Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+

Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+

 

 

 

Czas trwania
16.08.2010 - 16.07.2012
Budżet
Koszty
1 853 131,48 PLN

Analizy rynku pracy dokonywane na co dzień w badaniach jakościowych i ilościowych zlecanych przez instytucje centralne, samorządowe, naukowe i prywatnych przedsiębiorców regularnie wykazują problem wykluczenia zawodowego osób po pięćdziesiątym roku życia. Tendencja ta może rosnąć w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego i dalszą zmianą struktury zawodowej polskiego społeczeństwa. Jednym z priorytetów polityki społecznej państwa polskiego jest właśnie zapobieganie wymienionym problemom. Systemowego wsparcia instytucjom państwowym oraz prywatnym, realizującym misję społecznej zmiany, udziela Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki.

Korzystając ze środków Unii Europejskiej, Akademia Leona Koźmińskiego podjęła się kompleksowej oceny całego zagadnienia. Uczelnia bazowała na danych zastanych (dotychczasowych diagnozach rynku oraz programach aktywizacji zawodowej) i dodatkowo uzupełniła je badaniami w woj. mazowieckim. Głównym partnerem uczelni i właściwym realizatorem etapu badawczego stała się jedna z wiodących firm na rynku społecznych analiz – SMG/KRC Millward Brown. Opracowanie otrzymanych danych, dokonanie oceny desk-research oraz stworzenie właściwej strategii dla grupy 50+ pozostawały już w gestii ALK. Akademia przeprowadziła ponadto szereg konsultacji, m.in. z przedstawicielami pracodawców, z przedstawicielami organizacji pracodawców i instytucji rynku pracy, a także z samymi pracownikami. Podsumowaniem projektu była konferencja poświęcona zagadnieniu wykluczenia zawodowego osób w wieku dojrzałym i podeszłym, na której popularyzowano informacje uzyskane w ramach „Kompleksowego programu aktywizacji osób starszych 50+”.

O sukcesie przedsięwzięcia świadczy pozytywna ocena instytucji kontrolnej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz żywy odbiór wyników analizy przez specjalistów na rynku pracy, przedsiębiorców i dziennikarzy. Warto nadmienić, że realizator projektu dzielił się uzyskanymi rezultatami z zainteresowanymi osobami, m.in. poprzez cykl artykułów w pismach branżowych. Uzyskane w ramach projektu wyniki badań stanowią podstawę do dalszych prac we wskazanym obszarze.

Strona www projektu
Strona www projektu