Wizytówkawyszukaj pracownika

dr hab.
PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy

dr hab. PRZEMYSŁAW DRAPAŁA

CV
Historia stanowisk naukowych:
2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Akademia Leona Koźmińskiego
2011–2017
Profesor nadzwyczajny, Katedra Prawa Cywilnego, Akademia Leona Koźmińskiego
2001–2011
Adiunkt, Uniwersytet M.Kopernika, WPiA, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
1995–2001
Asystent, Uniwersytet M.Kopernika, WPiA, Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Staże:
1999
Max – Planck – Institut für Internationales- und Ausländisches Privatrecht, Niemcy
2007
Max – Planck – Institut für Internationales- und Ausländisches Privatrecht, Niemcy
Publikacje naukowe
Publikacje w czasopismach naukowych:
 • DRAPAŁA P. (2018), Glosa do wyroku SN z 27 kwietnia 2017 r., II CSK 323/13, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.121-127
 • DRAPAŁA P. (2016), Glosa do wyroku SN z dnia 21 sierpnia 2014 r., IV CSK 733/13, PAŃSTWO I PRAWO, 7, s.123-129
 • DRAPAŁA P. (2015), Glosa do wyroku SN z dnia 24 stycznia 2013 r., V CSK 133/12, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.133-139
 • DRAPAŁA P. (2015), Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych w świetle Prawa zamówień publicznych, Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych, 1, s.3-11
 • DRAPAŁA P. (2014), Wzorce umowy FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego, PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.53-77
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2013), Pełnomocnik rzekomy jako negotiorum gestor, PAŃSTWO I PRAWO, 5, s.17-30
 • DRAPAŁA P. (2013), Ustawa o spłacie przez Skarb Państwa roszczeń podwykonawców w sektorze budowlanym-analiza krytyczna, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 7, s.27-34
 • DRAPAŁA P. (2013), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 18.07.2012, III CZP 39/12, PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.133-138
 • DRAPAŁA P. (2012), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 06.10.2010, II CSK 210/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 5, s.310-317
 • DRAPAŁA P. (2012), Zastosowanie instytucji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w prawie spółek, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 5, s.24-34
 • DRAPAŁA P. (2012), Skutki prawne zwalniającego przejęcia długu jednego z dłużników solidarych-glosa do wykoru Sądu Najwyższego z 07.10.2010 r. (IV CSK 220/10), GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH, 3 (152), s.23-28
 • DRAPAŁA P. (2012), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20.01.2010, III CZP 125/09, PAŃSTWO I PRAWO, 2, s.121-126
 • DRAPAŁA P. (2012), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16.12.2010, I CSK 114/10, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.119-124
 • DRAPAŁA P. (2010), Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w kodeksie cywilnym (art. 6491 - art. 649 5 k.c.), PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.13-21
 • DRAPAŁA P. (2009), Glosa do wyroku SN z 15.02.2007 r. III CSK 372/06, [dotyczy umowy z art. 392 k.c. w której dłużnikiem jest poręczyciel], ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 3, s.230-237
 • DRAPAŁA P. (2009), Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 29.04.2008 r. III CZP 6/08, [dotyczy przesłanek odpowiedzialności inwestora z art. 6471 § 5 k.c.], ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 6, s.458 - 467
 • DRAPAŁA P. (2007), Glosa do uchwały SN z 28.06.2006 r. III CZP 36/06 [dotyczy umowy o roboty budowlane; solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia], ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7/8, s.530 - 536
 • DRAPAŁA P. (2007), Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 30.09.2005 r. III CZP 50/05 [dotyczy roszczeń dzierżawcy o zwrot wartości ulepszeń od nabywcy przedmiotu dzierżawy], PAŃSTWO I PRAWO, 3, s.139 - 144
 • DRAPAŁA P. (2007), Glosa do wyroku SN z 23.03.2006 r. IV CSK 89/05, [dotyczy przesłanek miarkowania kary umownej za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych], PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.122 - 127
 • DRAPAŁA P. (2006), Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 26.01.2005 r. III CZP 42/04 [dotyczy terminu przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe], PRZEGLĄD SĄDOWY, 5, s.153 - 160
 • DRAPAŁA P. (2006), Glosa do wyroku SN z 19.11.2004 r. II CK 129/04 [dotyczy wpływu zwalniającego przejęcia długu na tożsamość zobowiązania], ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 2, s.90 - 93
 • DRAPAŁA P. (2006), Wola prowadzenia cudzej sprawy jako przesłanka negotiorum gestio, PAŃSTWO I PRAWO, 8, s.88-95
 • DRAPAŁA P. (2005), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 lipca 2004, IV CK 522/03 [dotyczy miarkowania kary umownej, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7-8, s.419 - 425
 • DRAPAŁA P. (2004), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2003, III CZP 37/03 [dotyczy przedawnienia roszczenia o odsetki a przedawnienie roszczenia głównego], PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.117 - 121
 • DRAPAŁA P. (2003), Umowa o roboty budowlane po nowelizacji kodeksu cywilnego, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.10 - 15
 • DRAPAŁA P. (2003), Kara umowna (art. 483 k.c.) a odszkodowanie na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.), PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.55-64
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2002, IV CKN 672/00 [dotyczy charakteru prawnego zadatku i zaliczki], PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.122 - 126
 • DRAPAŁA P. (2003), Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), PAŃSTWO I PRAWO, 12, s.28 - 41
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2002, III CKN 495/00 [dotyczy zarachowania świadczenia spełnianego przez dłużnika], PRZEGLĄD SĄDOWY, 11 – 12, s.153 - 159
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku SN z 17 kwietnia 2002, IV CKN 985/00 [dotyczy przelewu w miejsce wykonania – cessio solutionis causa], ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH, 7 – 8, s.415 - 418
 • DRAPAŁA P. (2003), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 marca 2001, V CKN 769/00 [dotyczy roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia], PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 2, s.48 – 51
 • DRAPAŁA P. (2003), Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.), PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.16 - 33
 • DRAPAŁA P. (2003), Wspólność w częściach ułamkowych udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 8, s.37 - 42
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwalniające przejęcie długu a zabezpieczenia wierzytelności, MONITOR PRAWNICZY, 1, s.15 - 21
 • DRAPAŁA P. (2002), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2000, III CKN 599/98 [dotyczy struktury zobowiązania solidarnego], PRZEGLĄD SĄDOWY, 3, s.115 - 121
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwalniające przejęcie długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, MONITOR PRAWNICZY, 10, s.441 - 447
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwolnienie z długu (art. 508 k.c.), PRZEGLĄD SĄDOWY, 7 – 8, s.113 - 128
 • DRAPAŁA P. (2002), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2001, V CKN 500/00 [dotyczy umownego kumulatywnego przystąpienia do długu], PRZEGLĄD SĄDOWY, 10, s.117 - 122
 • DRAPAŁA P. (2002), Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu, PAŃSTWO I PRAWO, 4, s.49 - 58
 • DRAPAŁA P. (2002), Czynność prawna „z samym sobą” (art. 108 k.c.), PAŃSTWO I PRAWO, 10, s.52- 62
 • DRAPAŁA P. (2002), Wybrane problemy cywilnoprawne w transakcjach typu asset deal i share deal, MONITOR PRAWNICZY, 23, s.10 - 16
 • DRAPAŁA P. (2002), Odpowiedzialność odszkodowawcza pełnomocnika rzekomego, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 9, s.35 - 42
 • DRAPAŁA P. (2001), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2000, IV CKN 197/2000 [dotyczy skutków prawnych przejęcia długu głównego przez poręczyciela], PAŃSTWO I PRAWO, 11, s.106 – 110
 • DRAPAŁA P. (2001), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 listopada 1999, II CKN 565/98 [dotyczy ograniczeń dopuszczalności przelewu wierzytelności], PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.152 - 156
 • DRAPAŁA P. (2001), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 1999, I CKN 262/98 [dotyczy skutków rozwiązania umowy z mocą wsteczną], RADCA PRAWNY, 1, s.139 - 143
 • DRAPAŁA P. (2000), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 3 listopada 1998, I CKN 653/98 [dotyczy przejęcia długu przyszłego], PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 4, s.41 - 45
 • DRAPAŁA P. (2000), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 23 marca 1999, II CKN 24/98 [dotyczy zawarcia umowy pomiędzy jednoosobową spółką z o.o. i członkiem jej zarządu], PRZEGLĄD SĄDOWY, 7-8, s.168 - 176
 • DRAPAŁA P. (1999), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 czerwca 1998, II CKN 825/97 [dotyczy zgody wierzyciela na zwalniające przejęcie długu], PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO, 6, s.45 - 47
 • DRAPAŁA P. (1998), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 1997, II CKN 57/96 [dotyczy charakteru prawnego roszczenia o zwrot nakładów], PRZEGLĄD SĄDOWY, 11-12, s.175 - 183
 • DRAPAŁA P. (1997), Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 lipca 1995, I Acr 78/95 [dotyczy korzystania przez bank z kilku zabezpieczeń wierzytelności], PALESTRA. PISMO ADWOKATURY POLKIEJ, 7-8, s.211 - 215
 • DRAPAŁA P. (1997), Hipoteki bankowe, MONITOR PRAWNICZY, 5, s.193 - 197
 • DRAPAŁA P. (1996), Ustanowienie hipoteki przymusowej, REJENT, 9, s.62 - 73
Monografie:
 • DRAPAŁA P. (2016), Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana strony umowy), CH BECK
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2010), Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. Konstrukcja prawna, Warszawa, CH BECK
 • DRAPAŁA P. (2006), Umowy odnoszące się do osób trzecich, Warszawa, C.H.BECK
 • DRAPAŁA P. (2002), Zwalniające przejęcie długu, Warszawa, C.H.BECK
Rozdziały w monografiach:
 • DRAPAŁA P. (2018), Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, J. Rajski, Warszawa, C.H. BECK, s.651-769
 • DRAPAŁA P. (2017), Umowa o dzieło w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Tom IV, J. Gudowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.649-888
 • DRAPAŁA P. (2017), Profesjonalne poszukiwanie cudzych spatkobierców jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Michał Tomalak, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.779-788
 • DRAPAŁA P. (2017), Zlecenie w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, J. Gudowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER POLSKA, s.51-163
zobacz pozostałe publikacjeukryj pozostałe publikacje
 • DRAPAŁA P. (2013), TYTUŁ XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Księga trzecia. Część 2., J. Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.617-644
 • DRAPAŁA P. (2013), Tytuł XV. Umowa o dzieło w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania.Część 2., J. Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.212-291
 • DRAPAŁA P. (2013), TYTUŁ XVI. Umowa o roboty budowlane w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., j. Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.292-386
 • DRAPAŁA P. (2013), Tytuł XXI. Zlecenie w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania. Część 2., J. Gudowski, Warszawa, LEXIS-NEXIS, s.557-616
 • DRAPAŁA P. (2013), Umowne prawo odstąpienia od umowy w: System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, Łękowska E., Warszawa, CH BECK, s.1102-1124
 • DRAPAŁA P. (2013), Odstępne w: System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, Łętowska E., Warszawa, CH BECK, s.1125-1170
 • DRAPAŁA P. (2013), Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 KC) w: System Prawa Prywatnego.Prawo zobowiązań-część ogólna, Łętowska E., Warszawa, CH BECK, s.1005-1022
 • DRAPAŁA P. (2010), Przejęcie długu w: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna. Suplement, Olejniczuk A., Warszawa, CH BECK, s.219-289
 • DRAPAŁA P. (2010), Prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia (art. 490 k.c.) - krytyczna analiza obowiązujących regulacji kodeksowych na tle prawno porównawczym w: Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Gniewek E., Machnikowski, P., Warszawa, CH BECK, s.61-70
 • DRAPAŁA P. (2008), Wpływ klauzul salwatoryjnych na ocenę skutków nieważności części czynności prawnej w: Europeizacja Prawa Prywatnego - Księga pamiątkowa II Zjazdu Cywilistów, Pazdan, M. Popiołek, W. Rott-Pietrzyk, E. Szpunar, M., Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.167-179
 • DRAPAŁA P. (2006), Umowy odnoszące się do osób trzecich w: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, Łętowska E., Warszawa, CH BECK, s.805-906
 • DRAPAŁA P. (2006), Dodatkowe zastrzeżenia umowne w: System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań - część ogólna, Łetowska E., Warszawa, CH BECK, s.907-936
Działalność Naukowa
Projekty:
 • 2014–2014 Umowa o roboty budowlane - analiza empiryczna orzecznictwa sądów powszechnych na tle wypowiedzi doktryny prawa cywilnego
Recenzje:
 • DRAPAŁA P., (1997), Przewłaszczenie na zabezpieczenie, PRAWO BANKOWE wydawca: C.H.BECK, strony: 93-96
Udział w konferencjach:
 • Audyt roszczeń - w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych, 2016
 • VI Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, 2016
 • V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, 2014
 • Spotkanie Naukowe Cywilistów, 2013
 • Arbitraż a osoby trzecie- konferencja naukowa, 2012
 • Arbitraż krajowy na tle standardów międzynarodowych, 2012
 • III Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, 2008
Członkostwo w organizacjach:
2015
, ICC Poland: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej
2014
, Stały Sąd Polubowny przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
2011
, Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
2011
, Komitet Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
2010
, Deutsch Polnische Juristen Vereinigung
2010
, Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego
Informacje Dodatkowe
Doradztwo i działalność ekspercka:
Zespół Problemowy ds. umów o świadczenie usług przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Zespół Problemowy ds. regulacji wielości wierzycieli i dłużników przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Udział w wewnętrznych komisjach i organizacjach uczelnianych:
2017
-, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2015
Rada Badań Naukowych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Koordynator specjalności badawczej
2013
Rada ds. Rozwoju Kadry Akademickiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2015
Komisja ds. Przeprowadzania Przewodów Doktorskich w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek
2011–2012
Komisja ds. przeporwadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych, Akademia Leona Koźmińskiego, Członek