INNORAIL: Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego

INNORAIL: Innowacyjny i zestandaryzowany model rozwoju zakupu kolejowego taboru pasażerskiego

 

 

Skład konsorcjum
Współpraca
Ministerstwo Infrastruktury (Lider projektu), Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Instytut Kolejnictwa, Akademia Leona Koźmińskiego
Kwota dofinansowania
Koszty
3 159 185 PLN
Czas trwania
02.09.2019 - 31.12.2020
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg 1/388876/27/NCBR/2019 z dn. 6 sierpnia 2019 r., ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG

Cel projektu

Celem projektu jest dostarczenie narzędzia ułatwiającego realizację polityki rozwoju i podnoszenie konkurencyjności gospodarki w sektorze transportu kolejowego .Projekt realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rozwoju systemu transportu kolejowego. Umożliwi podniesienie jakości i funkcjonalności taboru. Stworzone zostaną warunki do optymalizacji kosztów jego zakupu i eksploatacji. Wzmocniona zostanie koordynacja planów inwestycyjnych między administracją rządową i samorządową. Wyniki prac będą miały wpływ na realizację projektu strategicznego SOR Unowocześnienie parku taboru kolejowego oraz projektu flagowego Luxtorpeda 2.0 zakładającego rozwój technologii i produkcji polskich pojazdów szynowych.

Wpływ projektu

Przeprowadzone w ramach projektu badania społeczno-ekonomiczne będą miały zastosowanie w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych w obszarze transportu. Będą stanowiły wsparcie procesu obecnej aktualizacji systemu dokumentów strategicznych i programowych, jak też kolejnych jej cyklów wynikających z krótko- lub średniookresowego okresu ich realizacji. Producenci taboru i jego podzespołów oraz krajowi przewoźnicy i organizatorzy transportu uzyskają kompleksowy zestaw informacji niezbędnych do podejmowania opartych na faktach decyzji planistycznych i inwestycyjnych. W części badawczej projektu zostaną dokonane analizy obecnego stanu techniki oraz organizacji procesu eksploatacji taboru, ram prawnych w zakresie zamawiania taboru, świadczenia usług związanych z jego eksploatacją, preferencji podróżnych. Analizy zostaną dokonane dla uwarunkowań na rynku polskim i międzynarodowym. Druga część projektu będzie miała charakter wdrożeniowy. Zostaną przygotowane dokumenty określające prognozy zapotrzebowania na tabor, rekomendacje dla zamawiających tabor wg najlepszych praktyk, ramowe strategie taborowe i wytyczne dla projektowania taboru dla typowych uwarunkowań krajowych.

 

dr hab. Sebastian Jarzębowski

Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor ds. Naukowych Logistics & Procurement Center w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce.    
 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz projektów z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce.  
 

Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zagranicznych. Wielokrotne pobyty zagraniczne na wiodących Uniwersytetach w Australii, Austrii, Francji, Niemczech oraz USA, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Koordynator ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i biznesowych realizowanych w ramach programów tj. Horyzont 2020, Interreg, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności dot. integracji łańcucha dostaw, cyfrowej transformacji i zarządzania zakupami.

dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska