MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego

MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego

 

 

Medfake
Skład konsorcjum
Współpraca
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Lider), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego
Kwota dofinansowania
Koszty
14 452 346,25 PLN
Czas trwania
01.01.2021 – 31.12.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu (Nr Umowy: Gospostrateg-II/0007/2020-00) z dn. 30 grudnia 2020 r., ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG (projekty „zamawiane”)

Cel Projektu Główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień. 

 

Zadania i rezultaty W ramach projektu zostaną opracowane, oparte o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego, spójne strategie dla: • personelu medycznego • nauczycieli • rodziców • młodzieży

Przygotowany zostanie model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi, a także propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych.  Ze względu na fakt, że rozprzestrzenianie fake newsów w zakresie szczepień może doprowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez odrzucanie wiedzy medycznej, jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania się medycznych fake newsów na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Działania edukacyjne i promocyjne zakładać będą wykorzystanie dostosowanych do odbiorców narzędzi i kanałów komunikacji takich jak: media społecznościowe, webinaria, Q&A, podcasty, spotkania w formule stacjonarnej i on-line, live chaty.

Ogłoszenie z dn. 08.11.2021 – Badacz/ka jakościowy/a

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko:

Badacza/ki jakościowego/ej

w związku z realizacją projektu pt.: „MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Opis zakresu obowiązków:

 • Wyszukanie respondentów spełniających kryteria (tj. rodziców lub osób, które zostaną rodzicami najdalej w ciągu najbliższych 9 miesięcy, którzy mają wątpliwości czy szczepić swoje dzieci lub nie chcą ich szczepić), przeprowadzenie 20 wywiadów pogłębionych, każdy o długości 30-60 minut, na podstawie wytycznych
 • Dostarczenie materiałów z przeprowadzonych wywiadów, tj. nagrań audio (format mp3) oraz podstawowej metryczki na podstawie wytycznych

Wymagania:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej tytuł licencjata) związanego z obszarem socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, etnologii, psychologii lub pokrewnym – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie),
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych (IDI) – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV
 • Znajomość systemu zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych, w szczególności z uwzględnieniem szczepień dzieci – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz w rozmowie kwalifikacyjnej
 • Biegły angielski – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz w rozmowie kwalifikacyjnej

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- CV w języku polskim lub angielskim zawierające informacje poświadczające m.in. posiadanie kwalifikacji i doświadczenia określonego w wymaganiach stawianych kandydatom

UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:

Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dokumentu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia

- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)

 

Prosimy o przesłanie kopii (skanów/zdjęć) wyżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Badacz/ka jakościowy/a IDI w projekcie MedFake” w terminie do dnia 16.11.2021 roku do godz. 23:59:59 (CET)

 

Warunki zatrudnienia

Akademia Leona Koźmińskiego zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej osoby

Forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia: druga połowa listopada/początek grudnia 2021 r.

Proces rekrutacji

Etap 1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i ocena kandydatów pod kątem wymagań

Etap 2. Z osobami spełniającymi wymagania przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

Pytania związane z procesem rekrutacyjnym można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

 

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

Zał. nr 2 - Zasady Oceny Kandydata

Zapytanie o wycenę usługi 931.1.3/MFK/2 z dn. 25.11.2021 r.

ZAMAWIAJĄCY

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

 

Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach zapytania o wycenę usługi: rekrutacja uczestników do badania w ramach projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Profil osób rekrutowanych

- Rodzic dziecka w wieku do 12 r. życia, niechętny szczepieniom lub mający wątpliwości wobec szczepienia własnych dzieci, lub

- Przyszły rodzic (tj. spodziewający się dzieci w ciągu najbliższych 8-9 miesięcy), niechętny szczepieniom lub mający wątpliwości wobec szczepienia dzieci

Liczba osób do zrekrutowania i spełniających powyższe kryterium: 40 osób

*Opis badania przeprowadzonego przez Zamawiającego:

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI), trwający do 60 minut; przeprowadzony zdalnie (przez telefon lub z wykorzystaniem internetowej platformy do wideokonferencji: np. MS Teams, Google Meet, Zoom itp.)

Zamawiający nie przewiduje wynagradzania osób badanych

Forma danych

Baza danych w formie pliku excel

Termin i okres realizacji

Najwcześniejsza możliwa data rozpoczęcia realizacji zamówienia to początek grudnia 2021;

Przewidywany okres realizacji: 2 miesiące

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wycena powinna zawierać ceny netto i brutto za rekrutację wszystkich osób spełniających kryteria określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (40).
 • Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie dla respondentów.
 • Wycenę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 • Wykonawca musi posiadać prawo do świadczenia usług w zakresie prowadzenia badań marketingowych lub społecznych, jakościowych i ilościowych (np. wpis do KRS).
 • Zamawiający wymaga, aby zaoferowana przez wykonawcę kwota była ważna przez okres realizacji zamówienia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania procedury wyboru wykonawcy na każdym etapie bez podania przyczyny.
 • W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: nauka@kozminski.edu.pl

KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena brutto – waga 100% - i oceniane będzie zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów=(cena brutto najniższej oferty*100) /cena brutto badanej oferty

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Wypełniony i podpisany Załącznik 1 do Zapytania o wycenę usługi 931.1.3/MFK/2 (skan lub dokument podpisany podpisem elektronicznym) należy przesłać e-mailem na adres: nauka@kozminski.edu.pl

TERMIN ZŁOŻENIA

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 06.12.2021 r. do godz. 23:59:59

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty przesłane na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA O WYCENĘ   

a) Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Dariusz Jemielniak is Full Professor and head of Management in Networked and Digital Environments (MINDS) department, Kozminski University,  and faculty associate at Berkman-Klein Center for Internet and Society, Harvard University. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences. His recent books include Collaborative Society (2020, MIT Press, with A. Przegalińska), Thick Big Data (2020, Oxford University Press), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (2014, Stanford University Press). His current research projects include climate change denialism online, anti-vaxxer internet communities, and bot detection.  He serves on the Wikimedia Foundation Board of Trustees.