EFEKT-EDU: Doskonalenie Jakości Kształcenia przez Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Kadry

EFEKT-EDU: Doskonalenie Jakości Kształcenia przez Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Kadry

Termin realizacji
01.02.2024-31.01.2027
Budżet całkowity
Koszty
1 364 435,58 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich
Koszty
1 323 364,33 PLN

Projekt jest finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Projekt jest realizowany na kampusie Akademii Leona Koźmińskiego, a informacje o dostępności miejsca jego realizacji znajdują się TUTAJ.

Cel projektu

Celem projektu jest kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji dydaktycznych, cyfrowych i na rzecz zielonej transformacji, a także innych kompetencji merytorycznych kadry ALK (pracowników akademickich, doktorantów i lektorów) dzięki realizacji następujących zadań: 1. Szkolenia „in house” 2. Działania rozwojowe zewnętrzne (krajowe i zagraniczne) 3. Staże dydaktyczne w wiodących uczelniach biznesowych za granicą

Ścieżką obowiązkową dla każdego uczestnika projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji w trzech obszarach: dydaktycznym, cyfrowym i zielonej transformacji.

Grupa docelowa

Dla zad. 1 - 150 osób - kadra dydaktyczna ALK Forma: szkolenia stacjonarne i hybrydowe

Dla zad. 2 – 40 osób - dziekani, prodziekani, kierownicy studiów, doświadczeni pracownicy akademiccy, jednocześnie dydaktycy Forma: sympozja, seminaria, szkolenia, warsztaty

Dla zad. 3 - 5 osób - dziekani, prodziekani, kierownicy, doświadczeni pracownicy, jednocześnie dydaktycy. Forma: staże zagraniczne

W efekcie zaplanowanych działań zrealizowane zostaną główne rezultaty:

  • 112 osób podniesie kompetencje lub kwalifikacje dydaktyczne oraz w zakresie cyfrowej i zielonej transformacji.

Ponadto 

  • wypracowane rozwiązania na rzecz kadry zostaną włączone w system rozwoju dydaktyków w ALK (kultura dzielenia się wiedzą);
  • kompetencje i kwalifikacje zdobyte przez kadrę zostaną wykorzystane podczas zajęć ze studentami;
  • wdrożone zostaną innowacyjne rozwiązania dydaktyczne będące efektem m.in. szkoleń i wyjazdów zagranicznych.

Pośrednimi odbiorcami projektu będą osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu; wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta Uczelni, w tym studenci i kandydaci na studia.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) lub Instytucji Pośredniczącej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adres Instytucji Pośredniczącej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa,

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Komunikacja z uczestnikami i uczestniczkami w projekcie odbywa się w siedzibie Beneficjenta, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, ul. Jagiellońska 59, pok. A219 lub drogą mailową pod adresem podanym poniżej

Ekspert merytoryczny Beata Chmura e-mail: szkolenia@kozminski.edu.pl