dr Rafał Pasternak

Zakład Prawa Finansowego I Podatkowego
Starszy wykładowca

Dr Rafał Pasternak - doktor nauk prawnych, Starszy Wykładowca w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego, autor publikacji oraz referatów z zakresu prawa podatkowego, w szczególności dotyczących problematyki szacowania podstawy opodatkowania, zasad postępowania podatkowego, odpowiedzialności podatkowej. Aktywność dydaktyczna dr-a R. Pasternaka skoncentrowana jest wokół problematyki prawa finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego (Prowadzone zajęcia: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe przedsiębiorców, podatkowe aspekty zatrudnienia, seminarium magisterskie z prawa podatkowego); Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego. W latach 2016-2020 dr Rafał Pasternak pełnił również funkcję opiekuna roku. Dr Rafał Pasternak brał również udział w organizowaniu szeregu wydarzeń naukowych, m.in. serii seminariów naukowych z cyklu Forum Prawa Podatkowego, gromadzących praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem podatkowym, czy też Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego pt. Legislacja Podatkowa organizowanej przez Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego ALK oraz Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych . Podejmował współpracę organizacyjną ze stowarzyszeniem ELSA Poland w ramach XX i XXI Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej.

Publikacje w czasopismach naukowych:

PASTERNAK R., Lewczuk F. (2020), "Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego pt. Legislacja podatkowa - relacja", PRZEGLĄD PODATKOWY, 1/2020, s. 8-, afiliacja: ALK.

PASTERNAK R. (2016), "Granice zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, 50, 1, s. 193-201, afiliacja: ALK.

PASTERNAK R. (2015), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2012 r., I FSK 1375/11", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s. 1080-1084, afiliacja: ALK.

PASTERNAK R. (2015), "Główne czynniki determinujące wybór metody oszacowania podstawy opodatkowania w świetle Ordynacji podatkowej", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 7, 1, s. 385-400, afiliacja: ALK.

PASTERNAK R. (2014), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2013 r. (II FSK 1812/11)", PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO, 3, s. 230-234, afiliacja: Inna.

PASTERNAK R. (2013), "Ustalenie wydatków konsumpcyjnych podatnika w postępowaniu podatkowym prowadzonym w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, s. 215-227, afiliacja: Inna.

Monografie:

PASTERNAK R. (2020), "Szacowanie podstawy opodatkowania jako jeden ze sposobów ustalenia jej wielkości", KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI, Lublin, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

PASTERNAK R. (2020), "Kilka uwag o pojęciu metody szacowania metody opodatkowania", w: A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 469-476, afiliacja: ALK.

PASTERNAK R. (2015), "Wątpliwości wokół sankcyjnego charakteru oszacowania podstawy opodatkowania", w: B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek  (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, KUL, Lublin, s. 123-134, afiliacja: ALK.  

Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (od 2016 r.)

Sekretarz Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego w Kolegium Prawa ALK (od 2014 r.)

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów (2016-2020)

Prodziekan Kolegium Prawa ALK (od 2020 r.)

Inne wybrane funkcje organizacyjne w ALK:

członek zespołu ds. Akredytacji na kierunku prawo

członek Komisji do spraw nowego programu studiów prawniczych

członek Komisji do spraw Zmiany Regulaminu Studiów