MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego

 

 

Medfake

 

Skład konsorcjum
Współpraca
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Lider), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego
Kwota dofinansowania
Koszty
14 452 346,25 PLN
Czas trwania
01.01.2021 – 31.12.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu (Nr Umowy: Gospostrateg-II/0007/2020-00) z dn. 30 grudnia 2020 r., ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG (projekty „zamawiane”)

Cel Projektu Główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień. 

 

Zadania i rezultaty W ramach projektu zostaną opracowane, oparte o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego, spójne strategie dla: • personelu medycznego • nauczycieli • rodziców • młodzieży

Przygotowany zostanie model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi, a także propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych.  Ze względu na fakt, że rozprzestrzenianie fake newsów w zakresie szczepień może doprowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez odrzucanie wiedzy medycznej, jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania się medycznych fake newsów na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Działania edukacyjne i promocyjne zakładać będą wykorzystanie dostosowanych do odbiorców narzędzi i kanałów komunikacji takich jak: media społecznościowe, webinaria, Q&A, podcasty, spotkania w formule stacjonarnej i on-line, live chaty.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/MEDFAKE z dn. 07.05.2021 r.

W związku z realizacją projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego”, realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający - Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do złożenia oferty na zamówienie sprzętu wraz z jego dostawą, montażem oraz konfiguracją w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe nr 1/2021/MEDFAKE

Załączniki do Zapytania:

Wykaz zrealizowanych dostaw – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/MEDFAKE Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/MEDFAKE Formularz ofertowy – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/MEDFAKE Wyniki testów wydajności – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2021/MEDFAKE

Zapytanie o wycenę usługi 931.1.3/MFK/1 z dn. 17.02.2021 r.

Zapytanie o wycenę usługi 931.1.3/MFK/1

 

Zamawiający:

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

 

Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w ramach zapytania o wycenę usługi na transkrypcję wywiadów do projektu „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja transkrypcji wywiadów (Indywidualne wywiady pogłębione - IDI) zgodnie z poniższymi wymogami:

- Liczba wywiadów w języku polskim: 80

- Liczba wywiadów w języku angielskim: 20

- Szacowana długość jednego wywiadu: około 1 godziny

- Okres realizacji zamówienia: marzec-grudzień 2021 r.

II. Dodatkowe informacje

  • Wycena powinna zawierać ceny netto i brutto transkrypcji za jedną godzinę wywiadu w języku polskim i w języku angielskim.
  • Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  • Wycenę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
  • Wykonawca musi posiadać prawo do świadczenia ww. usług (np. wpis do KRS) będących przedmiotem oferty.
  • Zamawiający wymaga, aby zaoferowana przez wykonawcę kwota była ważna przez okres realizacji zamówienia.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

III. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Cena brutto – waga 100%

- i oceniane będzie zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów= (cena brutto najniższej oferty * 100) / cena brutto badanej oferty

IV. Ofertę należy:

przesłać e-mailem (skan wymaganego formularza) na adres: nauka@kozminski.edu.pl

V. Termin złożenia

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 24.02.2021 r. Oferty złożone po tym terminie, nie będą uwzględniane

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty przesłane na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1

VI. Załączniki do rozeznania rynku

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Ogłoszenie z dn. 03.02.2021 – Badacz/ka jakościowy/a do przeprowadzenia wywiadów pogłębionych - NABÓR ZAMKNIĘTY

W związku z realizacją projektu pt.: „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko:

Badacza/ki jakościowego/ej do przeprowadzenia wywiadów pogłębionych

w zadaniu Wywiady pogłębione wraz z analizą postaw rodziców podejmujących decyzję o szczepieniu bądź zaniechaniu szczepień dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem osób wahających się

Opis projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Odchodzenie od szczepień skutkuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, co wywołuje skutki medyczne (koszty leczenia), społeczne i gospodarcze (koszty zwolnień lekarskich, koszty absencji w pracy). Decyzje o szczepieniu podejmowane są nie tylko poprzez kontakt z lekarzem, ale również na podstawie informacji uzyskanych w Internecie. Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych tak, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim będzie spadek liczby odmów szczepień. Rozwiązanie, przyjęte w projekcie, polega na opracowaniu spójnych strategii dla personelu medycznego, nauczycieli, rodziców i młodzieży opartych o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego. Projekt uwzględnia rozwiązania systemowe, w tym model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi oraz propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych. Rozpowszechnianie fake news w zakresie szczepień może prowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez odrzucanie wiedzy medycznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania medycznych fake news na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Strategia komunikacji uwzględnia live chaty, webinaria Q&A, podcasty i formułę TEDex. Wykorzystanie opracowanych narzędzi, umożliwi zachowanie długofalowej i skoordynowanej polityki zdrowotnej, pozwalające na zmniejszenie odsetka odmów szczepień ochronnych.

Opis zakresu obowiązków:

• Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych, ich analiza i kodowanie w MAXQDA • Regularne raportowanie postępów prac • Przygotowanie końcowego raportu z prac • Wspieranie pozostałych członków zespołu projektowego

Wymagania:

• Posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej tytuł licencjata) związanego z obszarem socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, etnologii lub psychologii – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie), • Praktyczna znajomość oprogramowania MAXQDA – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV/rozmowy kwalifikacyjnej • Doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych (IDI) – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- CV zawierające informacje poświadczające m.in. posiadanie kwalifikacji i doświadczenia określonego w wymaganiach stawianych kandydatom UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści: Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dokumentu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia

- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Badacz/ka jakościowy/a IDI w projekcie MedFake” w terminie do dnia 10.02.2021 roku.

Pytania związane z procesem rekrutacyjnym można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 10 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna (z ewentualną możliwością przedłużenia)

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia: koniec lutego/początek marca

Proces rekrutacji

Etap 1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i ocena kandydatów pod kątem wymagań Etap 2. Z osobami spełniającymi wymagania przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną Zał. nr 2 - Zasady Oceny Kandydata

Ogłoszenie z dn. 03.02.2021 – Etnograf/ka Cyfrowy/a - NABÓR ZAMKNIĘTY

W związku z realizacją projektu pt.: „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowiska:

Etnografów/ek Cyfrowych

w zadaniu Wywiady pogłębione wraz z analizą postaw rodziców podejmujących decyzję o szczepieniu bądź zaniechaniu szczepień dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem osób wahających się

Opis projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Odchodzenie od szczepień skutkuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, co wywołuje skutki medyczne (koszty leczenia), społeczne i gospodarcze (koszty zwolnień lekarskich, koszty absencji w pracy). Decyzje o szczepieniu podejmowane są nie tylko poprzez kontakt z lekarzem, ale również na podstawie informacji uzyskanych w Internecie. Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych tak, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim będzie spadek liczby odmów szczepień. Rozwiązanie, przyjęte w projekcie, polega na opracowaniu spójnych strategii dla personelu medycznego, nauczycieli, rodziców i młodzieży opartych o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego. Projekt uwzględnia rozwiązania systemowe, w tym model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi oraz propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych. Rozpowszechnianie fake news w zakresie szczepień może prowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez odrzucanie wiedzy medycznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania medycznych fake news na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Strategia komunikacji uwzględnia live chaty, webinaria Q&A, podcasty i formułę TEDex. Wykorzystanie opracowanych narzędzi, umożliwi zachowanie długofalowej i skoordynowanej polityki zdrowotnej, pozwalające na zmniejszenie odsetka odmów szczepień ochronnych.

Opis zakresu obowiązków

• Identyfikacja kluczowych środowisk do przeprowadzenia etnografii cyfrowej • Zbieranie materiałów etnograficznych w internecie • Regularne raportowanie postępów prac • Przygotowanie końcowego raportu z prac • Wspieranie pozostałych członków zespołu projektowego

Wymagania:

• Posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej tytuł magistra) związanego z obszarem socjologii, antropologii, kulturoznawstwa, etnologii lub psychologii społecznej – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie), • Doświadczenie w przeprowadzaniu etnografii cyfrowych (rozumianych m.in. jako projekty badawcze, projekty komercyjne) – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- CV zawierające informacje poświadczające m.in. posiadanie doświadczenia określonego w wymaganiach stawianych kandydatom UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści: Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dokumentu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia

- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Etnograf/ka cyfrowy/a w projekcie MedFake” w terminie do dnia 10.02.2021 roku.

Pytania związane z procesem rekrutacyjnym można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Warunki zatrudnienia

Zakładana liczba stanowisk: 2

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 10 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna (z ewentualną możliwością przedłużenia)

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia: koniec lutego/początek marca

Proces rekrutacji

Etap 1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i ocena kandydatów pod kątem wymagań Etap 2. Z osobami spełniającymi wymagania przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną Zał. nr 2 - Zasady Oceny Kandydata

Ogłoszenie z dn. 03.02.2021 – Doktorant/ka - NABÓR ZAMKNIĘTY

W związku z realizacją projektu pt.: „Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.12.2023, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO ogłasza konkurs na stanowisko:

Doktoranta/tki

w projekcie Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego, w zadaniach realizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego

Opis projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucania nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Odchodzenie od szczepień skutkuje rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, co wywołuje skutki medyczne (koszty leczenia), społeczne i gospodarcze (koszty zwolnień lekarskich, koszty absencji w pracy). Decyzje o szczepieniu podejmowane są nie tylko poprzez kontakt z lekarzem, ale również na podstawie informacji uzyskanych w Internecie. Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych tak, aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim będzie spadek liczby odmów szczepień. Rozwiązanie, przyjęte w projekcie, polega na opracowaniu spójnych strategii dla personelu medycznego, nauczycieli, rodziców i młodzieży opartych o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego. Projekt uwzględnia rozwiązania systemowe, w tym model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi oraz propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych. Rozpowszechnianie fake news w zakresie szczepień może prowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez odrzucanie wiedzy medycznej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne narzędzie informatyczne pozwalające na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania medycznych fake news na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Strategia komunikacji uwzględnia live chaty, webinaria Q&A, podcasty i formułę TEDex. Wykorzystanie opracowanych narzędzi, umożliwi zachowanie długofalowej i skoordynowanej polityki zdrowotnej, pozwalające na zmniejszenie odsetka odmów szczepień ochronnych.

Opis zakresu obowiązków:

• Wstępna analiza ilościowa grup internetowych • Zbieranie materiałów ilościowych w internecie • Regularne raportowanie postępów prac • Tworzenie notatek z badań, • Wsparcie w zakresie weryfikacji oraz testowania algorytmów • Wspieranie pozostałych członków zespołu projektowego

Wymagania:

• Posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej tytuł magistra) związanego z obszarem socjologii, psychologii lub zarządzania, preferowane wykształcenie podwójne – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie), • Doświadczenie w przeprowadzaniu badań ilościowych – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV/rozmowy kwalifikacyjnej, • Znajomość Pythona i R w stopniu co najmniej średniozaawansowanym – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- CV zawierające informacje poświadczające m.in. posiadanie kwalifikacji i doświadczenia określonego w wymaganiach stawianych kandydatom UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści: Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dokumentu poświadczającego posiadanie wyższego wykształcenia

- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Doktorant/ka w projekcie MedFake” w terminie do dnia 10.02.2021 roku.

Pytania związane z procesem rekrutacyjnym można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres do 33 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna (z ewentualną możliwością przedłużenia)

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia: koniec lutego/początek marca

Proces rekrutacji

Etap 1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i ocena kandydatów pod kątem wymagań Etap 2. Z osobami spełniającymi wymagania przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowe informacje

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.

Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną Zał. nr 2 - Zasady Oceny Kandydata

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). Jest także faculty associate w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvard University. W 2015 został członkiem Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Napisał “Common Knowledge?” (2014, Stanford University Press, książka wygrała Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture w 2015, oraz Nagrodę Naukową Prezesa PAN w 2016). Odbywał roczne staże na wiodących uczelniach świata, m.in. Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007, 2011-2012, 2015-2016), University of California Berkeley (2008). Regularnie publikuje w wiodących czasopismach akademickich z listy A. Publikował książki m.in. w Palgrave, Edward Elgar, czy Ashgate. Stypendysta Fulbrighta, "Polityki", a także zwycięzca kilkunastu innych nagród naukowych.