dr hab. Artur Mudrecki

Zakład Prawa Finansowego I Podatkowego
Profesor nadzwyczajny

Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego ALK, dyrektor Centrum Badań nad VAT-em, kierownik Studium Podyplomowego Prawa Podatkowego (2015/2016). członek Komitetu Ekspertów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Ośrodek Studiów Fiskalnych (2015-2020), autor 130 publikacji, kierownik projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek trzech międzynarodowych stowarzyszeń podatkowych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

MUDRECKI A. (2021), "Usuwanie azbestu jako zadanie publiczne gminy. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2020 r., I FSK 1988/19", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2021/6/51, s. 156-163, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2021), "Zasada legalizmu - czy tylko zasada postępowania podatkowego?", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 3-4 (96-97), s. 54-62, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2021), "The Contemporary Significance of the Principle of Proportionality in Tax Law", BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, vol. 26 nr 4, s. 37-51, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2021), "Moc wiążąca uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, nr specjalny, s. 353-363, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2020), "Zasada proporcjonalności jako element konstrukcji podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5 (92)/2020, s. 9-24, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2020), "Ochrona praw podatników w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 12 (1), s. 132-148, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2020), "Blokowanie kont podatnikom a zasada proporcjonalności. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 lutego 2020 r., I FSK 1719/19", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2020/11/96, s. 136-154, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Samorząd lokalny a podatek od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego", KWARTALNIK PRAWA PODATKOWEGO, 4, s. 21-37, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Wykorzystanie mechanizmu odliczenia podatku naliczonego w systemie VAT do oszustw w postaci karuzeli podatkowych", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10, 3, s. 262-277, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Use of the Input Tax Deduction Mechanism in the VAT System for the Purpose of “Tax Carousel” Fraud", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 10, 3, s. 278-291, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Impact of the Principle of Proportionality in Tax Law on the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the Supreme Administrative Court in Poland", PUBLIC GOVERNANCE, ADMINISTRATION AND FINANCES LAW REVIEW, vol. 3 no.1.2018, s. 46-56, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Wspomnienie pośmiertne sędziego NSA dr Antoniego Bromera", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 2 (77)/2018, s. 81-83, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Recenzja Ksiązki B. Dauera pt. Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, wyd. 6, Wolters Kluwer, Warszawa 2018", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, 5 (80)/2018, s. 157-159, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2016), "Główne problemy występujące w podatkach dochodowych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE- SKŁODOWSKA, SECTIO H, 50, 1, s. 711-724, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2013), "Orzecznictwo sądowe w zakresie podatku od towarów i usług - wybrane zagadnienia", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, -, s. 265-280, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2012), "Opodatkowanie gminy podatkiem od towarów i usług na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, vol. XLVI, 3, s. 417-425, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2011), "Zasady zwolnienia z VAT dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę", JURYSDYKCJA PODATKOWA, 2, s. 38-46, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2010), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2008 r., sygn. akt II OSK 1097/07", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 9, s. 633-635, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2008), "Jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy sprzedaży nieruchomości na styku obowiązywania dwóch ustaw wobec braku jednoznacznych przepisów przejściowych?", JURYSDYKCJA PODATKOWA, ---, 3/2008, s. 41-45, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2008), "Skarga kasacyjna do NSA a prawo strony do rzetelnego procesu", DORADCA PODATKOWY, 1/2008, s. 36-41, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., GAJDA A. (2008), "Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2007 r. sygn. akt I SA/Wr 152/07", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6/2008, s. 457-461, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2007), "Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi", ZESZYTY NAUKOWE SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, rok III nr.3(12), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2007), "Środki stosowane wobec nieletnich. Co dalej z reformą postępowania z nieletnimi?", OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, IV, s. 165-173, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2006), "Przegląd orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu", OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, III, s. 203-212, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2006), "Samorządowe Kolegia Odwoławcze a prawo strony do rzetelnego procesu", CASUS, 41, s. -, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2004), "Znajomość standardów międzynarodowych przez sędziów rodzinnych Okręgu Opolskiego", OPOLSKIE STUDIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE, II, s. 27-42, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2004), "Postępowanie uproszczone przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi", FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 2(61), s. -, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2004), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi z dnia 24 października 2003 r. sygn. akt I SA/łd 2377/01", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, ---, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2004), "Postępowanie mediacyjne", FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 1 (60), s. XXX, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2004), "Wstrzymanie aktu lub czynności", FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 6(65), s. XXX, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2003), "Postępowanie przed sądami administracyjnymi – uwagi ogólne", FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH, 11 (59), s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2002), "Konsulting w prawie podatkowym na tle orzecznictwa NSA", GLOSA, 1, s. 34-36, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2001), "Wydatki na reprezentację w sprawach podatkowych na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego", GLOSA, 3, s. 26-31, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A., Filipkowski  T. (2001), "Decyzje Inspektora Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczące strat", GLOSA, 10, s. 17-18, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2000), "Marketing jako koszt uzyskania przychodu na tle orzecznictwa NSA", GLOSA, 10, s. 34-36, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (1999), "Leasing a podatek VAT na tle orzecznictwa NSA", GLOSA, 2, s. 20-23, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (1999), "Zasada samodzielności finansowej gmin w orzecznictwie sądowym", GLOSA, 12, s. 16-20, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (1998), "Pojęcie reklamy w sprawach podatkowych na tle orzecznictwa NSA", GLOSA, 9, s. 1-3, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (1998), "Leasing a opłata skarbowa na tle orzecznictwa NSA", GLOSA, 11, s. 15, afiliacja: Inna.

Monografie:

MUDRECKI A. (2020), "Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

Liss P., MUDRECKI A., Pożarowska A., Zasiewska K. (2015), "Podatki i rachunkowość - bieżący problemy praktyczne: materiały konferencyjne", STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE , Warszawa, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2015), "Rzetelny proces podatkowy", WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER, Warszawa, afiliacja: ALK.

Knysiak-Molczyk  H., MUDRECKI A. (2013), "Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych", LEXIS-NEXIS, Warszawa, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2011), "Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych", LEXIS-NEXIS, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., POMORSKA A., Ogiński P., Wróbel P., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), "Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Dauter B., Babiarz S., Marciniak S. (2009), "Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym", Wolters Kluwer, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2008), "Prawo nieletniego do rzetelnego procesu przed sądami rodzinnymi", Uniwersytet Opolski, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A., Dauter B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2007), "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2007", OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2006), "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2006", OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX, Wrocław, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2005), "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2005", OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX, Wrocław, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Gruszczyński B., HNATIUK B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2004), "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2004", OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX, Wrocław, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A., Błystak L., Dauter B., Gruszczyński B., HNATIUK B., Madej E., Niezgódka - Medek M., Pęk R., Zubrzycki J. (2003), "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2003", OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX, Wrocław, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (1994), "Wybrane problemy życia i uwarunkowań rodzin regionu opolskiego", Wydawnictwo Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Opole, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A., Stadniczeńko S. (1992), "Konwencja o prawach dziecka. Vademecum", Olender, Opole, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

MUDRECKI A., Klat-Górska E., Bochenek W., Jaroszyński K., KABAT A., Kabat-Rembelska J., Sobieralski K., Wrzesińska-Nowacka A. (red.), (2018), "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków", ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), Gdańsk, afiliacja: ALK.

Bucholski R., Ciecierski M., Melezini A., MUDRECKI A., Musolf G., Nowak T., Teszner K., Wołczak-Ciecierska I. (red.), (2018), "Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Klat-Wertelecka E. (red.), (2012), "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków", Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr spółki z o.o., Gdańsk, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (red.), (2009), "Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce", Uniwersytet Opolski, Opole, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (red.), (2008), "Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków ", ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), Gdańsk, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MUDRECKI A. (2021), "Prawa podatnika w świetle Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej", w: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku Tom II, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 704-716, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2021), "Problematyka przedawnienia zobowiązań podatkowych w najnowszych uchwałach Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: Beata Kucia - Guściora (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Odpowiedzialność w prawie podatkowym , KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, s. 209-242, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2020), "Przedawnienie zobowiązań podatkowych w świetle uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 393-404, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2020), "Composite transactions in Light of the Case of Law of the Court of Justice we European Union and the Supreme Administrative Court", w: P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchnevicius, T. Sowińsk, M. Radvan (red.), The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings), MASARYK UNIVERSITY, Brno, s. 273-289, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2019), "Konsekwencje wystawienia pustych faktur - wybrane zagadnienia", w: M. Munnich (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, s. 77-92, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2019), "Sięganie w sprawach podatkowych w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego do przepisów z innych gałęzi prawa", w: A. Franczak, A. Kaźmierczyk (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych , Wolters Kluwer Polska, s. 41-57, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2019), "Zasada proporcjonalności w Kodeksie postępowania administracyjnego", w: Korczak J., Sobieralski K. (red.), Jednostka wobec władczej ingerencji organów administracji publicznej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Presscom, Wrocław, s. 375-383, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2019), "Analogia w prawie podatkowym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: Głuchowski J., Kalinowski M., Lasiński-Suleck K.i, Morawski, Adam Nita, Agnieszka Olesińska (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 350-358, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2019), "Mediacja sądowoadministracyjna w Polsce - perspektywy rozwoju", w: - (red.), Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach - Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko - czeskiej współpracy sedziów sądów administracyjnych, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, s. 102-109, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Znaczenie zasady proporcjonalności w prawie podatkowym", w: B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, s. 53-70, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "The principle of proportionality in value added tax", w: E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan (red.), Optimization of organization and legal solutions concerning public revenues and expenditures in public interest (Conference proceedings), Wydawnictwo Temida 2, Białystok, s. 633-650, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Audyt", w: R. Bucholski, M. Ciecierski, A.Melezini, A. Mudrecki, G. Musolf, T. Nowak, K.Teszner, I. Wołczak-Ciecierska (red.), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 420-434, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Dział IX. Opłaty i koszty postępowania (art. 261-269)", w: Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), Gdańsk, s. 923-943, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181)", w: Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), Gdańsk, s. 779-786, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260)", w: Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), Gdańsk, s. 871-913, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Czynności audytowe", w: R. Bucholski, M. Ciecierski, A.Melezini, A. Mudrecki, G. Musolf, T. Nowak, K.Teszner, I. Wołczak-Ciecierska (red.), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 435-444, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Urzędowe sprawdzenie", w: R. Bucholski, M. Ciecierski, A.Melezini, A. Mudrecki, G. Musolf, T. Nowak, K.Teszner, I. Wołczak-Ciecierska (red.), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 445-463, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2018), "Dział X. Przepisy końcowe", w: Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, ODDK ( OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR SP. Z O. O. GDAŃSK), Gdańsk, s. 939-943, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2017), "VAT in the Polish Commune", w: Michal Radvan, Jolanta Gliniecka,Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka (red.), THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY, MASARYK UNIVERSITY, Brno, s. 314-331, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2017), "Judicial impartiality and independence in the documents of the Council of Europe", w: Bartosz Wojciechowski, Tomasz Bekrycht, Karolina M. Cern (red.), Jurysprudencja 8. The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy, Uniwersytet Łódzki, s. 157-172, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2017), "Niezawisły sąd jako element rzetelnego procesu", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 388-395, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), "Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce", w: Alicja Pomorska (red.), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 331-342, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2016), "Opodatkowanie olejów smarowych w świetle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej", w: Tomasz Nowak, Piotr Stanisławiszyn (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 268-280, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2016), "Podatki dochodowe w Polsce - wybrane orzecznictwo", w: B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 65-84, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2016), "Models of judicial protection of taxpayers' rights in Poland and in the Czech Republic", w: Paweł Smoleń (red.), Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 141-150, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2016), "Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego ", w: Anna Zalcewicz (red.), Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych , POLTEXT, s. 227-236, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2016), "Podatki dochodowe w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądów Administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej", w: Alicja Pomorska (red.), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 281-329, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2016), "Due Tax Proceedings- Selected Issues ", w: Leonard Etel, Mariusz Popławski (red.), TAX CODES CONCEPTS IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE , TEMIDA 2, Białystok, s. 343-354, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2015), "Sankcje w podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa NSA i TS UE", w: B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 71-88, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2015), "Podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe w orzecznictwie sądów administracyjnych", w: Piotr Liss, Artur Mudrecki, Aneta Pożarowska, Katarzyna Zasiewska (red.), Podatki i rachunkowość - bieżąca problemy praktyczne: materiały konferencyjne, STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE , Warszawa, s. 97-125, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2014), "Prawo podatnika do sądu - aspekt przedmiotowy", w: Zbigniew Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 523-531, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2014), "Organy kontroli skarbowej", w: Kandut K., Sędkowska A. (red.), Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, LEX, Warszawa, s. 141-170, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2014), "Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach oświadczeń paliwowych", w: Piotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian, Wolters Kluwer, s. 192-201, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2014), "Charakter prawny decyzji w sprawie tzw. pustej faktury wydanej na podstawie art.108 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług", w: Michalina Duda, Monika Münnich, Adam Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, s. 49-59, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2013), "Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich, Adam Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, WYDAWNICTWO KUL, Warszawa, s. 209-223, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2013), "Pewność co do prawa a interpretacje podatkowe", w: Teresa Famulska (red.), Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, s. 30-42, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2013), "Modele sądowej ochrony praw podatnika wświecie – wybrane zagadnienia", w: Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i Europejskie prawo podatkowe. Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego. Łódź, 5-6 czerwca 2012 r., WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 421-429, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2013), "Wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym", w: H. Knysiak-Molczyk  (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, s. 430-444, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2013), "Wszczęcie postępowania administracyjnego", w: H. Knysiak-Molczyk  (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 80-110, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2013), "Czynności pełnomocnika w toku postępowania administracyjnego", w: H. Knysiak-Molczyk  (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 111-148, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2013), "Czynności pełnomocnika w postępowaniach uproszczonych", w: H. Knysiak-Molczyk  (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 219-239, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2013), "Udział pełnomocnika w postępowaniach szczególnych uregulowanych przepisami Ordynacji podatkowej", w: H. Knysiak-Molczyk  (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 240-254, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2013), "Pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym", w: H. Knysiak-Molczyk  (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 255-276, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2013), "Czynności pełnomocnika w toku postępowania sądowoadministracyjnego", w: H. Knysiak-Molczyk  (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 277-355, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2013), "Czynności pełnomocnika po wydaniu orzeczenia sądowego", w: H. Knysiak-Molczyk  (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, s. 356-371, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2013), "Zaskarżanie orzeczeń sądowych", w: H. Knysiak-Molczyk  (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 372-422, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2012), "Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podatku akcyzowego ", w: P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 173-188, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2012), "Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych", w: E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia kadr spółki z o.o., Gdańsk, s. 679-685, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2012), "Skargi i wnioski", w: E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR , Gdańsk, s. 747-791, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2012), "Opłaty i koszty postępowania", w: E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR , Gdańsk, s. 793-805, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2012), "Przepisy końcowe", w: E. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR , Gdańsk, s. 807- 811, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2012), "Model of Judicial Review of Tax Administration in Poland", w: G. Hulko, A. Patyi (red.), Public finances administrative autonomies, UNIVERSITAS-GYŐR, NONPROFIT KFT., Győr, s. 449-456, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2012), "Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu w czasie w podatku dochodowym od osób prawnych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych ", w: Glumińska-Pawlic J. (red.), Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka , UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice, s. 96-103, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2011), "Granice wykładni prounijnej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: Duda M. Munnich M., Zdunek A. (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 11-24, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2011), "Rola sądów administracyjnych w harmonizacji podatków w Polsce ", w: D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel (red.), Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa, s. 33-49, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2011), "Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: M Munnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, s. 135-146, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2011), "Organy kontroli skarbowej", w: S.Marciniak, A.Mudrecki, G.Pelewicz, A.Sędkowska (red.), Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 110-138, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2011), "Czynności pełnomocnika w postępowaniach uproszczonych", w: Knysiak-Molczyk H. (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 224-246, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2011), "Udział pełnomocnika w postępowaniach szczególnych uregulowanych przepisami Ordynacji podatkowej", w: Knysiak-Molczyk H. (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 247-258, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2011), "Pisma w potępowaniu przed sądem administracyjnym", w: Knysiak-Molczyk H. (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 263-279, afiliacja: ALK.

POMORSKA A., MUDRECKI A., Militz M., Dominik-Ogińska D. (2011), "Podatki pośrednie", w: D. Dominik-Ogińska, M. Militz, A. Mudrecki , P. Ogiński, A. Pomorska, P. Wróbel (red.), Harmonizacja prawa podatkowego w Unii Europejskiej, Europrawo, Warszawa, s. 53-190, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2011), "Wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym", w: H. Knysiak-Molczyk, A. Mudrecki (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 447-468, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2011), "Wykładnia prounijna w orzecznictwie sądów administracyjnych w podatkach obrotowych", w: H. Litwińczuk (red.), Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, Warszawa, s. 382-395, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2011), "Konsekwencje prawne i finansowe braku prawidłowej implementacji z prawem Unii Europejskiej podatków obrotowych w Polsce", w: A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 231-241, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A., Knysiak-Molczyk  H. (2011), "Czynności pełnomocnika w toku postępowania sądowoadministracyjnego", w: Knysiak-Molczyk H. (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, LEXIS-NEXIS, Warszawa, s. 285-366, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2011), "Wykładnia systemowa zewnętrzna w podatku od towarów i usług w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej na tle orzecznictwa NSA", w: Glumińska-Pawlic J. (red.), Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice, s. 63-71, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2010), "Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatku od towarów i usług", w: Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T. (red.), Daniny Publiczne - Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, Warszawa, s. 171-179, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2010), "Przedmowa", w: Dagmara, Militz, Bącal (red.), VATw wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne, WOLTERS KLUWER BUSINESS, s. 9-10, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2010), "Komentarz do rozdziału 2. Organy Kontroli Skarbowej", w: M.Ciecierski, A. Derkacz , K. Kandut, S. Marciniak, A.Mudrecki, Pelewic (red.), Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 110-138, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2010), "Koszty postępowania a prawo strony do sądu administracyjnego", w: Osiński J. (red.), Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s. 127-141, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2010), "Prawa podatnika w świetle art. 45 Konstytucji", w: Gumińska-Pawlic J. (red.), Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice, s. 61-68, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2009), "Prawo podatnika do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki przed sądami administracyjnymi", w: Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych , WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 595-603, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2009), "Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi – w cztery lata po reformie sądownictwa administracyjnego", w: Boć J., Chajbowicz A. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego , Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław, s. 847-860, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2009), "Wykonalność decyzji podatkowych ", w: Dowgier R. (red.), Ordynacja podatkowa-wokół nowelizacji , TEMIDA 2, Białystok, s. 304-315, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2009), "Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w podatku akcyzowym zapadłe w związku z wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ", w: Gumińska-Pawlic J. (red.), Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, Katowice, s. 29-41, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2009), "Pięć lat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ", w: Rozstropowicz-Miśko M., Malinowski P. (red.), Pięć lat w Unii Europejskiej - społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, Opole, s. 165-173, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2009), "Podstawy wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: M.Ciecierski, A.Mudrecki, P.Stanisławiszyn (red.), Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 237-244, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2009), "Koszty postępowania sądowoadministracyjnego", w: Babiarz S., Dauter B., Maricniak S., Mudrecki A. (red.), Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 396-470, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2009), "Konsekwencje przeniesienia prawa własności w podatkach obrotowych w Polsce", w: Jabłońska-Bonca J. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom I Własność, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 353-376, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2008), "Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych", w: Mudrecki A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR , Gdańsk, s. 463-468, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2008), "Koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - nowe regulacje", w: Pomorska A. (red.), W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań prawa podatkowego i finansów publicznych, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 19-29, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2008), "Odpowiedzialność podatkowa", w: Głuchowski J., Kosikowski C., Szołno-Koguc J. (red.), Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Lublin, s. 438-446, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2008), "Dział VIII. Skargi i wnioski", w: Mudrecki A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR , Gdańsk, s. 523-566, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2008), "Dział IX. Opłaty i koszty postępowania", w: Mudrecki A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR , Gdańsk, s. 567-584, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2008), "Dział X. Przepisy końcowe", w: Mudrecki A. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR , Gdańsk, s. 585-589, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2008), "Postępowanie mediacyjne w pięć lat po reformie sądownictwa administracyjnego", w: Glumińska-Pawlic J. (red.), Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Katowice, s. 43-51, afiliacja: ALK.

MUDRECKI A. (2007), "Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towaru na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą", w: Gumińska-Pawlic J. (red.), Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH, Katowice, s. 68-79, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2007), "Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych", w: Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, s. 41-50, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2006), "Postępowanie mediacyjne przed sądami administracyjnymi. Czy wykorzystana szansa?", w: Stadniczeńko S. L. (red.), Prawno-psychologiczne uwarunkowania mediacji i negocjacji, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 197-203, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2005), "Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi", w: --- (red.), XXV-lecie Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle dziejów sądownictwa administracyjnego w Polsce, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY, Warszawa, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2005), "Obciążenie podatnika dodatkowym zobowiązaniem w podatku od towarów i usług na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: --- (red.), Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 183-191, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2003), "Przestrzeganie praw nieletnich przed sądem", w: S. L. Stadniczenko (red.), Rzecznictwo praw dziecka w Polsce, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE, Konin, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

MUDRECKI A. (2002), "Pojęcie domu letniskowego w podatku od nieruchomości na tle orzecznictwa NSA", w: S.Dolata (red.), Problemy prawne w działalności samorządu terytorialnego, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 25-33, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2001), "Prawa nieletniego w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka", w: B.Hołyst, W.Ambrozik, P.Stępniak (red.), Więziennictwo - nowe wyzwania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 200-218, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (2000), "Rola samorządu terytorialnego w zapobieganiu przestępczości nieletnich", w: S.Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Tom I. Prawo samorządowe i administracyjne, Uniwersytet Opolski, s. , afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (1998), "Samodzielność finansowa gmin w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: S.Dolata (red.),  Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole, s. , afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (1998), "Rola sądu rodzinnego w sytuacji przynależności dziecka do sekty", w: S.Stadniczeńko, J.Urban (red.), Człowiek a sekty. Nadużycia wobec praw człowieka, Uniwersytet Opolski, Opole, s. , afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (1996), "Prawa dziecka - ucznia i ich przestrzeganie", w: Sylwia Badora, Danuta Marzec (red.), Dziecko w placówce szkolnej i pozaszkolnej w okresie transformacji, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa, s. , afiliacja: Inna.

MUDRECKI A. (1996), "Prawa więźniów w postępowaniu przed sądami rodzinnymi", w: B. Hołyst, S. Redo (red.), Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, Agencja wydawnicza CB, Warszawa, s. 176-180, afiliacja: Inna.

MUDRECKI A., Drohomirecka I. (1980), "Podstawy orzekania nadzoru ochronnego i ośrodka przystosowania społecznego", w: J.Wąsik (red.), Zwalczanie recydywy w postępowaniu wykonawczym, Uniwersytet Wrocławski, s. , afiliacja: Inna.  

Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki jest sędzią NSA, jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej na Doradcę Podatkowego przy Ministrze Finansów od 2007. Prowadzi zajęcia z prawa podatkowego i postępowania podatkowego. Jest opiekunem wielu prac magisterskich. Wypromował 2 doktorantów z wyróżnieniem.

Jest członkiem Redakcji Krytyka Prawa i członkiem Rad Naukowych czasopism: Procedury Administracyjne i Podatkowe oraz Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego.

Prof. ALK A. Mudrecki jest opiekunem naukowym Studenckiego Naukowego Koła Podatkowego, jest głównym organizatorem cyklu seminariów w ramach Forum Prawa Podatkowego, sprawował opiekę naukową w ramach Programu TOP 15 w wyniku, którego 3 studentki opublikowały artykuły w okresie studiów.

Prowadzi również zajęcia dydaktyczne w Szkole Głównej Handlowej i seminarium doktorskie w Polskiej Akademii Nauk. Szkoli asystentów NSA, referendarzy, sędziów sądów administracyjnych oraz prowadził zajęcia na kursie pt. Flota samochodowa.