AKADEMIA 4.0

AKADEMIA 4.0 – Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK

Logotypy power
Czas trwania
1.05.2019 – 31.12.2023
Budżet całkowity Projektu
Koszty
11 787 757,38 PLN
Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich i budżetu Państwa
Koszty
11 432 945,88 PLN

Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia i poprawa zarządzania ALK w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego przez:

 • włączenie przedmiotu INDUSTRY 4.0 do programu kształcenia - Zarządzania w wirtualnym środowisku, II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;
 • włączenie bazy BLOOMBERG do programu kształcenia Finansów i Rachunkowości, I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;
 • modyfikację programu studiów na Finansach i Rachunkowości oraz Zarządzaniu, I i II stopień  studiów prowadzonych w języku polskim, w zakresie wykorzystania metody blended learning;
 • realizację programów stażowych dla studentów Administracji, I stopień, studia stacjonarne;
 • wykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania treści kształcenia;
 • działania doskonalące kompetencje dydaktyczne kadry, w tym w międzynarodowym środowisku akademickim;
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej, audyt pracowniczy;
 • rozwój narzędzi informatycznych – wdrożenie systemu ERP, doskonalenie istniejących rozwiązań.
pracownia

Nasz projekt adresujemy do studentów, kadry dydaktycznej oraz kierowniczej i administracyjnej ALK - w sumie 988 osób.

  W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju ALK zaplanowaliśmy realizację następujących zadań:

  Najważniejsze rezultaty:  

  • 666 osób podniesie kompetencje,
  • 27 pracowników podniesie kompetencje dydaktyczne,
  • 110 pracowników podniesie kompetencje zarządcze,
  • ALK wdroży system ERP i udoskonali istniejące rozwiązania w obszarze IT.

  Trwałość i wpływ rezultatów projektu związana jest z:  

  • kompleksowym przygotowaniem i realizacją projektu obejmującego rozwój Uczelni, co wpłynie na implementację Strategii rozwoju ALK;
  • doskonaleniem oferty kształcenia ALK w odpowiedzi na założenia polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i Strategii rozwoju ALK;
  • zwiększeniem zaangażowania pracodawców i praktyków w kształcenie w ALK i kontynuacja współpracy z nimi po projekcie;
  • przygotowaniem kadry do prowadzenia wysokiej jakości kształcenia oraz realizacji dydaktyki;
  • rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem produktów wypracowanych w trakcie projektu w działalności edukacyjnej Uczelni (z wypracowanych rozwiązań np. sylabusy, zakupiona literatura, kursy e-learningowe, bazy danych - korzystają nie tylko uczestnicy projektu);
  • włączeniem rozwiązań wypracowanych w ramach działań adresowanych do kadry dydaktycznej  oraz kadry administracyjnej w system rozwoju kadry (kultura dzielenia się wiedzą);
  • wykorzystaniem zdobytych przez kadrę dydaktyczną kompetencji w ramach prowadzonych zajęć ze studentami;
  • wdrożeniem w ALK innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych będących efektem wyjazdów zagranicznych;
  • utrzymaniem wdrożonych systemów informatycznych i dalszy ich rozwój;
  • wzrostem świadomości w zakresie równości szans i niedyskryminacji.

  Moduły realizowane w ramach projektu

  Obecnie w zakresie cyfryzacji biznesu szczególne miejsce zajmuje dynamicznie rozwijająca się koncepcja Industry 4.0 nazywana również czwartą rewolucją przemysłową. Umiejętność szerokiego spojrzenia i zrozumienia możliwości związanych z czwartą rewolucją przemysłową, zarówno od strony technologii, rozwiązań stosowanych, jak i w produkcji, logistyce, projektowaniu, marketingu i obsłudze klienta, daje możliwość kształtowania odpowiedniego podejścia oraz skutecznych strategii przez przyszłych menedżerów. Tylko takie praktyczne podejście do cyfryzacji i prezentowanie najnowszych przykładów jako zestawu rozwiązań z różnych etapów tworzenia wartości umożliwia skuteczne wykorzystanie tej wiedzy w rzeczywistych realiach cyfrowego otoczenia biznesowego.

  Stąd zaplanowaliśmy włączenie przedmiotu Industry 4.0/Przemysł 4.0 – cyfryzacja przemysłu do programu studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie, spec. Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku (zbieżność efektów kształcenia).

  W programie przedmiotu znajdują się zagadnienia dotyczące rozwiązań opartych na technologiach kształtujących czwartą rewolucję przemysłową, takich jak: automatyzacja, robotyzacja, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, algorytmy sztucznej inteligencji, przetwarzanie danych w chmurze, Big Data oraz Internet Rzeczy. Absolwenci posiądą umiejętność tworzenia wizji i strategii cyfrowych wykorzystujących możliwość współtworzenia wartości z klientem, jak i współpracę z partnerami w ramach wzmacniania kompetencji i utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Do współprowadzenia zajęć zostaną zaproszeni praktycy.

  HARMONOGRAM

  Koordynator merytoryczny      prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek e-mail: gmazurek@kozminski.edu.pl

  Dynamika zmian na rynkach finansowych jest niezwykle szybka. Aby móc podejmować właściwe decyzje analitycy muszą mieć dostęp do dużej ilości danych. W ostatnich latach jedna z firm stała się niekwestionowanym liderem jako dostawca danych finansowych. W rezultacie, tak jak ponad 20 lat temu Microsoft Excel stał się podstawowym wymaganiem pracodawców, tak obecnie obsługa terminali Bloomberg jest umiejętnością oczekiwaną przez pracodawców w sektorze finansowym.   W ramach modernizacji programu i treści kształcenia, przez włączenie bazy danych Bloomberg do prowadzenia zajęć, studenci nabędą wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do identyfikowania i pozyskiwania danych. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem terminali będą efektywniej odzwierciedlać sytuację na rynkach finansowych. Studenci natomiast wykorzystają umiejętności w procesach decyzyjnych w działalności gospodarczej, biznesowej, w tym inwestycyjnej. Będą pracować na danych finansowych pobieranych w czasie rzeczywistym, zdobędą wiedzę z zakresu innowacji finansowych na rynkach kapitałowych, umiejętności z wyceny instrumentów finansowych w realnym środowisku przyszłej pracy.   W ramach proponowanej zmiany 30% wybranych przedmiotów (kierunkowych i/lub specjalnościowych) na kierunku Finanse i Rachunkowość będzie prowadzonych z wykorzystaniem terminali i laboratorium Bloomberg.

  Koordynator merytoryczny      dr Błażej Podgórski e-mail: bpodgorski@kozminski.edu.pl

  Do udziału w stażach kraj. trwających minimum 120h stażowych (przy czym nie mniej niż 20h zadań stażowych wykonywanych w tygodniu, a ewentualna realizacja stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym zachowuje wymiar co najmniej 20h zadań w tygodniu-KD14) skierujemy łącznie 12 osób. O długości i miejscu stażu zdecydują rekomendacje doradcy ds. kariery (z uwzględnieniem procesu rekrutacji). Staż będzie trwał śr. 2msc.-240h zadań stażowych.

  Pierwszym etapem będzie partycypacyjne opracowanie programu stażu, w formie spisanego dokumentu (zdefiniowane cele i treści edukacyjne, zakres stażu i obowiązków). W proces ten od początku zostaną włączeni opiekunowie stażu, którzy będą:

  • wprowadzać stażystę w zakres obowiązków i celów edukacyjnych
  • monitorować pracę stażysty
  • udzielać informacji zwrotnej dot. wyników.

  Stażysta będzie prowadził dziennik stażu i realizował staż zgodnie z programem. ALK będzie koordynować realizację staży i komunikację trójstronną, wspierać studentów i dbać o wysoką jakość realizowanych staży oraz współpracy z pracodawcami. Monitoring staży i ich zgodność z efektami kształcenia na kier. ADMINISTRACJA, spec. prawno-biznesowa, I stopień., studia stacjonarne prowadzone w języku polskim. Staże będą zgodnie z Zaleceniem Rady... (KD16), gdyż uwzględnimy zdobycie konkretnych umiejętności, nadzór i opiekę nad stażystą oraz monitorowanie postępów, pisemną umowę o staż, komponent uczenia się i szkolenia oraz zaświadczenie z realizacji stażu.

  W celu oceny rezultatów przeprowadzimy BK, wynikających z efektów kształcenia i opisu sylwetki absolwenta. Kompetencje ujmiemy w formularz oceny dla uczestnika i opiekuna, wypełniany po stażu. Samoocena studenta zestawiona z oceną opiekuna odpowie na pytania: Czy student rozwinął kompetencje? Jeśli tak-w których obszarach? Czy ocena kompetencji studenta przez pracodawcę i jego samoocena są spójne?

  Rekrutacja

  Trwa rekrutacja na płatne staże. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!  Na zgłoszenia czekamy od 15.12.2020 r. do 12.01.2021 r.

  W celu zgłoszenia się należy wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać skanem na adres e-mail: ejasinska@kozminski.edu.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do recepcji budynku D Akademii Leona Koźmińskiego (kopertę proszę zaadresować na nazwisko: Elżbieta Jasińska)  

  I. Dokumenty rekrutacyjne:

  Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem          

  II. Dokumenty związane z realizacją stażu:

  Koordynator merytoryczny      dr Maria Tomaszewska e-mail: mariat@kozminski.edu.pl

  Specjalista ds.rozliczeń Elżbieta Jasińska pokój A16 e-mail: ejasinska@kozminski.edu.pl

  W ramach jednego z kierunków strategicznych ALK zamierza intensywnie inwestować w elektroniczne materiały dydaktyczne wspierające kształcenie. Studenci Akademii oczekują elastycznego prowadzenia zajęć pozwalającego im na łączenie studiów zarówno z chęcią rozwoju zawodowego, przedsiębiorczością, jak i realizacją swoich pasji. Docelowo Akademia chce wprowadzić do 30% zajęć różne formy blended learningu, w tym przede wszystkim model tzw. odwróconej klasy.   W ramach projektu planujemy zrealizować 94 godzin kursów on-line dla wybranych przedmiotów na kierunku Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość, realizowanych w języku polskim. Planowana do realizacji liczba godzin kursów e-learningowych pozwoli na częściowe wdrożenie nowej koncepcji kształcenia opartej na powyższych założeniach. Ponieważ jest to duża zmiana systemowa, konieczne jest sprawdzenie poszczególnych elementów koncepcji na wybranych kierunkach, co pozwoli skutecznie zarządzać ryzykiem.   Stąd zadanie będzie się składać z 3 etapów: 1) uszczegółowienie założeń nowego modelu kształcenia w formule blended learning, w tym wskazanie przedmiotów i harmonogramu realizacji kursów; 2) opracowanie kursów e-learningowych; 3) wdrożenie kursów e-learningowych do procesu kształcenia.

  Długofalowym efektem realizacji tego zadania będzie kompleksowa modyfikacja programów zajęć na dwóch kierunkach studiów, w wyniku której do 30% treści realizowanych w ramach zajęć odbywać się będzie on-line. Zaoszczędzony czas wykładowców zostanie przeznaczony między innymi na pracę tutorską ze studentami.

  Koordynator merytoryczny Anna Pałyga e-mail: aruszkowska@kozminski.edu.pl

  Ze względu na zmiany zachodzące na rynku pracy, a także zmieniający się profil studenta, konieczne jest ciągłe monitorowanie rynku i dostosowywanie oferty Uczelni, zarówno w kontekście modyfikacji istniejących kierunków studiów, tworzenia nowych specjalności, jak i wsparcia oferowanego przez Biuro Karier.   W celu projektowania treści kształcenia dopasowanych do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego zaplanowaliśmy realizację badania z wykorzystaniem informacji z rynku pracy, w tym elementy monitoringu losów absolwentów, badania wśród pracodawców oraz prognozy dot. zatrudnienia. Głównym celem planowanego badania jest wzmocnienie potencjału ALK i doskonalenie jakości kształcenia w oparciu o dowody przez dostarczenie użytecznej wiedzy oraz stworzenie modelu gromadzenia informacji istotnych z punktu widzenia rozwoju ALK.

  Planowane etapy badania:

  1) analiza danych zastanych 2) badanie ilościowe ze studentami 3) badanie jakościowe ze studentami 4) badanie ilościowe z absolwentami 5) badanie jakościowe z absolwentami 6) badanie ilościowe z pracodawcami 7) badanie jakościowe z pracodawcami 8) badanie jakościowe z ekspertami 9) opracowanie raportu końcowego wraz z rekomendacjami oraz modelem gromadzenia wiedzy.

  Zaplanowaliśmy, poza badaniami realizowanymi przez podmiot zewnętrzny, także uzupełniające badanie jakościowe z udziałem absolwentów ALK, którzy z punktu widzenia Akademii odnieśli sukces zawodowy i zostali pozytywnie zweryfikowani przez rynek pracy. Ich wiedza i doświadczenia będą stanowić cenne źródło informacji o rynku pracy.   Realizacja zadania posłuży do projektowania nowych kierunków/specjalności lub modyfikacji programów kształcenia. Nastąpi usprawnienie i zautomatyzowanie metodologii badania losów absolwentów (m.in. dążenie do uzyskania wyższego response rate uczestników pomiaru). Opracowany zostanie system gromadzenia wiedzy na temat Uczelni i jej absolwentów (w tym standard badawczy). Powołany zostanie ekspert merytoryczny, który będzie m.in. odpowiadał za koordynację procesu implementacji wyników i rekomendacji płynących z badań do procesu kształcenia w ALK.

  Koordynator merytoryczny dr Kaja Prystupa-Rządca e-mail: kmprystupa@kozminski.edu.pl

  Dostosowanie metod kształcenia do potrzeb edukacyjnych obecnego pokolenia jest jednym z największych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym. Jedną z metod realizacji procesu dydaktycznego zgodnie z międzynarodowymi standardami jest zapewnienie kadrze szkoleń w międzynarodowym środowisku akademickim, realizowanych przez instytucje lub osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w przedmiotowym zakresie. Wokół tej potrzeby zbudowano wsparcie dla kadry dydaktycznej ALK.

  Zadanie jest uzupełnieniem/kontynuacją koncepcji rozwoju kadry dydaktycznej realizowanej w ramach projektu "AKADEMIA 360", ze szczególnym uwzględnieniem działań doskonalących w obszarze innowacyjnych, aktywizacyjnych metod nauczania.

  Zaplanowaliśmy szkolenia adresowane do kadry dydakt., które będą rozwijać umiejętności dydaktyczne, informatyczne, prowadzenie dydaktyki w języku obcym, zarządzanie informacją i umiejętności prezentacyjne.   Projektem obejmiemy 30 osób, z czego część osób weźmie udział w więcej niż jednym szkoleniu (wyjazdowym i/lub realizowanym w ALK). Zajęcia prowadzone będą w oparciu o sylabusy, z wykorzystaniem różnych metod nauczania, w grup. śr. 10-12 os. Niewielka liczebność grup jest związana z warsztatowym charakterem-udział w grach symulacyjnych i strateg., moderowane interakcje, podejmowanie decyzji i wspólne rozwiązywanie problemów dydakt. itd.   Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr rozpoczęty po zakończeniu otrzymanego wsparcia w P (KD26). W związku z tym zaplanowaliśmy godziny mentoringowe, aby monitorować implementację rezultatów P do procesu dydakt., wskazywać kierunek wdrażania i ewentualne usprawnienia. Mentorzy będą ambasadorami P, a przygotowywane raporty pozwolą na wzmocnienie kultury dzielenia się wiedzą w ALK. Działania te umożliwią zmianę systemową, wspierającą podnoszenie jakości dydakt. w ALK i wpłyną na zachowanie trwałości rezultatów.

  HARMONOGRAM

  Koordynator merytoryczny Beata Chmura e-mail: bchmura@kozminski.edu.pl

  Głównym założeniem zadania jest zagwarantowanie pracownikom ALK nowoczesnego trybu kształcenia, z uwzględnieniem wysoko wyspecjalizowanych szkoleń, w tym zagranicznych, łączącego naukę teorii z konkretnym przygotowaniem do realizacji zadań na stanowisku pracy.  ALK kładzie nacisk na podnoszenie kompetencji kadry menedżerskiej oraz jej sukcesorów, aby mogli zapewniać Uczelni rozwój i siłę konkurencyjną. Kolejnym założeniem jest podniesienie kompetencji wszystkich pracowników ALK w zakresie: Fachowość i nastawienie na rozwój, rozumianych jako wiedza i rozwój zawodowy, zgodne ze światowymi trendami, technologiami, inicjujące kierunek zmian.   Obszarem objętym wsparciem będzie kadra menedżerska, grupa wybranych sukcesorów oraz pracownicy administracyjni rozwijający kompetencje zawodowe i językowe.

  Podsumowanie wyników za 2017 r. w ramach SOOP wskazuje na konieczność rozwoju:

  1. kompetencji menedżerskich - działania dla kadry menedżerskiej i sukcesorów; 2. kompetencji/kwalifikacji zawodowych - działania rozwojowe pracowników administracyjnych podnoszące poziom wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy; 3. kompetencji językowych - działania dla pracowników administracyjnych mających kontakt z klientem zagranicznym.

  Etapy realizacji zadania:

  1. Audyt pracowniczy 2. Opracowanie planu rozwoju pracowników 3. Działania rozwojowe pracowników 4. Podsumowanie rozwoju pracowników i efektów realizacji zadania.

  Projektem obejmiemy 122 osób, w tym 80 osób kadry menedżerskiej i sukcesorów oraz 42 osoby - pozostałych pracowników administracyjnych. Część osób weźmie udział w więcej niż jednym szkoleniu. Zajęcia prowadzone będą w oparciu o sylabusy, z wykorzystaniem różnych metod nauczania, z wykorzystaniem gier symulacyjnych i strategicznych, moderowanych interakcji, podejmowania decyzji i wspólnego rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania.

  HARMONOGRAM

  Koordynator merytoryczny Anna Golak e-mail: agolak@kozminski.edu.pl

  W ostatnich latach ALK rozpoczęła intensywną modernizację środowiska IT, w ramach którego funkcjonują studenci, pracownicy, partnerzy biznesowi etc. Głównym założeniem stojącym u podstawy modelu jest posiadanie jednego wspólnego punktu styku klienta (studenta, absolwenta) z instytucją na każdym etapie jego cyklu życia tj.:

  1) system rekrutacyjny na etapie bycia kandydatem, 2) system LMS na etapie bycia studentem, 3) platforma absolwencka dedykowana absolwentom.

  Drugim kluczowym założeniem jest spójne źródło danych pozwalające na kompleksową analitykę i skuteczniejsze podejmowanie decyzji biznesowych.   W ramach P planujemy realizację brakujących elementów schematu:

  1. Wdrożenie nowego systemu ERP

  Możliwości rozwoju istniejącego systemu ERP się wyczerpały i jego wymiana jest konieczna z co najmniej kliku powodów:

  • dostosowanie do nowych wymagań wynikających z RODO oraz Ustawy 2.0
  • potrzeba realizacji innowacyjnych projektów IT
  • automatyzacji procesów
  • konieczności odblokowania możliwości rozwoju systemów IT
  • wymagań rynku w zakresie łatwości integracji z ERP.

  Planowana migracja do ERP obejmie 2 etapy:

  a) analiza organizacji i jej procesów b) analiza techniczna, wdrożenie, szkolenia i utrzymanie.   2. Doskonalenie istniejących rozwiązań w obszarze IT

  ALK inwestuje w systemy i rozwiązania IT zarówno ze środków własnych, jak i projektów dofinansowanych. Wymagają one stałego rozwoju, który pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych Uczelni oraz wzrost jakości kształcenia. Planujemy rozbudowę funkcjonalności następujących usług:

  • e-Wnioski
  • e-Zapisy
  • e-Dyplom
  • e-Obecność
  • e-Edukacja
  • Portal czasopism ALK.

  Przedstawiony plan domknie realizację wizji rozwoju infrastruktury IT (w zakresie systemu ERP oraz udoskonalenia istniejących rozwiązań IT), a co za tym idzie - sprawi, że Akademia na poziomie IT będzie dorównywać uczelniom zagranicznym i w podobny sposób czerpać korzyści naukowe, edukacyjne i biznesowe z informatyzacji.

  Ogłoszenia projektowe

  16.10.2020

  Szanowni Państwo, poniżej załączamy listę pytań zadanych przez wnioskodawców do Zapytania ofertowego nr 3/Z8/A4.0/2020 - Wdrożenie i utrzymanie powdrożeniowe jednolitej platformy informatycznej klasy ERP, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego

  06.02.2020

  W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na pełnienie funkcji grafika w ramach projektu „AKADEMIA 4.0 - Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany następujący wykonawca:

  Zuzanna Siodła

  13.01.2020

  Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach rozeznania rynku na pełnienie funkcji grafika w ramach projektu „AKADEMIA 4.0 - Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

  09.12.2019

  W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku na pełnienie funkcji metodyka ds. e-learningu w ramach projektu „AKADEMIA 4.0 - Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany następujący wykonawca:

  Maciej Słomczyński