prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

Katedra Teorii, Filozofii I Historii Prawa
Profesor

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca – Profesor, Kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w ALK, Prorektor Kolegium Prawa ALK w latach 2007-2011, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (1993 – 1997). Teoretyk prawa, w obszarze jej zainteresowań badawczych znajduje się teoria i filozofia prawa, retoryka, legislacja, wymiar sprawiedliwości, świadomość prawna, prywatna ochrona bezpieczeństwa oraz prawo o szkolnictwie wyższym. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (2004 - 2007), ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (1996-2014), członek Ko- mitetu Polityki Naukowej Przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2018), członek rady naukowej Polskiej  Federacji Detektywów i Komisji Prawa Kosmicznego przy Gdańskim Oddziale PAN (od 2018 r.). Laureatka wielu nagród naukowych. Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”, członek kilku redakcji czasopism naukowych. W 2006 r. otrzymała medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”, zaś w 2019 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Od- rodzenia Polski. Autorka wielu monografii, artykułów naukowych oraz licznych ekspertyz i opinii dla organów państwa i praktyki prawniczej.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), "Naukowiec w grze o władzę nad poznaniem. W świetle ustawy 2.0", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s. 116-130, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), "A Scientist in the Game of Power over Knowledge. In the Light of the Act 2.0", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, Tom 11, nr 4, s. 131-143, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), "Jerzy Stelmach czyli dwadzieścia pięć chwytów erystycznych stosowanych z powodzeniem w polityce, dyskursie prawniczym, gospodarce i życiu codziennym", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 3/2018, s. 210-230, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), "Trzeba inaczej uczyć. Kilka uwag o homo zappiens i miękkich umiejętnościach komunikacyjnych prawników", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10(2), s. 373-394, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), "Efekt aureoli czy efekt uczestnictwa a niezależność prawników-naukowców ", ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, 27, 3/2017, s. 90-113, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), "Z kim powinna rozmawiać władza publiczna? Kilka uwag o inkluzji.", PRAWO I WIĘŹ, 7, 4 (22), s. 60-70, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), "Korporacyjne regulacje pozaprawne a systemowość prawa. Zarys problemów", PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI, Systemowość prawa, 104, s. 105-119, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2015), "Problemy ze spójnością prawa i regulacjami pozaprawnymi a siła sprawcza państwa – zarys tematu ", KRYTYKA PRAWA, 7, 1, s. 157-175, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Responsibility for security during the „wars on invoices”. The case of contractors: an outline", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 6, s. 597-622, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Recenzja książki: Ewa Malinowska, Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego", PAŃSTWO I PRAWO, 10 (812), s. 114-117, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Moda na egalitaryzm w szkolnictwie wyższym i naukowa bańka spekulacyjna", PRAWO I WIĘŹ, 2 (4), s. 15-35, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), "Recenzja książki: Elżbieta Łojko, Studenci prawa o studiach i perspektywach zawodowych", PAŃSTWO I PRAWO, 5, s. 111-113, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2012), "Umowa między państwem i podmiotem prywatnym-uniwersalne narzędzie realizacji zadań publicznych współczesnych państw?", KRYTYKA PRAWA, IV, s. 103-129, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), "Wyzwania kultury współczesnej a retoryka, głos w dyskusji", FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s. 15-37, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Barłowska  M. (2011), "Retoryka i przemiany kultury ", FORUM ARTIS RHETORICAE, 2, s. 15-37, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), "Wstęp do prawoznawstwa", EDUKACJA PRAWNICZA, 1, 8, s. 1-80, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2010), "Accesibility, inclusion, egalitarianizm", KRYTYKA PRAWA, 3, 3, s. 105-116, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Własność - w labiryncie interdyscyplinarnych problemów", KRYTYKA PRAWA – NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM1, I, I, s. 11-26, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2004), "Wstęp do prawoznawstwa", EDUKACJA PRAWNICZA, 8, s. 40, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Normy w cyberprzestrzeni", ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU, -, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2003), "Islam-próba zbliżenia", EDUKACJA PRAWNICZA, 10, 10, s. 20-23, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Wstęp do prawoznawstwa- część III ", EDUKACJA PRAWNICZA, 11, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Wstęp do prawoznawstwa", EDUKACJA PRAWNICZA, 7 i 8, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2003), "Wstęp do prawoznawstwa I i II", EDUKACJA PRAWNICZA, 10, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "O partnerskiej komunikacji prawników i biznesmenów", STUDIA IURIDICA, X/L, s. 50-62, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "Poczucie bezpieczeństwa prawnego w negocjacjach a problem kompetencji negocjacyjnych prawników", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 9, 9, s. 77-99, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2001), "Prawnik jako negocjator - z problematyki retoryki interpersonalnej", STUDIA PRAWNICZE, 4, 4, s. 135-137, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), "Normy obowiązujące w cyberprzestrzeni ", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, VII, s. 207-216, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1999), "Z problematyki sztuki argumentacji", GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, 5, 5, s. 134-154, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1997), "Funkcje współczesnych mitów ", STUDIA BALTICANA. ADMINISTRACJA, 1, -, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), "Rozpoznawanie symboli o znaczeniu prawnym ", PALESTRA, 5-6, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), "Archetypy mitów w dyskusjach o prawie ", PAŃSTWO I PRAWO, 10, 10, s. 90-112, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Zapobieganie piractwu na morzu. Opotrzebie implementacji niektórych przepisów konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej –1998", Prawo i orzecznictwo morskie, 10, 10, s. 11-20, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Stanowienie uchwał prawotwórczych samorządu lokalnego cz.I", SEJMIK SAMORZĄDOWY, 48, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Stanowienie uchwał prawotwórczych samorządu lokalnego cz.II", 49, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), "Kodeks etyki kapitana statku", Prawo i orzecznictwo morskie, 7, 7, s. 12-20, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), "Dopuszczalne ryzyko czy lekkomyślna decyzja w żegludze morskiej ", PRAWO I ORZECZNICTWO  MORSKIE, -, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1992), "O sprzeczności Zarządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z ustawami ", BUDOWNICTWO OKRĘTOWE I GOSPODARKA MORSKA, 6, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), "O wykorzystaniu zaleceń IMO w Polsce", PRAWO I ORZECZNICTWO  MORSKIE, 4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), "Poszukiwanie i ratownictwo w świetle konwencji SOLAS-74 i SAR-79", Prawo i orzecznictwo morskie, 3, 3, s. 20-30, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Lang W., Langer T. (1989), "Konstytucja wobec zagrożeń rewolucji naukowo-technicznej", STUDIA KONSTYTUCYJNE, t.1, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Zieliński M. (1988), "Aspekty jawności prawa", RPEiS, 3, 3, s. 70-90, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Poszukiwanie i ratownictwo w świetle konwencji SOLAS-74 i SAR-79", TECHNIKA I GOSPODARKA  MORSKA, 3, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), "Soft law as Contemporary OpenNorms", Studies in the Theory and Philosophy of Law, 4, 4, s. 34-52, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), "On the Problems of Modelling in the Legal Science", Studies in the Theory and Philosophy of Law, 1, 1, s. 20-40, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), "Weberowska idea racjonalizującego wyjaśnianiania a założenie racjonalności w koncepcjach J. Wróblewskiego", STUDIA PRAWNICZE, 4, 4, s. 40-60, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1986), "Przepisy prawne w ocenie kadry kierowniczej jednostek gospodarki morskiej", TECHNIKA I GOSPODARKA  MORSKA, 5, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), "Reguły egzegezy prawniczej ", PROBLEMY, 4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1985), "Uwagi o niektórych przepisach dotyczacych bezpeiczeństwa statków morskich ", Technika i Gospodarka Morska, 5, 5, s. 17-27, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1984), "Przesłanki stanowienia norm bez sankcji", RPEiS, 4, 4, s. 90-110, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1983), "Kilka uwag o przepisach technicznych Polskiego Rejestru Statków ", TECHNIKA I GOSPODARKA  MORSKA, 3, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1978), "W sprawie niepublikowanych aktów normatywnych ", -, s. -, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2020), "O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników", Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), "Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Zeidler K. (2016), "Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2008), "Wprowadzenie do prawa. Introduction to law (podręcznik dwujęzyczny); II wyd. poprawione", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Podstawy prawa dla ekonomistów i nie tylko", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2004), "Podstawy prawa dla ekonomistów", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2004), "Wprowadzenie do prawa. Introduction to law (podręcznik dwujęzyczny)", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki", LexisNexis, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Dmowski J. (2000), "Ochrona, pomoc i obsługa prawna", Miscelanea, Koszalin, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1999), "O prawie, prawdzie i przekonywaniu", Miscelanea, Koszalin, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), "Wstęp do nauk prawnych", Ars Boni, Poznań, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1995), "Prawo w kręgu mitów", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Wstęp do nauk prawnych", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1994), "Materiały do studiowania podstaw prawa", Miscelanea, Koszalin, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1989), "Zasady tworzenia prawa. Wybór tekstów z komentarzem", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1987), "Prawo powielaczowe: studium z teorii państwa i prawa", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

 

Redakcja monografii:

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (red.), (2009), "Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. GASPARSKI W., JABŁOŃSKA-BONCA J. (red.), (2009), "Biznes, prawo, etyka", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Guść J. (red.), (2002), "Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (red.), (1993), "Źródła prawa Wspólnot Europejskich", Wydawnictwo UG, Gdańsk, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), "Odpowiedź na ankietę konstytucyjną ", w: A. Łabno, B. Banaszak, B. Szmulik (red.), Ankieta konstytucyjna 2017, -, Warszawa, s. 107-130, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2018), "Katalog zasad ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego", w: A. Łabno, B. Banaszak, B. Szmulik (red.), Ankieta Konstytucyjna 2017 rozpisana przez Prawo i Sprawiedliwość w dwudziestolecie uchwalenia Konstytucji RP, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Warszawa, s. 107-130, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2017), "Kilka uwag o granicy między publicznym a prywatnym bezpieczeństwem ", w: A. łabno, k. Jabłoński  (red.), Aktualne problemy Konstytucji , WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH W TYCHACH, Legnica, s. 678-690, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), "Siła sprawcza współczesnego państwa a problem ochrony bezpieczeństwa i legalnego użycia przymusu przez podmioty prywatne - szkic fragmentu tematu", w: Lech W. Zacher (red.), Moc sprawcza ludzi i organizacji, POLTEXT, s. 437-456, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2016), "Autorytet ius i lex fundamentem sprawnego państwa", w: ks. Janusz Królikowski (red.), Wspólnota polityczna i Kościół, WYDAWNICTWO DIECEZJI TARNOWSKIEJ, Tarnów, s. 35-59, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Tempus Fugit", w: Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek (red.), Foundations of Legal Negotiations. Studies in the Philosophy of Law,   COPERNICUS CENTER PRESSx8_3, Kraków, s. 55-66, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Zacieranie granicy między publicznym a prywatnym bezpieczeństwem w XXI wieku a problem prywatnych detektywów - szkic tematu", w: J. Świeczkowski (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga jubileuszowa sędziego doktora Zbigniewa Szczurka, Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski & Wolff, Abramów, s. 153-173, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Istota spójności regulacji prawnych oraz niesprzeczność reegulacji pozaprawnych z regulacjami prawnymi", w: Andrzej J. Szwarc (red.), Kompatybilność pozaprawnych regulacji sportowych z regulacjami prawnymi, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, s. 39-68, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Integracja Europejska", w: Z. Brodecki (red.), Wielka Encykopedia Prawa. Prawo Uniii Europejskiej, Fundacja Ubi societas, ibi ius, s. 96-98, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Integracja europejska przez zarządzanie wielopoziomowe", w: Z. Brodecki (red.), Wielka Encykopedia Prawa. Prawo Uniii Europejskiej, Fundacja Ubi societas, ibi ius, Warszawa, s. 98-99, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2014), "Stany Zjednoczone Europy w koncepcji Victora Hugo", w: Z. Brodecki (red.), Wielka Encykopedia Prawa. Prawo Uniii Europejskiej, Fundacja Ubi societas, ibi ius, s. 233-233, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Policentryczność źródeł norm w zakresie bezpieczeństwa obywateli. Problem czy margines?", w: S.Lewandowski, H. Machińska, J.Petzel (red.), Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 59-74, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2013), "Konsekwencje prywatyzacji działań publicznych na przykładzie sfery bezpieczeństwa publicznego. Zarys problemów", w: E. Jasiuk, G.P. Maj, K. Sikora, S. Wrzosek  (red.), Pomiędzy zarządzaniem publicznym a ogólną teorią organizacji, WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU, s. , afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), "Wymiar sprawiedliwości a przemiany kultury prawnej w Europie", w: Morawski W. (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 296-314, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2012), "Auctoritas non veritas facit legem", w: M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 135-155, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Bonca M. (2012), "Aksjologiczne i realne problemy zasad pracy i zasad prawa pracy w krajach islamskich-zarys problemów", w: J. Seweryński M. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu, WoltersKluwer, Warszawa, s. 139-159, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2011), "Retoryka na studiach prawniczych w Polsce w kleszczach encyklopedyzmu i walki o zasady dostępu do zawodów prawniczych", w: Sobczak B., Zgółkowa H. (red.), Dydaktyka retoryki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 40-50, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2010), "Autorytety prawnicze. Między władzą a potrzebą dobra wspólnego i wiedzą", w: Agnieszka Choduń, Stanisław Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, Szczecin, s. 1001 , afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2010), "Accessibility, Inclusion, Egalitarianism. Are They also in Jurisprudence and Legal Education?", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 105-116, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Własność – w labiryncie interdyscyplinarnych problemów", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 11-26, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2009), "Soft justice w państwie sieciowym", w: Stadniczenko S.L., Duszka-Jakimko H. (red.), Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 65-73, afiliacja: ALK.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Argument z autorytetu w dyskursie prawniczym", w: Dobkowski B. (red.), Z problematyki ustrojowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Z problematyki warsztatu pracy prawnika. Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne", w: Stadniczeńko S.L. (red.), Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Uniwersytet Opolski, Opole, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2007), "Prawnik w sądzie i prawnik poza sądem. Różnice warsztatu retorycznego", w: Sobczak B. , Zgółkowa H. (red.), Perspektywy polskiej retoryki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2006), "Islam -prawo i finanse", w: Dzwonkowski H. , Głuchowski J., Pomorska A. i in.  (red.), W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Lublin, s. 20, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2002), "Negocjacje a prawo publiczne ", w: S. Pikulski, W. Pływaczewski i J. Dobkowski (red.), Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego , Towarzystwo Policystyczne w Olsztynie, s. , afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), "Kilka uwag o nauczaniu prawa biznesmenów in spe ", w: Grażyna Polkowska  (red.), Prawo i ład społeczny : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Turskiej , UNIWERSYTET WARSZAWSKI , s. , afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (2000), "Przebudowa systemu prawa", w: M. Niepokulczycka, W. Kuczyński (red.), Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 106-110, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J., Wieczorek E. (1997), "Ochrona konsumenta w ustawodawstwie polskim i prawie Unii Europejskiej ", w: C. Mik  (red.), Polska a Unia Europejska - perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia , TNOIK, s. , afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1996), "Prezentacja integracji europejskiej w prasie polskiej ( Z problematyki symboliki politycznej ) ", w: C. Mik  (red.), Polska a Unia w przededniu Maastricht  II , TNOIK, s. , afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1993), "Prawo powielaczowe jako zwyczajowe źródło prawa", w: ANDRZEJ KOJDERELŻBIETA ŁOJKOWIESŁAW STAŚKIEWICZANNA TURSKA (red.), Elementy socjologii prawa , WYDAWNICTWO  UW, s. 475-480, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Czynniki sprzyjające wytwarzaniu elemetów kultury antyprawnej w zarządzaniu", w: A. Turska (red.), Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 70-90, afiliacja: Inna.

 

 1. JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Prawo powielaczowe w systemie prawa", w: Aleksander Patrzałek  (red.), Problemy prawodawstwa w nowej konstytucji PRL , WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO, s. , afiliacja: Inna.

 

JABŁOŃSKA-BONCA J. (1988), "Pragmatyzm a legalizm kadry kierowniczej w sferze zarządzania", w: A. Turska (red.), Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, Wydawnictwo UW, Warszawa, s. 50-70, afiliacja: Inna

 • Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (2004 - 2007)
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (1996-2014)
 • Członek Komitetu Polityki Naukowej Przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2018)
 • Członek Rady Naukowej Polskiej  Federacji Detektywów i Komisji Prawa Kosmicznego przy Gdańskim Oddziale PAN (od 2018)
 • Członek Zespołu MNiE ds. doktoratów wdrożeniowych (od 2020)