - mówi dr hab. Monika Całkiewicz.


W sprawach naukowych informacji udzieli dr Mateusz Woiński - Sekretarz Naukowy Seminarium woinski@alk.edu.pl tel. (22) 519-21-49,


w sprawach administracyjnych mgr Ewa Wiśniewska - Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa ewaw@alk.edu.pl tel. (22) 519-21-50,


w sprawach otwarcia przewodów i obrony rozprawy doktorskiej mgr Rafał Dobosz - Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych awanse@kozminski.edu.pl tel. (22) 519-22-35.

 

DECYZJE CENTRALNEJ KOMISJI DS. STOPNI I TYTUŁÓW NAUKOWYCH