Discover us and be yourself in Poland!

Discover us and be yourself in Poland!

Czas trwania
02.05.2022 – 30.04.2023
Budżet
Koszty
227 441,00 PLN

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

Głównym celem Projektu jest podniesienie zdolności instytucjonalnej ALK w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy, dzięki realizacji następujących działań:

 • Wsparcie szkoleniowe dla kadry administracyjnej uczelni;
 • Kompleksowe programy adaptacyjne dla zagranicznych studentów;
 • Dostęp do zdigitalizowanych publikacji (e-booki) dla zagranicznych doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych.

GRUPA DOCELOWA projektu to:

 • 1291 zagranicznych studentów
 • 29 zagranicznych doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych
 • 20 pracowników administracyjnych
info

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące DZIAŁANIA:

 • SZKOLENIA DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ UCZELNI
 • PRZYGOTOWANIE MULTIMEDIALNYCH MATERIAŁÓW ONBOARDINGOWYCH
 • REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ADAPTACYJNEGO DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
 • ZAKUP CYFROWYCH PUBLIKACJI (E-BOOKI)

REZULTATY:

 • 5 multimedialnych materiałów onboardingowych (w formie krótkich filmów) dla zagranicznych studentów; 
 • 3 szkolenia dla kadry administracyjnej - pracownicy ALK nauczą się metod atrakcyjnej i skutecznej komunikacji nastawionej na potrzeby studentów zagranicznych;
 • 2 warsztaty kulturowe, 2 wydarzenia okolicznościowe i adaptacyjne, 14 International Days, 6 gier miejskich, 3 wycieczki po Warszawie - zagraniczni studenci łatwiej zaadaptują się do nowej akademickiej rzeczywistości,
 • nowe cyfrowe publikacje - doktoranci otrzymają dostęp do zagranicznych, najbardziej aktualnych publikacji.

Osiągnięcie celu projektu będzie miało długofalowy, pozytywny wpływ na budowanie prestiżu Uczelni, przyczyniając się do zwiększonego zainteresowania nią zagranicznych studentów, doktorantów aplikujących do Szkoły Doktorskiej ALK oraz  naukowców realizujących przedsięwzięcia badawcze, co jest kluczowym elementem decydującym o umiędzynarodowieniu Uczelni.