INTERNATIONAL and INTERDISCIPLINARY DOCTORAL SCHOOL of KOZMINSKI UNIVERSITY

INTERNATIONAL and INTERDISCIPLINARY DOCTORAL SCHOOL of KOZMINSKI UNIVERSITY

Nawa logo
Termin realizacji:
03.01.2022 – 31.12.2024
Budżet całkowity projektu:
Koszty
2 181 202,74 PLN
Dofinansowanie z budżetu Państwa:
Koszty
1 963 082,47 PLN

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w ramach programu STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

GŁÓWNYM CELEM projektu jest rozwój Szkoły Doktorskiej ALK zgodnie z misją Uczelni, zwłaszcza w zakresie internacjonalizacji i rozwoju badań naukowych. Projekt „INTERNATIONAL and INTERDISCIPLINARY DOCTORAL SCHOOL of KOZMINSKI UNIVERSITY" jest ukierunkowany na rozwijanie i dalszą internacjonalizację Uczelni – a w szczególności szkoły doktorskiej – w pięciu wymiarach:

 • pozyskiwanie zagranicznych doktorantów,
 • stypendia dla najlepszych zagranicznych i polskich doktorantów,
 • wyjazdy zagraniczne dla najlepszych doktorantów z Polski i zagranicy,
 • internacjonalizacja szkoły doktorskiej „w domu”,
 • rozwój współpracy międzynarodowej z zagranicznymi szkołami doktorskimi.
Course Catalog

GRUPA DOCELOWA projektu:

12 doktorantów z Polski i zagranicy. Program jest otwarty dla absolwentów różnych dyscyplin (zarządzanie, finanse, ekonomia, prawo, inżynieria, psychologia i inne dyscypliny związane z finansami), których celem jest wniesienie znaczącego wkładu teoretycznego i metodologicznego do nauki. Kluczowymi czynnikami decydującymi o przyjęciu do Szkoły Doktorskiej ALK będą zainteresowania badawcze i naukowe oraz motywacja. Dla sześciu najlepszych studentów, na czas trwania projektu, zostaną przyznane stypendia w wysokości 5 000 zł miesięcznie. 

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące DZIAŁANIA:

Pierwszy etap projektu będzie polegał na pozyskaniu doktorantów z zagranicy. Promocja szkoły doktorskiej ma kluczowe znaczenie dla zrekrutowania najlepszych studentów. Planowane jest aktywne uczestnictwo w sieciach programów doktoranckich i konferencjach związanych z kształceniem doktoranckim – EMAC, EFMD i EDAMBA, przygotowanie atrakcyjnych materiałów promocyjnych (filmy o Akademii Leona Koźmińskiego, badaniach prowadzonych w Akademii oraz Szkole Doktorskiej ALK), utworzenie dedykowanej strony internetowej, materiałów do publikacji w mediach społecznościowych itp. Uczelnia zorganizuje także międzynarodową konferencję, w czasie której doktoranci i początkujący badacze będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań.

Aby rozwijać Szkołę Doktorską, ALK powinna dążyć do zapewnienia warunków studiowania porównywalnych z oferowanymi w innych, wysoko ocenianych uczelniach, w tym: stypendiów dla najlepszych studentów, dofinansowania udziału w międzynarodowych seminariach, letnich szkołach doktorskich, konferencjach doktoranckich (EMAC, EURAM, EIBA, GWOC), a także dofinansowania mobilności studentów w ramach umów międzyuczelnianych (Trinity Business School, Maastricht University, University of Hull lub BI Norwegian Business School).

Dla najlepszych doktorantów z Polski i zagranicy zaplanowano zagraniczne wyjazdy badawcze, które będą uzależnione od wyników w nauce za poprzedni rok akademicki oraz publikacji naukowych. Ostateczna liczba doktorantów zakwalifikowanych na wyjazd badawczy oraz długość pobytu będzie uzależniona od realizacji indywidualnych planów badawczych w trakcie trwania projektu, przy czym zachowana zostanie zasada, że jeden wyjazd trwa od 1 do 10 miesięcy.     

Umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej wymaga także podjęcia aktywności na rzecz rozwoju kadry akademickiej. W ramach rozwoju i umiędzynarodowienia kadry akademickiej ALK, w ramach projektu planowane są 6-miesięczne wyjazdy trzech pracowników akademickich Uczelni do wiodących uczelni w Europie i USA, takich jak: Harvard University, Yale University, University of Oxford, University of Cambridge.

REZULTATY projektu

 • realizacja założeń strategicznych związanych z umiędzynarodowieniem Szkoły Doktorskiej ALK,
 • rozwój międzynarodowej Szkoły Doktorskiej ALK,
 • zwiększenie reputacji ALK jako ośrodka badawczego,
 • zwiększenie rozpoznawalności ALK i polskiej nauki na arenie międzynarodowej, 
 • nawiązanie kontaktów z uczelniami partnerskimi, 
 • nawiązanie relacji badawczych pomiędzy pracownikami i doktorantami,
 • zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia kadry i doktorantów,
 • wykształcenie doktorantów, którzy w przyszłości mogą stać się kadrą naukowo-badawczą ALK,
 • przygotowanie kadry do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • zwiększenie zaangażowania badaczy z wiodących ośrodków naukowych w kształcenie w ALK,
 • wykorzystanie doświadczeń wynikających z realizacji programu STER do doskonalenia jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej ALK.
Illustration

3 filmy o Szkole Doktorskiej ALK

Kozminski University Doctoral School

Kozminski University Doctoral School – Meet Our Students

Kozminski University Doctoral School – Meet Our Supervisors