Ochrona danych osobowych, inspektor ochrony danych studia podyplomowe, studia podyplomowe iod

Ochrona danych osobowych

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa ochrony danych osobowych, obowiązującymi sposobami wykładni prawa, orzecznictwem trybunałów europejskich i sądów krajowych, oraz wyposażenie w umiejętności i kompetencje wykorzystanej wiedzy w praktyce funkcjonowania podmiotów gospodarczych, organów i instytucji publicznych. 

Cel główny: 

Podstawowym celem studiów jest nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania przez pracowników obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach funkcjonujących w sferze administracji publicznej i w biznesie. 

Cele szczegółowe: 

nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania funkcji Inspektora Danych Osobowych,  przez osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w jednostce, osoby pełniące funkcję Compliance Officer, osoby zajmujące się w ramach obowiązków pracowniczych przetwarzaniem danych osobowych, jak również zarządzaniem szeroko pojętą informacją, a w szczególności wiedzy i umiejętności w zakresie opracowania i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych i zarządzania informacją w jednostce, audytu wewnętrznego, podnoszenia poziomu edukacji innych zatrudnionych w jednostce, przygotowania do kontroli przez uprawnione organy i inspekcje; 

 • przygotowanie podmiotów publicznych i prywatnych działających w sferze gospodarczej do wykonywania zadań Administratora; 
 • wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji oraz przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych;
 • zapoznanie słuchaczy z metodami i środkami ochrony informacji, zwłaszcza z problematyką danych osobowych oraz tajemnic państwowych, zawodowych, przedsiębiorstwa i innych tajemnic prawnie chronionych; 
 • nabycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania informacją. 

 

Studia realizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych

Adresaci studiów

 • Prawnicy stosujący przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych 

 • Osoby zamierzające specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych 

 • Osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcje administratora, Inspektora Danych Osobowych 

 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w jednostce 

 • Osoby pełniące funkcję Compliance Officer 

 • Pracodawcy i inne podmioty zatrudniające 

 • Pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne 

 • Osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych,  wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w jednostce 

 • Inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi w celu podniesienia kwalifikacji 

 • Absolwenci wyższych uczelni, wszystkich kierunków

Illustration

Kierownik studiów

dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych; specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych; trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych

Program

Ramowy program studiów

 • Podstawy prawne (międzynarodowe, europejskie, krajowe) ochrony danych osobowych 

 • System ochrony danych osobowych 

 • Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym 

 • Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji ochrony danych osobowych 

 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą 

 • Obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe 

 • Transfery danych osobowych do państw trzecich 

 • Ochrona informacji niejawnych 

 • Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 

 • Etyka zawodowa 

 • Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 

 • Zajęcia integracyjne 

 • Egzamin końcowy 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 200 *   * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Program obejmuje 11 zjazdów (w tym 4-6 realizowanych w formule on-line)

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • w soboty - 8.45-17.30 
 • w niedziele - 8.45-15.45 

 

Planowane terminy zjazdów

Wkrótce

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych; specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych; trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych

mgr Jacek Młotkiewicz

Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO

prof. UŁ dr hab. Marlena Sakowska-Baryła

ORCID 0000-0002-3982-976X

Jest profesorem w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowaną nauk prawnych, radczynią prawną, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelną kwartalnika "ABI Expert”.   W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”.   Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, otwieraniu danych.   Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” oraz komentarz do UDIP – „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”. Jest autorką ponad 160 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pionierskiej monografii  – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej” oraz współautorką komentarza do ustawy o re-use - "Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz".   Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych.   W przeprowadzonych przez nią kilkuset szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

mgr Monika Krasińska

Monika Krasińska- Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych, m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego i in. Autorka licznych publikacji poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym w tym medycznym. Konsultantka wielu projektów dedykowanych ochronie danych medycznych

mgr Anna Matusiak-Wekiera

Radca prawny, Head of Data Protection / Compliance Practice w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Certyfikowany audytor wewnętrzny (systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001. Była członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych.

alk
mgr inż. Artur Cieślik

Redaktor Naczelny „IT Professional”, Auditor wiodący normy ISO/IEC 27001.

Mariola Więckowska
mgr inż. Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.
Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel.

Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.

mgr Tomasz Jaworski

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Kierował pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.

Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersyteckie Wrocławskim.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

mgr Mirosław Wróblewski

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia prawnicze oraz z zakresu stosunków międzynarodowych), dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Jest mianowanym urzędnikiem służby cywilnej, audytorem wewnętrznym w  jednostkach sektora finansów publicznych. Wielokrotnie reprezentował Rzecznika w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości UE. 
Jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka, redaktorem kilku książek dotyczących ochrony praw człowieka. Był i jest ekspertem w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka i prawa UE. 
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Ekspert INPRIS w projektach dotyczących Karty Praw Podstawowych UE. 
W latach 2012-2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), w latach 2015-2017 także członkiem Komitetu Wykonawczego FRA. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r. zastępca przewodniczącego tej Komisji. 
Wykładał lub wykłada prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo administracyjne oraz prowadził zajęcia (także w języku angielskim i francuskim) m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Akademii Leona Koźmińskiego (prawo nowoczesnych technologii) oraz aplikacji adwokackiej.

mgr Monika Młotkiewicz

Naczelnik Wydziału Współpracy z IOD w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji UODO

alk
dr hab. Bogdan Fischer

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, radca prawny

dr Marcin Górski

Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki, radca prawny

dr hab. Magdalena Olczyk

Doktor habilitowany, prof. ALK w Katedrze Prawa Cywilnego, radca prawny; pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; jedna z fundatorów FUPP; koordynator Sekcji Prawa Cywilnego w Poradni Prawa ALK; stypendystka MPI w Hamburgu (IX-X 2020).

Zainteresowania badawcze ogniskują się głównie wokół problematyki sytuacji prawnej osób znajdujących się w gorszym położeniu niż jej kontrahent, tzn. słabszych stron określonego stosunku prawnego jak np. konsumenci czy najemcy lokalu mieszkalnego.  W centrum zainteresowań pozostaje także tematyka ochrony dóbr osobistych, używanych dzisiaj jako instrument ochrony nowo powstających praw, jak np. prawa do czystego powietrza, więzi rodzinnych itd.  Również interesuje się prawem rodzinnym, w tym stosunkami majątkowymi między małżonkami. Powyższe obszary badawcze stanowią przedmiot wielu opracowań. 

W ALK prowadzi wykłady i konwersatoria z zakresu prawa rzeczowego, rodzinnego, prawa zobowiązań, ochrony dóbr osobistych i praw konsumentów.  Jest promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich.

alk
dr Andrzej Kaczmarek

Inspektor Ochrony Danych

dr hab. Agnieszka Grzelak

Adwokat, dr hab. nauk prawnych (Polska Akademia Nauk 2016), dr nauk prawnych (UJ, 2006). Od 2016 r. profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. 
Od stycznia 2016 do września 2019 zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, wcześniej od 2004 do grudnia 2015 r. ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. 
 
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną prywatności, ochroną danych osobowych, dostępem do informacji publicznej czy wolnością słowa. Zajmuje się również systemowymi zagadnieniami związanymi z obowiązywaniem i stosowaniem prawa UE w krajowym porządku prawnym. 
 
Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa do ochrony danych osobowych czy prawa do prywatności, w tym monografii poświęconej ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (Warszawa 2015). Redaktor i współautorka komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości (wyd. Beck, Warszawa 2019), monografii poświęconej ochronie danych osobowych w sądach i prokuraturze (wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019). Jest także współautorką komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (wyd. Must Read Media, Warszawa 2018). 
 
Wykładowca na aplikacji adwokackiej i radcowskiej, a także na studiach podyplomowych, w tym dotyczących ochrony danych osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego czy Polskiej Akademii Nauk. Szkoleniowiec i trener. Ekspert w programach międzynarodowych, w tym projektach twinningowych czy programach Rady Europy.

alk
mgr Paulina Dawidczyk

Dyrektor Departamentu Skarg UODO

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.   

XXVII edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku. 

Zajęcia na studiach podyplomowych kończą się egzaminem końcowym w formie testowej, obejmującym 45 pytań  z zakresu tematyki objętej programem studiów. 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych w Akademii Leona Koźmińskiego. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg  
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kanclerz Agata KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agata Kanclerz

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 3 900 zł każda) 7 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3 510 zł każda ) 7020 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 7300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.