ESCP DD campus

Double Degree Master in Management
with ESCP Business School

O kierunku

ESCP Business School, założona w 1819 roku, jest najstarszą uczelnią biznesową na świecie. Jej misją jest stworzenie nowego pokolenia liderów międzynarodowego biznesu i przygotowanie ich do wykorzystywania możliwości wynikających z różnorodności kulturowej. 

ESCP Business School ze swoimi sześcioma kampusami w Berlinie, Londynie, Madrycie, Turynie, Paryżu i Warszawie oferuje edukację biznesową o unikatowym, międzykulturowym charakterze i globalne spojrzenie na  zagadnienia międzynarodowego zarządzania. 

Uczelnia kładzie nacisk na zdobywanie przez studentów doświadczenia zawodowego. Obowiązkowe praktyki  trwają 40 tygodni.  Można je odbywać w dowolnym kraju na świecie.

Studenci Master's Program in Management w ALK mogą dołączyć do tożsamego kierunku w ESCP w Paryżu na drugim roku. Wybierani są oni po pierwszym semestrze na podstawie średniej ocen z toku studiów (GPA) i akademickiego zaangażowania. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym.

ESCO Logo DD
Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • znajomości metod zarządzania najwyższej jakości
  • zaawansowanej wiedzy w dziedzinie zarządzania międzykulturowego
  • praktycznego doświadczenia, zdobytego dzięki studium przypadków, tworzenia projektów i odbywania staży
  • zdolności do życia i pracy w bardzo umiędzynarodowionym środowisku
  • globalnej perspektywy dzisiejszej ekonomii
Organizacja zajęć
  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zasady Naboru
Paulina Seroka

Studenci rozpoczynają naukę na kierunku Master in Management Następnie w trakcie trzeciego semestru studiów składają aplikację na udział w wybranym programie double degree. Zasady naboru na program Master in Management są dostępne na stronie kierunku TUTAJ.

Przy naborze na programy double degree głównym kryterium wyboru jest średnia ocen otrzymanych w trakcie pierwszego roku. Przy rekrutacji na program double degree może wystąpić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów. Szczegółowe informacje: 

Koordynator programów double degree

Paulina Seroka