Prof. Dariusz Siemieniako

Department of Marketing
KU Professor

Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako jest profesorem uczelni Akademii Leona Koźmińskiego (Katedra Marketingu) oraz Politechniki Białostockiej (Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Marketingu i Turystyki). Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu obronił na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2013 - 2019 był związany jako Adjunct Senior Lecturer oraz Adjunct Associate Professor z Department of Marketing, Griffith University, Australia. Profesor Siemieniako jest stypendystą Corbridge Trust, afiliowanego przy Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii, a także dwukrotnie otrzymał stypendium Griffith University oraz miał udział w grancie badawczym na tej uczelni. Był gościnnym edytorem specjalnych wydań czasopism, m.in.: Journal of Business Research w 2021 r. oraz Journal of Customer Behaviour w 2011 r. Angażuje się także w różne inicjatywy w ramach grupy badawczej Industrial Marketing and Purchaising (IMP) Group i jest związany z czasopismem Industrial Marketing Management. Profesor Siemieniako jest członkiem Rad Naukowych w czasopismach, m.in. Oeconomia Copernicana, Central European Management Journal, a w tym drugim pełni także funkcję Associate Editor. Profesor Siemieniako w 2019 r. zainicjował powstanie nieformalnej, międzynarodowej sieci współpracy naukowców CID Group (https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/sieci-wspolpracy/cid-group/) i przewodniczył trzem międzynarodowym konferencjom naukowym, patronowanym przez CID Group.

W swojej pracy dydaktycznej koncentruje się na zarządzaniu marketingowym, marketingu usług, badaniach marketingowych oraz innowacjach produktowych i marketingowych. Jego badania naukowe koncentrują się na takich zagadnieniach jak: marketing relacyjny B2B, siła i asymetria siły w relacjach biznesowych, relacje między-organizacyjne a kwestie społeczne, współpraca w rozwoju innowacji w łańcuchu dostaw, w tym w kontekście przemysłu 4.0.

Profesor Siemieniako od początku 25 letniej pracy zawodowej łączył aktywność naukową, zaangażowanie w praktyce biznesu oraz dydaktykę realizując w ten sposób transfer teorii do praktyki, jak i praktyki do teorii. We wszystkich trzech obszarach aktywności specjalizuje się w zarządzaniu marketingiem relacyjnym w biznesie oraz w usprawnianiu procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, m.in. zarządzania projektami B+R, kooperacyjnym rozwojem nowych produktów, zarządzania sprzedażą i relacjami z klientami czy też wybranymi instrumentami marketingowymi. Na przestrzeni ostatnich 10 lat przedstawiono jego najważniejsze zaangażowania menedżerskie oraz jako Prezesa i Członka Zarządu w praktyce biznesu, łącznie przez 5 lat (2011-2014 i 2016-2017) w trzech dużych przedsiębiorstwach działających w środowisku międzynarodowym:

ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich 1.08.2017-31.12.2017 Prezes Zarządu ChM sp. z o.o. 05.2017-07.2017 Członek Zarządu ChM sp. z o.o. 06.2016-04.2017 Ekspert oraz Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w ChM sp. z o.o. Do najważniejszych kierowanych projektów w ramach pracy w ChM sp. z o.o. zalicza następujące: - audyt głównych procesów zarządzania w poszczególnych działach przedsiębiorstwa, - projekt dotyczący przygotowania i wdrożenia systemu (narzędzia i metody) zarządzania projektami badawczo – rozwojowymi dotyczącymi głównie rozwoju nowych oraz doskonalenia istniejących wyrobów medycznych, - projekt dotyczący weryfikacji możliwości pozyskania nowych dystrybutorów dla ChM sp. z o.o., - projekt dotyczący rozpoznania przyczyn problemów w Dziale Handlowym oraz identyfikacji sposobów rozwiązania problemów, - projekt dotyczący wdrożenia usprawnień organizacyjnych w Dziale Handlowym oraz w zarządzaniu terytorium sprzedaży na rynku krajowym, - projekt przygotowania i wdrożenia metod i narzędzi w zakresie zarządzania relacjami z klientami na rynkach zagranicznych, - projekt dotyczący przeprowadzenia planowania i wdrożenie kluczowych wskaźników wykonania (KPI) jako element wdrażania strategii rozwoju, - koordynowanie licznych projektów dotyczących wprowadzania nowych oraz poprawy istniejących instrumentów marketingowych, m.in. film korporacyjny, strona www, materiały reklamowe, usprawnienia w marketingu targowym.

Park Handlowy Kwadrat SA z siedzibą w Białymstoku 01.03.2014-30.06.2014 Doradca 01.12.2012-28.02.2014 Członek Zarządu Park Handlowy Kwadrat SA Kierował projektem rozwoju dużego centrum handlowego. Bezpośrednio zarządzał obszarem komercjalizacji i marketingu rozwoju centrum handlowego.

Biazet SA z siedzibą w Białymstoku 17.06.2011-31.10.2013 Członek Zarządu Biazet SA 04.2009-16.06.2011 Ekspert oraz Dyrektora ds. Rozwoju w Biazet SA Najważniejsze obszary zaangażowania to: - zarządzanie relacjami z kluczowym klientem - międzynarodową wielonarodową korporacją. - koordynowanie pozyskiwania nowych klientów na usługi produkcyjne przedsiębiorstwa Biazet SA. - koordynowanie procesu analizy strategicznej, formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa Biazet SA.