Polityka compliance, studia podyplomowe compliance, compliance officer studia podyplomowe, compliance w organizacji

Polityka compliance w organizacji

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy w zakresie kształtowania polityki compliance, w tym strategii etycznego i odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Uczestnicy nabędą wysoko cenione na rynku umiejętności efektywnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów prawnych oraz etycznych dla skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji. 

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, umożliwi absolwentowi wzmocnienie pozycji na rynku pracy, bądź jej podjęcie na stanowisku specjalisty, przede wszystkim w branżach szczególnie wrażliwych na wahania kapitału zaufania społecznego. 

Polityka compliance, jako instrument zarządzania i profilaktyki nadużyć, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm. Przede wszystkim w tych branżach, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego – czego szczególnym przykładem jest sektor ochrony zdrowia. 

Adresaci studiów

Polityka compliance, jako instrument zarządzania, jest coraz częściej uwzględniana w działalności dużych i średnich firm, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego. Jest to widoczne m.in. na rynku pracy poprzez rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.  

Studia są kierowane do osób, które: 

 • ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi, lub powstającymi działami compliance;
 • posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii compliance;
 • są specjalistami z działów prawnych, audytu, rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, są trenerami wewnętrznymi.  

Studia powinny być szczególnie atrakcyjne dla przedstawicieli firm, które wchodzą w relacje z instytucjami państwowymi korzystającymi z funduszy publicznych, oraz przedstawicieli tychże instytucji.  

 

illustration

Kierownik studiów

dr Dariusz Bąk

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, członek zespołu Centrum Etyki Biznesu (CEBI) przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, sekretarz CEBI. Wykłada filozofię oraz etykę biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.  

Praca badawcza i zainteresowania naukowe skupiają się na wszystkich aspektach infrastruktury etycznej organizacji: analiza etyczna zachowań, instytucjonalizacji etyki, zarządzanie zorientowane na wartości.  

Czynnie zaangażowany w promocję kultury etycznej jako autor kodeksów i programów etycznych, ekspert w projektach compliance, szkoleniowiec.  

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na: 

 • wdrożenie systemu compliance w organizacji;

 • dostosowanie działań organizacji do wymogów prawnych i obyczajowych;

 • realizowanie programu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom;

 • prowadzenie audytu śledczego (przygotowanie, prowadzenie i komunikacja wyników dochodzenia gospodarczego);

 • wprowadzanie i utrwalanie etycznych standardów zarządzania w organizacji.

Program

Ramowy program studiów

Zajęcia zostały pogrupowane w trzech blokach:  

Blok I.   Infrastruktura etyczna organizacji  

Zagadnienia szczegółowe: 

 • Etyka w zarządzaniu organizacją  
 • Wartości w kulturze organizacji 
 • Interesariusze organizacji. CSR 
 • Konflikt interesów i zarządzanie konfliktem interesów 
 • Problem nadużyć:  mobbing, molestowanie, dyskryminacja i relacje nieformalne 
 • Decyzja i konflikt w organizacji. Elementy psychologii 
 • Projektowanie programów etycznych 
 • Whistleblowing 
 • Audyt etyczny   

Blok II. Prawne otoczenie organizacji  

Zagadnienia szczegółowe: 

 • Elementy prawa cywilnego  
 • Elementy prawa handlowego 
 • Elementy prawa pracy 
 • Regulacje w zakresie compliance (krajowe/międzynarodowe) 
 • Przepisy o ochronie danych osobowych 
 • Przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów 
 • Przepisy w zakresie przestępstw i nadużyć finansowych 
 • Regulacje w zakresie korupcji   

Blok III. Compliance w organizacji – rozwiązania i strategii  

Zagadnienia szczegółowe: 

 • Kompleksowy program compliance (m.in.: compliance w kulturze organizacji, praktyka działań specjalisty ds. compliance, aspekty śledczo-kontrolne, raportowanie, błędy w systemach compliance, postępowanie karne w organizacji, zarządzanie ryzykiem compliance, due diligence, projektowanie kodeksów etycznych i opracowywanie procedur wewnętrznych, compliance wobec kontroli zewnętrznej) 
 • Audyt compliance 
 • Zapobieganie i wykrywanie nadużyć 
 • Compliance w firmie – wybrane praktyki (panele eksperckie dot. funkcjonowania compliance w firmach z różnych sektorów gospodarki)

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 180*  

 *jedna godzina dydaktyczna = 45 minut  

Studia są realizowane w cyklu dwusemestralnym. To 180 godzin wykładów, ćwiczeń, warsztatów prowadzonych przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i ekspertów z firm o bogatych doświadczeniach w zakresie działań compliance. 

figury

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty – godz. 8:45-17:30
 • niedziele – godz. 8:45-15:45 

Terminy zjazdów na I semestr

już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Zuzanna Halamejko
Zuzanna Hałamejko

EY Menedżer – Nadzoruje polskie i międzynarodowe projekty z zakresu zabezpieczania i analizy danych elektronicznych, przetwarzania i organizacji przeglądu danych oraz informatyki śledczej. Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, nadzorując przygotowywanie materiału dowodowego. Wyniki jej prac wielokrotnie stanowiły dowody w sprawach związanych z oszustwami, nadużyciami i korupcją. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych oraz szkolenia z zakresu prowadzenia dochodzeń przy użyciu metod eDiscovery. Posiada certyfikat Relativity Certified Administrator.  

mgr Jarosław Grzegorz

EY Starszy Menedżer – Posiada praktyczne doświadczenie w wykrywaniu i przeciwdziałaniu korupcji w firmach. Od ponad 10 lat prowadzi dochodzenia gospodarcze, weryfikuje zgodność oraz wdraża systemy antykorupcyjne. Zrealizował ponad 120 projektów w 10 krajach Europy. Jest prelegentem licznych szkoleń i warsztatów oraz wykładowcą studiów podyplomowych na SGH i ALK poświęconych tematyce nieprawidłowości w obrocie gospodarczym i compliance. Był również inicjatorem unikatowego badania EY dotyczącego problemu nadużyć i korupcji w wybranych regionach Polski.  

mgr Andrzej Bednarczyk

Adwokat, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, słuchacz studiów podyplomowych Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej, Negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Współtwórca Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia Producentów Leków bez Recepty PASMI. Jest Certyfikowanym Compliance Officerem przez IIR i Polski Instytut Dyrektorów. Mediator w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2001-2005 redaktor Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent podczas ponad 100 szkoleń, warsztatów lub konferencji z zakresu compliance. Należy do Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, Stowarzyszenia Compliance Polska. 
Ekspert w zakresie regulacji prawnych i compliance w projekcie MedKompas prowadzonym dla podmiotów ochrony zdrowia przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. 
Pracował w międzynarodowych korporacjach z branży farmaceutycznej, FMCG, chemicznej, w których pełnił role in-house lawyera i compliance officera. 

alk
mgr Andrzej Rychter

Prawnik, bankowiec, trener i coach. Przez 19 lat związany z dużą amerykańską korporacją GE. Przez 9 lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy windykacji prawnej. Przez kolejne 10 lat Manager i Senior Compliance Officer w Departamencie Compliance odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i szkolenia z obszarów Compliance. Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Budował i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń (whistleblowing process). Prowadził postępowania wyjaśniające oraz brał udział kontrolach i testingach braku zgodności. Uczestniczył w projekcie tworzenia modelu kompetencyjnego Oficera Compliance oraz stworzył i liderował Akademii Compliance, programowi rozwojowemu dla pracowników compliance, wyższej kadry managerskiej oraz kluczowych stanowisk w firmie. Zwolennik koncepcji „Compliance szytego na miarę” oraz bliskiej współpracy Compliance z jednostkami biznesowymi i powiązania procesów compliance z procesami biznesowymi. Autor artykułów i glos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania cywilnego. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami. 

alk
mgr Katarzyna Kochańska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat związana z firmą GlaxoSmithKline obecnie na stanowisku Ethics & Compliance Officer. Na początku swojej pracy zajmowała się podnoszeniem efektywności funkcjonujących w organizacji procesów operacyjnych na potrzeby działów marketingu i sprzedaży. Przede wszystkim odpowiedzialna jest za efektywne zarządzanie ryzykiem oraz budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Ponadto, zapewnia skuteczne funkcjonowanie i codzienny monitoring wszystkich procedur i polityk regulujących zasady etycznego prowadzenia aktywności komercyjnych w merytorycznej promocji produktów leczniczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu szeroko rozumianej "etyki biznesu" w wymiarze lokalnym i korporacyjnym, ze szczególnym wskazaniem na budowanie kultury opartej na wartościach oraz budowanie etycznych, trwałych i efektywnych relacji biznesowych wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz. Od roku 2005 aktywnie uczestniczyła w pracach Grupy Roboczej ds. Etyki na lamach Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, odpowiedzialnej m.in. za powstanie Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów. W latach 2012-2014 pełniła rolę przewodniczącej Grupy ds. Etyki i Przejrzystości koncentrując się przede wszystkim na wypracowywaniu jednolitych standardów etycznego postępowania wśród innowacyjnej branży farmaceutycznej funkcjonującej na rynku polskim. 

Kacprzak
mgr Jacqueline Kacprzak

Radca Ministra w Biurze Ministra Ministerstwa Rozwoju. Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami. Sekretarz Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD. 
 
Ekspertka w dziedzinie praw człowieka i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Członek jury konkursów „Raporty Społeczne” i „Green FrogAward”. Członek Komitetu Nadzorującego tłumaczenie na język polski standardu raportowania niefinansowego GRI G4. 
 
Pracowała wcześniej m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Microfinance Center i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Posiada także wieloletnie doświadczenie dziennikarskie (radio i TVP) oraz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. 

alk
mgr Wojciech Niezgodziński

EY Menedżer – Posiada 7-letnie, praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów śledczych oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania zgodnością (compliance). Absolwent SGH, posiada certyfikaty Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz Biegłego ds. Wykrywania Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (CFE). Ekspert w branży medycznej i farmaceutycznej (life science), ma doświadczenie także w sektorze bankowym, energetycznym i budowlanym. Uczestniczy w opracowywaniu Badania Nadużyć Gospodarczych oraz pierwszego w Polsce Badania Compliance. Współtworzy Bloga Audytorów Śledczych, prowadzi zajęcia na SGH i ALK. 

KS
mgr Konrad Sędkiewicz

Ekspert z 12 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie compliance. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych z zakresu compliance oraz studiów podyplomowych z zakresu CSR- Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada m.in. certyfikat Approved Compliance Officer. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów compliance, zarządzania ryzykiem nieprawidłowości oraz w zagadnieniach związanych z etyką i CSR. W latach 2007-2014 związany z branżą finansową, od 2014 r. pracuje na rynku nieregulowanym. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu compliance, przeciwdziałania nadużyciom i etyki. biznesu  Jest członkiem Koalicji Rzeczników Etyki oraz Zespołu Wypracowującego Standard Zarządzania Programem Etycznym przy United Nations Global Compact Poland, a także Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Od 2013 r. prowadzi pierwszy w Polsce blog poświęcony compliance i CSR: www.konradsedkiewicz.pl

Katarzyna Łukasik-Gogol
mgr Katarzyna Łukasik-Gogol

EY Doświadczony Konsultant – Koordynuje projekty wdrożeniowe z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Specjalizuje się także w tematyce FCPA, audytach wewnętrznych i wdrażaniu rozwiązań compliance. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalnością Bankowość oraz Finanse Przedsiębiorstwa. Katarzyna posiada również kwalifikację Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz jest członkiem Stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ACAMS).  

Michał Rączy
mgr Michał Rączy

EY Menedżer – Ekspert z zakresu analizy danych pod kątem compliance, przypadków korupcji i nieprawidłowości. W ciągu 10 lat praktyki zawodowej zarządzał częścią analityczną międzynarodowych projektów z zakresu przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Michał dostarcza rozwiązania analityczne do zarządzania ryzykiem dla klientów kładąc nacisk na wizualizację wyników, ergonomię użytkownika oraz wykorzystanie innowacyjnych metod analizy danych. Posiada certyfikaty zawodowe CFE, CIA, CISA oraz PMP. Jest prelegentem na konferencjach profesjonalnych oraz autorem publikacji z zakresu analizy danych.

mgr Anna Wojciechowska-Nowak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, obecnie biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.  
Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się problematyką tzw. whistleblowingu oraz ochrony osób sygnalizujących wątpliwości etyczne w miejscu pracy. Obecnie Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., gdzie whistleblowingiem zajmuje się od praktycznej strony, wdrażając narzędzia dedykowane sygnalizowaniu w przedsiębiorstwach. W latach 2004-2015 związana była z Fundacją im. Stefana Batorego, gdzie jako kierownik  projektu „Wsparcie i ochrona sygnalistów” prowadziła poradnictwo prawne dla pracowników sygnalizujących wątpliwości etyczne, monitorowała postępowania sądowe oraz proces stanowienia prawa w Sejmie. Jest autorką badań ilościowych i jakościowych nad whistleblowingiem w Polsce. Przygotowała pierwsze w Polsce założenia do ustawy o ochronie sygnalistów.  Jest autorką publikacji na temat przejrzystości, zapobiegania korupcji, whistleblowingu,  a także opracowań z zakresu praw człowieka. 
 We wcześniejszych latach zdobywała doświadczenie, m. in. w Institute For Women’s Policy Research w Waszyngtonie, a także w polskich organizacjach pozarządowych działających na polu ochrony praw człowieka.  
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie – prowadziła warsztaty i szkolenia zarówno dla sektora publicznego jak i biznesu nt. whistleblowingu, z zakresu przepisów prawa pracy,  zapobiegania dyskryminacji oraz regulacji antykorupcyjnych. 

mgr Marcin Kokoszka

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center For American Law Studies. Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Zarządza działem prawnym GE Healthcare (General Electric Company) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, wyrobów medycznych, zamówieniach publicznych i Compliance.  

K.Motylski
Krzysztof Motylski

Od 2017 r. Koordynator ds. Systemu Compliance w jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Współodpowiedzialny za wdrożenie Systemu Compliance w grupie kapitałowej, uhonorowane Compliance Award 2020 przez Instytut Compliance (instytucję naukowo-szkoleniową skupiającą ekspertów z branży Compliance). Wcześniej związany z sektorem finansowym, kilkanaście lat pracował na stanowiskach eksperckich i menedżerskich w obszarze zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankach komercyjnych – w tym na stanowisku Dyrektora Biura Standardów Compliance, a także pomysłodawca i pełniący rolę Rzecznika Klientów w jednym z banków. Trener i prelegent podczas studiów podyplomowych, szkoleń i konferencji oraz autor publikacji dotyczących etyki biznesu i Compliance. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa, prawa usług finansowych UE oraz przepisów ochrony danych osobowych, uczestnik licznych szkoleń i kursów. Approved Compliance Officer (Instytut Compliance). 

Opinnie absolwentów

Wioleta Krawczyk-Łuczak

Kilka m-cy po objęciu stanowiska w dziale Compliance byłam pewna, że doświadczenie i wiedza jaką mam o Spółce i środowisku w jakim działa, to za mało. Potrzebowałam sprawdzić, to co wiem z tym co powinna wiedzieć, zarówno w teorii, jak i w praktyce, które wg. mnie zawsze idą w parze

Studia w Akademii spełniły moje oczekiwania. Zwiększyły moją wiedzę, która pozwoliła mi szerzej i głębiej spojrzeć na zagadnienia związane ze zgodnością , która jest obecna wszędzie. Zajęcia praktyczne dodały mi odwagi i umiejętności w egzekwowaniu oczekiwanych zachowań oraz nauczyły mnie jasnego formułowania zasad i wyjaśniania, dlaczego należy postępować w zgodzie z nimi. Umiejętne przeplatanie zajęć teoretycznych i praktycznych sprawiło, że bez znaczenia była branża, jaką reprezentował każdy słuchacz, bo każdy z nas miał te same oczekiwania - dowiedzieć się więcej i od razu wykorzystać tę wiedzę w praktyce. MNIE SIĘ UDAŁO.

 

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.    

XIII edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku. 

 

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie projektu w formie pisemnej, a także zaprezentowanie go przed komisją oceniającą. Przygotowanie i przedstawienie projektu będzie weryfikować zarówno posiadaną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne słuchaczy. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4050 zł każda ) 8100 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3645 zł każda ) 7290 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 7600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.