Program Konferencji 24 marca 2023r.

Program konferencji

 

 

3 DZIEŃ Warsztaty - program pobierzesz tutaj

Zapraszamy Państwa na warsztaty, które odbędą się 24 marca 2023 roku.

Warsztaty wraz z panelem dyskusyjnym wieńczącym całą konferencję odbędą się stacjonarnie w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego.

Warsztaty są prowadzone równolegle. Wybór danego warsztatu powoduje niemożność uczestniczenia w tym samym czasie na innym warsztacie.

Uczestnicy warsztatów:

  • będą mogli wziąć udział w wybranych przez siebie warsztatach w sposób aktywny,
  • otrzymają materiały konferencyjne oraz zdjęcia opracowanych na warsztacie flipchartów,
  • nabędą umiejętności posługiwania się wiedzą i narzędziami, które pozyskają podczas warsztatów.

Poniżej w sekcji przewijanej znajdują się opisy warsztaty poszczególnych prelegentów:

Sylwia Arletta Przygoda

Integralność wielopoziomowego wnętrza jednostki (pracownika) w kontekście budowania dobrostanu 

Warsztat ma na celu podniesienie poziomu świadomości w zakresie efektywnego gospodarowania wewnętrznymi zasobami, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za jakość emitowania sygnałów emocji i uczuć oraz zachęcenie do kształtowania twórczej postawy w budowaniu dobrostanu.
Fundamentalnym jest tu spojrzenie na jednostkę przez pryzmat zintegrowanego wielopoziomowego wnętrza złożonego z ciała, emocji, myśli, duchowości i boskości.
Doświadczającego wielowarstwowego dobrostanu przez bycie, myślenie i działanie w zasobnych stanach oraz wysyłającego do otoczenia sygnały emocji i uczuć zapewniające bezpieczeństwo fizjologiczne oraz sprzyjającą atmosferę do otwartej komunikacji i życzliwej współpracy.
Bez umiejętności funkcjonowania w zasobnych stanach oraz pozytywnego oddziaływania na otoczenie trudno jest wykazywać się odpornością i tolerancją na stres, kompleksowym rozwiązywaniem problemów, innowacyjnością, aktywnym uczeniem się, krytycznym i analitycznym myśleniem, tworzeniem idei, elastycznością, kreatywnością czy oryginalnością – umiejętnościami przyszłości, którymi jeżeli nie teraz, to już w niedalekiej przyszłości będą legitymowały się te osoby, które chcą utrzymać się nie tylko na rynku pracy, ale przede wszystkim w zdrowiu.
Warsztat dotyczy każdej osoby zainteresowanej rozwojem osobistym, wzbogaceniem miękkich kompetencji społecznych oraz ciekawej innowacyjnych metod osiągania i utrzymywania dobrostanu.
Korzyści dla uczestnika:                                                                                                                        
- dowiesz się w jaki sposób integrować wielopoziomowe wnętrze,
- nauczysz się odróżniania stanów zasobnych od stanów deficytowych,
- sprawdzisz potęgę oddziaływania sygnałów emocji i uczuć na otoczenie,
- doświadczysz budowania dobrostanu z zasobnych stanów.                                                            
Metodologia: wykład z zastosowaniem autorskiego rozwojowego modelu systemowego HOPERS® powstałego na podstawie wybranych elementów analizy transakcyjnej, psychologii zorientowanej na proces, mapy poziomów świadomości Davida R. Hawkinsa oraz systemowych zasad złożoności,  - ćwiczenia.

Małgorzata i Grzegorz Bora

Różnorodność wzorców zachowań człowieka w obliczu zmian - różne strategie budowania dobrostanu jednostki z punktu widzenia neuronauki 

Jaka jest istota zmiany z punktu widzenia jednostki i preferowanych przez nią wzorców zachowań? Czy dla każdego z nas zmiana to zagrożenie? Czy nasze wzorce reagowania na zmiany są zawsze podobne? Czy strategie budowania dobrostanu są dla wszystkich ludzi identyczne?
Celem warsztatu jest przyjrzenie się różnorodności zachowań w obliczu zmian z wykorzystaniem podstawowych informacji o działaniu mózgu człowieka. Wykorzystana będzie metodologia narzędzia PRISM Brain Mapping wspierająca opomiarowanie i zrozumienie preferencji behawioralnych człowieka.
Uczestnicy warsztatu będą mogli rozpoznać typowe dla siebie wzorce reagowania na zmiany oraz będą mieli okazję zastanowić się nad różnymi strategiami budowania dobrostanu, spójnymi z ich preferencjami zachowań. Prowadzący przywołają przykłady z własnych doświadczeń pracy z liderami i zespołami oraz podpowiedzą, na co warto zwrócić uwagę a czego unikać aby utrzymać dobrostan jednostki.Warsztat połączy porcje wiedzy z interakcjami z uczestnikami.
Szkolenie dedykowane jest osobom zarządzającym zespołami, oraz aspirującym do tego typu stanowisk, pracownikom działów HR, Wellbeing managerom jak również wszystkim zainteresowanym wykorzystaniem wiedzy o mózgu w codziennej pracy zawodowej.
Serdecznie zapraszamy.

Marta Błońska

Stres cyfrowy - przebodźcowanie oraz narzędzia które rozwijają umiejętności niezbędne do zdrowego funkcjonowania w XXI wieku 

Współczesny świat charakteryzuje się nowymi wyzwaniami, takimi jak przebodźcowanie, rozpraszacze, zmiana sposobu myślenia, permanentny lęk i napięcie, zjawisko FOMO, always on czy work without end. Zjawiska te przyczyniają się do zmęczenia poznawczego oraz emocjonalnego, a to z kolei może doprowadzić do depresji, wypalenia zawodowego czy innych zjawisk wpływających na funkcjonowanie jednostki a także organizacji.
Podczas warsztatu zdemaskujemy mechanizmy pobudzenia związane z nowymi technologiami. Porównamy bodźce uzależniające I zastanowimy się jakie miejsce wśród nich zajmuje uzależnienie od technologii. Odniesiemy się do współczesnych stresorów i pokażemy mechanizmy, które się pod nimi kryją.
Warsztat służy pogłębianiu świadomości w celu lepszego doboru technik i narzędzi podczas długiego dnia. Podzielimy się naszym doświadczeniem zarówno z pracy indywidualnej jak i wspierania dużych organizacji (m.in Allegro) we wdrażaniu projektów digital well-beingowych.
Celem jest to, aby uczestnicy dostali szeroką paletę technik i możliwości pracy ze swoimi objawami stresu cyfrowego, byli bardziej uważni na symptomy pojawiające się w zespole oraz potrafili ułożyć indywidualną strategię wellbeingową.
Check pointy tego warsztatu to:
• współczesne bodźce wywołujące reakcje stresową, profilaktyka stresu cyfrowego
• mechanizmy wykorzystywane w budowaniu kultury always on
• krótkie narzędzia pomagające regenerować przebodźcowany umysł.
• odpowiemy na pytanie: jak odpoczywać w trakcie i po pracy.
• omówienie nowych zjawisk współczesnego świata - FOMO, stres cyfrowy, work with out
and i ich wpływu na nasz dobrostan.
Zapraszamy do obejrzenia materiałów z konferencji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
w której od początku bierzemy czynny udział, zajmując się tematem stresu cyfrowego.
 

Małgorzata Jakubicz

Rola dobrostanu psychicznego lidera wobec wyzwań przywództwa przyszłości

Świadome przywództwo zaczyna się od świadomego przywódcy. Aby lider mógł przewodzić innym, niezbędna jest siła i odporność psychiczna jego samego. Często lider służąc innym, zapomina o swoim dobrostanie psychicznym, za co płaci wysoką cenę, on sam, a także jego podwładni.
Obecne czasy wyrażane poprzez akronim BANI można określić erą stresu. Szok przyszłości zdefiniowany przez Alvina Toflera prognozuje, że poziom stresu będzie wzrastał ze względu na zbyt dużą ilość zmian doświadczanych przez nas w zbyt krótkim czasie, także ze względu na dynamikę rozwoju technologicznego.
Warsztat dedykowany jest osobom, które chcą poznać swoje strategie radzenia sobie ze stresem oraz model zarządzania energią Tony Schwartza. Oprócz wiedzy, uczestnicy otrzymają narzędzia do ewaluacji własnej poszerzające świadomość, a także wypracują rozwiązania, które pomogą im budować dobrostan psychiczny w zgodzie ze sobą.
 

dr Małgorzata Świerkosz-Hołysz

Zarządzanie szczęśliwym zespołem wg Management 3.0 

„Jeśli wszystkie Twoje najprzyjemniejsze doświadczenia wiążą się z urlopem, może nie powinieneś jutro wracać do pracy.” (J. Appelo)
Wielu menedżerów zastanawia się, jak poprawić atmosferę w swoich zespołach, jak uczynić miejsce pracy bardziej przyjaznym oraz takim, w którym ludzie poczują się szczęśliwi. Z pomocą przychodzi nam Jurgen Appelo, twórca Management 3.0, który opracował koncepcję 12 kroków do szczęścia.
Warsztat dedykowany jest osobom kierującym zespołami oraz osobom, które pełnią funkcje kierownicze w projektach. Podczas warsztatu poznamy odpowiedź na pytanie „Co takiego daje ludziom szczęście w organizacji?” W świetle badań naukowych i przeglądu fachowej literatury Jurgen Appelo odkrył, że powtarzają się te same elementy. Zauważył też, że szczęście to pewna ścieżka, miejsce, do którego chcemy dotrzeć, a nie koniec podróży. Lista 12 kroków do szczęścia każdego zespołu to wskazówki, o których powinien pamiętać każdy menedżer. Podczas warsztatu omówimy każdy z 12 wskaźników i wspólnie zastanowimy się, jak wdrożyć je w swoich zespołach.
Spotkanie będzie miało formułę warsztatową, popracujemy przy flipchartach, wymienimy się doświadczeniami i na 100% wyjdziemy z nowymi pomysłami, gotowymi do wdrożenia „od zaraz”.

Serdecznie zapraszam 

Tobiasz Naryniecki

Rozegraj to inaczej-gry jako sposób na budowanie dobrostanu pracowników poprzez rozwój kompetencji 

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy naukowej o możliwościach stosowania gier w organizacjach. Uczestnicy dowiedzą się, jakie rodzaje gier są dostępne i do jakich celów mogą być wykorzystywane. Poznają przykłady gier, a także będą mieli okazję wziąć udział w przykładowej grze szkoleniowej. Zostaną omówione wady i zalety tego typu rozwiązań: na podstawie badań naukowych, ale także doświadczeń uczestników.
Warsztat dotyczy przede wszystkim ludzi, kandydatów i pracowników, którzy biorą udział w procesach rozwoju lub pomiaru kompetencji za pomocą gier. Warsztat dotyczy również organizacji – bo to o grach w nich stosowanych będziemy rozmawiać.
Uczestnictwo w warsztacie zapewni wiedzę naukową o stosowaniu gier w organizacjach, znajomość rodzajów gier oraz przykładowych tytułów. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w przykładowej grze szkoleniowej oraz w dyskusji o wadach i zaletach tego typu rozwiązań. Warsztat będzie składał się z krótkiego wykładu, gry szkoleniowej oraz dyskusji i pracy grupowej. Zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystania gier w organizacjach. Omówiony zostanie cel wykorzystania gry oraz efekty.

dr Piotr Pilch

Diagnoza dobrostanu metodą ankietową 

Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z ankietowym badaniem dobrostanu. Udostępnione zostaną przykładowe rozwiązania w tym zakresie z obszaru testów psychologicznych w odniesieniu do dwóch typów dobrostanu – subiektywnego i psychologicznego. Poruszone zostaną też kwestie próby i sposobów jej doboru. Następnie pokazane zostaną zasady konstruowania kwestionariusza i przykładowych modułów ankiety takich jak wstęp, metryczka i poszczególne aspekty dobrostanu. Na tych przykładach uczestnicy stworzą swoje proste wersje ankiet możliwe do wykorzystania w badaniach internetowych w ramach organizacji.
Warsztat będzie składał się z krótkiego wykładu/wprowadzenia, przedstawienia konstrukcji przykładowych modułów ankiety oraz dyskusji i pracy grupowej.
Efektem końcowym warsztatu ma być wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę z obszaru ankietowego badania dobrostanu i zachęcenie do dalszego rozwoju w tym zakresie w obszarze konstruowania krótkich narzędzi badawczych.
 

Joanna Kotzian

Budowanie włączającego środowiska pracy w praktyce

Cel warsztatu: Przybliżenie uczestnikom procesu budowania włączającego środowiska pracy na podstawie badań i dobrych praktyk rynkowych 

Kogo/czego dotyczy
Różnorodność jest najczęściej sprowadzana do kwestii płci, wieku, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej. Włączanie powinno jednak dotyczyć ludzi bez względu na to, kim są, w jakiej sytuacji życiowej się znaleźli oraz jaki styl pracy reprezentują. Polega ono na „wyciąganiu ręki”, obdarzaniu ludzi uwagą, wspieraniu i stwarzaniu im optymalnych warunków do pracy. Każdy z nas wnosi do organizacji swoją wyjątkowość. Włączając pracowników dostrzegamy różniące ich cechy, postrzegamy je jako wartość, budujemy akceptację i pomagamy ludziom czuć się komfortowo.  W trakcie warsztatu omówiony zostanie proces budowania tak rozumianego włączającego środowiska pracy, z funkcjonowania w którym korzyści czerpią wszyscy pracownicy. 

Korzyści dla uczestnika:
1.    Pozyskanie wiedzy na temat: 
•    różnych wymiarów różnorodności, jakie warto uwzględnić w procesie budowania włączającego środowiska pracy
•    etapów budowania włączającego środowiska pracy – od wdrażania podstawowych standardów do świadomego zarządzania różnorodnością
•    inicjatyw, które mają największy wpływ na proces włączania pracowników 
•    tego, jak modyfikować procesy HR i komunikację w firmie, by można było je określić mianem włączających – przykłady konkretnych rozwiązań i firm 
2.    Możliwość zainspirowania się dobrymi praktykami 
3.    Dzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami warsztatu  

Case study: w trakcie warsztatu przywołane i poddane dyskusji zostaną przykłady rozwiązań stosowanych przez różne firmy 

Metodologia: wykład, dyskusja, analiza case studies.

dr Karolina Małagocka

Cyberodporność pracowników z perspektywy organizacji wraz z  modułem o ochronie własnej tożsamości cyfrowej 

Ilość zagrożeń zwiększyła się w ciągu ostatniej dekady o 89%. Dziś większość z nich, według niektórych szacunków aż 92%, dostarczana jest poprzez e-maila, czyli w sposób jakiego trudno uniknąć zarówno w pracy zawodowej jak i życiu prywatnym. Poziom kompleksowości, zaawansowania technologicznego, jak również dopasowania do profilu potencjalnej ofiary, czasu i urządzenia stale się zwiększa. Rosną również koszty związane z cyberzagrożeniami, które już dziś liczone są w miliardach dolarów, a dotyczą zarówno jednostek administracji państwowej, korporacji jak i małych firm czy wreszcie użytkowników indywidualnych. Warto więc poznać zachowania, które mogą się wiązać z obniżeniem cyberodporności firmy, przeanalizować jak zmieniały się formy ataków i jakie metody są wykorzystywane dziś najczęściej, na co powinno się zwrócić uwagę oraz jak budować politykę bezpieczeństwa w firmie, która nie czyni z cyberbezpieczeństwa przeciwieństwa produktywności zastosowania technologii. Warsztat dotyczy menadżerów zespołów pracujących hybrydowo lub zdalnie, jak również pracowników zdalnych, działy HR. Cyberbezpieczeństwo zostanie przedstawione z punktu widzenia menadżerskiego i zarządczego, ze szczególnym naciskiem na specyfikę pracy zdalnej oraz postrzeganie zachowań przez osoby pracujące spoza biura.
Metodologia i case studies to identyfikacja i metody pomiaru zachowań związanych z cyberbezpieczeństwem, narzędzia dostępne dla każdego oraz elementy polityki cyberbezpieczeństwa.

Biogramy prelegentów

Sylwia Arletta Przygoda

Autorka rozwojowego modelu systemowego HOPERS® wspierającego osiąganie i utrzymywanie dobrostanu. Coach i Business Coach International Coaching Community. Coach w podejściu Zen Coachingu. Refleksolog International Academy of Reflexology and Meridian Therapy (European Academy of Reflexology). Partner merytoryczny w InnerMastering® INSTITUTE. Absolwentka studiów magisterskich w SGPiS (SGH) na wydziale Ekonomiki Produkcji oraz studiów podyplomowych w ALK w zakresie Coachingu Profesjonalnego. Ukończyła szkolenia certyfikacyjne z wybranych narzędzi rozwojowych. Posiada długoletni staż menedżerski. Prowadzi zajęcia z modelu HOPERS® w ramach programów rozwojowych CORE, I’M Coach, I’M HR w InnerMastering® INSTITUTE oraz warsztaty, sesje coachingowe, mentorskie i konsultacje rozwojowe. Krzewi wiedzę o modelu HOPERS® i edukuje w zakresie praktycznego wdrażania, opracowanych na jego podstawie, zindywidualizowanych MATRYC MOCY i SIŁY HOPERS® stanowiących mapy do budowy wielopoziomowego dobrostanu.

lek. med. Małgorzata Bora

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony menedżer, trener i coach. Korzysta z 19 lat doświadczeń związanych z zarządzaniem zespołami sprzedażowymi w firmach branży farmaceutycznej oraz zespołami w placówkach opieki zdrowotnej. Absolwentka Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach „Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”, „Coaching profesionalny – metody i praktyka” oraz „Zwinne przywództwo”.
Interesuje ją wszystko co wspiera rozwój organizacji zarówno w aspekcie ludzkim jak i osiągania celów, dla których są powoływane. Pracuje indywidualnie z osobami kreującymi zmianę we własnym życiu. Specjalizuje się w komunikacji w sytuacjach powszechnie uznawanych za trudne. Szkolenia i procesy coachingowe opiera o wiedzę z zakresu neurobiologii. Trener i praktyk PRISM Brain Mapping.  
Od 2020 wraz z dr Martą Czerwiec współtworzy grupę konsultantów CleverBrains, dostarczając rozwiązania, które na wielu polach zwiększają efektywność firm.

Grzegorz Bora

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony menedżer, konsultant biznesowy i coach. Ma za sobą 23 lata pracy w biznesie w tym zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu w branży farmaceutycznej i medycznej. Absolwent Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach „Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy”, „Coaching profesionalny – metody i praktyka” i „Zwinne przywództwo”, jako praktyk biznesu współpracuje również z Akademią WSB.
Jego zainteresowania związane są z wykorzystaniem nauk o człowieku, szczególnie o działaniu mózgu w biznesie i rozwoju osobistym oraz z mechanizmami sprzyjającymi budowaniu kultury innowacyjności w organizacjach i budowaniu efektywnych zespołów. Wspiera wszechstronny rozwój obecnych i przyszłych liderów. Trener i praktyk PRISM Brain Mapping.                                                
Od 2020 wraz z dr Martą Czerwiec współtworzy grupę konsultantów CleverBrains, dostarczając rozwiązania, które na wielu polach zwiększają efektywność firm.                                                                                      

Marta Błońska

Psycholog, coach ICF ACC oraz TPLC, trener biznesu, trener odporności psychicznej, ekspert ds. rozwoju kompetencji miękkich, moderator programów digital wellbeingowych. Z pasji i miłości do tańca – choreo-tearpeuta. Posiada duże doświadczenie w pracy ze zróżnicowanymi grupami uczestników. Prowadziła projekty dla firm z wielu rożnych branż. Jako coach prowadzi indywidualne sesje rozwojowe z kadrą menadzerską, pionami centralnymi, dzięki czemu posiada bogactwo perspektyw biznesowych. Realizowała projekty dla takich klientów jak Veolia, KCO, NTT, Strabag, Allegro, Novartis, Bauch, Euro RTV AGD, Samsung, Kirchhoff, PZL, Maskpol, Formed, Schindler, Metchem, ING oraz kilku uczelni wyższych: AGH, Politechnika Warszawska, Koszalińska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, WSZOP i inne. Pisze artykuły m.in. dla OLX praca, prelegent na takich konferencjach jak Stres Cyfrowy dla CIOP, W depresji nie jesteś sam czy Konferencja HR dla Brainstorm Group. Główne obszary zainteresowań zawodowych to: odporność psychiczna, równowaga cyfrowa, praca pod presją, radzenie sobie ze stresem, pewność siebie a także elementy związane z efektywnością osobistą.

Małgorzata Jakubicz

Jestem liderką z ponad 15-letnim doświadczeniem w firmach o zasięgu lokalnym i globalnym. Pracowałam między innymi w firmach Unilin Flooring BVBA (MOHAWK), DECORA S.A., IKEA Retail Sp. z o.o. W tej ostatniej stworzyłam i wdrożyła program rozwoju liderów w dobie transformacji na poziomie kraju.
Do tej pory przeprowadziłam ponad 1500 sesji coachingowych indywidulanych i zespołowych oraz ponad 800 godzin szkoleniowych z obszaru przywództwa.
Współpracowałam między innymi z firmami IKEA (trener wewnętrzny), Johnson&Johnson, GEBERIT, LOT, DACHSER, MASPEX i inne. W 2022 roku rozpoczęłam współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego, AGH oraz SGH jako wykładowczyni w obszarze przywództwa, w tym przywództwa w dobie transformacji cyfrowej.
W 2020 roku ukazała się moja pierwsza książka ‘Lider w trampkach, czyli jak być przywódcą w zgodzie ze sobą’. Prowadzę także grupę wpływu Przywództwo Przyszłości oraz Akademię Lidera Przyszłości w ramach Trend House https://trendhouse.org/.
 

Małgorzata Świerkosz - Hołysz

Coach, facylitator, senior trener z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i tzw. kompetencji miękkich. Autorka artykułów naukowych dotyczących coachingu i zarządzania. Na sali szkoleniowej spędziła ponad 14.000 godzin. Doświadczenie w biznesie zdobywała już od 1999 r. jako właściciel firmy, a następnie trener wewnętrzny w Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie wspierała kadrę menedżerską w działaniach rozwojowych. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, jest pasjonatką podejścia zwinnego, a w centrum jej uwagi zawsze stoi Człowiek.
Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem trenerskim prowadząc warsztaty Train the Trainer. Aktywnie działa jako coach, prowadząc sesje zarówno dla wysokiej kadry managerskiej, jak i dla klientów indywidualnych. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu. Facylitator Management 3.0 najnowszej koncepcji w zarządzaniu, wykorzystującej podejście zwinne oparte na metodyce Agile, Agile PM, Facylitator APMG.

Tobiasz Naryniecki

Zajmuje się wpływem cyfrowych technologii, rewolucjonizujących procesy organizacyjne, na dobrostan pracowników. W tym obszarze najbliższym mu tematem jest odbiór gier stosowanych do pomiaru i rozwoju kompetencji.
Jest psychologiem, coachem i trenerem. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, ze specjalizacją we wspieraniu rozwoju osobowości. Rozwój naukowy kontynuuje w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, gdzie pisze doktorat u dr hab. Mirosławy Huflejt-Łukasik. Bada, jak stosowanie gier w rekrutacjach jest odbierane przez kandydatów.
Pełni rolę kierownika projektu w Competence Game, spółce związanej z Pracownią Gier Szkoleniowych, skupionej na tworzeniu gier stosowanych do pomiaru kompetencji w rekrutacjach i działaniach rozwojowych. 
Od listopada tego roku uczestniczy w studiach podyplomowych „Entrepreneurial and intrapreneurial project management” na Sorbonie. Pragnie coraz lepiej przekuwać aktualną wiedzę naukową w praktykę stosowaną w organizacjach.                                                                                                                                                                                                                                                      
  

dr Piotr Pilch

Magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych i Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju.
Trener biznesu o 20-sto letnim stażu oraz szerokim i zróżnicowanym doświadczeniu. Autor kompleksowych programów szkoleniowych w obszarze kompetencji menedżerskich, jak i pojedynczych koncepcji szkoleń. Prowadzi szkolenia dla wiodących klientów z różnych typów branż.
Specjalizuje się w takich obszarach rozwoju pracowników jak kompetencje  menedżerskie, doskonalenie pracy zespołowej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi badania naukowe nad polityką organizacyjną i uwarunkowaniami sukcesu zawodowego w ramach których dokonuje adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych do warunków polskich.

Joanna Kotzian

Jedna z założycielek firmy Well.hr. Ekspert i strateg w obszarach wellbeingu, różnorodności i employer brandingu. Od blisko 20 lat działa w branży doradczej. Przez wiele lat zajmowała się budowaniem wizerunku pracodawców, dziś wspólnie z partnerami Well.hr buduje lepsze miejsca pracy. Prowadzi badania, szkolenia i projekty doradcze, dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach oraz w publikacjach. Wśród jej zawodowych pasji są kultura organizacyjna, różnorodność i włączanie, budowanie pozytywnych doświadczeń kandydatów i pracowników, budowanie zaangażowania pracowników, employer branding oraz zarządzanie różnorodnością. W Well.hr odpowiada m.in. za projektowanie i realizację badań kondycji psychicznej, różnorodności, wizerunku pracodawcy, zaangażowania, a także za identyfikację Employee Value Proposition. Doświadczony trener biznesu, autorka wielu publikacji, propagatorka idei wellbeing w pracy.

Dr Karolina Małagocka

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji działań z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz komunikacji dotyczącej ochrony w internecie. Jest badaczką i wykładowczynią  w Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół cyfrowej transformacji oraz relacji człowiek-maszyna w przestrzeni wirtualnej.  Obroniła pracę doktorską poświęconą prywatności w sieci, kontroli na danymi i skłonności do ujawniania informacji o sobie przez konsumentów. Prowadzi zajęcia z cyfrowej transformacji, roli danych i technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest również absolwentką programu bezpieczeństwa narodowego  na Daniel Morgan Graduate School of National Security w Waszyngtonie DC. Dodatkowo od ponad 15 lat związana jest z jest zawodowo z firmą F-Secure. Na co dzień zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii marketingowych dla rozwiązań z zakresu zabezpieczeń urządzeń mobilnych, tożsamości w sieci i Internetu Rzeczy. Współpracuje z największymi operatorami mobilnymi i dostawcami internetu w Europie, w tym: Vodafone, Liberty Global, Telecom Italy, Cyfrowy Polsat, Canal +, Play i inni.