dr Olha Zadorozhna
Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Adiunkt
CV

Dr Olha Zadorozhna jest adiunktem w zakładzie Ekonomicznych Analiz Empirycznych Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) i posiada tytuł doktora (Ph.D.) uzyskany na Uniwersytecie Bocconi we Włoszech. Jej zainteresowania badawcze znajdują się na styku ekonomii politycznej oraz finansowej. Od kilku lat pracuje nad projektem wypracowania nowego modelu urbanizacji w Polsce w ramach grantu GOSPOSTRATEG („Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”, Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019) wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. W tym projekcie wraz ze współautorami opracowała unikalną metodologię pomiaru granic obszarów miejskich i podmiejskich, wykorzystując kilka pomiarów, w tym światła nocne emitowane przez miasta i wykrywane przez satelity. Pracuje też nad oszacowaniem konsekwencji sub- i desurbanizacji za pomocą metod różnicy w różnicach i dynamicznych metod panelowych. Równolegle Olha bada rynek akcji i nastroje inwestorów i pracowała nad kilkoma projektami badawczymi dotyczącymi zrozumienia decyzji inwestorów na rynku bankowym oraz wpływie konfliktów zbrojnych i terroryzmu na rynek papierów wartościowych. Wynikiem tychże projektów okazały się publikacje w czasopismach międzynarodowych oraz liczne rozdziały w monografiach. Ponadto, Olha od ponad 8 lat bada rozwój rynku ziemi rolnej publikując na tematy związane z klientelizmem na rynku ziemi i bezpieczeństwem praw własności na ziemię. Niedawno Olha rozpoczęła projekt dotyczący oceny skutków pandemii COVID-19 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W swojej pracy badawczej Olha korzysta z metod oraz narzędzi statystycznych i ekonometrycznych, ma duże doświadczenie analizy danych panelowych oraz Big Data. Między innymi biegle się posługuje oprogramowaniem statystycznym Stata, GRETL, EViews, R oraz językiem SQL. Jest założycielką oraz twórcą Policy Implications Podcast.

Projekty naukowe:

„Evaluation of the pilot phase of Cooperative Compliance Programme” finansowany przez Komisję Europejską (2021-2023) – wykonawca.

NewUrbPact “Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego” finansowany przez NCBiR - Gospostrateg (2019-2020) – wykonawca.

“Impact of Political Regime Shift on Stock Returns of Oligarch Companies” finansowany przez Global Development Network oraz Economic Education Research Consortium (2011-13) - kierownik.

“Development of the land market in Ukraine” finansowany przez Katedra Foundation (2011-13) - kierownik.