Innowacja modeli biznesowych: strategie odnowy organizacyjnej w erze czwartej rewolucji przemysłowej

Innowacja modeli biznesowych: strategie odnowy organizacyjnej w erze czwartej rewolucji przemysłowej

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Mariola Ciszewska – Mlinarič , prof. ALK
Kwota dofinansowania
Koszty
491 876 PLN
Czas trwania
01.06.2020 - 31.05.2025
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Projekt badawczy ma na celu zrozumienie, w jaki sposób zmiany w otoczeniu biznesowym wywołują strategiczną odnowę polskich umiędzynarodowionych firm. W szczególności staramy się zrozumieć podejście do i mechanizmy innowacji (tradycyjne i / lub otwarte), dzięki którym firmy te aktywnie poszukują sposobów na przekształcenie lub istotną modyfikację swoich modeli biznesowych, aby zwiększyć szanse na przetrwanie w długim okresie i konkurencyjność międzynarodową. Chcemy lepiej zrozumieć, które podejścia do odnowy strategicznej są najbardziej udane i dlaczego. Ze względu na eksploracyjny charakter pytań badawczych i nowość badanych zjawisk, przyjmiemy projekt metody mieszanej. Proces badawczy będzie następował po kolejnych etapach, począwszy od krytycznego przeglądu literatury (faza 1). W fazie 2 zastosujemy wieloaspektową metodę studium przypadku (12 polskich firm reprezentujących różne środowiska branżowe i różnej wielkości, choć wszystkie umiędzynarodowione, tj. posiadające FSTS> 20%). W fazie 3 wykorzystamy wnioski z badań jakościowych do opracowania kwestionariusza do badań ilościowych (n = 400). W fazie 4 zintegrujemy wyniki naszych badań z obu faz (2 i 3) i sformułujemy model teoretyczny wyjaśniający proces odnowy strategicznej poprzez perspektywę innowacji modelu biznesowego. Synteza wyników badań pozwoli nam zaoferować wnikliwe implikacje dla biznesu, decydentów i teorii.

Wpływ rezultatów

Proponowany projekt przyczyni się do rozwoju nauki na dwa sposoby. Po pierwsze, ma na celu kompleksową analizę procesu odnowy strategicznej poprzez powiązanie różnych nurtów badawczych. W ten sposób badanie zajmie się całościowo transformacją organizacyjną, przez pryzmat innowacji modelu biznesowego. W szczególności, badając zależność między (wewnętrznymi, zewnętrznymi) czynnikami wyzwalającymi odnowę strategiczną, procesem tej odnowy (jego strukturą i przyjętym modelem innowacji), jego wynikami (pod względem treści i formy) i logiką leżącą u podstaw (adaptacja vs. współtworzenie). Po drugie, proponowany projekt zapewni wgląd w to, w jaki sposób firmy o niskich technologiach i firmy high-tech poszukują strategicznej odnowy poprzez innowację modelu biznesowego, w erze branży 4.0, obejmując jeszcze nie zbadany temat nowej new venture factory. Odnowa strategiczna jest równie ważna zarówno dla MŚP, jak i korporacji wielonarodowych, ale obecne badania nad odnową strategiczną dotyczą w dużej mierze korporacji międzynarodowych w sektorach zaawansowanych technologii. Ponadto proponowany projekt będzie miał implikacje dla menedżerów i decydentów politycznych. Polska gospodarka jest w dużej mierze zdominowana przez firmy działające w sektorach tradycyjnych o niskim zaawansowaniu technologicznym, generujące stosunkowo niską wartość dodaną, a polskie firmy na ogół zajmują niską pozycję w międzynarodowych rankingach innowacyjności (Cornell / Insead / WIPO, 2016). Z perspektywy całej polskiej gospodarki istnieje zatem potrzeba poprawy w tym obszarze, do której zmierza proponowane badanie. Po drugie, biorąc pod uwagę, że tylko 12,5% wszystkich polskich firm jest umiędzynarodowionych, a większość z nich to mikro-eksporterzy, którzy łącznie generują tylko kilka procent wartości eksportu (Cieślik, 2019), menedżerowie chcący poprawić konkurencyjność swoich firm na arenie międzynarodowej mogą być zainteresowani wynikami projektu. Po trzecie, firmy pochodzące z Polski były w stanie przekształcić swoje modele biznesowe w ciągu ostatnich 30 lat, aby w pełni wykorzystać potencjał rynków zagranicznych. Istnieje zatem potrzeba bliższego przyjrzenia się tym strategiom odnowy. Oczekuje się, że wyniki projektu będą interesujące dla decydentów politycznych, ponieważ dobrobyt polskich firm, a tym samym polska gospodarka, zależy również od wdrożenia skutecznych instrumentów wsparcia.

 

dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič

Adiunkt w Katedrze Strategii ALK, wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich, oraz na uczelniach zagranicznych we Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of Ljubljana). Konsultant w obszarze doradztwa strategicznego (strategie wzrostu i wdrożenia zrównoważonej karty wyników), m.in. dla klientów z branży chemicznej i energetycznej (PGNiG/PGE, Degussa, Grupa AZOTY/ Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów), czy organizacji non-profit (Muzeum Łazienki Królewskie). Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu. 
 

Od 2004 roku współpracuje z biznesem także w ramach projektów realizowanych przez studentów (m.in. Grupa Nowy Styl, Wielton, Gala, GERDA, Granna, Webankieta, Audioteka, Lechpol/Kruger&Matz). Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej. Kierownik grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz uczestnik w międzynarodowym grancie koordynowanym przez China Europe International Business School. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, w tym monografii „Strategia korporacji” (wraz z Krzysztofem Obłojem i Aleksandrą Wąsowską).