MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego

 

 

Medfake

 

Skład konsorcjum
Współpraca
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Lider), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego
Kwota dofinansowania
Koszty
14 452 346,25 PLN
Czas trwania
01.01.2021 – 31.12.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu (Nr Umowy: Gospostrateg-II/0007/2020-00) z dn. 30 grudnia 2020 r., ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG (projekty „zamawiane”)

Cel Projektu Główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień. 

 

Zadania i rezultaty W ramach projektu zostaną opracowane, oparte o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego, spójne strategie dla: • personelu medycznego • nauczycieli • rodziców • młodzieży

Przygotowany zostanie model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi, a także propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych.  Ze względu na fakt, że rozprzestrzenianie fake newsów w zakresie szczepień może doprowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez odrzucanie wiedzy medycznej, jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania się medycznych fake newsów na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Działania edukacyjne i promocyjne zakładać będą wykorzystanie dostosowanych do odbiorców narzędzi i kanałów komunikacji takich jak: media społecznościowe, webinaria, Q&A, podcasty, spotkania w formule stacjonarnej i on-line, live chaty.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/MEDFAKE z dn. 07.05.2021 r. - ZAMKNIĘTE

W związku z realizacją projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający - Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na zamówienie sprzętu wraz z jego dostawą, montażem oraz konfiguracją w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe nr 1/2021/MEDFAKE

Załączniki do Zapytania:

Wykaz zrealizowanych dostaw – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/MEDFAKE Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/MEDFAKE Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/MEDFAKE Wyniki testów wydajności – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/MEDFAKE

ZO nr 1/2021/MEDFAKE INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zapytanie o wycenę usługi 931.1.3/MFK/1 z dn. 17.02.2021 r. - ZAMKNIĘTE

Zapytanie o wycenę usługi 931.1.3/MFK/1

 

Zamawiający:

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

 

Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach zapytania o wycenę usługi na transkrypcję wywiadów do projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja transkrypcji wywiadów (Indywidualne wywiady pogłębione - IDI) zgodnie z poniższymi wymogami:

- Liczba wywiadów w języku polskim: 80

- Liczba wywiadów w języku angielskim: 20

- Szacowana długość jednego wywiadu: około 1 godziny

- Okres realizacji zamówienia: marzec-grudzień 2021 r.

II. Dodatkowe informacje

  • Wycena powinna zawierać ceny netto i brutto transkrypcji za jedną godzinę wywiadu w języku polskim i w języku angielskim.
  • Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wycenę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
  • Wykonawca musi posiadać prawo do świadczenia ww. usług (np. wpis do KRS) będących przedmiotem oferty.
  • Zamawiający wymaga, aby zaoferowana przez wykonawcę kwota była ważna przez okres realizacji zamówienia.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

III. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Cena brutto – waga 100%

- i oceniane będzie zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów= (cena brutto najniższej oferty * 100) / cena brutto badanej oferty

IV. Ofertę należy:

przesłać e-mailem (skan wymaganego formularza) na adres: nauka@kozminski.edu.pl

V. Termin złożenia

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 24.02.2021 r. Oferty złożone po tym terminie, nie będą uwzględniane

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty przesłane na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1

VI. Załączniki do rozeznania rynku

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Ogłoszenie z dn. 03.02.2021 – Badacz/ka jakościowy/a do przeprowadzenia wywiadów pogłębionych - NABÓR ZAMKNIĘTY

W związku z realizacją projektu pt.: „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko:

Badacza/ki jakościowego/ej do przeprowadzenia wywiadów pogłębionych

w zadaniu Wywiady pogłębione wraz z analizą postaw rodziców podejmujących decyzję o szczepieniu bądź zaniechaniu szczepień dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem osób wahających się

Opis projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Odchodzenie od szczepień skutkuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, co wywołuje skutki medyczne (koszty leczenia), społeczne i gospodarcze (koszty zwolnień lekarskich, koszty absencji w pracy). Decyzje o szczepieniu podejmowane są nie tylko poprzez kontakt z lekarzem, ale również na podstawie informacji uzyskanych w Internecie. Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych tak, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim będzie spadek liczby odmów szczepień. Rozwiązanie, przyjęte w projekcie, polega na opracowaniu spójnych strategii dla personelu medycznego, nauczycieli, rodziców i młodzieży opartych o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego. Projekt uwzględnia rozwiązania systemowe, w tym model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi oraz propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych. Rozpowszechnianie fake news w zakresie szczepień może prowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez odrzucanie wiedzy medycznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania medycznych fake news na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Strategia komunikacji uwzględnia live chaty, webinaria Q&A, podcasty i formułę TEDex. Wykorzystanie opracowanych narzędzi, umożliwi zachowanie długofalowej i skoordynowanej polityki zdrowotnej, pozwalające na zmniejszenie odsetka odmów szczepień ochronnych.

Opis zakresu obowiązków:

• Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych, ich analiza i kodowanie w MAXQDA • Regularne raportowanie postępów prac • Przygotowanie końcowego raportu z prac • Wspieranie pozostałych członków zespołu projektowego

Wymagania:

• Posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej tytuł licencjata) związanego z obszarem socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, etnologii lub psychologii – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie), • Praktyczna znajomość oprogramowania MAXQDA – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV/rozmowy kwalifikacyjnej • Doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych (IDI) – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- CV zawierające informacje poświadczające m.in. posiadanie kwalifikacji i doświadczenia określonego w wymaganiach stawianych kandydatom UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści: Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dokumentu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia

- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Badacz/ka jakościowy/a IDI w projekcie MedFake” w terminie do dnia 10.02.2021 roku.

Pytania związane z procesem rekrutacyjnym można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 10 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna (z ewentualną możliwością przedłużenia)

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia: koniec lutego/początek marca

Proces rekrutacji

Etap 1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i ocena kandydatów pod kątem wymagań Etap 2. Z osobami spełniającymi wymagania przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną Zał. nr 2 - Zasady Oceny Kandydata

Ogłoszenie z dn. 03.02.2021 – Etnograf/ka Cyfrowy/a - NABÓR ZAMKNIĘTY

W związku z realizacją projektu pt.: „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowiska:

Etnografów/ek Cyfrowych

w zadaniu Wywiady pogłębione wraz z analizą postaw rodziców podejmujących decyzję o szczepieniu bądź zaniechaniu szczepień dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem osób wahających się

Opis projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Odchodzenie od szczepień skutkuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, co wywołuje skutki medyczne (koszty leczenia), społeczne i gospodarcze (koszty zwolnień lekarskich, koszty absencji w pracy). Decyzje o szczepieniu podejmowane są nie tylko poprzez kontakt z lekarzem, ale również na podstawie informacji uzyskanych w Internecie. Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych tak, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim będzie spadek liczby odmów szczepień. Rozwiązanie, przyjęte w projekcie, polega na opracowaniu spójnych strategii dla personelu medycznego, nauczycieli, rodziców i młodzieży opartych o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego. Projekt uwzględnia rozwiązania systemowe, w tym model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi oraz propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych. Rozpowszechnianie fake news w zakresie szczepień może prowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez odrzucanie wiedzy medycznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania medycznych fake news na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Strategia komunikacji uwzględnia live chaty, webinaria Q&A, podcasty i formułę TEDex. Wykorzystanie opracowanych narzędzi, umożliwi zachowanie długofalowej i skoordynowanej polityki zdrowotnej, pozwalające na zmniejszenie odsetka odmów szczepień ochronnych.

Opis zakresu obowiązków

• Identyfikacja kluczowych środowisk do przeprowadzenia etnografii cyfrowej • Zbieranie materiałów etnograficznych w internecie • Regularne raportowanie postępów prac • Przygotowanie końcowego raportu z prac • Wspieranie pozostałych członków zespołu projektowego

Wymagania:

• Posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej tytuł magistra) związanego z obszarem socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, etnologii lub psychologii społecznej – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie), • Doświadczenie w przeprowadzaniu etnografii cyfrowych (rozumianych m.in. jako projekty badawcze, projekty komercyjne) – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- CV zawierające informacje poświadczające m.in. posiadanie doświadczenia określonego w wymaganiach stawianych kandydatom UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści: Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dokumentu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia

- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Etnograf/ka cyfrowy/a w projekcie MedFake” w terminie do dnia 10.02.2021 roku.

Pytania związane z procesem rekrutacyjnym można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Warunki zatrudnienia

Zakładana liczba stanowisk: 2

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 10 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna (z ewentualną możliwością przedłużenia)

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia: koniec lutego/początek marca

Proces rekrutacji

Etap 1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i ocena kandydatów pod kątem wymagań Etap 2. Z osobami spełniającymi wymagania przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną Zał. nr 2 - Zasady Oceny Kandydata

Ogłoszenie z dn. 03.02.2021 – Doktorant/ka - NABÓR ZAMKNIĘTY

W związku z realizacją projektu pt.: „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko:

Doktoranta/tki

w projekcie Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego, w zadaniach realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego

Opis projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Odchodzenie od szczepień skutkuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, co wywołuje skutki medyczne (koszty leczenia), społeczne i gospodarcze (koszty zwolnień lekarskich, koszty absencji w pracy). Decyzje o szczepieniu podejmowane są nie tylko poprzez kontakt z lekarzem, ale również na podstawie informacji uzyskanych w Internecie. Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych tak, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim będzie spadek liczby odmów szczepień. Rozwiązanie, przyjęte w projekcie, polega na opracowaniu spójnych strategii dla personelu medycznego, nauczycieli, rodziców i młodzieży opartych o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego. Projekt uwzględnia rozwiązania systemowe, w tym model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi oraz propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych. Rozpowszechnianie fake news w zakresie szczepień może prowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez odrzucanie wiedzy medycznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania medycznych fake news na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Strategia komunikacji uwzględnia live chaty, webinaria Q&A, podcasty i formułę TEDex. Wykorzystanie opracowanych narzędzi, umożliwi zachowanie długofalowej i skoordynowanej polityki zdrowotnej, pozwalające na zmniejszenie odsetka odmów szczepień ochronnych.

Opis zakresu obowiązków:

• Wstępna analiza ilościowa grup internetowych • Zbieranie materiałów ilościowych w internecie • Regularne raportowanie postępów prac • Tworzenie notatek z badań, • Wsparcie w zakresie weryfikacji oraz testowania algorytmów • Wspieranie pozostałych członków zespołu projektowego

Wymagania:

• Posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej tytuł magistra) związanego z obszarem socjologii, psychologii lub zarządzania, preferowane wykształcenie podwójne – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie), • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań ilościowych – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV/rozmowy kwalifikacyjnej, • Znajomość Pythona i R w stopniu co najmniej średniozaawansowanym – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- CV zawierające informacje poświadczające m.in. posiadanie kwalifikacji i doświadczenia określonego w wymaganiach stawianych kandydatom UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści: Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dokumentu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia

- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Doktorant/ka w projekcie MedFake” w terminie do dnia 10.02.2021 roku.

Pytania związane z procesem rekrutacyjnym można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres do 33 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna (z ewentualną możliwością przedłużenia)

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia: koniec lutego/początek marca

Proces rekrutacji

Etap 1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i ocena kandydatów pod kątem wymagań Etap 2. Z osobami spełniającymi wymagania przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną Zał. nr 2 - Zasady Oceny Kandydata

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Dariusz Jemielniak is Full Professor and head of Management in Networked and Digital Environments (MINDS) department, Kozminski University,  and faculty associate at Berkman-Klein Center for Internet and Society, Harvard University. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences. His recent books include Collaborative Society (2020, MIT Press, with A. Przegalińska), Thick Big Data (2020, Oxford University Press), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (2014, Stanford University Press). His current research projects include climate change denialism online, anti-vaxxer internet communities, and bot detection.  He serves on the Wikimedia Foundation Board of Trustees.