Jak uruchomić własny biznes

Jak uruchomić własny biznes?
Program szkoleniowo-radczy dla studentów

 

 

 

Okres realizacji projektu
faza podstawowa: 01.01.2006 - 30.04.2007
faza rozszerzona: 01.05.2007 - 30.06.2009
Budżet
Koszty
513 225,92 PLN

Zagadnienie aktywności zawodowej w Polsce rozpatrywane jest dziś w kontekście europejskiego rynku pracy. Rynek ten z jednej strony gwarantuje elastyczność, z drugiej stawia pracownikom wymagania mobilności. W bardzo szczególny sposób wymogi te wpływają na pozycję zawodową młodzieży. W Polsce, niski w porównaniu z krajami tzw. starej Unii Europejskiej poziom płac, a także obciążenia podatkowe i biurokratyczne powodują masowe emigracje zarobkowe wśród ludzi pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Innym problemem powiązanym z procesem wchodzenia na rynek pracy ludzi młodych w Polsce jest liczba umów czasowych (tzw. śmieciowych) – stanowią one formę zatrudnienia co szóstej osoby.

Powiększaniu szans zawodowych młodzieży, a co za tym idzie wzmożeniu konkurencyjności polskiej gospodarki sprzyjają programy szkoleniowo-doradcze, którymi obejmowani są ludzie młodzi, przede wszystkim studenci. Akademia Leona Koźmińskiego począwszy od roku 2006 prowadziła program doradczo-szkoleniowy umożliwiający studentom województwa mazowieckiego stworzenie i implementację strategii biznesowych. Pierwsza faza szkoleniowa prowadzona w oparciu o rozbudowany model doradczy, także przy użyciu multimediów i networkingu pozwoliła na identyfikację i ocenę pomysłów biznesowych, stworzenie wstępnej koncepcji biznesu oraz biznesplanu w wersji bazowej.

Druga faza pozwoliła na implementację najlepszych projektów. Dotacje właściwe oraz wsparcie pomostowe pozwalające na osiągnięcie płynności finansowej również podlegały ścisłej kontroli, a mechanizmy doradcze gwarantowane przez trenerów Akademii Leona Koźmińskiego zapewniały bieżący monitoring aktywności biznesowej, wymianę doświadczeń, promocję przejrzystości i dobrych praktyk w przedsiębiorczości. Jako ważną instytucję towarzyszącą projektowi - mającą na celu ułatwianie wewnętrznej komunikacji, „sieciującą” uczestników, a także zapewniającą właściwą periodyzację zadań – wskazać należy Klub Dynamicznego Biznesu. Innym narzędziem, a zarazem efektem prowadzenia programu „Jak uruchomić własny biznes-program szkoleniowo-doradczy dla studentów”, jest platforma internetowa www.nowybiznes.edu.pl.

Strona www projektu
Strona www projektu