dr hab. Bartłomiej Nowak

Katedra Prawa Międzynarodowego I Prawa Unii Europejskiej
Profesor nadzwyczajny

Publikacje w czasopismach naukowych:

NOWAK B. (2016), "REMIT Regulation and new obligations for participants of the wholesale energy market", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s. -, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2015), "Polish Gas Market in Transition - Challenges of liberalization in the Context of Energy Security", OIL, GAS & ENERGY LAW INTELLIGENCE, 13, 2, s. 27-41, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2015), "Relations and Prospects for Development of Security and Solidarity Policy on the European Gas Market", JOURNAL OF US-CHINA PUBLIC ADMINISTRATION, 12, 7, s. 517-527, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2014), "Różne podejścia, jeden cel. W stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s. 39-53, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2014), "Solidarność i bezpieczeństwo energetyczne jako elementy polityki energetycznej UE. Wybrane prawne formy realizacji na rynku gazu", STUDIA EUROPEJSKIE, 2, s. 75-91, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2014), "Energy market regulation and its impact on energy security ", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 2, s. 14-17, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2013), "Gas system operator as an entity safeguarding the security of supply to the recipients", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 7, s. 10-19, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2012), "Shortcomings of the Energy Market Liberalization in the European Union", EUROPEAN PUBLIC LAW, 18, 4, s. 701–714, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2012), "Znaczenie rezerw (zapasów) gazu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju – na przykładzie „ustawy o zapasach", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s. 10-22, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2011), "Price control and ownership unbundling – their impact on investments and competition in the energy market", Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, s. 30 - 48, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2011), "Poland's energy security in the contextof the EU's common energy policy. Thecase of the gas sector", YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 4, s. 41-56, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2010), "Forging the External Dimension of the Energy Policy of the European Union", THE ELECTRICITY JOURNAL, 23, 1, s. 57-66, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2010), "Equal access to the energy infrastructure as a precondition to promote competition in the energy market. The case of Europen Union", ENERGY POLICY, 38, 7, s. 3691-3700, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2010), "Energy Market of the Europen Union: Common or Segmented?", THE ELECTRICITY JOURNAL, 23, 10, s. 27-37, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2010), "Niezależny organ regulacyjny na przykładzie sektora energetycznego", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 9(747), s. 2-8, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2010), "Problemy polskiej energetyki w kontekście liberalizacji rynku", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2(103), s. 92-102, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2009), "Challenges of Liberalisation – The Case of Polish Electricity and Gas Sectors", YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 2, 2, s. 141-168, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2009), "Prawo konkurencji UE w liberalizacji rynku energii. Wybrane aspekty", PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 10, s. 3-14, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2008), "Adaptation of the Polish Gas and Electricity Sector to the Requirements of the EU Internal Market Directives", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 11, 11, s. 90- 110, afiliacja: Inna.

NOWAK B. (2007), "The electricity and gas sector in the EU: the dilemmas of public service obligations in the context of state aid", YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES, 10, 10, s. 100-120, afiliacja: Inna.

Monografie:

NOWAK B. (2012), "Gas Market Liberalization and Energy Security. Legal and Institutional Aspects", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2009), "Energy Policy of the European Union. Chosen legal and political aspects and their implications for Poland", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2009), "Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej", CH BECK, Warszawa, afiliacja: ALK.

Redakcja monografii:

PUDŁO-JAREMEK A., NOWAK B., Gromnicka E., Dąbrowska P., Łukasz G. (red.), (2010), "Swobodny przepływu towarów", Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

NOWAK B. (2019), "Problematyka inwestycji w odnawialne źródła energii – wybrane aspekty prawnoadministracyjne", w: Filipowicz T., Plucińska-Filipowicz A., Wierzbowski M. (red.), MERITUM Inwestycje budowlane, Wolters Kluwer Polska, s. 316-345, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2015), "Security of Supply and Solidarity: Challenges for the EU's Common Energy Policy", w: Dąbrowska-Kłosińska, Patrycja (red.), Essays on global safety governance : challenges and solutions, OFICYNA WYDAWNICZA ASPRA-JR, Warszawa, s. 93-115, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2014), "Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój gospodarczy państwa w kontekście członkowstwa Polski w UE. Wybrane aspekty.", w: Dubel, Adamczyk (red.), Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń, POLTEXT, Warszawa, s. 61-77, afiliacja: ALK.

NOWAK B., Śliżewski M. (2014), "Swobodny dostęp do infrastruktury sieciowo-magazynowej jako gwarancja dostaw do gazu odbiorców", w: A. Walaszek - Pyzioł, T. Długosz (red.), Nowe typy usług w działalności gospodarczej, Difin, Warsaw, s. 121-139, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2013), "Organ regulacyjny jako nadzorca rynku energii a bezpieczeństwo energetyczne", w: Anna Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, CH BECK, s. 45-57, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2013), "Energy policy of the European Union. Myth or Reality?", w: Milczarek, Adamczyk, Zajączkowski  (red.), Introduction to European Studies: A new approach to uniting Europe, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, Warszawa, s. 367-385, afiliacja: ALK.

NOWAK B., PUDŁO-JAREMEK A. (2012), "Unia celna. Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego i protekcjonistycznego ", w: A Zawidzka-Łojek R. Grzeszczak (red.), Prawo materialne Unii Europejskiej. Vademecum, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, s. 3 - 15, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2012), "Towards energy solidarity in the Treaty of Lisbon", w: E. Latoszek, I. E. Kotowska, A. Z. Nowak, A. Stępniak (red.), European Integration Process in the New Regional and Global Settings, WARSAW UNIVERSITY, Warszawa, s. 405-415, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2012), "Independence of the Energy Regulator after the Third Energy Package: Chosen Aspects", w: R. Zajdler (red.), EU Energy Law. Constraints with the Implementation of the Third Liberlaisation Package, CAMBRIDGE SCHOLAR PUBLISHERS, s. 129-146, afiliacja: ALK.

PUDŁO-JAREMEK A., NOWAK B., Dąbrowska P., Gromnicka E., Łabińska E. (2011), "Swoboda przepływu towarów w unijnym rynku wewnętrznym", w: Jan Barcz/P. Dąbrowska, E. Gromnicka, Ł. Gruszczyński, B. Nowak, A. Pudło (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej/Swoboda przepływu towarów, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa, s. 376-396, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2010), "Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej", w: Sokolewicz W. (red.), Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 219-238, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2010), "Equal Access to Energy Market for Energy Suppliers - Benefits for the Customers", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law Independent Legal Studies, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 213-228, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2010), "Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym", w: Elżanowski, Swora, Cherka, Wąsowski (red.), Energetyka i Ochrona Środowiska w procesie inwestycyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 160-180, afiliacja: ALK.

NOWAK B. (2008), "Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej i gazu do wymogów unijnych dyrektyw wewnętrznego rynku energii. Jak daleko do konkurencyjnego rynku energii w Polsce?", w: Swory M., Szewczyka M., Ziemskiego K. (red.), Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, URZĄD REGULACJI ENERGETYKI, Warszawa, s. 59-75, afiliacja: Inna.