Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Realizowane projekty

W związku z realizacją projektu pt. „Prace B+R nad opracowaniem narzędzi do badania kompetencji w wirtualnej rzeczywistości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw realizowanego we współpracy z firmą Supervisor Consulting Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej tj. ekspertyzy badawczej dotyczącej kluczowych kompetencji na rynku pracy.