DD ESCP PL

ESCP DD campus

Double Degree Master in Management
with ESCP Business School

O kierunku

ESCP Business School, założona w 1819 roku, jest najstarszą uczelnią biznesową na świecie. Jej misją jest stworzenie nowego pokolenia liderów międzynarodowego biznesu i przygotowanie ich do wykorzystywania możliwości wynikających z różnorodności kulturowej. 

ESCP Business School, lub inny kampus w zależności od wybranej specjalności, ze swoimi sześcioma kampusami w Berlinie, Londynie, Madrycie, Turynie, Paryżu i Warszawie oferuje edukację biznesową o unikatowym, międzykulturowym charakterze i globalne spojrzenie na  zagadnienia międzynarodowego zarządzania. 

Uczelnia kładzie nacisk na zdobywanie przez studentów doświadczenia zawodowego. Obowiązkowe praktyki  trwają 40 tygodni (w roku akademickim 21/22); 36 tygodni (od roku akademickiego 2022/2023).  Można je odbywać w dowolnym kraju na świecie.

Studenci Master's Program in Management w ALK mogą dołączyć do tożsamego kierunku w ESCP w Paryżu na drugim roku. Wybierani są oni po pierwszym semestrze na podstawie średniej ocen z toku studiów (GPA) i akademickiego zaangażowania. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym.

ESCO Logo DD

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • znajomości metod zarządzania najwyższej jakości
  • zaawansowanej wiedzy w dziedzinie zarządzania międzykulturowego
  • praktycznego doświadczenia, zdobytego dzięki studium przypadków, tworzenia projektów i odbywania staży
  • zdolności do życia i pracy w bardzo umiędzynarodowionym środowisku
  • globalnej perspektywy dzisiejszej ekonomii

Organizacja zajęć

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zasady Naboru

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management. Następnie w trakcie drugiego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Master in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przyjęcie na studia Double Degree odbędzie się w lutym, w oparciu o średnią z toku studiów uzyskaną w pierwsze semestrze studiów (75%) i aktywność pozauczelnianą podczas i przed studiami w Akademii Leona Koźmińskiego (25%). Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. 

MSzymanska_zdjęcie.jpg
Koordynator programów double degree
Małgorzata Szymańska