Jednostki akademickie działające w obszarze ESR

Zakład_Nauk

Jednostki Akademii działające na rzecz ESR

Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR

prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska

Doktor habilitowana nauk społecznych, profesor ALK w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.

Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Pracowała także przy Polskiej Prezydencji w Radzie UE jako przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Visiting Scholar w MIT (2016-2017, 2019). 

Od 2015 roku członek Rady Programowej w Startup Hub Poland. Stypendystka programu „Mobilność Plus” (2016 – 2017), Fundacji Kościuszkowskiej (2014), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2010) i Wiliama J. Fulbrighta (2007), laureatka nagrody dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współautorka programu specjalności – Management and Artificial  Intelligence in Digital Society (Zarządzanie i sztuczna inteligencja w społeczeństwie cyfrowym) na kierunku Zarządzanie, na studiach pierwszego stopnia, realizowanych w języku angielskim w formie stacjonarnej w ALK. Jesienią 2020 roku rozpoczyna badania w American Institute for Economic Research nad automatyzacją pracy, a następnie dołącza do programu Labour and Worklife na Uniwersytecie Harvarda.

Autorka monografii "Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję" (UNIVERSITAS, 2016) oraz wielu publikacji naukowych w czasopismach i monografiach, współautorka książki "Collaborative Society" (The MIT Press) www.collaborativesociety.net, wydanej wspólnie z Prof. Dariuszem Jemielniakiem.

Pełnomocnik Rektora ds. Edukacji na rzecz Odpowiedzialnego Zarządzania

dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

Dyrektor Honorowy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych

prof. Wojciech Gasparski

Jeden z polskich prekursorów prakseologii, teorii systemów, naukoznawstwa, organizacji i zarządzania, etyki życia gospodarczego.

Professor Emeritus Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 1999–2013 był dyrektorem Centrum Etyki Biznesu CEBI, jednostki wspólnej Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od 2013 jest dyrektorem honorowym Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, które uczynił najważniejszym ośrodkiem badań i studiów na rzecz rozwoju dyscypliny w Polsce oraz miejscem spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania tyleż skutecznego, co społecznie odpowiedzialnego biznesu. Fakt ten został doceniony przez International Society of Business, Economics and Ethics (ISBEE) organizujące co cztery lata światowe kongresy zwane olimpiadami etyki biznesu. Piąty Światowy Kongres ISBEE odbył się w Warszawie w Akademii Leona Koźmińskiego w 2012 roku.
Przez szesnaście lat pełnił funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Założyciel i członek honorowy Collegium Invisibile.

Sformułował program prakseologii działań przygotowawczych, wzbogacił prakseologię o ujęcie prakseometryczne, a także zrekonstruował podejście systemowe w nauce współczesnej jako styl rozwiązywania problemów. Założył Pracownię Metodologii Projektowania, którą kierował przez 20 lat. Kierował Zakładem Prakseologii PAN i Zakładem Prakseologii i Naukoznawstwa IFiS PAN.

W 1994 roku zainicjował ogólnopolskie Seminarium Etyki w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (EBIGOZA), na którym prezentowane są projekty badawcze, wyniki badań oraz doświadczenia edukacyjne w zakresie etyki biznesu. Zainicjował powstanie Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska i przewodniczył jego Radzie Programowej. Współorganizator I I II Ogólnopolskiej Konferencji Etyki Biznesu.

Wiele uwagi poświęcił zagadnieniom etyki w biznesie, gospodarce i zarządzaniu. Wprowadził tę problematykę jako subdyscyplinę filozoficzną na VI Polskim Zjeździe Filozoficznym oraz zorganizował po raz pierwszy w historii Polskich Zjazdów Filozoficznych odrębną sekcję poświęconą filozofii i etyce biznesu.

Ukoronowaniem aktywności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie etyki biznesu było opublikowanie w 2013 r. pierwszego w Polsce, wieloautorskiego podręcznika w tej dziedzinie Biznes, etyka, odpowiedzialność, którego Wojciech Gasparski jest redaktorem naukowym. Podręcznik ten został uhonorowany nagrodą I stopnia za najlepszy podręcznik akademicki w 2015 r. przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Komisja etyki ALK

Komisja Etyki jest jednostką doradczą Rektora w sprawach dotyczących etyki, w szczególności w sprawach stosowania Kodeksu Etyki ALK. Ponadto Komisja Etyki rozpatruje sprawy indywidualne.

W skład Komisji Etyki wchodzą:

  • prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski - Przewodniczący Komisji
  • dr Helena Chmielewska-Szlajfer - Wiceprzewodnicząca Komisji
  • Beata Chmura - Sekretarz Komisji
  • prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
  • prof. ALK dr hab. Paweł Krzyworzeka
  • Katarzyna Kwapińska
  • Kinga Nekanda-Trepka
  • prof. ALK dr hab. Tomasz Olejniczak
  • prof. dr hab. Czesław Szmidt

Kontakt do Komisji Etyki: komisjaetyki@kozminski.edu.pl