dr hab. Joanna Studzińska

Katedra Prawa Cywilnego
Profesor ALK

Dr hab. Joanna Studzińska - profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego. Autorka licznych opracowań i monografii, m.in. "Postępowanie nieprocesowe"(2020), "Interwencja uboczna w procesie cywilnym" (2019). Praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji asystenta w Sądzie Najwyższym zaowocowały różnorodnością badań. Najważniejszymi obszarami badawczymi są postępowanie dowodowe, postępowanie nieprocesowe; postępowanie egzekucyjne; informatyzacja postępowania cywilnego; podmioty w postępowaniu cywilnym i skuteczna ochronie sądowej w postępowaniu cywilnym. Od wielu lat autorka szkoleń i zajęć prowadzonych dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i Warszawie.

Publikacje w czasopismach naukowych:

STUDZIŃSKA J. (2021), "Elektroniczne akta komornicze – dotychczasowe rozwiązania i aktualny stan prawny", Nowa Currenda, 9, s. 45-54, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2021), "Instructions on Procedural Actions to Parties in the Enforcement Proceedings. Taking into Account the Acknowledgment of the Decision to Award the Bid", TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XIV, no1, s. 441-453, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2021), "Electronic bailiff files as a tool for computerization the administration of justice in the Polish legal system", Procedia Computer Science, 192, s. 2943-2951, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), "Elektroniczne akta komornicze – elementy składowe i ich archiwizowanie", Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 2, s. DO UZUPEŁNIENIA, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), "Elektroniczne akta komornicze – dotychczasowe rozwiązania i aktualny stan prawny", Nowa Currenda, 2, s. 34-46, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2019), "Elektroniczne akta komornicze – dotychczasowe rozwiązania i aktualny stan prawny", Nowa Currenda, 12, s. 56-67, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2018), "The role of the Supreme Court in Poland in obeying the civil legal rules protecting democracy", Fiat Iustitia, 1/2018, s. 278-291, afiliacja: ALK.

Monografie:

STUDZIŃSKA J., Cioch P., Gapska E. (2020), "Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

Gapska E., STUDZIŃSKA J. (2020), "Postępowanie nieprocesowe", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J., Cioch P. (2019), "Postępowanie cywilne", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J., Dzierżanowska J. (2019), "Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem ", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2018), "Interwencja uboczna w procesie cywilnym", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, afiliacja: ALK.

Gapska E., STUDZIŃSKA J. (2017), "Postępowanie nieprocesowe", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

STUDZIŃSKA J., Gołaczyński J., Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Woźniak Z. (red.), (2019), "Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

STUDZIŃSKA J. (2021), "Prowadzenie postępowania dowodowego w świetle nowych reguł – przedmiot dowodu i jego pominięcie", w: Marcin Dziurda, Tadeusz Zembrzuski (red.), Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 289-306, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2021), "Przepisy ogólne postępowania zabezpieczającego", w: Kinga Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. System Postępowania Cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 3-244, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2021), "Skarga na czynności komornika", w: Kinga Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. System Postępowania Cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 329-378, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2021), "Zbieg egzekucji w sądowym postępowaniu egzekucyjnym", w: Kinga Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. System Postępowania Cywilnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 379-434, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), "Interwencja główna i uboczna. Komentarz do art. 77 i 78", w: Tadeusz Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 230-236, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), " Uchybienie i przywrócenie terminu. Komentarz do art. 172", w: Tadeusz Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 382-384, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), "Apelacja.  Komentarz do art. 388", w: Tadeusz Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 856-861, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), "Egzekucja z nieruchomości. Przysądzenie własności. Komentarz do art.1003", w: Tadeusz Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1664-1668, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), "Mediator w postępowaniu cywilnym – problemy praktyczne", w: Włodzimierz Głodowski (red.), Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 219-233, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), "Egzekucja z nieruchomości. Przybicie. Komentarz do art. 897", w: Tadeusz Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1661- 1664, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), "Skarga kasacyjna. Komentarz do art. 398 (2) - 398(6)", w: Tadeusz Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 942-959, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2020), "Egzekucja ze statków morskich. Komentarz do art.1019", w: Tadeusz Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 1668-1670, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2019), "Ochrona danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości a RODO", w: Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J. (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 11-32, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2019), "Opłaty egzekucyjne. Zagadnienia wybrane w świetle nowych regulacji", w: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Izabella Gil (red.), Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej, Currenda, Sopot, s. 243- 269, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2019), "Koszty postępowania egzekucyjnego", w: Jacek Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 81-111, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2019), "Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i inne czynności egzekucyjne", w: Jacek Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 179-206, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2019), "Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego", w: Jacek Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 207-235, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2019), "Egzekucja z nieruchomości", w: Jacek Gołaczyński (red.), Postępowanie egzekucyjne, komornicy sądowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 427-465, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2018), "Koszty egzekucji sądowej w świetle ustawy o kosztach komorniczych", w: A. Marciniak (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, Currenda, Sopot, s. 337-358, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2018), "Dowód z dokumentu elektronicznego pozyskany sprzecznie z prawem", w: K. Knoppek (red.), Problem dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poznań, s. 191-212, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J., Gapska E., Misztal-Konecka J. (2018), "Katedra Postępowania Cywilnego", w: E. Łupina (red.), 100 lat nauk prawnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, s. 13-78, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2018), "Skutki zaskarżenia elektronicznego nakazu zapłaty przez jednego z współuczestników", w: A. Barańska, S. Cieślak (red.), Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 171-186, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2017), "Praktyczne aspekty związane z rozpoznaniem wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej", w: K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska  (red.), Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów, Currenda, Sopot, s. 117-139, afiliacja: Inna.

STUDZIŃSKA J. (2017), "Komornik sądowy – organ czy wierzyciel w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego? ", w: A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński  (red.), Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 677-692, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2017), "Dopuszczalność egzekucji świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez orzeczenia sądu w tym przedmiocie", w: Grzegorz Sikorski, Zbigniew Szczurek (red.), Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi. Księga pamiątkowa ku czci Zenona Knypla, Currenda, Sopot, s. 221-241, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2017), "Instytucja opieki i kurateli wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – aspekty materialnoprawne i proceduralne", w: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Beata Karakiewicz, Aleksandra Klich (red.), Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi, Currenda, Sopot, s. 311-336, afiliacja: Inna.

STUDZIŃSKA J. (2017), "Informatyzacja postępowania cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego", w: Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek (red.), E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 155-170, afiliacja: Inna.

STUDZIŃSKA J. (2017), "Zasadność zwolnienia prokuratora od ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem majątkowym", w: Michał Tomalak (red.), Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 271-743, afiliacja: ALK.

STUDZIŃSKA J. (2017), "Komornik sądowy – organ czy wierzyciel w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego?", w: Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński (red.), Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 677-692, afiliacja: Inna.

STUDZIŃSKA J. (2017), "Charakter wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej", w: Izabella Gil (red.), Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych, Currenda, Wrocław, s. 33-58, afiliacja: Inna.  

Od 2013 asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, obecnie asystent specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.

Od 2020 r. redaktor naczelna czasopisma komorników sądowych "Nowa Currenda".

Współpraca z Krajową Radą Komorniczą w zakresie szkoleń.

Współpraca z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie w zakresie prowadzonych szkoleń.