dr hab. Agnieszka Grzelak

Katedra Prawa Międzynarodowego I Prawa Unii Europejskiej
Profesor Akademii Leona Koźmińskiego

Dr hab. Agnieszka Grzelak – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE. Od 2016 r. członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Aktualnie członek Komitetu Ekspertów do spraw przestrzegania praw obywatelskich w działaniach służb specjalnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI; członek korpusu ekspertów NCN. Autorka około 80 publikacji naukowych z zakresu dyscypliny nauki prawne, w tym publikacji anglojęzycznych. Kierownik i wykonawca w projektach finansowanych przez NCN i inne instytucje grantowe. Laureatka nagród za osiągnięcia badawcze i publikacje.

Projekty badawcze:

· 2020 – wykonawca w projekcie finansowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce: Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres dialogu politycznego 2016-2017, zakończony publikacją: (wraz z J. Barcz, R. Szyndlauer (red.)), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres dialogu politycznego 2016–2017, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2020 (afiliacja: ALK).

· 2019–2020 Projekt FIDE: The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection; sprawozdawca krajowy; projekt zakończony publikacją: (wraz z M. Wróblewskim), Poland, w: The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection, red. J.J. Rijpma, Eleven Int. Publ, s. 477–496

· 2013–2015, Standard ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Opus NCN 2012/07/B/HS5/03908, kierownik projektu

Nagrody za działalność naukową:

· 2020 – nagroda za osiągnięcia naukowe Rektora Akademii Leona Koźmińskiego

· 2016 – wyróżnienie w kategorii najlepszej książki z zakresu integracji europejskiej, przyznana przez Polskie Stowarzyszenie Studiów Europejskich

Edukacyjne działania popularyzatorskie:

· Wypowiedzi w mediach – zarówno w prasie, jak i radiu, a także mediach internetowych, przykładowo: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/restrykcje-obostrzenia-zwiazane-z-koronawirusem-a-prawa,500005.html

· Prowadzone zajęcia dla licealistów, np. w ramach cyklu WOS w ALK: https://cutt.ly/9geBTVj

 

Innowacje dydaktyczne:

· W roku akademickim 2020/21 – opracowanie i wdrożenie programu konwersatoriów/warsztatów do wyboru, prowadzonych w formie praktycznej – pisania pism procesowych i analizowania orzecznictwa:

· Recent case-law of the Court of Justice of the European Union

· International protection of human rights

· Privacy and Data Protection in the European Union

· Wraz z prof. Janem Barczem – organizacja seminariów studenckich z zakresu prawa UE, w ramach których studenci przygotowują i prezentują referaty, zaś doświadczeni wykładowcy komentują wystąpienia, np. https://www.kozminski.edu.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/seminarium-studentow-iii-roku-prawa-w-kolegium-prawa-alk/

Doświadczenie zawodowe:

2004-2016 - ekspert ds. legislacji w Biurze Studiów i Ekspertyz - Biurze Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu

2016-2019 - zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

od 2019 r. - członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Od 2016 r. - adwokat, Izba Adwokacka w Warszawie, obecnie nie wykonuje zawodu Od 2021 r. - członek redakcji Europejskiego Przeglądu Sądowego

Od 2018 r. - członek Rady Programowej Review of International, European and Comparative Law