Kontrola inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo narodowe: analiza porównawcza reżimów prawnych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych

Kontrola inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo narodowe: analiza porównawcza reżimów prawnych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych

Kierownik projektu
Wiedza
Dr hab. Łukasz Gruszczyński
Kwota dofinansowania
Koszty
430 775 PLN
Czas trwania
01.10.2021-30.09.2025
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2020/39/O/HS5/02637 PRELUDIUM BIS

Ostatnie trzydzieści lat to postępująca internacjonalizacja – lub jak niektórzy uważają hiperglobalizacja – stosunków gospodarczych. W wyniku tego procesu stworzono system głębokich ponadnarodowych współzależności i powiązań, którego celem było i jest zwiększanie efektywności ekonomicznej. W dzisiejszych czasach nikogo więc nie dziwi, że produkt, który jest projektowany w Stanach Zjednoczonych, jest następnie rozwijany w Europie a później wytwarzany w fabrykach w Azji Południowo-Wschodniej. Jednak ostatnio ten neoliberalny porządek wydaje się zmieniać i przekształcać w nowy układ oparty na geostrategicznej rywalizacji pomiędzy państwami i innymi podmiotami międzynarodowymi. Państwa wydają się przy tym zwracać większą uwagę na względy bezpieczeństwa narodowego, próbując kontrolować inwestycje zagraniczne i międzynarodowe przepływy handlowe.

Jednocześnie jednak starają się one zachować (w miarę możliwości) korzyści wynikające ze swobodnego przepływu inwestycji. Pchane w dwóch przeciwstawnych kierunkach, państwa muszą zdecydować, co będzie regułą definiującą ich gospodarki w nadchodzących latach - ochrona bezpieczeństwa narodowego (z czym związane są określone koszty), czy raczej otwartość rynku wewnętrznego na inwestycje zagraniczne (z czym mogą się jednak wiązać określone ryzyka w zakresie bezpieczeństwa narodowego). Ta sprzeczność jest sednem proponowanego projektu badawczego.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie badań nad dwoma modelami regulacyjnymi służącymi ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie kontroli inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Analiza porównawcza tych dwóch reżimów, z których każdy ma inne tradycje historyczne i podejście do kontroli inwestycji, pozwoli na wszechstronne zrozumienie istniejących różnic i podobieństw oraz przyczyn stojących za nimi. Badania te pomogą również rzucić nowe światło na zalety i wady każdego z reżimów, a tym samym ułatwić podjęcie decyzji innym państwom o wyborze najbardziej odpowiedniego rozwiązania. Przedmiotem szczególnej uwagi będzie również wpływ pandemii Covid-19 i jej następstw gospodarczych na kształtowanie się modeli regulacyjnych w tym zakresie (np. trwający kryzys ekonomiczny w większości krajów zachodnich i ekspansywna polityka gospodarcza Chin).

Proponowane badania będą podstawą do analizy doktrynalnej dotyczącej możliwości stworzenia na poziomie międzynarodowym nowych mechanizmów harmonizujących niektóre aspekty kontroli inwestycji zagranicznych. W tym kontekście, podjęta zostanie próba identyfikacji tych kwestii, które mogą być przedmiotem harmonizacji, form ich regulowania (np. niewiążące rekomendacje, zobowiązanie prawne) oraz instytucji międzynarodowych w ramach których takie działania mogą zostać podjęte (np. OECD, Światowa Organizacja Handlu, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju). Wyniki projektu posłużą również do weryfikacji modelu teoretycznego zaproponowanymi przez Anthea Roberts i in., pozwalając na ocenę zmian zachodzących w obszarze polityki inwestycyjnej przez pryzmat transformacji istniejącego paradygmatu międzynarodowej współpracy gospodarczej (tj. od porządku neoliberalnego do geoekonomicznego).

 

Konkurs na stanowisko Doktorant - uczestnik szkoły doktorskiej w ramach projektu PRELUDIUM BIS

 

Kontrola inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo narodowe: analiza porównawcza reżimów prawnych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych

Kierownik projektu: dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. ALK

O projekcie

Ostatnie trzydzieści lat to postępująca internacjonalizacja – lub jak niektórzy uważają hiperglobalizacja – stosunków gospodarczych. W wyniku tego procesu stworzono system głębokich ponadnarodowych współzależności i powiązań, którego celem było i jest zwiększanie efektywności ekonomicznej. Jednak ostatnio ten neoliberalny porządek wydaje się zmieniać i przekształcać w nowy układ oparty na geostrategicznej rywalizacji pomiędzy głównymi aktorami międzynarodowymi. Państwa wydają się bowiem zwracać większą uwagę na względy bezpieczeństwa narodowego, próbując kontrolować inwestycje zagraniczne i międzynarodowe przepływy handlowe. Jednocześnie jednak starają się one zachować jak najwięcej korzyści wynikających ze swobodnego przepływu inwestycji/towarów/usług. Te dwa sprzeczne ze sobą procesy będę w znacznym stopniu determinowały kształt międzynarodowej współpracy gospodarczej w przyszłości.

Powyższe procesy wyznaczają granice koncepcyjne niniejszego projektu. W jego ramach zaplanowano przeprowadzenie badań nad modelami regulacyjnymi służącymi ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie kontroli inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Analiza porównawcza tych dwóch reżimów ma pozwolić na zrozumienie istniejących pomiędzy nimi podobieństw i różnic jak również przyczyn stojących za nimi. Badania te pomogą również rzucić nowe światło na zalety i wady każdego z modeli, a tym samym ułatwić podjęcie decyzji innym państwom o wyborze najbardziej odpowiedniego dla nich rozwiązania. Przedmiotem szczególnej uwagi będzie również wpływ pandemii Covid-19 i jej następstw gospodarczych na kształtowanie się modeli regulacyjnych w tym zakresie (np. trwający kryzys ekonomiczny w większości krajów zachodnich i ekspansywna polityka gospodarcza Chin).

Przeprowadzone badania będą podstawą do analizy doktrynalnej dotyczącej możliwości stworzenia na poziomie międzynarodowym nowych mechanizmów harmonizujących niektóre aspekty kontroli inwestycji zagranicznych. W tym kontekście, podjęta zostanie próba identyfikacji tych kwestii, które mogą być przedmiotem harmonizacji, form ich regulowania (np. niewiążące rekomendacje, zobowiązanie prawne) oraz instytucji międzynarodowych w ramach których takie działania mogą zostać podjęte (np. OECD, Światowa Organizacja Handlu, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju). Wyniki projektu posłużą również do weryfikacji modelu teoretycznego zaproponowanymi przez Anthea Roberts i in., pozwalając na ocenę zmian zachodzących w obszarze polityki inwestycyjnej przez pryzmat transformacji istniejącego paradygmatu międzynarodowej współpracy gospodarczej (tj. od porządku neoliberalnego do tzw. geoekonomicznego).

Wymagania stawiane kandydatom

Kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje i wiedzę:

- tytuł magistra prawa

- biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i w piśmie

- praktyczna znajomość dodatkowego języka (preferowany niemiecki)

- zrealizowane na uniwersytecie zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego i prawa UE (oceny min. na poziomie 4,5)

- doświadczenie w konkursach studenckich (tzw. moot courts), preferowane w zakresie prawa międzynarodowego i/lub europejskiego),

- co najmniej jedna publikacja naukowa

Kryteria i sposób oceny

Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów wg następujących kryteriów:

Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej):

3 pkt bardzo dobre;

2 pkt dobre;

1 pkt słabe;

0 pkt brak kompetencji.

Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej):

4 pkt wyróżniający;

3 pkt bardzo dobry;

2 pkt dobry;

1 pkt słaby;

0 pkt brak dorobku naukowego.

Zadania wykonywane na stanowisku

 • realizacja wszystkich zadań przewidzianych poszczególnych fazach projektu, w tym w szczególności:
  • przeprowadzenie szczegółowego przeglądu literatury tematu,
  • przeprowadzenie analizy systemu kontroli inwestycji w USA i UE,
  • przeprowadzenie analizy porównawczej i ocena potencjału harmonizacji w tej dziedzinie na poziomie międzynarodowym,
  • udział w konferencjach naukowych i wydarzeniach organizowanych w Akademii Leona Koźmińskiego z prezentacją wyników badań
  • przygotowywanie publikacji naukowych związanych z realizacją projektu, w tym przygotowanie pracy doktorskiej

Warunki przyznawania stypendium doktoranckiego

 • Stypendium doktoranckie na okres 4 lat,
 • Miesięczna wysokość Stypendium:
  • 5000 zł brutto brutto do miesiąca, w którym została przeprowadzona śródokresowa ocena doktoranta w szkole doktorskiej i
  • 6000 zł brutto brutto po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej
 • Rozpoczęcie - 1 października 2021 roku
 • W okresie pobierania przez doktoranta stypendium doktoranckiego PRELUDIUM BIS 2, nie można pobierać stypendiów i innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z innych projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN z wyłączeniem wynagrodzenia kierownika projektu w konkursie PRELUDIUM
 • Obowiązkowy staż zagraniczny będzie finansowany przez NAWA. Doktorant finansowany w projekcie będzie miał obowiązek wystąpienia z wnioskiem o staż do NAWA nie później niż 6 miesięcy przez planowanym rozpoczęciem stażu
 • Doktorant będący uczestnikiem projektu jest zobowiązany do uzyskania stopnia doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu

Wymagane dokumenty

 • Podanie,
 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych,
 • CV w języku angielskim potwierdzające spełnianie Wymagań stawianych kandydatom oraz kompetencje językowe:
  • wykaz aktywności (m.in. aktywne i bierne uczestnictwo w konferencjach naukowych), zainteresowań i osiągnięć badawczych
  • lista publikacji
  • potwierdzenie znajomość języków obcych (dopuszczalne oświadczenie kandydata)
  • CV powinno zawierać niniejszą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Odpisy dyplomów, suplementów oraz wykaz ocen (zdobytych na studiach licencjackich i magisterskich),
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - w przypadku kandydatów spoza Unii Europejskiej

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego

Zasady konkursu określone są w pkt. 2.1.3 Wynagrodzenia oraz stypendia dla studentów i doktorantów – Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN nr 95/2019 z dnia 14 września 2020

Procedura rekrutacyjna

 1. Złożenie dokumentów

Przesłanie kompletu wyżej wymienionych Wymaganych dokumentów w formie skanów na adres nauka@kozminski.edu.pl do dnia 30 czerwca 2021 r. (preferowany format PDF)

 1. Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną. Rozmowa odbędzie się w języku angielskim

 1. Decyzja o przyjęciu na studia

Decyzja zostanie podana do wiadomości kandydata w terminie do 31 lipca 2021 roku.

dr hab. Łukasz Gruszczyński

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. W swoich badaniach naukowych zajmuje się problematyką międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowego prawa ochrony zdrowia publicznego oraz relacjami pomiędzy prawem a technologią. Uzyskał tytuł stopień doktora na European University Institute we Florencji (2008), zaś doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2016). W przeszłości odbył szereg zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Cambridge (jako Winiarski Fellow), Uniwersytecie w Michigan, Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány oraz National University of Public Service (obie instytucje w Budapeszcie). Laureat sześciu konkursów Narodowego Centrum Nauki, aktualnie realizuje dwa granty w ramach programu OPUS dotyczące transformacji międzynarodowych stosunków handlowych. Współpracuje również z Instytutem Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk. Jego dorobek naukowy obejmuje dwie monografie w wydawnictwie Oxford University Press oraz liczne publikacje w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Profesor Gruszczyński jest również redaktorem prowadzącym anglojęzycznego rocznika Polish Yearbook of International Law.