AKADEMIA 4.0

AKADEMIA 4.0 – Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK

Logotypy power
Czas trwania
1.05.2019 – 31.10.2023
Budżet całkowity Projektu
Koszty
11 787 757,38 PLN
Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich i budżetu Państwa
Koszty
11 432 945,88 PLN

Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia i poprawa zarządzania ALK w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego przez:

 • włączenie przedmiotu INDUSTRY 4.0 do programu kształcenia - Zarządzania w wirtualnym środowisku, II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;
 • włączenie bazy BLOOMBERG do programu kształcenia Finansów i Rachunkowości, I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;
 • modyfikację programu studiów na Finansach i Rachunkowości oraz Zarządzaniu, I i II stopień  studiów prowadzonych w języku polskim, w zakresie wykorzystania metody blended learning;
 • realizację programów stażowych dla studentów Administracji, I stopień, studia stacjonarne;
 • wykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania treści kształcenia;
 • działania doskonalące kompetencje dydaktyczne kadry, w tym w międzynarodowym środowisku akademickim;
 • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej, audyt pracowniczy;
 • rozwój narzędzi informatycznych – wdrożenie systemu ERP, doskonalenie istniejących rozwiązań.
pracownia

Nasz projekt adresujemy do studentów, kadry dydaktycznej oraz kierowniczej i administracyjnej ALK - w sumie 988 osób.

  Najważniejsze rezultaty:  

  • 666 osób podniesie kompetencje,
  • 27 pracowników podniesie kompetencje dydaktyczne,
  • 110 pracowników podniesie kompetencje zarządcze,
  • ALK wdroży system ERP i udoskonali istniejące rozwiązania w obszarze IT.

  Trwałość i wpływ rezultatów projektu związana jest z:  

  • kompleksowym przygotowaniem i realizacją projektu obejmującego rozwój Uczelni, co wpłynie na implementację Strategii rozwoju ALK;
  • doskonaleniem oferty kształcenia ALK w odpowiedzi na założenia polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i Strategii rozwoju ALK;
  • zwiększeniem zaangażowania pracodawców i praktyków w kształcenie w ALK i kontynuacja współpracy z nimi po projekcie;
  • przygotowaniem kadry do prowadzenia wysokiej jakości kształcenia oraz realizacji dydaktyki;
  • rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem produktów wypracowanych w trakcie projektu w działalności edukacyjnej Uczelni (z wypracowanych rozwiązań np. sylabusy, zakupiona literatura, kursy e-learningowe, bazy danych - korzystają nie tylko uczestnicy projektu);
  • włączeniem rozwiązań wypracowanych w ramach działań adresowanych do kadry dydaktycznej  oraz kadry administracyjnej w system rozwoju kadry (kultura dzielenia się wiedzą);
  • wykorzystaniem zdobytych przez kadrę dydaktyczną kompetencji w ramach prowadzonych zajęć ze studentami;
  • wdrożeniem w ALK innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych będących efektem wyjazdów zagranicznych;
  • utrzymaniem wdrożonych systemów informatycznych i dalszy ich rozwój;
  • wzrostem świadomości w zakresie równości szans i niedyskryminacji.

  Moduły realizowane w ramach projektu

  Do udziału w stażach kraj. trwających minimum 120h stażowych (przy czym nie mniej niż 20h zadań stażowych wykonywanych w tygodniu, a ewentualna realizacja stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym zachowuje wymiar co najmniej 20h zadań w tygodniu-KD14) skierujemy łącznie 12 osób. O długości i miejscu stażu zdecydują rekomendacje doradcy ds. kariery (z uwzględnieniem procesu rekrutacji). Staż będzie trwał śr. 2msc.-240h zadań stażowych.

  Pierwszym etapem będzie partycypacyjne opracowanie programu stażu, w formie spisanego dokumentu (zdefiniowane cele i treści edukacyjne, zakres stażu i obowiązków). W proces ten od początku zostaną włączeni opiekunowie stażu, którzy będą:

  • wprowadzać stażystę w zakres obowiązków i celów edukacyjnych
  • monitorować pracę stażysty
  • udzielać informacji zwrotnej dot. wyników.

  Stażysta będzie prowadził dziennik stażu i realizował staż zgodnie z programem. ALK będzie koordynować realizację staży i komunikację trójstronną, wspierać studentów i dbać o wysoką jakość realizowanych staży oraz współpracy z pracodawcami. Monitoring staży i ich zgodność z efektami kształcenia na kier. ADMINISTRACJA, spec. prawno-biznesowa, I stopień., studia stacjonarne prowadzone w języku polskim. Staże będą zgodnie z Zaleceniem Rady... (KD16), gdyż uwzględnimy zdobycie konkretnych umiejętności, nadzór i opiekę nad stażystą oraz monitorowanie postępów, pisemną umowę o staż, komponent uczenia się i szkolenia oraz zaświadczenie z realizacji stażu.

  W celu oceny rezultatów przeprowadzimy BK, wynikających z efektów kształcenia i opisu sylwetki absolwenta. Kompetencje ujmiemy w formularz oceny dla uczestnika i opiekuna, wypełniany po stażu. Samoocena studenta zestawiona z oceną opiekuna odpowie na pytania: Czy student rozwinął kompetencje? Jeśli tak-w których obszarach? Czy ocena kompetencji studenta przez pracodawcę i jego samoocena są spójne?

  Rekrutacja

  Trwa rekrutacja na płatne staże. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!  Na zgłoszenia czekamy od 15.12.2020 r. do 12.01.2021 r.

  W celu zgłoszenia się należy wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać skanem na adres e-mail: ejasinska@kozminski.edu.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do recepcji budynku D Akademii Leona Koźmińskiego (kopertę proszę zaadresować na nazwisko: Elżbieta Jasińska)  

  I. Dokumenty rekrutacyjne:

  Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem          

  II. Dokumenty związane z realizacją stażu:

  Koordynator merytoryczny      dr Maria Tomaszewska e-mail: mariat@kozminski.edu.pl

  Specjalista ds.rozliczeń Elżbieta Jasińska pokój A16 e-mail: ejasinska@kozminski.edu.pl

  Informacje o pozostałych modułach dostępne na stronie internetowej projektu