Strona główna
prawo farmaceutyczne studia podyplomowe, prawo farmaceutyczne warszawa

Zarządzanie własnością intelektualną

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Pierwsze studia w Polsce dające interdyscyplinarną, kompleksową i praktyczną wiedzę oraz umiejętności w obszarze zarządzania własnością intelektualną. 

Obecnie w dobie szybko rozwijającej się innowacyjnej gospodarki niezwykle istotne jest przygotowanie grupy wysoko wykwalifikowanych specjalistów d/s zarządzania własnością intelektualną.

Celem studiów Zarządzanie własnością intelektualna, jest wykształcenie kadry menedżerskiej potrafiącej profesjonalnie zarządzać własnością intelektualną powstającą w przedsiębiorstwach, szkołach wyższych oraz instytutach naukowo-badawczych.

Absolwenci studiów Zarządzanie własnością intelektualną zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania własności intelektualnej w strategii biznesowej, procesach komercjalizacji oraz transferu technologii. Dobrze zarządzana własność intelektualna w przedsiębiorstwie czy uczelni  prowadzi do budowania silnej pozycji w gospodarce i zdobywania przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym

Atuty kierunku

 • Pierwsze tego typu studia w Polsce oferujące zarówno wiedzę teoretyczną o własności intelektualnej jak również wiedzę praktyczną opartą o studia przypadków; 
 • Wykładowcy, którzy na co dzień pracują w branżach związanych z ochroną własności intelektualnej: prawnicy praktycy łączący pracę naukową z pracą w kancelariach, przedstawiciele instytucji wspierających działalność MŚP, eksperci w dziedzinie transferu technologii, eksperci Urzędu Patentowego;
 • Kompleksowa wiedza, począwszy od wprowadzenia do ochrony własności intelektualnej po specjalistyczną wiedzę w zakresie komercjalizacji. 
 • Nabycie praktycznych umiejętności w obszarze zarządzania dobrami niematerialnymi

Partner studiów

Urząd Patentowy RP

Adresaci studiów

 • pracownicy jednostek naukowych i badawczych zajmujący się ochroną własności intelektualnej;
 • pracownicy centrów transferu technologii, ośrodków innowacji;
 • profesjonalni doradcy ds. własności intelektualnej, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania własnością intelektualną;
 • radcowie prawni i adwokaci;
 • przedsiębiorcy;
 • wszyscy, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy w zakresie zarządzania własnością intelektualną.
info

Kierownicy studiów

dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP od 27 stycznia 2020 roku. Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). W latach 2016-2020 zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć i projektów systemowych oraz opracowywanie materiałów mających na celu upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemów politycznych (dotyczących m. in. funkcjonowania rządów mniejszościowych w III Rzeczypospolitej, instytucji weta ustawodawczego, dylematów wokół większości parlamentarnej, a także współautor tłumaczenia Konstytucji Kenii), jak również ochrony własności intelektualnej (zarządzanie IP, prawo autorskie w szkolnictwie wyższym, zagadnienia komercjalizacji i transferu technologii). Prowadził liczne szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych adresowane do różnych środowisk, w tym pracowników naukowych i przedsiębiorców, na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Od 2013 roku wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się duchowością i życiem św. Ignacego Loyoli.

Małgorzata Gelber

Wieloletni pracownik Departamentu Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego RP, współorganizator licznych konferencji, webinariów, seminariów, spotkań konsultacyjno-informacyjnych adresowanych do różnych grup użytkowników systemu ochrony własności intelektualnej, koordynator zespołu e-baza wiedzy w projekcie Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP), a także odpowiedzialna za przygotowanie wielu publikacji tematycznych UPRP.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • zostań menadżerem innowacji; 
 • rozszerz swoją wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej;
 • dowiedz się na temat wyceny dóbr niematerialnych;
 • naucz się tworzyć strategię zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie;
 • przygotuj się do uczestnictwa w procesach komercjalizacji i transferu technologii; dowiedz się jak komercjalizować z sukcesem;
 • uzyskaj podstawową wiedzę dotyczącą przygotowania zgłoszenia do Urzędu Patentowego;
 • dowiedz się jak pozyskiwać fundusze na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwie;
 • poznaj możliwości wsparcia państwa dla działalności innowacyjnej; 
 • porozmawiaj z wykładowcami, którzy od lat specjalizują się w swoich dziedzinach; 

czyli podsumowując 

 • weź udział w zajęciach prowadzonych przez prawników praktyków z wieloletnim doświadczeniem, przedstawicieli kancelarii prawniczych, przedsiębiorców, liderów zarządzania innowacjami, ekspertów Urzędu Patentowego;
 • zdobądź interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprawnie zarządzać własnością intelektualną w przedsiębiorstwie, uczelni czy placówce naukowo-badawczej

Program

PRAWO

 • Ochrona własności intelektualnej – wprowadzenie  
 • Prawo własności przemysłowej 
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne 
 • Prawne aspekty transferu technologii (umowy, licencje) 

ZARZĄDZANIE I MARKETING

 • Strategia zarządzania własnością intelektualną
 • Odpowiedzialność i etyka w procesie komercjalizacji 
 • Podejmowanie decyzji i komunikowanie społeczne 
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność innowacyjną 

EKONOMIA

 • Wycena dóbr niematerialnych 

NOWE TECHNOLOGIE

 • Nowe technologie – prawne aspekty 
 • Sztuczna inteligencja – wdrażanie oraz wykorzystywanie mechanizmów SI w organizacji 

STUDIA PRZYPADKÓW 

 • Transfer technologii – case study 
 • Startupy w systemie innowacji
 • Komercjalizacja z sukcesem – case study 
 • Wsparcie państwa dla działalności innowacyjnej 
 • Rola Urzędu Patentowego w systemie ochrony praw własności przemysłowej: bazy danych, praca ekspertów, postępowanie sporne - warsztaty  w siedzibie UPRP 

Obrona pracy końcowej  przygotowanej w zespołach w jednym z trzech obszarów dotyczących zarządzania własnością intelektualną

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 184* (razem z zaliczeniami) * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu 

 • piątek 17:30-20:45
 • sobota 8:45 – 17:30

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Aleksandra Berg-Koza

Politolożka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, zastępczyni dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych w PARP, ekspertka rynku szkoleniowo-doradczego. Od ponad dwudziestu lat uczestniczy w realizacji projektów z zakresu zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwach we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i edukacji, partnerami społecznymi i administracją rządową i samorządową. Zrealizowała szereg inicjatyw badawczych w obszarze usług rozwojowych. Od 8 lat zarządza projektem Bazy Usług Rozwojowych – największego w Polsce portalu internetowego oferującego usługi szkoleniowe i doradcze.

Energię życiową czerpie z podróży i ze sportu. Jest dyplomowanym trenerem fitness. Ulubione zajęcia to TRX. Do tej pory udało jej się postawić stopy na 6 kontynentach.

dr Marek Bukowski

Doktor nauk prawnych, radca prawy, członek zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej. Przez wiele lat pracował w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz pełnił funkcję arbitra Komisji Prawa Autorskiego i eksperta rządowego na posiedzeniach Rady ds. TRIPS w Genewie.

Posiada bogate doświadczenie i praktykę w obszarze zarządzania i obrotu prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony.

Prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla biznesu, instytucji państwowych, instytutów naukowo-badawczych oraz szkół wyższych.

Uczestniczył jako ekspert w pracach nad założeniami i projektami regulacji z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz zbiorowego zarządzania tymi prawa. Jest autorem publikacji naukowych i specjalistycznych z zakresu własności intelektualnej oraz współautorem komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wydanego przez Wolters Kluwer.

Miał zaszczyt reprezentować oraz prowadzić sprawy wydawnicze noblistów Wisławy Szymborskiej oraz Czesława Miłosza. Od kilkunastu lat sprawuje przymusowy zarząd prawami autorskimi do postaci z kultowej kreskówki - Bolek i Lolek.

Justyna Cięgotura

Ekspert z 20 letnim doświadczeniem na międzynarodowej arenie. Od 2001 roku piastuje kierownicze stanowiska w sferze transferu technologii, zarządzania innowacją i własnością intelektualną. Blisko połowę swej kariery zawodowej spędziła w Stanach Zjednoczonych, gdzie stawiała pierwsze kroki i zdobyła bogate doświadczenie w transferze technologii. W latach 2001-2009 analityk biznesowy i koordynator komercjalizacji w Uniwersytecie Stanu Illinois w Chicago. W 2011 związała się z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, gdzie jako kierownik Działu Transferu Technologii wspierała klientów akademickich i biznesowych w praktycznym wdrażaniu innowacji, inkubacji biznesu opartego na wiedzy i internacjonalizacji firm. W latach 2017-2021 objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora PPNT i Członka Zarządu Fundacji UAM odpowiedzialnego za zarządzanie własnością intelektualną, komercjalizację, stosunki międzynarodowe i inkubację firm.

Od 2021 Menedżer Inkubacji w projekcie MRiT Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0. Członek komitetów inwestycyjnych m.in. w PPNT, UMK, Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku i Olsztynie. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołów oraz w sferze rozwoju biznesu. Zdobyła tytuł Magistra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz tytuł MBA Uniwersytetu Illinois w Chicago. Jest ekspertem Komisji Europejskiej ds własności intelektualnej, ekspertem sieci EBN oraz NCBiR.

Edyta Demby-Siwek

W ramach studiów poprowadzi wykład inauguracyjny.

Prezes Urzędu Patentowego RP, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej, europejski i polski rzecznik patentowy. W latach 2014-2019 jako Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP zajmowała się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce, przewodniczyła delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Autorka i współautorka publikacji oraz artykułów prasowych dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Tom Hockaday

Niezależny konsultant ds. transferu technologii w swojej firmie Technology Transfer Innovation z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Jest autorem książki „University Technology Transfer – What It Is and How to Do It” wydanej przez Johns Hopkins University Press w 2020 roku. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w uniwersyteckim sektorze transferu technologii. W latach 2006-2016 był dyrektorem generalnym Oxford University Innovation Ltd, firmy zajmującej się transferem technologii Uniwersytetu Oksfordzkiego, a wcześniej pracował na stanowiskach związanych z transferem technologii na Uniwersytecie w Bristolu i University College London. Tom doradza rządom i uniwersytetom w zakresie transferu technologii, a także zasiada w Komitecie Inwestycyjnym Funduszy Inwestycyjnych na wczesnym etapie rozwoju w Madrycie, Mediolanie i RPA oraz w Radzie Doradczej LevelSet Capital w USA. Tom jest założycielem „Global Equality Diversity and Inclusion in Technology Transfer” (GEDITT.com).

dr Agnieszka Jasińska-Kołodziej

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Ekspert w zakresie komercjalizacji, zarządzania własnością intelektualną, transferem technologii, pozyskiwania finansowania dla spółek z portfelem usług i produktów innowacyjnych, prawa autorskiego, prawa handlowego i prawa pracy oraz komercjalizacji wyrobów medycznych. Twórca i manager projektu Akcelerator Łukasiewicza, powołanego w celu komercjalizacji pośredniej, tworzenia ekosystemu dla budowy startupów technologicznych, współpracy nauki i biznesu oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań. Doradca prywatnych i państwowych przedsiębiorstw w zakresie prawa nowoczesnych technologii i komercjalizacji.

Jest członkiem międzynarodowych grup roboczych dedykowanych waloryzacji wiedzy oraz zarządzaniu własnością intelektualną. Współautor Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej wraz z zasadami komercjalizacji w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz - regulacji skierowanej do organizacji zrzeszającej kilkadziesiąt podmiotów badawczych i ponad 8000 pracowników, wdrażającej kompleksowe regulacje w zakresie komercjalizacji, zarządzania własnością intelektualną, oraz wynagradzania twórców za wdrożenia innowacji. Ekspert projektów badawczych, których celem była digitalizacja procesów związanych z zarządzaniem portfolio własności intelektualnej oraz optymalizacji procesu komercjalizacji. Autor i współautor szeregu publikacji i artykułów poświęconych komercjalizacji, prawu handlowego oraz zagadnieniom związanym z obrotem własnością intelektualnej.

Monika Karwat-Bury

Ekspert w Departamencie Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Zawodowo od 20 lat związana z funduszami europejskimi, początkowo w obszarze ich promocji, a od 2016 roku w obszarze programowania nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Aktualnie jest zaangażowana w realizację działań dla przedsiębiorców w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, a także Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Bierze aktywny udział w procesie programowania instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej na lata 2021- 2027.

Przez wiele lat pełniła funkcję rzecznika prasowego PARP. Trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla przedsiębiorców. Kilkuletni wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej z zakresu funduszy europejskich. Autorka wielu artykułów prasowych dotyczących funduszy europejskich publikowanych w dziennikach ogólnopolskich i prasie branżowej. Współautorka wydawanego w latach 2003-2005 poradnika „Polska firma w Unii”.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stażystka w Radzie Europy w Strasbourgu, Podyplomowych Studiów Europejskich Uniwersytetu w Maastricht oraz Szkoły Trenerów Biznesu TROP.

dr Żaneta Zemła-Pacud

Dr nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN, gdzie prowadzi badania nad ochroną danych regulacyjnych w obszarze Life Science i kieruje zespołem badawczym Life Science Legal Lab; 

Radca prawny, Of counsel w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, gdzie zajmuje się obszarem Life Science.
E

kspert w projektach UPRP I WIPO, 

Stypendystka Instytutu Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium oraz Centrum Prawa, Medycyny i Life Sciences Uniwersytetu w Cambridge, 

Specjalizuje się w ochronie własności przemysłowej i regulacji sektora farmaceutycznego, w tym – ochronie danych regulacyjnych i ochronie know-how. Prowadzi wykłady, spotkania informacyjne i szkolenia dla sektora biznesu, rzeczników patentowych i sędziów. Jest uczestnikiem międzynarodowych projektów naukowych, m.in. członkiem-założycielem interdyscyplinarnej sieci naukowej IP in

Agriculture. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie strategii ochrony innowacji, opiniuje sprawy IP i life science o zasięgu międzynarodowym. Autorka monografii „Ochrona patentowa produktów leczniczych” oraz  licznych publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej i innowacji life science, m.in. współautorka Komentarza do Ustawy – prawo własności przemysłowej. 

Andrzej Półkoszek

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS ds. wyceny przedsiębiorstw i ich aktywów niematerialnych i prawnych. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle, w handlu zagranicznym oraz w bankowości. Opiniuje w procesach sądowych i postępowaniach prokuratorskich w zakresie naruszenia praw i szkód na aktywach niematerialnych

Maciek Sadowski

Współzałożyciel Fundacji Startup Hub Poland i jej prezes (2012-2022) zachęcającej talenty high-tech z kraju, ośrodków polonijnych oraz krajów Europy Wschodniej do zakładania innowacyjnych startupów w Polsce i międzynarodowej ekspansji biznesowej jako projekty Made-in-Poland.

Analityk inwestycyjny w izraelsko-polskim funduszu Giza Polish Ventures, następnie zarządzający funduszami typu seed (StarVenture@Poland, StarFinder 2). Z wykształcenia filozof, z powołania promotor szans rozwojowych wśród wynalazców ,i pionierów zaawansowanych technologii na świecie, z zawodu broker technologii. Jego celem jest skupienie i powiększanie potencjału intelektualnego Europy Środkowej wokół Polski i budowa wypornego runku VC w Polsce.

Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji Krajowej Izby Gospodarczej, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2015-2020), członek Rady Programowej CZiTT PW (2017-2021). Laureat New Europe 100 Financial Times i Google.

W latach 2006-2007 stypendysta na Universität Salzburg (Fachbereich Geschichte und Politikwissenschaft). W latach 2009-2015 doktorant w Instytucie Nauk Politycznych UW oraz Instytucie Filozofii UW. Nauczyciel akademicki, m.in. w Uniwersytecie Warszawskim (m.in. logika, filozofia analityczna, studia regionalne Europy Wschodniej).

Miłośnik fantastyki naukowej i polskiego rocka. Reytaniak.

dr Mariusz Strojny

Partner Zarządzający Kluczewska-Strojny Spółka Komandytowo Akcyjna/Kancelaria Patentowa Kluczewska-Strojny. Adiunkt w Zakładzie Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością SGH oraz pełnomocnik Rektora SGH ds. Transferu Technologii. Członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Konsultant i kierownik projektów z blisko 25 letnim doświadczeniem zawodowym z czego 17 lat w międzynarodowej firmie „Wielkiej Czwórki” w obszarze badań rynkowych, audytu finansowego, doradztwa biznesowego i finansowego. Specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą, zarządzaniu kapitałem intelektualnym, zarządzaniu własnością intelektualną, zarzadzaniu innowacjami, transferze wiedzy i technologii, a także wycenie przedsiębiorstw, kapitału intelektualnego i własności przemysłowej (m.in.: patenty, technologie, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe oraz know-how). Jest absolwentem studiów podyplomowych na Harvard Business School oraz Wharton School, University of Pennsylvania w USA. Wykłada w SGH w Warszawie takie przedmioty jak: zarządzanie wartością, zarządzanie wiedzą, zarządzanie kapitałem intelektualnym i innowacjami, finansowanie i wycena spółki technologicznej, zarządzanie własnością intelektualną. Redaktor naukowy Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, którego prezentacja otwiera corocznie Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Autor kilkuset opracowań naukowych oraz ekspertyz biznesowych zrealizowanych dla m.in.: PGNiG, ENEA, VW, AmCham, KonicaMinolta, Fakro, Heidelberg, BAT,  Mondi, PAPR.

Prof. dr hab. inż. Wiesław L. Nowiński

Uczony-innowator-entreprener-menadżer-pionier-wizjoner. Budowniczy pomostów między nauką, medycyną i sztuką. Twórca „najwspanialszych na świecie” atlasów mózgu ludzkiego. Osiągnął najwyższy „polski” rezultat w najbardziej prestiżowym konkursie wynalazczym na świecie, będąc w trójce laureatów w kategorii „Całokształt twórczości” Europejskiego Wynalazcy Roku 2014.

Profesor czterech z 10-ciu najlepszych na świecie uczelni (wg dziedzinowego rankingu szanghajskiego): nr 2 w naukach medycznych (w USA) oraz nr 2, 6 i 9 w naukach technicznych (w Singapurze i Chinach). Autor 590 publikacji (h-index 50, i10-index 186, wg Google Scholar) w 2% najlepszych na świecie naukowców (wg listy Uniwersytetu Stanforda). Wynalazca 71 międzynarodowych patentów przyznanych (19 US, 21 EP) i 68 zgłoszonych (23 US, 11 EP). Stworzył ponad 50 atlasów mózgu z tego 35 komercyjnych wylicencjonowanych do 67 firm i instytucji oraz rozprowadzonych w około 100 krajach. Otrzymał 45 nagród i odznaczeń, w tym 3 za innowacyjność i 30 od czołowych towarzystw medycznych (głównie amerykańskich), w tym Pioniera Medycyny i 2-krotnie Oskara Radiologicznego. Wybitny Polak na świecie w 2012 (Teraz Polska). Uhonorowany znaczkiem pocztowym (Atlasy Mózgu Ludzkiego, Wiesław L. Nowiński) wydanym przez Pocztę Polską z okazji 100-lecia Urzędu Patentowego RP (pośród dwóch żyjących wynalazców stulecia). Autor projektu budowy Polski Innowacyjnej. Zaproszony przez prezydenta Europejskiego Urzędu Patentowego do Europejskiej Sieci Wynalazców.

www.wieslawnowinski.com
www.nowinbrain.org

Agnieszka Dudzińska

Naczelnik Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej w Departamencie Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej

Absolwentka administracji i europeistyki, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku swojej drogi zawodowej związana z doradztwem, tworzeniem nowych struktur sprzedaży i specjalistycznej obsługi Klienta.

Od 8 lat współtworzy i rozwija profesjonalne Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej w Urzędzie Patentowym RP, gdzie obecnie kieruje pracą grupy konsultantów. Specjalizuje się w dziedzinie ochrony własności intelektualnej ze szczególnym naciskiem na własność przemysłową. Nie są jej obce powiazania i granice pomiędzy ochroną prawno autorską jak też ochroną prawa konkurencji. Swoją wiedzą wspiera przedsiębiorców w odkrywaniu świata własności intelektualnej i możliwości jakie niesie za sobą odpowiednia ochrona praw na dobrach niematerialnych.

Joanna Łuczak

Ekspert UPRP, prawnik, od 2019 r. naczelnik Wydziału wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, zmian i kontroli jakości Departamentu Zgłoszeń. Szkoleniowiec aplikantów eksperckich oraz aplikantów rzecznikowskich. Z Urzędem Patentowy RP zawodowo związana od 2016 r. W codziennej pracy zajmuje się m.in. kontrolą jakości decyzji i postanowień oraz pism wydawanych w Departamencie Zgłoszeń, rozpoznawaniem wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, sporządzaniem odpowiedzi na skargi wniesione do WSA za pośrednictwem UPRP, jak i badaniem formalnoprawnym zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w Kancelarii Maruta Wachta i innych wiodących kancelariach specjalizujących się w IT.

Joanna Kupka

Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Komunikacji w Urzędzie Patentowym RP. Od 2012 koordynuje projekty krajowe i międzynarodowe, zajmuje się organizacją działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych z zakresu ochrony własności intelektualnej. W latach 2008-2011 pracownik we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, zajmujący się monitoringiem i ewaluacją projektów realizowanych przez beneficjentów z obszaru administracji publicznej. Od 1999 do 2008 r. kierownik w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odpowiedzialny m.in. za konsultacje dla MŚP oraz nadzór nad programem dotacji inwestycyjnych. Prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeniach szkoleniowych i informacyjnych dla przedsiębiorców, młodzieży i środowisk akademickich.

Monika Bielska

Pracownik Urzędu Patentowego RP z kilkunastoletnim stażem, ekspert w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych. Przez wiele lat pracowała w Departamencie Zgłoszeń, następnie współtworzyła i rozwijała profesjonalne Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej, obecnie piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej w skład którego wchodzi Centrum Informacji, Kancelaria Ogólna oraz komórka ds. ePowiadomień. Nadzoruje codzienną obsługę Klienta Urzędu i monitoruje jego potrzeby w zmieniających się realiach biznesowych. Zawsze wspiera swoją wiedzą i doradza w jaki sposób przedsiębiorcy mogą chronić swoją własność intelektualną i ją komercjalizować.

dr Piotr Zakrzewski

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP od 27 stycznia 2020 roku. Doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja administracja publiczna). W latach 2016-2020 zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności w Urzędzie Patentowym RP, gdzie odpowiadał za realizację przedsięwzięć i projektów systemowych oraz opracowywanie materiałów mających na celu upowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej. Autor kilkunastu publikacji z zakresu systemów politycznych (dotyczących m. in. funkcjonowania rządów mniejszościowych w III Rzeczypospolitej, instytucji weta ustawodawczego, dylematów wokół większości parlamentarnej, a także współautor tłumaczenia Konstytucji Kenii), jak również ochrony własności intelektualnej (zarządzanie IP, prawo autorskie w szkolnictwie wyższym, zagadnienia komercjalizacji i transferu technologii). Prowadził liczne szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych adresowane do różnych środowisk, w tym pracowników naukowych i przedsiębiorców, na temat ochrony i zarządzania dobrami niematerialnymi w organizacji. Od 2013 roku wykładowca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuje się duchowością i życiem św. Ignacego Loyoli.

Paulina Uszyńska-Rzewuska

Ekspert w Wydziale Wzorów Przemysłowych w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego. Orzeka w sprawach zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz w procedurze sprzeciwowej. Prelegentka na seminariach i wykładach organizowanych przez Urząd Patentowy RP. Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego.

Joanna Łuczak

Ekspert UPRP, prawnik, od 2019 r. naczelnik Wydziału wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, zmian i kontroli jakości Departamentu Zgłoszeń. Szkoleniowiec aplikantów eksperckich oraz aplikantów rzecznikowskich. Z Urzędem Patentowy RP zawodowo związana od 2016 r. W codziennej pracy zajmuje się m.in. kontrolą jakości decyzji i postanowień oraz pism wydawanych w Departamencie Zgłoszeń, rozpoznawaniem wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, sporządzaniem odpowiedzi na skargi wniesione do WSA za pośrednictwem UPRP, jak i badaniem formalnoprawnym zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w Kancelarii Maruta Wachta i innych wiodących kancelariach specjalizujących się w IT.

logo
Robert Kwiatkowski

Ukończyłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dwa kierunki studiów: filozofię (licencjat: 2009 r.) oraz prawo (magisterium: 2011 r.). Od 2011 r. jestem pracownikiem korpusu eksperckiego Urzędu Patentowego RP. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2011 roku w Departamencie Rejestrów, z którego przeszedłem w 2017 roku do Departamentu Orzecznictwa (obecnie: Departament Prawny i Orzecznictwa). Od 2018 r. co roku prowadzę szkolenia praktyczne z zakresu postępowania spornego dla aplikantów rzeczników patentowych. W wolnych chwilach czytam literaturę fantastyczną oraz gram w gry planszowe.

Monika Synoradzka

Współwłaścicielka i Prezeska Huge Thing, Partnerka Zarządzająca SpeedUp Group

Monika wraz z zespołem Huge Thing odpowiada za rozwój firmy w zakresie akceleracji startupów oraz wsparcia organizacji z sektora prywatnego i publicznego w ich pracy z innowacjami. Specjalizuje się we wdrażaniu innowacji w organizacjach oraz budowaniu kultury innowacji w firmach z różnych sektorów. Od lat wspiera rozwój polskiego środowiska startupowego. Monika jest również Partnerką Zarządzającą w SpeedUp Group. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomaga zespołom spółek portfelowych zrozumieć działanie dużych organizacji i korporacji oraz przygotować się do współpracy z nimi. Wspiera je również w budowaniu relacji biznesowych.

Patrycja Czubkowska

Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej z siedzibą w Alicante, prawnik, rzecznik patentowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej i prawa europejskiego.

Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie pracowała przy harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Odbyła staż w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Następnie była ekspertem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., gdzie zajmowała się analizą projektów finansowanych z funduszy europejskich oraz w ramach pomocy publicznej. Pracowała również jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z sektora publicznego przeszła do biznesu. Po uzyskaniu tytułu zawodowego rzecznika patentowego w ramach własnej kancelarii świadczyła pomoc prawną w obszarze ochrony własności przemysłowejwłasności intelektualnej oraz nieuczciwej konkurencji. Była też Zastępcą Dyrektora Departamentu Prawnego w drugiej największej w Europie firmie z branży kolejowego transportu towarów, gdzie koordynowała i nadzorowała pracę zespołu prawników i doradców zewnętrznych.

 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

1 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.*

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 900 zł każda) 7 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 510 zł każda) 7 020 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 7 300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl