Business Studies in English 

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

 

dr Elżbieta Jendrych 

angielski@kozminski.edu.pl

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu Business English, English for Banking and Finance oraz Business Skills. Od 1995 roku związana z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie pełni funkcje Dyrektora Centrum Języków Obcych oraz Kierownika Centrum Certyfikacji Językowej TOLES. Recenzent dla 'The Journal of Languages and Culture', doradca merytoryczny dla autorów 'Intelligent Business Advanced' i 'Financial English' (wydawnictwo Longman Pearson). Autorka ponad 10 podręczników do nauki   specjalistycznego języka angielskiego oraz licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą.Zainteresowania naukowe: CLIL, terminologia specjalistyczna, kolokacje biznesowe, lingwistyka korpusowa, parametryczna analiza tekstów specjalistycznych.
 
 

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym a także przygotowanie nauczycieli i lektorów angielskiego bo prowadzenia zajęć z Business English. 
Program studiów ukierunkowany jest na poznanie terminologii i frazeologii języka biznesu, zrozumienie podstaw biznesu, nabycie umiejętności biznesowych (tzw. Business Skills), rozumienie i analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm. Wykłady monograficzne poszerzają terminologię specjalistyczną i wiedzę na temat podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa.

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego, które chcą zdobyć kwalifikacje językowe w zakresie Business English 
 • osoby zainteresowane podjęciem pracy w Unii Europejskiej
 • osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego 
 • nauczyciele/lektorzy języka angielskiego zainteresowani prowadzeniem kursów Business English 
 • absolwenci filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej oraz kolegiów nauczycielskich zainteresowani językiem biznesu 

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

 • dr Elżbieta Jendrych
 • dr Halina Wiśniewska
 • mec. Wojciech Bagiński, Esq.
 • dr Krzysztof Chmielewski
 • dr Paweł Krzyworzeka
 • mgr Dmytro Osiichuk

WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kierunku studiów. Ponadto końcowa weryfikacja zdobytej wiedzy przedmiotowej i kompetencji językowych zostanie dokonana za pomocą testów końcowych z dwóch wiodących przedmiotów, tj. ‘Fundamentals of Business’ z elementami ‘Finance and Banking’ oraz ‘Business Writing’. Ponadto słuchacze będą pisali esej na tematy biznesowe i przeprowadzali prezentacje grupowe.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 

Słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikatowego English for Business London Chamber of Commerce and Industry (dodatkowa opłata ok. 400 zł.). Egzaminy certyfikatowe są przeprowadzane na kilku poziomach w siedzibie Szkoły w okresie wiosennym.    


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34