Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

flaga i godlo pl
Czas trwania:
03.2021-12.2021
Budżet dofinansowania:
Koszty
149 000,00 PLN

Celem projektu jest usprawnienie procesów związanych z nauką i dydaktyką w ALK. Przejście w zdalny i hybrydowy tryb nauczania powoduje konieczność dopasowania infrastruktury Uczelni oraz narzędzi dydaktycznych do tej formy kształcenia. Uczelnia widzi także potrzebę zapewnienia równych szans edukacyjnych, związanych m.in. z dostępem do narzędzi umożliwiających studentom efektywny udział w nauczaniu zdalnym.

W ramach projektu planujemy:

  • dostosowanie i wyposażenie sali dydaktycznej, co umożliwi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  • zakup i montaż w pełni wyposażonej w komputery szafy wypożyczającej, która zostanie ulokowana na terenie Kampusu w budynku D
  • wdrożenie innowacyjnego oprogramowania wspierającego kształcenie zdalne.
IllustrationShapes

Projekt adresujemy do nauczycieli akademickich, osób prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz studentów.

Rezultaty projektu

  • 1 kompleksowo wyposażona sala hybrydowa,
  • 1 samoobsługowa szafa do wypożyczania komputerów wraz z wyposażeniem,

 

  • Licencje do programów i aplikacji wspierających proces dydaktyczny.