dr Grzegorz Malinowski

Katedra Ekonomii
Adiunkt

Dr Grzegorz Malinowski - Adiunkt w Katedrze Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego, zaangażowany w prace zespołu badawczego w Centrum Badawczym TIGER, doktor ekonomii. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, specjalność: zarządzanie finansami oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, specjalność: filozofia. Zainteresowania badawcze doktora Malinowskiego obejmują: nierówności gospodarcze, globalizację oraz wzrost gospodarczy. Na dorobek badawczy składają się publikacje związane z obszarem prowadzenia polityki gospodarczej w warunkach ryzyka i niepewności, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń epistemologicznych metod badawczych wykorzystywanych w naukach społecznych.

Publikacje w czasopismach naukowych:

MALINOWSKI G. (2020), "China, Geopolitics and Geoeconomics. How Not to Fall into the Trap of Narration?", ACTA OECONOMICA, Vol. 69 (4) , s.  495–522, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2020), "Chiński model rozwoju. Naukowy rozwój czy nowoczesny konserwatyzm? ", BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, nr 1(88), s. 111-119, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2020), "China’s Deng Development Model. Scientific Development or Modern Conservatism?", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, Vol. 53, Number 4, s. 280–296, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2020), "Niepewność nauki a działanie, czyli – problemy z evidence – based policy", Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XXI/1, s. 49 – 69, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2020), "Zasada ostrożności a klasyczne reguły decyzyjne", ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, 3(51), s. 83-102, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2019), "Uncertainty of science and decision-making – problems with evidence-based policy", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 54 (4), s. 9-29, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2018), "Zasada ostrożności, czyli heurystyka strachu oraz heurystyka odwagi w kontekście polityki gospodarczej", PRAKSEOLOGIA, 160, s. 291-331, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2017), "Globalization, Consumption Patterns and Political Stability", SCIENCE JOURNAL OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY, 38, 1, s. 6-12, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2017), "Renesans strategii - czyli o niemożliwości uprawiania Evidence based Policy", Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, z 113, 1992, s. 265-284, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2016), "Koniec normalności", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1(38), s. 90-93, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), "Koncepcja globalnego podatku majątkowego", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s. 92-101, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2014), "Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3(32), s. 18-28, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2014), "Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 2(38), s. 118-135, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2013), "Prowzrostowe przedziałynierówności w krajach OECD", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(27), s. 26-39, afiliacja: Inna.

MALINOWSKI G. (2012), "Samospełniająca się przepowiednia - definicja, identyfikacja i wyzwania", TRANSFORMACJE, 1(72), s. 2-20, afiliacja: ALK.

Monografie:

MALINOWSKI G. (2016), "Nierówności i wzrost gospodarczy", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

MALINOWSKI G. (2019), "Chiny a gropolityka i geoekonomia. Jak nie wpaść w pułapkę narracji?", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 329-351, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2018), "Wydatki socjalne w Polsce", w: Witold Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, POLISH SCIENTIFIC PUBLISHERS (PWN), s. 631-641, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2016), "Ekonomia umiaru - przyszłość możliwa czy nieuchronna?", w: Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja (red.), Ekonomia Umiaru - realna perspektywa?, PWN, s. 115 - 132, afiliacja: ALK.

MALINOWSKI G. (2016), "Cele gospodarowania i ich pomiar w gospodarce poPKBowskiej", w: Maciej Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, s. 283-302, afiliacja: ALK.  

Od lipca 2020 - Łukasiewicz - Centrum Oceny Technologii - Zastępca Dyrektora Instytutu, do spraw badawczych