prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Katedra Teorii, Filozofii I Historii Prawa
Profesor

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca – Profesor, Kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w ALK, Prorektor Kolegium Prawa ALK w latach 2007-2011, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (1993 – 1997). Teoretyk prawa, w obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się teoria i filozofia prawa, retoryka, legislacja, wymiar sprawiedliwości, świadomość prawna, prywatna ochrona bezpieczeństwa oraz prawo o szkolnictwie wyższym. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (2004 - 2007), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (1996-2014), członek Ko- mitetu Polityki Naukowej Przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2018), członek rady naukowej Polskiej  Federacji Detektywów i Komisji Prawa Kosmicznego przy Gdańskim Oddziale PAN (od 2018 r.). Laureatka wielu nagród naukowych. Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”, członek kilku redakcji czasopism naukowych. W 2006 r. otrzymała medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”, zaś w 2019 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Od- rodzenia Polski. Autorka wielu monografii, artykułów naukowych oraz licznych ekspertyz i opinii dla organów państwa i praktyki prawniczej.

Publikacje w czasopismach naukowych:

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2021), "„Wciskanie kitu”(w rozumieniu H.G. Frankfurta) na temat prawa w mediach. Z problematyki komunikacji erystycznej", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, vol. 13, no. 2, s. 248-268, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2021), "‘Bullshitting’ (as Understood by H. G. Frankfurt) on Law in the Media. From the Issue of Eristic Communication", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, vol. 13, no. 2, s. 268-287, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2021), "Wokół problematyki gatekeeperów w prawniczej komunikacji naukowej", RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY, 2 (2021), s. 165-181, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), "A Scientist in the Game of Power over Knowledge. In the Light of the Act 2.0", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s. 131-143, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), "Naukowiec w grze o władzę nad poznaniem. W świetle ustawy 2.0", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s. 116-130, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), "Jerzy Stelmach czyli dwadzieścia pięć chwytów erystycznych stosowanych z powodzeniem w polityce, dyskursie prawniczym, gospodarce i życiu codziennym", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3/2018, s. 210-230, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), "Trzeba inaczej uczyć. Kilka uwag o homo zappiens i miękkich umiejętnościach komunikacyjnych prawników", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10(2), s. 373-394, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), "Efekt aureoli czy efekt uczestnictwa a niezależność prawników-naukowców ", ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, 27, 3/2017, s. 90-113, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), "Z kim powinna rozmawiać władza publiczna? Kilka uwag o inkluzji.", PRAWO I WIĘŹ, 7, 4 (22), s. 60-70, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), "Korporacyjne regulacje pozaprawne a systemowość prawa. Zarys problemów", PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, Systemowość prawa, 104, s. 105-119, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2015), "Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa – zarys tematu ", KRYTYKA PRAWA, 7, 1, s. 157-175, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Responsibility for security during the „wars on invoices”. The case of contractors: an outline", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 6, s. 597-622, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Recenzja książki: Ewa Malinowska, Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego", PAŃSTWO I PRAWO, 10 (812), s. 114-117, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Moda na egalitaryzm w szkolnictwie wyższym i naukowa bańka spekulacyjna", PRAWO I WIĘŹ, 2 (4), s. 15-35, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), "Recenzja książki: Elżbieta Łojko, Studenci prawa o studiach i perspektywach zawodowych", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 111-113, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2012), "Umowa między państwem i podmiotem prywatnym-uniwersalne narzędzie realizacji zadań publicznych współczesnych państw?", KRYTYKA PRAWA, IV, s. 103-129, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), "Wyzwania kultury współczesnej a retoryka, głos w dyskusji", FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s. 15-37, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Barłowska  M. (2011), "Retoryka i przemiany kultury ", FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s. 15-37, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), "Wstęp do prawoznawstwa", EDUKACJA PRAWNICZA, 1, 8, s. 1-80, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2010), "Accesibility, inclusion, egalitarianizm", KRYTYKA PRAWA, 3, 3, s. 105-116, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Własność - w labiryncie interdyscyplinarnych problemów", KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, I, I, s. 11-26, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2004), "Wstęp do prawoznawstwa", EDUKACJA PRAWNICZA, 8, s. 40, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Normy w cyberprzestrzeni", ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU, -, s. -, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2003), "Islam-próba zbliżenia", EDUKACJA PRAWNICZA, 10, 10, s. 20-23, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Wstęp do prawoznawstwa- część III ", EDUKACJA PRAWNICZA, 11, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Wstęp do prawoznawstwa", EDUKACJA PRAWNICZA, 7 i 8, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Wstęp do prawoznawstwa I i II", EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s. -, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "O partnerskiej komunikacji prawników i biznesmenów", STUDIA IURIDICA, X/L, s. 50-62, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "Poczucie bezpieczeństwa prawnego w negocjacjach a problem kompetencji negocjacyjnych prawników", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 9, 9, s. 77-99, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2001), "Prawnik jako negocjator - z problematyki retoryki interpersonalnej", STUDIA PRAWNICZE, 4, 4, s. 135-137, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), "Normy obowiązujące w cyberprzestrzeni ", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, VII, s. 207-216, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1999), "Z problematyki sztuki argumentacji", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 5, 5, s. 134-154, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1997), "Funkcje współczesnych mitów ", STUDIA BALTICANA. ADMINISTRACJA, 1, -, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), "Rozpoznawanie symboli o znaczeniu prawnym ", PALESTRA, 5-6, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), "Archetypy mitów w dyskusjach o prawie ", PAŃSTWO I PRAWO, 10, 10, s. 90-112, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Zapobieganie piractwu na morzu. Opotrzebie implementacji niektórych przepisów konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej –1998", Prawo i orzecznictwo morskie, 10, 10, s. 11-20, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Stanowienie uchwał prawotwórczych samorządu lokalnego cz.I", SEJMIK SAMORZĄDOWY, 48, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Stanowienie uchwał prawotwórczych samorządu lokalnego cz.II", 49, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), "Kodeks etyki kapitana statku", Prawo i orzecznictwo morskie, 7, 7, s. 12-20, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), "Dopuszczalne ryzyko czy lekkomyślna decyzja w żegludze morskiej ", PRAWO I ORZECZNICTWO  MORSKIE, -, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), "O sprzeczności Zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z ustawami ", BUDOWNICTWO OKRĘTOWE I GOSPODARKA MORSKA, 6, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), "O wykorzystaniu zaleceń IMO w Polsce", PRAWO I ORZECZNICTWO  MORSKIE, 4, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), "Poszukiwanie i ratownictwo w świetle konwencji SOLAS-74 i SAR-79", Prawo i orzecznictwo morskie, 3, 3, s. 20-30, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Lang W., Langer T. (1989), "Konstytucja wobec zagrożeń rewolucji naukowo-technicznej", STUDIA KONSTYTUCYJNE, t.1, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Zieliński M. (1988), "Aspekty jawności prawa", RPEiS, 3, 3, s. 70-90, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Poszukiwanie i ratownictwo w świetle konwencji SOLAS-74 i SAR-79", TECHNIKA I GOSPODARKA  MORSKA, 3, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), "Soft law as Contemporary OpenNorms", Studies in the Theory and Philosophy of Law, 4, 4, s. 34-52, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), "On the Problems of Modelling in the Legal Science", Studies in the Theory and Philosophy of Law, 1, 1, s. 20-40, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), "Weberowska idea racjonalizującego wyjaśnianiania a założenie racjonalności w koncepcjach J. Wróblewskiego", STUDIA PRAWNICZE, 4, 4, s. 40-60, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), "Przepisy prawne w ocenie kadry kierowniczej jednostek gospodarki morskiej", TECHNIKA I GOSPODARKA  MORSKA, 5, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), "Reguły egzegezy prawniczej ", PROBLEMY, 4, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), "Uwagi o niektórych przepisach dotyczacych bezpeiczeństwa statków morskich ", Technika i Gospodarka Morska, 5, 5, s. 17-27, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1984), "Przesłanki stanowienia norm bez sankcji", RPEiS, 4, 4, s. 90-110, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1983), "Kilka uwag o przepisach technicznych Polskiego Rejestru Statków ", TECHNIKA I GOSPODARKA  MORSKA, 3, s. -, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1978), "W sprawie niepublikowanych aktów normatywnych ", -, s. -, afiliacja: Inna.

Monografie:

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), "O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników", Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), "Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Zeidler K. (2016), "Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2008), "Wprowadzenie do prawa. Introduction to law (podręcznik dwujęzyczny); II wyd. poprawione", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2004), "Podstawy prawa dla ekonomistów", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2004), "Wprowadzenie do prawa. Introduction to law (podręcznik dwujęzyczny)", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki", LexisNexis, Warszawa, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Dmowski J. (2000), "Ochrona, pomoc i obsługa prawna", Miscelanea, Koszalin, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1999), "O prawie, prawdzie i przekonywaniu", Miscelanea, Koszalin, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), "Wstęp do nauk prawnych", Ars Boni, Poznań, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), "Prawo w kręgu mitów", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Wstęp do nauk prawnych", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Materiały do studiowania podstaw prawa", Miscelanea, Koszalin, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), "Zasady tworzenia prawa. Wybór tekstów z komentarzem", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), "Prawo powielaczowe: studium z teorii państwa i prawa", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (red.), (2009), "Biznes, prawo, etyka", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (red.), (2009), "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Guść J. (red.), (2002), "Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (red.), (1993), "Źródła prawa Wspólnot Europejskich", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2021), "Manipulacyjne sposoby realizacji prawa w czasie pandemii a manipulacja prawdą", w: EWELINA CAŁA-WACINKIEWICZ, ZBIGNIEW KUNIEWICZ, BEATA KANAREK (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, C.H.BECK, s. 357, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), "Dialog – zaufanie – efektywne państwo", w: Anna Łabno (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 117-141, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), "Katalog zasad ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego", w: A. Łabno, B. Banaszak, B. Szmulik (red.), Ankieta Konstytucyjna 2017 rozpisana przez Prawo i Sprawiedliwość w dwudziestolecie uchwalenia Konstytucji RP, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Warszawa, s. 107-130, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), "Kilka uwag o granicy między publicznym a prywatnym bezpieczeństwem ", w: A. łabno, k. Jabłoński  (red.), Aktualne problemy Konstytucji , WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH W TYCHACH, Legnica, s. 678-690, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), "Siła sprawcza współczesnego państwa a problem ochrony bezpieczeństwa i legalnego użycia przymusu przez podmioty prywatne - szkic fragmentu tematu", w: Lech W. Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, POLTEXT, s. 437-456, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), "Autorytet ius i lex fundamentem sprawnego państwa", w: ks. Janusz Królikowski (red.), Wspólnota polityczna i Kościół, WYDAWNICTWO DIECEZJI TARNOWSKIEJ, Tarnów, s. 35-59, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Tempus Fugit", w: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek (red.), Foundations of Legal Negotiations. Studies in the Philosophy of Law,   COPERNICUS CENTER PRESSx8_3, Kraków, s. 55-66, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Zacieranie granicy między publicznym a prywatnym bezpieczeństwem w XXI wieku a problem prywatnych detektywów - szkic tematu", w: J. Świeczkowski (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski & Wolff, Abramów, s. 153-173, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Istota spójności regulacji prawnych oraz niesprzeczność reegulacji pozaprawnych z regulacjami prawnymi", w: Andrzej J. Szwarc (red.), Kompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, s. 39-68, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Integracja Europejska", w: Z. Brodecki (red.), Wielka Encykopedia Prawa. Prawo Uniii Europejskiej, Fundacja Ubi societas, ibi ius, s. 96-98, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Integracja europejska przez zarządzanie wielopoziomowe", w: Z. Brodecki (red.), Wielka Encykopedia Prawa. Prawo Uniii Europejskiej, Fundacja Ubi societas, ibi ius, Warszawa, s. 98-99, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Stany Zjednoczone Europy w koncepcji Victora Hugo", w: Z. Brodecki (red.), Wielka Encykopedia Prawa. Prawo Uniii Europejskiej, Fundacja Ubi societas, ibi ius, s. 233-233, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Konsekwencje prywatyzacji działań publicznych na przykładzie sfery bezpieczeństwa publicznego. Zarys problemów", w: E. Jasiuk, G.P. Maj, K. Sikora, S. Wrzosek  (red.), Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią organizacji, WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU, s. , afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Policentryczność źródeł norm w zakresie bezpieczeństwa obywateli. Problem czy margines?", w: S.Lewandowski, H. Machińska, J.Petzel (red.), Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 59-74, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), "Wymiar sprawiedliwości a przemiany kultury prawnej w Europie", w: Morawski W. (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 296-314, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), "Auctoritas non veritas facit legem", w: M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 135-155, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2012), "Aksjologiczne i realne problemy zasad pracy i zasad prawa pracy w krajach islamskich-zarys problemów", w: J. Seweryński M. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu, WoltersKluwer, Warszawa, s. 139-159, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), "Retoryka na studiach prawniczych w Polsce w kleszczach encyklopedyzmu i walki o zasady dostępu do zawodów prawniczych", w: Sobczak B., Zgółkowa H. (red.), Dydaktyka retoryki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 40-50, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2010), "Autorytety prawnicze. Między władzą a potrzebą dobra wspólnego i wiedzą", w: Agnieszka Choduń, Stanisław Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. 1001 , afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2010), "Accessibility, Inclusion, Egalitarianism. Are They also in Jurisprudence and Legal Education?", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 105-116, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Własność – w labiryncie interdyscyplinarnych problemów", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 11-26, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Soft justice w państwie sieciowym", w: Stadniczenko S.L., Duszka-Jakimko H. (red.), Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 65-73, afiliacja: ALK.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Argument z autorytetu w dyskursie prawniczym", w: Dobkowski B. (red.), Z problematyki ustrojowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, s. -, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Z problematyki warsztatu pracy prawnika. Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne", w: Stadniczeńko S.L. (red.), Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Uniwersytet Opolski, Opole, s. -, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Prawnik w sądzie i prawnik poza sądem. Różnice warsztatu retorycznego", w: Sobczak B. , Zgółkowa H. (red.), Perspektywy polskiej retoryki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. -, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2006), "Islam -prawo i finanse", w: Dzwonkowski H. , Głuchowski J., Pomorska A. i in.  (red.), W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Lublin, s. 20, afiliacja: WSPIZ.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "Negocjacje a prawo publiczne ", w: S. Pikulski, W. Pływaczewski i J. Dobkowski (red.), Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego , Towarzystwo Policystyczne w Olsztynie, s. , afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), "Przebudowa systemu prawa", w: M. Niepokulczycka, W. Kuczyński (red.), Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 106-110, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), "Kilka uwag o nauczaniu prawa biznesmenów in spe ", w: Grażyna Polkowska  (red.), Prawo i ład społeczny : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Turskiej , UNIWERSYTET WARSZAWSKI , s. , afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J., Wieczorek E. (1997), "Ochrona konsumenta w ustawodawstwie polskim i prawie Unii Europejskiej ", w: C. Mik  (red.), Polska a Unia Europejska - perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia , TNOIK, s. , afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), "Prezentacja integracji europejskiej w prasie polskiej ( Z problematyki symboliki politycznej ) ", w: C. Mik  (red.), Polska a Unia w przededniu Maastricht  II , TNOIK, s. , afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), "Prawo powielaczowe jako zwyczajowe źródło prawa", w: ANDRZEJ KOJDERELŻBIETA ŁOJKOWIESŁAW STAŚKIEWICZANNA TURSKA (red.), Elementy socjologii prawa , WYDAWNICTWO  UW, s. 475-480, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Czynniki sprzyjające wytwarzaniu elemetów kultury antyprawnej w zarządzaniu", w: A. Turska (red.), Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 70-90, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Pragmatyzm a legalizm kadry kierowniczej w sferze zarządzania", w: A. Turska (red.), Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 50-70, afiliacja: Inna.

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Prawo powielaczowe w systemie prawa", w: Aleksander Patrzałek  (red.), Problemy prawodawstwa w nowej konstytucji PRL , WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s. , afiliacja: Inna.  

  • Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (2004 - 2007)
  • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (1996-2014)
  • Członek Komitetu Polityki Naukowej Przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2018)
  • Członek Rady Naukowej Polskiej  Federacji Detektywów i Komisji Prawa Kosmicznego przy Gdańskim Oddziale PAN (od 2018)
  • Członek Zespołu MNiE ds. doktoratów wdrożeniowych (od 2020)