dr hab. Robert Zieliński

Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego
Profesor ALK

Prof. ALK dr hab. Robert Zieliński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, doradca podatkowy (nr 14032). Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny w ALK. Specjalizuje się w prawie finansowym i prawie podatkowym. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Uczestnik wyjazdów badawczych do European University Institute (2015, 2016), International Bureau of Fiscal Documentation (2012, 2016) oraz University of Barcelona (2018). Główny wykonawca w projekcie NCN - Potrzeba nowego modelu systemu opodatkowania dochodów w Polsce (2012-2016). Prowadzi zajęcia z prawa finansów publicznych, prawa podatkowego w działalności gospodarczej osób fizycznych, prawa podatkowego w obrocie gospodarczym, prawa podatkowego przedsiębiorców oraz seminaria dyplomowe z prawa podatkowego. Wykładowca na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Promotor wielu prac dyplomowych. Opiekun naukowy w ramach Programu TOP 15, studentów przygotowujących się do udziału w konkursach z zakresu prawa podatkowego, akademickich mistrzostwach pisania prac magisterskich z prawa podatkowego. Prowadził m.in. szkolenia dla pracowników Izby Skarbowej w Warszawie, Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, MAKRO Cash and Carry Polska S.A, PZL Mielec, Izby Biegłych Rezydentów, a także specjalistyczne doradztwo prawne w ramach projektu „Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych”. Laureat nagrody „Złoty Laur Uczelni Koźmińskiego” za wybitne osiągnięcia i nagród Rektora ALK za prace badawcze (2009, 2011, 2012, 2014, 2020) oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz ALK (2015). Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów (VIII kadencji), Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, European Association of Tax Law Professors (EATLP), redaktor tematyczny w czasopiśmie „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, stały recenzent w czasopiśmie „Kwartalnik Prawa Podatkowego”.

Publikacje w czasopismach naukowych:

ZIELIŃSKI R. (2019), "Problematyka przedawnienia opłaty dodatkowej za parkowanie samochodu w strefie płatnego parkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10, s. 1, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2019), "Funkcje podatków w doktrynie prawnofinansowej oraz ich znaczenie dla praktyki stanowienia prawa podatkowego", ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH, 1, s. 115-130, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2017), "Ulga na działalność badawczo-rozwojową jako instrument rozwoju przedsiębiorców w Polsce", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 51, 6, s. 525-533, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2016), "Ewolucja zasad ryczałtowego opodatkowania dochodów osób fizycznych", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, 2, 3/2016, s. 187-209, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2016), "Instrumenty personalizacji podatkowej w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, VOL. L, 1, s. 701-710, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2014), "Glosa do wyroku 7 sędziów NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., II FSK 702/11", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, VI, 1, s. 375-385, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2013), "Taxation of Clergymen Revenues from Pastoral Services – an Attempt of Estimation", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 23, 3(122), s. 98-113, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2013), "Glosa do wyroku NSA z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s. 195-199, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2013), "Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych jako bariera rozwoju przedsiębiorców w Polsce – wybrane problemy", KRYTYKA PRAWA.NIEZALEŻNE STUDIA NAD PRAWEM, V, 1, s. 283-302, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2012), "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2011?r., II FSK 2059/09", ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 4, s. 263-266, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2009), "Pojęcie dochodu podatkowego", PAŃSTWO I PRAWO, 10, s. 48-56, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2009), "Sprawozdanie z Konferencji Nauka finansów publicznych i prawa finansowego - dotychczasowy dorobek, perspektywy rozwoju (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kazimierz Dolny, 5-7 V 2008)", PAŃSTWO I PRAWO, xx, 1, s. 122-123, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2008), "Zalety i wady uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z działalności gospodarczej", KOZMINSKI LAW SCHOOL PAPERS, 2, s. 95-107, afiliacja: ALK.

Monografie:

ZIELIŃSKI R. (2019), "Personalizacja w systemie obciążeń dochodów osób fizycznych w Polsce", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2012), "Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej", OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

ZIELIŃSKI R., Zdunek A., Münnich M., Kucia-Guściora B. (red.), (2018), "Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, afiliacja: ALK.

Münnich M., ZIELIŃSKI R., Zdunek A., Kucia-Guściora B. (red.), (2016), "Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian", WYDAWNICTWO KUL, Lublin, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

ZIELIŃSKI R. (2020), "Zmiany w konstrukcji prawnej ulgi na cele badawczo-rozwojowe", w: A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 631-642, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2019), "Kwota wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce - w poszukianiu modelowych rozwiązań", w: J. Szołno-Koguc (red.), Przesłanki i zakres obciążeń fiskalnych w teorii i praktyce, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Warszawa, s. 29-44, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2019), "Ability-to-pay principle and the structure of Personal Income Tax in Poland (Selected issues) ", w: G. Hulkó,  R. Vybíral (red.), European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, Dialóg Campus, Budapeszt, s. 539-647, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2017), "Ulga prorodzinna w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego", w: Zdunek A., Münnich M., Kucia-Guściora B. (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Wpływ orzecznictwa na prawo podatkowe, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, s. 167-182, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R., POMORSKA A., MUDRECKI A., Kandut K., Matysek G., Wójtowicz K. (2016), "Główne kierunki niezbędnych zmian w systemie podatków dochodowych w Polsce", w: Alicja Pomorska (red.), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 331-342, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2016), "Zakres i kierunki reformy systemu opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej - wybrane aspekty", w: B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 101-111, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2016), "Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej", w: Alicja Pomorska (red.), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 189-226, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2016), "Zasady obciążenia przychodów osób duchownych z posługi duszpasterskiej oraz propozycje ich zmian", w: Alicja Pomorska (red.), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 109-118, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2016), "Istota i ewolucja pojęcia dochodu podatkowego oraz modele jego opodatkowania", w: Alicja Pomorska (red.), Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 21-43, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2016), "Komentarz do art. 86, 86a, 87 i 88 ustawy o finansach publicznych", w: Mikos-Sitek Agnieszka, Bucholski Rafał (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, BeckOK, SIP Legalis, s. wersja elektroniczna, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2015), "Principle of justice of taxation as an instrument of preventing the evasion of taxes illustrated by the legal construction of the polish personal income tax", w: Vladimir Babčák, Anna Románová, Ivana Vojníková (red.), Danove pravo vs. danove podvody a danove uniky, PAVOL JOZEF SAFARIK UNIVERSITY IN KOSICE, Koszyce, s. 399-412, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2015), "The system for taxation on incomes generated by natural persons from  non-agricultural business activity in Poland", w: M. Radvan (red.), System of Financial Law - System of Tax Law: Conference Proceedings, MASARYK UNIVERSITY, Brno, s. 143-162, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2015), "Ulga z tytułu wychowywania dzieci – preferencja czy sankcja podatkowa?", w: A. Zdunek, M. Münnich, B. Kucia-Guściora (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Preferencje i sankcje w prawie podatkowym, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 333-344, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2014), "Najnowsze rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne podczas spotkań z kontrahentami w restauracji", w: M. Münnich, A.Zdunek, M. Duda (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym, WYDAWNICTWO KUL, Lublin, s. 321-337, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2014), "Ulga z tytułu nowych technologii - ocena konstrukcji prawnej. Postulaty de lege ferenda", w: Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym - ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 641-649, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2013), "Tax credit - theory and practice of use", w: A.N.Kostukov (red.), Problems of application of tax law in Central and Eastern European countries, Izdatielstwo Omskowo Gosudarstwiennowo Uniwersiteta, Omsk, s. 337-344, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2013), "Wybrane problemy opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej", w: Ireneusz Mirek, Tomasz Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 458-466, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2012), "Optymalizacja zobowiązań podatkowych w świetle konstrukcji prawnej uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej", w: M. Münnich, A.Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Optymalizacja podatkowa a obejście prawa podatkowego, WYDAWNICTWO NAUKOWE KUL, Lublin, s. 95-108, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2012), "The Rules of Levying Simplified Forms of Taxation on Incomes Generated by Natural Persons from the Non-agricultural Business Activity in Poland – Author’s Assessment", w: M. Karasjeva (Sentsova) (red.), Publicznyje finansy i nałogowoje prawo. Jerzegodnik. Wypusk 3. Preferencii w finansowom prawje stran Centralnoj  i  Wastocznoj Jewropy, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu, Woroneż, s. 144-153, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2012), "The Standards of Fiscal Jurisdication in Poland of Case Law of the Constitutional Tribunal", w: G. Hulkó, A. Patyi (red.), Public Finances – Administrative Autonomies, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, s. 809-817, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2011), "Potrzeba reformy uproszczonych form opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w świetle pogłębiającego się deficytu budżetowego w Polsce", w: A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 344 - 355, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2011), "Kontrowersje wokół modeli opodatkowania dochodów osób fizycznych", w: Doczekalska A. (red.), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, POLTEXT, Warszawa, s. 224-246, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2010), "Główne problemy w systemie opodatkowania działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców w Polsce", w: E. Ruśkowski, I. Zawerucha (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, TEMIDA2, Białystok-Lwów, s. 452-458, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2010), "Tworzenie prawa podatkowego w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego", w: P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, TEMIDA2, Białystok-Lwów, s. 108-118, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2010), "The Principle of Equality of Taxation and the Structure of the Simplified Personal Income Taxation. Selected Issues", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 403-414, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2010), "Dylematy wokół pojęcia i zakresu ryczałtu podatkowego", w: Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T. (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE W WARSZAWIE, Warszawa, s. 97-103, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2010), "The Fiscal Efficiency of Simplified Forms of Taxation on Incomes Generated by Natural Persons in Poland", w: Boháč R. (red.), Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in thecountries of Central and Eastern Europe after 2010.Collection of Papers from the IX th International Scientific Conference, LEGES, Praga, s. 877-888, afiliacja: ALK.

ZIELIŃSKI R. (2009), "Ocena wykorzystania Funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-06. Szanse na przyszłość.", w: Głuchowski J., Pomorska A.,  Szołno-Koguc J. (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, WYDAWNICTWO KUL, LUBLIN, Lublin, s. 293-302, afiliacja: ALK.  

Prof. ALK dr hab. Robert Zieliński pełnił wiele funkcji organizacyjnych i akademickich w Akademii Leona Koźmińskiego, m.in.:

członek zespołu ds. Akredytacji na kierunku prawo

członek zespołu ds. Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji

sekretarz katedry Prawa Finansowego i Podatkowego (2007-2014)

tutor programu „Prawo Plus” (2012-2017)

członek komisji dyscyplinarnej ds. studentów (2011-2020)

pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku prawo (2012-2020)

członek Rady ds. Jakości (od 2011 r.)

sekretarz Rady ds. Jakości (od 2015 r.)

kierownik Prawniczego Seminarium Doktorskiego (od 2020 r.)

dziekan Kolegium Prawa (2020-2021)