prof. dr hab. Izabela Grabowska

Katedra Ekonomii
Profesor

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesor nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywała pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC) i Utrecht University w Holandii (visiting professor). Wypromowała 3 doktoraty (kolejne 3 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Autorka 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskała wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym H2020 oraz NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączy do zespołu Katedry Ekonomii i tworzy centrum badawcze CRASCHam (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), do współpracy w którym serdecznie zaprasza. 

W latach 2005-2021 - adiunkt i profesor uczelni w Uniwersytecie SWPS; 2016-2021 dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyła i kierowała centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, rynkiem pracy, karierami zawodowymi. Jej badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Jej prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Jej monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

Ma doświadczenia w zdobywaniu i kierowaniu prestiżowymi projektami badawczymi: NCN Sonata Bis („Paczki przyjaciół & migracje” 2016-2020), NCN DAINA 1 (CEEYouth, brexit i losy migrujących Polaków i Litwinów, 2019-2021), H2020 MIMY (integracja młodych migrantów 2019/2020-2023) i kierowała NCN Harmonia (social remittances), KBN (kariery zawodowe migrantów poakcesyjnych). W latach 2008-2019 działała w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych IMISCOE Research Network. Jest w Radzie Programowej Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Była ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz International Organisation for Migration: LINET Network. Od dekady w EY Business School kształci europejskie publiczne służby zatrudnienia, od 2019 roku z autorskim programem Return mobility, o charakterze social impact. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com  

Winogrodzka D., Grabowska I. (2021). (Dis)ordered Social Sequences of Mobile Young Adults: Spatial, Social and Return Mobilities. Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1865526 (open access).

Grabowska I., Czeranowska O. (in press). Scenarios of Return (im)Mobilities and Pandemic. The European Sociologist. No. 46, Vol. 2.

Grabowska I. (2020). The 2004 EU enlargement as an outcome of public policies: The impact of intra-EU mobility on Central and Eastern European sending countries. Social Policy and Society .DOI: https://doi.org/10.1017/S147474642000024X (open access).

Grabowska I., Jastrzebowska A. (2019). The Impact of Migration on Human Capacities of Two Generations of Poles: The Interplay of the Individual and the Social in Human Capital Approaches, Journal of Ethnic and Migration Studies, doi:10.1080/1369183X.2019.1679414 (open access).

White A., Grabowska I. (2019). Social Remittances and Social Change in Central and Eastern Europe Embedding Migration in the Study of Society. Central and Eastern European Migration Review, 8(1): 33-50.

Grabowska I., Buler M. (2019). The centenary of the Polish Peasant in Europe and America through the contemporary concept of social remittances. Polish Sociological Review, 1(205): 85-102.

Grabowska I. (2018). Social skills, workplaces and social remittances: A case of post-accession migrants. Work, Employment and Society, 32(5): 868-886.

Grabowska I., Sarnowska J. (2017). Transnarodowe wielostanowiskowe jakościowe badanie powtórzone w migrujących społecznościach lokalnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13(3), 6‒28.

Jaźwińska E., Grabowska I. (2017). Efekty społecznych przekazów migracyjnych (social remittances) w polskich społecznościach lokalnych. Studia Socjologiczne, 1, 139-165.

Grabowska I. (2016). The Transition from Education to Employment Abroad: The Experiences of Young People from Poland. Europe-Asia Studies, 68(8), 1421-1440.

Grabowska I., Garapich M.P. (2016) (eds.). Special Issue: Social Remittances and Central and Eastern Europe: New Theoretical Angles and Empirical Landscapes. Central and Eastern European Migration Review, 5(2).

Grabowska I., Garapich M. (2016). Mapping Social Remittances and Segmented Development in Central and Eastern Europe Central and Eastern European Migration Review, 5(2): 5-13.

Grabowska I., Engbersen G. (2016). Social Remittances and the Impact of Temporary Migration on an EU Sending Country: The Case of Poland. Central and Eastern European Migration Review, 5(2), 99–117.

Grabowska I., Garapich M.P. (2016). Social remittances and intra-EU mobility: Non-financial transfers between UK and Poland. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42 (13), 2146-2162.

Grabowska I. (2015). Aparat pojęciowy Pierre’a Bourdieu i migracje międzynarodowe. Kultura i Społeczeństwo, 4, 131-143.

Grabowska I., Jazwinska E. (2015). Migracje poakcesyjne Polaków i kapitał ludzki: transfer wiedzy, umiejętności, kompetencji, Studia Migracyjne- Przegląd Polonijny, 2(156), 53–80.

Fihel A., Grabowska-Lusinska I. (2014). Labour Market Behaviours of Back-and-Forth Migrants From Poland. International Migration, 52(1), 22–35.

Engbersen G., Grabowska-Lusinska I., Leerkes A., Snel E., Burgers J. (2013). On the Differential Attachments of Migrants from Central and Eastern Europe: A Typology of Labour Migration.  Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(6), 959-981.

Grabowska-Lusinska I., Jazwinska E. (2013). Znaczenie migracji w życiu zawodowym kobiet i mężczyzn. Kultura i Społeczeństwo, 57(3), 85-108.

Grabowska-Lusinska I., Jazwinska E. (2013). Migracja – epizod czy etap w życiu zawodowym?, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 4, 73-94.

Grabowska-Lusińska I., Jaźwińska E. (2012). Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze na podstawie badań OBM UW, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2, 71-103.

Grabowska-Lusińska I., Fihel A. (2010). Płynność powrotów do Polski, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 4, 107-130.

Grabowska-Lusinska I. (2008). Migrations from Poland after 1st May 2004 with special focus on British Isles – post accession migration strategies as hidden in the statistics. Espace Population Sociétés, 2, 247-260.

Radiukiewicz A., Grabowska I. (2008). Education for Democratic Citizenship in Poland, Journal of Social Science Education, 6(2), 21-28.

Grabowska-Lusinska I. (2007). Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii – fakty i mity. Polityka Społeczna, 1(394), 19-24.

Grabowska I. (2005). Changes in the international mobility of labour: job migration of Polish nationals to Ireland, Irish Journal of Sociology, 14(1), 13- 27.

Research monographs

Grabowska I. Jastrzebowska A. (in press). Migration and the Transfer of Informal Human Capital. Insights from Central Europe and Mexico. London: Routledge.

Grabowska I. (2019). Otwierając głowy. Migracje i kompetencje społeczne. Warszawa: Scholar.

White A., Grabowska I., Kaczmarczyk P., Slany K. (2018). The Impact of Migration on Poland. London: UCL Press.

Grabowska I., Garapich M.P., Jazwinska E., Radziwinowicz A. (2017). Migrants as Agents of Change. Social remittances in an enlarged European Union. Basingstoke, London: Palgrave Macmillan.

Grabowska I. (2016). Movers and Stayers: Social Mobility, Migration and Skills. Frankfurt Am Main: Lang.

Grabowska-Lusińska I. (2012), Migrantow sciezki zawodowe bez granic. [Boundaryless Careers of Migrants]. Warszawa: Scholar.

Grabowska-Lusińska I. Okólski M. (2009). Emigracja ostania? [An Ultimate Emigration?]. Warszawa: Scholar.

Grabowska I. (2003). Doing Business with Russians: Patterns and Mechanisms. A Polish Perspective, Dublin: Reprint Dublin.

Grabowska I. Lusiński C. Tonra B. (2002). Poland Through Irish Eyes: The Challenges and Opportunities of EU Enlargement. Dublin: Dublin European Institute. 

Edited volumes and chapters

Andrejuk K., Grabowska I., Olcoń-Kubicka M., Taranowicz I. (2021). (red.) Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksy empiryczne i teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Garapich M.P., Grabowska I., Jaźwińska E. (2018). Wykład 12. Migracje poakcesyjne z Polski. [w] Lesińska M., Okólski M. 25 wykładów o migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 208-220.

Grabowska I.(2016). Migration in Work Lives: Looking Back after Return. Structure and agency approach. [In:] (eds.) Nadler R., Kovacs Z., Glorius B., Lang T. Return Migration and Regional Development in Europe: Mobility against the Stream, Basingstoke/ London: Palgrave, 83-109.

Grabowska I., Jazwińska E. (2016). Mobilność społeczna i migracje. [In:] Górny A., Kaczmarczyk P., Lesińska M. (eds.)  Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Warszawa: Scholar, 151-159.

Grabowska-Lusinska I. (2014). New Directions of Migration Research in Poland in Light of Theoretical and Methodological Paradigms. [W:] Icduygu A., Karacay A.B. (red.) Critical Reflections in Migration Research. Views from the South and the North. Istambul: Koc University Press, 61-82.

Grabowska-Lusińska I. (2014). Stan wiedzy w Polsce w zakresie współczesnych migracji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań migracji poakcesyjnych. [In:] Lesińska M., Slany K., Solga B., Okólski M. (red.) Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, KBnM PAN. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 25-44.

Grabowska-Lusińska I. Jaźwińska E., (2014). Transfer jawnych i ukrytych komponentów kapitału ludzkiego poprzez migracje. [In:] Lesińska M., Slany K., Solga B., Okólski M. (eds.) Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, KBnM PAN; Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 169-190.

Glorious B., Grabowska-Lusinska I., Kuvik A. (eds.) (2013). Mobility in transition. Migration patterns after EU enlargement.Amsterdam: Amsterdam University Press.

Grabowska-Lusinska I.(2013). Anatomy of post-accession migration: methodological approach. How to measure liquid migration and other patterns of post-accession migration. [In:] Glorious B., Grabowska-Lusinska I., Kuvik A. (eds.). Mobility in transition. Migration patterns after EU enlargement. Amsterdam: Amsterdam University Press, 41-64.

Grabowska-Lusinska I., Drbohlav D., Hars A. (eds.) (2011).  Immigration puzzles. Comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland before and after joining the EU.Saarbrucken: Lap Lambert Academic Publishing.

Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (eds.) (2010). Immigration to Poland: Policy, employment, integration.Warsaw: Scholar.

Grabowska-Lusinska I. (2010). The economy as a primary driver of migrant inflow to Poland. [In:] Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (eds.). Immigration to Poland: Policy, employment, integration, Warszawa: Scholar, 91-103, 119-120, 148-150.

Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólski M. (eds.) (2010). Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Grabowska-Lusińska I. (2010). Skills shortages, emigration and unemployment in Poland – causes and implications of disequilibrium in the Polish labour market.