AKADEMIA 4.0 – Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK

 

 

 

Czas trwania
1.05.2019 – 31.01.2023
Budżet
Koszty
11 787 757,38 PLN

Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia i poprawa zarządzania ALK w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego przez:

 • włączenie przedmiotu INDUSTRY 4.0 do programu kształcenia - Zarządzania w wirtualnym środowisku, II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;
 • włączenie bazy BLOOMBERG do programu kształcenia Finansów i Rachunkowości, I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;
 • modyfikację programu studiów na Finansach i Rachunkowości oraz Zarządzaniu, I i II stopień  studiów prowadzonych w języku polskim, w zakresie wykorzystania metody blended learning;
 • realizację programów stażowych dla studentów Administracji, I stopień, studia stacjonarne;
 • wykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania treści kształcenia;
 • działania doskonalące kompetencje dydaktyczne kadry, w tym w międzynarodowym środowisku akademickim;
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej, audyt pracowniczy;
 • rozwój narzędzi informatycznych – wdrożenie systemu ERP, doskonalenie istniejących rozwiązań.
pracownia

Nasz projekt adresujemy do studentów, kadry dydaktycznej oraz kierowniczej i administracyjnej ALK - w sumie 988 osób.

Najważniejsze rezultaty:  

 • 666 osób podniesie kompetencje,
 • 27 pracowników podniesie kompetencje dydaktyczne,
 • 110 pracowników podniesie kompetencje zarządcze,
 • ALK wdroży system ERP i udoskonali istniejące rozwiązania w obszarze IT.

Trwałość i wpływ rezultatów projektu związana jest z:  

 • kompleksowym przygotowaniem i realizacją projektu obejmującego rozwój Uczelni, co wpłynie na implementację Strategii rozwoju ALK;
 • doskonaleniem oferty kształcenia ALK w odpowiedzi na założenia polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i Strategii rozwoju ALK;
 • zwiększeniem zaangażowania pracodawców i praktyków w kształcenie w ALK i kontynuacja współpracy z nimi po projekcie;
 • przygotowaniem kadry do prowadzenia wysokiej jakości kształcenia oraz realizacji dydaktyki;
 • rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem produktów wypracowanych w trakcie projektu w działalności edukacyjnej Uczelni (z wypracowanych rozwiązań np. sylabusy, zakupiona literatura, kursy e-learningowe, bazy danych - korzystają nie tylko uczestnicy projektu);
 • włączeniem rozwiązań wypracowanych w ramach działań adresowanych do kadry dydaktycznej  oraz kadry administracyjnej w system rozwoju kadry (kultura dzielenia się wiedzą);
 • wykorzystaniem zdobytych przez kadrę dydaktyczną kompetencji w ramach prowadzonych zajęć ze studentami;
 • wdrożeniem w ALK innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych będących efektem wyjazdów zagranicznych;
 • utrzymaniem wdrożonych systemów informatycznych i dalszy ich rozwój;
 • wzrostem świadomości w zakresie równości szans i niedyskryminacji.