A New School for a New World - Programy Kształcenia dla Ery Technologicznej

A New School for a New World - Programy Kształcenia dla Ery Technologicznej

Termin realizacji
15.05.2024-31.12.2028
Budżet całkowity
Koszty
4 531 204,42 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich
Koszty
4 379 204,42 PLN

Projekt jest finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Projekt jest realizowany na kampusie Akademii Leona Koźmińskiego, a informacje o dostępności miejsca jego realizacji znajdują się TUTAJ.

Cel projektu

Celem projektu jest dostosowanie oferty Akademii Leona Koźmińskiego do potrzeb gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, przez kompleksowe działania na wybranych kierunkach studiów, tj.:

1. opracowanie 2 nowych programów kształcenia: PRAWO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (studia II stopnia, niestacjonarne, w j. polskim) ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I ŁAŃCUCHAMI DOSTAW (studia I stopnia, stacjonarne, w j. polskim)

2. modyfikacja 4 istniejących programów studiów: PRAWO (jednolite 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) PRAWO I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE (studia II stopnia, niestacjonarne, w j. polskim) ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BUSINESS (studia II stopnia, niestacjonarne, online, w j. angielskim) ZARZĄDZANIE/MANAGEMENT (studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne w j. polskim oraz stacjonarne, niestacjonarne i niestacjonarne online w j. angielskim)

3. włączenie dodatkowych elementów kształcenia min. takich jak: realizowane w Polsce i za granicą wizyty studyjne, warsztaty, staże oraz zajęcia z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (VR) i elementów e-learningu na wyżej wymienionych sześciu programach studiów;

4. podnoszenie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej ALK; 

5. do końca 2028 r. wdrożenie rozwiązań ograniczających przedwczesne kończenie nauki (działania anty drop-out).

Nowe programy oraz modyfikacje programów kształcenia powstały w efekcie współpracy z pracodawcami i ekspertami dziedzin, których dotyczą. Odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy.

info

Grupa docelowa

W efekcie zrealizowanych działań minimum 417 osób nabędzie kompetencje/kwalifikacje dzięki wsparciu EFS+, a ALK dostosuje kształcenie do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) lub Instytucji Pośredniczącej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, 2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Komunikacja z uczestnikami i uczestniczkami w projekcie odbywa się w siedzibie Beneficjenta, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 59, pok. A16a lub drogą mailową pod adresem podanym poniżej.

Koordynator Projektu Katarzyna Kwapińska e-mail: projekty@kozminski.edu.pl