Prawo sztucznej inteligencji

Level
Studia II stopnia
Duration
2 lata
Language
PL
Obtained title
Magister
Mode
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

Cel studiów

Innowacyjny kierunek studiów Prawo sztucznej inteligencji to znakomita propozycja kształcenia dla ambitnych osób otwartych na wiedzę dotyczącą możliwości zastosowań Artificial Intelligence oraz prawnego i etycznego kontekstu jej wykorzystywania w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Kierunek studiów ma za zadanie wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów dysponujących interdyscyplinarną wiedzą i umiejętnościami w zakresie prawnych i pozaprawnych aspektów sztucznej inteligencji w gospodarce.

Naszym celem jest przekazanie wiedzy pozwalającej zrozumieć prawne aspekty rozwiązań AI oraz perspektywę innych uczestników ekosystemu sztucznej inteligencji. Student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o interdyscyplinarnym charakterze, w szczególności w zakresie nauk prawnych, nauk informatycznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości, stając się pożądanym specjalistą na rynku zdolnym zrozumieć i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w gospodarce. 

 

Program studiów zapewnia nabycie niezbędnej wiedzy prawniczej dotyczącej stosunków prawnych powstających w kontekście zastosowań rozwiązań sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach gospodarki. Z kolei uwarunkowania technologiczne i biznesowe funkcjonowania sztucznej inteligencji wymagają nabycia wiedzy z płaszczyzny nauk techniczno-inżynieryjnych (Podstawy technologii informatycznych, Wstęp do informatyki, Podstawy programowania, Języki programowania) oraz nauk o zarządzaniu i jakości, m.in. Zarządzanie danymi (Data Management & Data Governance), Zarządzanie i wdrożenie projektu AI [z wykorzystaniem VR]. Ważnym obszarem kształcenia jest analiza ryzyka towarzyszącego potencjałowi sztucznej inteligencji – ryzyka etycznego, prawnego, technologicznego, i in. oraz problematyka odpowiedzialności prawnej w kontekście zastosowań sztucznej inteligencji oraz postępowania z wytworami (produktami) sztucznej inteligencji. Poza tym kierunek obejmuje treści związane z zastosowaniami sztucznej inteligencji w poszczególnych branżach, m.in. Fintech, Lawtech, E-commerce, sektor medyczny i farmaceutyczny, zatrudnienie, cyberbezpieczeństwo, energetyka oraz zajęcia dotyczące perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji, m.in. Filozofia, Antropocentryczna sztuczna inteligencja (robot personhood), AI law in comparative perspective. 

W konsekwencji treści uczenia się odzwierciedlone w programie studiów są ukierunkowane zarówno na pogłębienie teoretycznej wiedzy w zakresie szeroko rozumianej problematyki AI, jak również na kształtowanie praktycznych umiejętności przydatnych, m.in. do tworzenia modeli i opracowywania strategii oraz rozumienia zachowań odbiorców (klientów, konsumentów) e-usług, w zakresie identyfikacji, analizy i aplikacji rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem AI oraz oceny ryzyka związanego ze wdrożeniem AI.   Absolwent kierunku zna wyzwania i uwarunkowania prawne wykorzystania AI, w tym kierunki  zmian prawa związane z wykorzystaniem AI oraz prawne aspekty wykorzystywania danych (osobowych i nieosobowych) na potrzeby rozwoju rozwiązań AI. Potrafi zidentyfikować wyzwania etyczne związane z rozwojem i wykorzystaniem AI. Uzyskuje również wiedzę z zakresu tworzenia strategii wykorzystania AI w organizacji  oraz potrafi przygotowywać i zarządzać procesem wdrożenia rozwiązań AI w organizacji. Absolwent kierunku zyskuje unikalne kompetencje, by zainicjować innowacyjne wdrożenie i zostać liderem projektu AI lub kluczowym członkiem zespołu. Może pracować w małych, średnich i dużych firmach, start-upach i korporacjach, krajowych i międzynarodowych, funkcjonujących w branżach zaawansowanych technologicznie oraz w podmiotach administracji publicznej. 

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku: prawo sztucznej inteligencji, o profilu ogólnoakademickim, potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy magistra.

 

Atuty kierunku

1
UNIKALNOŚĆ KIERUNKU STUDIÓW

Innowacyjny kierunek studiów gwarantujący nabycie poszukiwanej na rynku pracy unikalnej  wiedzy oraz nowoczesnych umiejętności i kompetencji w najdynamiczniej obecnie rozwijającym się obszarze Artificial Intelligence. Studia zapewniają znajomość i zrozumienie fenomenu AI niezbędne do adaptacji zawodowej w gospodarce.

2
NOWOCZESNY PROGRAM STUDIÓW

Program studiów harmonijnie łączący wiedzę z dziedziny nauk prawnych, informatyki oraz nauk o zarządzaniu i jakości w celu poznania możliwości sztucznej inteligencji. Zapewnia nowoczesne kształcenie ukierunkowane na wszechstronny rozwój człowieka i odpowiadające potrzebom innowacyjnej gospodarki. Realizacja programu studiów to klucz do udanej kariery w oparciu o wiedzę i umiejętności wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji.

3
ZNAKOMITA KADRA BADAWCZO-DYDAKTYCZNA

Kadra badawczo – dydaktyczna na najwyższym poziomie gwarantująca wszechstronne spojrzenie na problematykę sztucznej inteligencji, jej istoty, możliwości rozwoju i zastosowań w gospodarce – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

4
ATRAKCYJNE METODY KSZTAŁCENIA

Zajęcia są prowadzone w atrakcyjny sposób, nowocześnie i profesjonalnie. Interdyscyplinarna wiedza jest przekazywana przy wykorzystaniu nauczania wspólnego (co-teachnig) realizowanego przez teoretyków i praktyków reprezentujących różne dziedziny. Wykładowcy są otwarci i komunikatywni, stosują metody angażujące, wykorzystują narzędzia technologiczne, inspirują, rozwijają samodzielność i wyzwalają krytyczne myślenie. Plan zajęć jest oparty na blokowym systemie realizacji przedmiotów, co zapewnia sekwencyjność nauki.

5
PRAKTYCZNE ZAJĘCIA OPARTE NA NOWOCZESNYCH NARZĘDIACH

Student poznaje możliwości technologiczne AI uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w Virtual Reality. Wykorzystanie rozwiązań technologicznych w nauce pozwoli studentom na pogłębienie praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania projektu AI w przedsiębiorstwie. Istotnym wsparciem procesu dydaktycznego jest platforma e-learningowa ułatwiająca proces uczenia się i komunikację z wykładowcami.

6
SEMINARIA I WARSZTATY PRAKTYCZNE

Spotkania, w ramach których wybitni naukowcy i eksperci z kraju i za granicy dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem w zakresie ważnych i aktualnych zagadnień AI, ich zastosowań w praktyce i dylematów, które się z tym wiążą. Jednym z nich jest organizowane corocznie interdyscyplinarne wydarzenie: INTERNATIONAL SCIENTIFIC WORKSHOP I - LEGAL CHALLENGES OF DISRUPTIVE TECHNOLOGIES, gromadzące znakomitych badaczy sztucznej inteligencji z całego świata.

7
STAŻE W FIRMACH TECHNOLOGICZNYCH

Realizacja stażu w firmie, która m.in. tworzy lub wdraża modele biznesowe oparte na sztucznej inteligencji, zarządza danymi do rozwoju modeli AI, analizuje ryzyko w związku z AI stanowi niepowtarzalną okazję do poznania pracy nad rozwiązaniami AI w praktyce. Studenci zdobędą inspirujące doświadczenia, poznają możliwe ścieżki rozwoju zawodowego, nawiązują profesjonalne kontakty.

8
SZEROKA OFERTA AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWYCH

Międzynarodowe wyjazdy i wizyty są dla studentów doskonałą okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem podmiotów zaangażowanych rozwój sztucznej inteligencji. To nie tylko znany program ERZAMUS+, lecz uczestnictwo w warsztatach, seminariach i spotkaniach z przedstawicielami świata akademickiego i biznesu, z kraju i z zagranicy. Wysoki poziom umiędzynarodowienia Uczelni tworzy środowisko kształcenia, umożliwiające kształtowanie umiejętności międzykulturowych, tolerancji i otwartości na różnorodność.

9
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ - KOŁA NAUKOWE, ORGANIZACJE STUDENCKIE, KONFERENCJE

Studenci mają okazję uczestniczenia w różnych formach aktywności akademickich, w ramach których rozwijają zainteresowania, inspirują się, odkrywają swoje talenty, poznają ciekawych ludzi ze świata biznesu, technologii, nauki.  Wśród różnych form zaangażowania w życie akademickie polecamy Koła Naukowe (Prawa Medycznego i Farmaceutycznego "Lex Medicinae", Prawa Karnego „Crimen et poena”, Prawa Własności Intelektualnej „Actio Efficiens”),  które oprócz korzyści edukacyjnych pozwalają na nawiązanie przyjaźni i korzystanie z uroków życia studenckiego.

10
PROFESJONALNE WSPARCIE W PROCESIE STUDIOWANIA

Wsparcie organizacyjne zapewnia Dziekanat, ale student korzysta z szerokich form pomocy w zakresie rozwijania swoich zainteresowań, diagnozowania potrzeb edukacyjnych, wyboru ścieżki kariery. Opieka tutorska, opieka naukowa, programy mentorskie, diagnozowanie predyspozycji zawodowych przez profesjonalnych doradców – to tylko niektóre propozycje wsparcia studentów w procesie studiowania. W razie sytuacji trudnych są do dyspozycji zróżnicowane mechanizmy pomocowe dla studentów od wsparcia psychologicznego, poprzez organizacyjne, po pomoc stypendialną.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do ambitnych absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, którzy planują swój plan kariery w obszarach gospodarki wykorzystujących w szerokim zakresie  sztuczną inteligencję i inne nowoczesne technologie. Prawo Sztucznej Inteligencji w Koźmińskim będzie również znakomitym wyborem dla osób zamierzających prowadzić badania naukowe nad sztuczną inteligencją, kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych oraz w szkołach doktorskich. To wymarzony kierunek dla entuzjastów sztucznej inteligencji.

Słowo od Kolegium Dziekańskiego

Ewoluująca sztuczna inteligencja staje się podstawowym źródłem niemal wszystkich innowacji w gospodarce, stąd przyszedł czas na studia, które kształcą poszukiwanych na rynku pracy specjalistów w tej dziedzinie. W Europejskiej Strategii Cyfrowej wskazano, że pojawiające się przełomowe technologie, w tym sztuczna inteligencja, robotyka, internet rzeczy i technologia kwantowa, odegrają w przyszłości kluczową rolę we wzmacnianiu konkurencyjności i pozycji państw członkowskich w gospodarce światowej. Naszym celem w ramach stworzonego kierunku Prawo sztucznej inteligencji jest zapoznanie studenta z podstawami prawnymi rozwoju technologicznego i funkcjonowania AI z odniesieniem do innych nauk, by umożliwić rozumienie interdyscyplinarnego kontekstu tworzenia i wdrażania rozwiązań AI.

Prawo sztucznej inteligencji stwarza niepowtarzalną okazję zgłębienia wieloaspektowości nowoczesnych systemów opartych na AI, poznania podstaw prawnych jej funkcjonowania, zwłaszcza w perspektywie praw podstawowych człowieka, naukę zarządzania danymi z perspektywy biznesowej oraz zdobycie umiejętności współdziałania zespołowego. Udział w studiach uczy samodzielnego i krytycznego myślenia, inspiruje do podejmowania wyzwań, wyzwala kreatywność. W konsekwencji pozwala zdobyć wiedzę i kompetencje ważne dla rozwoju gospodarki. Program studiów przygotowuje studentów do odpowiedniego reagowania na dynamicznie zmieniające się otoczenie technologiczne generujące możliwości wykorzystywania sztucznej inteligencji. Kształci umiejętności strategicznego myślenia i działania w firmach małych, średnich i dużych, start-upach i korporacjach, krajowych i międzynarodowych, funkcjonujących w branżach zaawansowanych technologicznie.

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów Prawo sztucznej inteligencji stwarza szerokie możliwości zawodowe. Absolwent kierunku: 

 • jest przygotowany do pełnienia funkcji menadżerskich związanych z projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań AI w podmiotach gospodarczych, 
 • może zostać przedsiębiorcą, menedżerem, osobą zarządzającą firmą oferującą rozwiązania AI,  
 • może znaleźć zatrudnienie w kancelariach doradczych, firmach consultingowych, przedsiębiorstwa z branży Legaltech, Fintech, e-commerce i in., 
 • może uczestniczyć w zespołach  pracujących przy tworzeniu lub wdrażaniu rozwiązań AI w organizacji, zostać członkiem zespołów projektowych,
 • może zostać konsultantem lub specjalistą z zakresu AI, nowych technologii, transformacji cyfrowej, innowacji, rozwoju biznesu,
 • może podjąć i wykonywać własną działalność gospodarczą o charakterze consultingowym w związku zastosowaniami AI w przedsiębiorstwach,
 • podjąć pracę w działach analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie wykorzystującym nowoczesne technologie,
 • może pracować w unijnej i krajowej administracji publicznej (doradca, specjalista),
 • odnaleźć się w zawodach kreatywnych, w których interdyscyplinarna wiedza dotycząca sztucznej inteligencji stanowi istotny komponent ich wykonywania (m.in. officer compliance, inspektor ochrony danych, zarządzający firmą,  konsultant lub ekspert w danej dziedzinie),
 • jest gotów do realizacji ścieżki naukowej, kontynuując kształcenie w szkołach doktorskich w celu zdobywania stopni i tytułów naukowych.

Program

Ramowy program studiów

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.

WYBRANE ZAJĘCIA OBLIGATORYJNE:

 • Podstawy prawa 
 • Podstawy prawa cywilnego 
 • Podstawy sztucznej inteligencji 
 • Prawo własności intelektualnej a AI 
 • Podstawy technologii informatycznych 
 • Wstęp do informatyki 
 • Podstawy programowania 
 • Etyka w zastosowaniach AI 
 • Zarządzanie danymi (Data Management & Data Governance)
 • Prawne i technologiczne aspekty cloud computing 
 • Blockchain i inteligentne kontrakty 
 • Analiza ryzyka w systemach sztucznej inteligencji 
 • Ochrona danych osobowych w rozwiązaniach AI
 • Odpowiedzialność prawna za działania sztucznej inteligencji
 • Zastosowania AI w branży prawnej (Legaltech) [z wykorzystaniem VR]
 • Regulacje prawne Fintech 
 • Generatywna sztuczna inteligencja 
 • Zarządzanie i wdrożenie projektu AI [z wykorzystaniem VR]
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w HR 
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i farmaceutycznym 

OFERTA ZAJĘĆ DO WYBORU:

 • Kryptografia i kryptoanaliza 
 • AI a cyberbezpieczeństwo 
 • Prawne, etyczne i biznesowe aspekty Big Data i sztucznej inteligencji 
 • Języki programowania  
 • Prawne aspekty usług i platform elektronicznych 
 • Sztuczna inteligencja w inteligentnych sieciach energetycznych 
 • Prawo karne wobec sztucznej inteligencji
 • Pieniądz elektroniczny i kryptoaktywa 
 • Bazy danych 
 • Technologie kwantowe 
 • Antropocentryczna sztuczna inteligencja (robot personhood)
 • Smart city 
 • Zarys historii informatyki 
 • Filozofia 
 • Prosty język jako standard komunikacyjny 
 • Historia biznesu: Długowieczne firmy i legendarni przedsiębiorcy 

ZAJĘCIA DO WYBORU W J. ANGIELSKIM:

 • Privacy and Data Protection in the European Union 
 • EU Anti- discrimination Law Law 
 • E-commerce and Internet Law 
 • AI law in comparative perspective
 • International Protection of Human Rights

Organizacja zajęć

Studia niestacjonarne: 

 • Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 16:00), sobota i niedziela.

Społeczność

Wykładowcy

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.
Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.
Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.
Kierował pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.
Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.
Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersyteckie Wrocławskim.

dr hab. Joanna Studzińska

Kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego. Radca prawny, autorka licznych opracowań i monografii, m.in. "Postępowanie nieprocesowe"(2020), "Interwencja uboczna w procesie cywilnym" (2019). Praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji asystenta w Sądzie Najwyższym zaowocowały różnorodnością badań. Najważniejszymi obszarami badawczymi są postępowanie dowodowe, postępowanie nieprocesowe; postępowanie egzekucyjne; informatyzacja postępowania cywilnego; podmioty w postępowaniu cywilnym i skuteczna ochronie sądowej w postępowaniu cywilnym. Od wielu lat autorka szkoleń i zajęć prowadzonych dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i Warszawie.
Od 2013 asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, obecnie asystent specjalista ds. orzecznictwa w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Od 2020 r. redaktor naczelna czasopisma komorników sądowych "Nowa Currenda". Współpraca z Krajową Radą Komorniczą w zakresie szkoleń. Współpraca z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych w Warszawie i Lublinie w zakresie prowadzonych szkoleń.

Prof. Przemysław Polański
dr hab. Przemysław Polański

Jest jednym z czołowych ekspertów w Polsce w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa nowych technologii. W 2013 r. został wybrany przez Komisję Europejską do grona ekspertów, którzy będą zajmować się problematyką klauzul umownych stosowanych przez dostawców usług w chmurze.
Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w doradztwie w zakresie negocjacji i treści umów z zakresu prawa IT, w tym umów wdrożeniowych i SLA, ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, baz danych, serwisów internetowych, niedozwolonych klauzul umownych, regulaminów, przetargów informatycznych oraz problematyki ochrony danych osobowych itp.
Posiada także bogate doświadczenia jako projektant złożonych systemów informatycznych (główny architekt systemu informacji prawnej Legalis od 2007 r.) oraz programista (autor aplikacji dla sektora B2B).
Jest znawcą zwyczajów panujących w branży IT, opublikował książkę na ten temat: "Customary law of the Internet", wydaną przez prestiżowy T.M.C Asser Press w 2007 r. Autor ponad 70 publikacji naukowych z obszaru prawa IT. Z wykształcenia prawnik oraz informatyk.

dr Joanna Buchalska

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego. Zainteresowania badawcze obejmują prawo autorskie, prawo cywilne i prawo UE. Stypendysta w Instytucie Maxa Plancka w Monachium. Uczestniczka w Cost: CA19102 Language in the Human Machine Era 2020; wykonawca w projekcie NCBR Gospostrateg 1: Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym. Radca prawny; pracownik Sądu Najwyższego. Stypendystka w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Departamencie Polityki ds. Własności Przemysłowej (DIPP - Department for Industrial Property Policy), pod kierownictwem Vincenta O`Reilly (obecnie OHIM Academy) w Instytucie Max’a Planck’a w Monachium. Od 2015 roku jest członkiem Komisji ds. Akredytacji The Human Resources Excellence in Research w ALK. Uczestniczy w wielu konferencjach z referatem w kraju i za granicą. Autorka i współautorka publikacji poświęconych prawu własności przemysłowej i prawu cywilnemu.
 

dr hab. Bogdan Księżopolski

dr hab. Bogdan Księżopolski pełni rolę pełnomocnika rozwoju informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracą naukową zajmuje się od ponad 20 lat. W 2006 roku obronił pracę doktorską na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie dotyczącą "Bezpieczeństwa oraz optymalizacji procesów realizowanych drogą elektroniczną”. W 2016 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego przedstawiając cykl prac dotyczącą „Wieloaspektowej analizy systemów bezpieczeństwa przy pomocy języka QoP-ML”.

Jest twórcą nowego języka modelowania systemów bezpieczeństwa QoP-ML, protokołów kryptograficznych oraz nowatorskich systemów edukacyjnych. Jest autorem lub współautorem ponad 60 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na wielu międzynarodowych konferencjach. W roku 2024 opublikował swoją pierwszą pracę w uznanym czasopiśmie Nature Communication.

Jest autorem kilku książek z dziedziny cyberbezpieczeństwa i edukacji informatyki, w tym jednej wydanej przez renomowane wydawnictwo CRC Press w Nowym Jorku. Jest członkiem komitetów programowych na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych oraz edytorem wielu tomów specjalnych czasopism naukowych.
Pełnił rolę kierownika w kilku międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach badawczo-rozwojowych. Jest stałym recenzentem w wielu czasopismach naukowych z listy JCR, wykonał ponad 50 recenzji prac naukowych dla tych czasopism.

Został nagrodzony wieloma wyróżnieniami za działalność naukową i dydaktyczną, przez wiele lat był wyróżniany tytułem najlepszego wykładowcy nadawanym głosami studentów.

Główne zainteresowania dotyczą dwóch obszarów, cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowej edukacji. W cyberbezpieczeństwie są to zagadnienia dotyczące: stosowanej kryptografii, zwiększania świadomości cyberbezpieczeństwa, bio kryptografii, protokołów kryptograficznych oraz ataków DDoS. W ramach cyfrowej edukacji zajmuje się zastosowaniem AI w edukacji, analityką danych edukacyjnych oraz technologiami w nauczaniu w trybie blended.

dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych; specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych; trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września

Przy rejestracji kandydatów na studia należy złożyć następujące dokumenty: 

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu
 • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

Cudzoziemcy dodatkowo składają: 

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-17:30 oraz w soboty w godz. 10:00-14:00, i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września
5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, przygotowanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku PRAWO SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, o profilu ogólnoakademickim, potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy magistra, a także suplement zawierający informacje o zakresie ukończonych studiów.  Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Daria Nowotna

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 7 400 zł 8 400 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 500 zł 5 x 1 700 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: