dr Arleta Nerka

Zakład Prawa Pracy
Adiunkt

Publikacje w czasopismach naukowych:

NERKA A. (2020), "Organizacja związkowa jako administrator – wybrane zagadnienia", STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Vol. 27, zeszyt 4, s. 259-270, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2017), "Administrator danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVIII, z. 2, cz. I , s. 245- 258 , afiliacja: ALK.

NERKA A. (2017), "Wybrane problemy przetwarzania danych osobowych w samorządzie terytorialnym", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, XVIII, 2, cz. I , s. 107-120 , afiliacja: ALK.

NERKA A. (2017), "Powołanie inspektora ochrony danych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu", ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 20, 3, s. 107-119, afiliacja: ALK.

NERKA A., KUBA M. (2014), "Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy - sprawozdanie z konferencji", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 6, s. 17-19, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2012), "Obowiązki informacyjne ZUS i OFE wobec ubezpieczonego w ubezpieczeniu emerytalnym", ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, 274, s. 71-89, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2012), "Charakterystyka wybranych zmian prawa emerytalnego", ANNALES ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM, 15, -, s. 271-279, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2011), "Sytuacja prawna ubezpieczonego w aspekcie zmian funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce", POLITYKA SPOŁECZNA, I, Numer specjalny, s. 19-22, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2011), "Gwarancje prawa do realnej wartości świadczeń w systemie zabezpieczenia społecznego", ACTA UNIVERITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, -, 259, s. 73-90, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2011), "Odprawa dla pracownika samorządowego przechodzącego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy", Pracownik Samorządowy , 4, s. 64-69, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2011), "Etyczne aspekty wykonywania działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych", ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM (SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA - ŁÓDŹ), 14, s. 167-180, afiliacja: ALK.

NERKA A., Klimkiewicz A. (2010), "Wybrane problemy emerytur pomostowych", MONITOR PRAWA PRACY, 4, s. 173-180, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2010), "Etyczne problemy ochrony danych osobowych pracownika w stosunkach pracy", ANNALES. ETYKA W ŻYCIU GOPSPODARCZYM (SALEZJAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ZARZĄDZANIA - ŁÓDŹ), 13, 1, s. 107-121, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2010), "Problematyka stosowania art. 358 (1) § 3 k.c. w ubezpieczeniu osobowym", ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA, 244, s. 63-75, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2009), "Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego", TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO, 1-2, s. 67 – 89, afiliacja: ALK.

NERKA A., Bielak E. (2008), "Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Łódź, 28-30 maja 2003)", PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, 11, s. -, afiliacja: WSPIZ.

NERKA A. (2001), "Determinanty wyboru metod waloryzacji emerytur ", STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, tom LXIII , s. 65-89, afiliacja: Inna.

Monografie:

NERKA A., Karkowska D. (2007), "Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym", Wolters Kluwer Polska, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

NERKA A. (2003), "Problemy zabezpieczenia społecznego - omówienie dyskusji, Materiały z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych", Uniwersytet Łódzki, Łódź, afiliacja: WSPIZ.

Redakcja monografii:

WYKA T., NERKA A. (red.), (2017), "Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

WYKA T., NERKA A. (red.), (2012), "Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian", WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, afiliacja: ALK.

WYKA T., NERKA A. (red.), (2009), "Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy", WOLTERS KULWER POLSKA, KOLEGIUM PRAWA ALK, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

NERKA A. (2020), "Rozdział XV. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia", w: Dominika Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 257-278, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2020), "Rozdział XVI. Przetwarzanie danych osobowych w działalności ZFŚS", w: Dominika Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 279–291, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2018), "Rozdz.I. Przepisy ogólne. Komentarz do art. 4 pkt 3,9,11,15", w: M. Sakowska-Baryła (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 34-37, 94-98-102-113, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2018), "Rozdz.II. Zasady. Komentarz do art. 5,7,9-10", w: M. Sakowska- Baryła (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 140-149, 170-191, 178-191, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2018), "Rozdz.III. Prawa osoby, której dane dotyczą. Komentarze do art: 17-18, 23", w: M. Sakowska-Baryła (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 239-249, 275-282, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2018), "Rozdz.IV. Administrator i podmiot przetwarzający. Komentarz do art. 37", w: M. Sakowska-Baryła (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 403-417, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2018), "Rozdz.IX. Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem. Komentarz do art.88", w: M. Sakowska-Baryła (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 614-622, afiliacja: ALK.

NERKA A., Sakowska-Baryła M. (2018), "Rozdz.II. Zasady. Komentarz do art. 6 Zgodność przetwarzania z prawem", w: M. Sakowska-Baryła (red.), Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 150-169, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2017), "Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych ", w: Bogdan Fischer, Marlena Sakowska-Baryła (red.), Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Presscom Sp. z o.o. , Wrocław, s. 223-247, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2017), "Problematyka zatrudniania pracowników przez centra usług wspólnych ", w: Marena Sakowska-Baryła, Marcin Górski  (red.), Samorządowe Centra Usług Wspólnych, MUNICIPIUM SA, Warszawa, s. 49-73, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2017), "Próba ustalenia zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych pracodawcy", w: Wyka Teresa, Nerka Arleta (red.), Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 137-152, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2017), "Obowiązek pracownika pełniącego funkcję administratora bezpieczeństwa informacji dbałości o dobro pracodawcy", w: Wyka Teresa, Nerka Arleta (red.), Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 81-96, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2015), "W poszukiwaniu modelu waloryzacji emerytur ", w: F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Łódź, s. 63-74, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2014), "Prawo do świadczeń społecznych w Encyklice Laborem exercens Jana Pawła II ", w: A. Reda – Ciszewska, M. Włodarczyk (red.), Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół  encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s. 141 - 152, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2013), "Pojęcie i charakter prawny obowiązków informacyjnych otwartego funduszu emerytalnego wobec ubezpieczonego", w: F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Łódź, s. 236-247, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2012), "Analiza prawna gwarancji wypłaty emerytury w systemie emerytalnym ", w: Marek Szczepański  (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty reform emerytalnych - Polska i świat, Politechnika Poznańska, Poznań, s. 23 - 33, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2012), "Mobbing a ochrona danych osobowych pracownika", w: Szmidt C., Wyka T. (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, POLTEXT, Warszawa, s. 211-226, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2012), "Środki ochrony prawnej ubezpieczonego w zakresie jego danych osobowych", w: Wyka T., Nerka A. (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 219-239, afiliacja: ALK.

NERKA A., Przybysz M., Pływacz M., Mierzwa J., Dębska K. (2011), "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych", w: Kraśnicka I. (red.), Kazusy i wzory pism, C.H. BECK, Warszawa, s. 127-169, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2010), "Equal Treatment of the Insured in Pension Law. Selected Issues", w: Hoff W. (red.), The Critique of Law. Independent Legal Studies. Vol. III Equality, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 195-212, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2009), "Wokół problematyki podziału środków w razie śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego", w: Chybalski F., Staniec I. (red.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Łódź, s. 99 – 110, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2009), "Problematyka zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych", w: Wyka T., Nerka A. (red.), Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 71 – 84, afiliacja: ALK.

NERKA A. (2004), "Waloryzacja świadczeń w prawie emerytalnym", w: Bińczycka-Majewska T. (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, ZAKAMYCZE, Kraków, s. ---, afiliacja: WSPIZ.