28 Marca

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rzetelność rozpraw zdalnych"

Jego Magnificencja prof. dr hab. Grzegorz Mazurek Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK oraz Czasopismo „Krytyka Prawa” uprzejmie zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję z cyklu E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości pt.  

Rzetelność rozpraw zdalnych. Wyniki badań

Konferencja odbędzie się 28 marca 2023 r. w godz. 9:30-16:15 w formie zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

II Ogólnopolska konferencja naukowa „Rzetelność rozpraw zdalnych” jest kontynuacją tematyki poruszonej już na konferencji „E-sądy – rozszerzona przestrzeń wymiaru sprawiedliwości”, a zorganizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie 16 maja 2022 roku. Powrót do niej spowodowany jest nie tylko coraz częściej pojawiającymi się głosami o konieczności przyjęcia regulacji w tym obszarze, ale przede wszystkim chęcią zaprezentowania wyników badań naukowych prowadzonych w naszej Akademii. Nasze badania zostały zaprojektowane w celu obserwacji spektrum problemów pojawiających się podczas rozpraw zdalnych, w tym ich organizacji, zmian w zachowaniu uczestników (w sferze retoryki i norm obyczajowych), realizacji zasady jawności oraz problemów dotyczących odpowiedniego stosowania procedury cywilnej (zdalne okazywanie dokumentów, sprawdzanie tożsamości świadków oraz ich separowanie przy użyciu środków technicznych). Badania zostały oparte na szczegółowych kwestionariuszach wypełnionych przez studencką grupę badawczą, której członkowie brali udział w charakterze publiczności w dziesiątkach rozpraw zdanych w różnych sądach w całej Polsce. Zapoczątkowane pandemią COVID-19 odejście od prymatu tradycyjnego modelu prowadzenia rozpraw wymagało identyfikacji i naukowej analizy nowego modelu. Materiały zebrane w wyniku badań przeprowadzonych w naszej Akademii stanowią nie tylko doskonały punkt wyjściowy dla ich kontynuacji, ale już teraz mogą pomóc w obraniu właściwego kierunku regulacji rozpraw zdalnych w Polsce.  Zaprosiliśmy do zabrania głosu wybitnych naukowców zajmujących się tą tematyką. Chcemy też zaprezentować wyniki własnych badań zdalnych rozpraw. Badania, w formie indywidualnych obserwacji uczestniczących, przeprowadziła w drugiej połowie 2022 roku (czerwiec-październik) prawnicza studencka grupa badawcza (11 studentów prawa ALK). Badacze włączali się online i wcielali w rolę publiczności na 110 zdalnych rozprawach. Do notowania obserwacji użyto specjalnego kwestionariusza badań (68 pytań otwartych i zamkniętych). Na konferencji prezentujemy niektóre wyniki.  Referaty wygłaszać będą pracownicy badawczo-dydaktyczni z wielu uczelni, wybitni praktycy oraz studenci – badacze. Konferencja kierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką, a udział w niej jest bezpłatny.

PROGRAM:

9:30-9:40 Otwarcie konferencji prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak Prorektor ALK ds. współpracy z otoczeniem, Dziekan Kolegium Prawa

9:40-9:50 Wprowadzenie Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, Akademia Leona Koźmińskiego Zofia Kozioł, studentka III roku prawa, przewodnicząca Prawniczej studenckiej grupy badawczej ALK Sesja I Moderator: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca 9:50-10:10    prof. UWM dr hab. Agnieszka Skóra, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zdalna rozprawa w systemie common law na przykładzie Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii 10:10-10:30    prof. UMCS dr hab. Anna Kalisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zasada dostępności a prawo do sądu w post(covidowej) rzeczywistości prawnej osób niepełnosprawnych 10:30-10:50     dr Ewa M. Kwiatkowska, Akademia Leona Koźmińskiego, E-rozprawy - wykluczenie cyfrowe a równość 10:50-11:10 Dyskusja

Sesja II Moderator: prof. ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg 11:10-11:30     prof. SWPS dr hab. Marcin Asłanowicz, Uniwersytet SWPS, Przeprowadzenie w trybie zdalnym dowodu z zeznań świadków w postępowaniu przed sądami powszechnymi, na tle sądów polubownych 11:30-11:50     mgr Arkadiusz Trela, Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK, Świadek na rozprawie zdalnej. Studium przypadku 11:50-12:10      dr Katarzyna Jasińska, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wykładnia przepisów o e-rozprawach w polskim postępowaniu cywilnym, w kontekście zachowań niewerbalnych i zjawisk paralingwistycznych jako elementów zeznań podlegających ocenie wiarygodności 12:10-12:30 Dyskusja

Sesja III Wyniki badań Prawniczej Studenckiej Grupy Badawczej. Moderator: dr Ben Sassi 12:30-12:50     dr Wiktor Krzymowski, Akademia Leona Koźmińskiego, Normy obyczajowe w świetle rozpraw zdalnych 12:50-13:05     Zofia Kozioł (studentka III roku prawa), Akademia Leona Koźmińskiego, Zewnętrzna jawność postępowania podczas rozpraw zdalnych 13:05-13:20     Aleksander Waśniewski (student IV roku prawa), Akademia Leona Koźmińskiego, Zachowanie powagi sądu podczas rozpraw zdalnych 13:20-13:35     Jakub Bryl (student II roku prawa), Akademia Leona Koźmińskiego, Problemy techniczne związane z przeprowadzaniem rozpraw zdalnych. Zachowanie prestiżu i powagi sądu 13:35-13:50     Nikola Rybicka (studentka II roku prawa), Akademia Leona Koźmińskiego, Wzorce postaw prawników podczas rozpraw zdalnych 13:50-14:10 Dyskusja

Sesja IV  Moderator: dr Wiktor Krzymowski 14:10-14:30     prof. UwB dr hab. Piotr Pietrasz, sędzia NSA, Uniwersytet w Białymstoku, Rozprawy zdalne w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Doświadczenia i refleksje 14:30-14:50     prof. ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg, Akademia Leona Koźmińskiego, Rozprawy sądowe w trybie zdalnym - wyzwania i możliwości na przyszłość 14:50-15:10     dr Ben Sassi, Akademia Leona Koźmińskiego, Praktyka przeprowadzania rozpraw zdalnych na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec 15:10-15:30     mgr Katarzyna Klimas, Uniwersytet Wrocławski, Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia zdalnego - zagadnienia prawne i organizacyjne 15:30-15:50     mgr Piotr Gołoś, Seminarium Doktoranckie Akademia Leona Koźmińskiego, Założenia uwarunkowań technicznych dla przeprowadzania rozpraw sądowych w trybie zdalnym 15:50-16:10  Dyskusja 16:10 – 16:15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Rejestracja na konferencję trwa do 24 marca
Formularz zgłoszeniowy