Menedżer do spraw szkoleń i rozwoju

Menedżer do spraw szkoleń i rozwoju

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli menedżera szkoleń i rozwoju w szerokim rozumieniu tej funkcji, czyli jako specjalista ds. szkoleń, HR Business Partner, doradca zawodowy, coach kariery, ekspert ds. zarządzania talentami.

Absolwent studiów będzie potrafił projektować, organizować i nadzorować realizację szkoleń i rozwoju pracowników tak, aby były były efektywne biznesowo oraz wnosiły wkład w rozwój kariery pracowników. 

Studia Menedżer szkoleń i rozwoju:  

 • łączą w sobie spojrzenie na rolę kapitału ludzkiego w organizacji,

 • dają wiedzę i umiejętności z zakresu metod i narzędzi zwiększenia wpływu działań rozwojowych na realizację strategii personalnej firmy,  

 • uczą jak wyceniać wymierne efekty szkoleń i innych działań rozwojowych, 

 • dostarczają wiedzy, jak wyznaczać kierunki rozwoju osób szkolonych, aby były zgodne z ich wartościami i preferencjami, dawały poczucie sensu i samorealizacji, wzmacniały ich osobistą skuteczność oraz podnosiły wartość na rynku pracy,

 • kładą nacisk na kwestie strategiczne i efektywnościowe w projektowaniu i realizacji polityki szkoleniowej firmy oraz na motywacji i możliwości rozwoju poszczególnych osób, dzięki czemu uczestnicy będą w stanie budować bardziej efektywne programy rozwojowe. 
 •  

Atuty kierunku

1
Zajęcia praktyczne

192 godziny zajęć. Połowa z nich to zajęcia praktyczne, ćwiczeniowe i interaktywne.

2
Kadra

Prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem edukacyjnym, w tym ze znacznym dorobkiem trenerskim, jak i świetni praktycy w projektowaniu i prowadzeniu rozwoju.

3
Zajęcia

Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach.

4
Biblioteka

Uczelnia posiada nowoczesną bibliotekę z dostępem do najnowszych publikacji w wersji drukowanej i elektronicznej.

5
Platforma wiedzy

Uczestnicy mają dostęp do platformy wymiany wiedzy i komunikacji miedzy sobą i wykładowcami.

6
Materiały szkoleniowe

Każdy słuchacz otrzymuje podręcznik, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a materiały do zajęć w wersji drukowanej.

7
Relacje

Nie budujemy dystansu, lecz partnerskie relacje.

Adresaci studiów

Studia są dedykowane osobom odpowiedzialnym za rozwój zawodowy innych osób, które chciałyby lepiej realizować swoje zadania zawodowe i dostarczać organizacji szkolenia efektywne biznesowo. 

Przede wszystkim kierujemy je do:

 • menedżerów i specjalistów ZZL, w szczególności pracujących w obszarach: ocen, szkoleń i rozwoju pracowników, zarządzania wiedzą, ścieżek karier i awansów.
 • trenerów i instruktorów  wewnętrznych i zewnętrznych 
 • doradców zawodowych 
 • coachów 
 • konsultantów oraz personelu sprzedażowego firm szkoleniowych i doradczych 
 • moderatorów i facylitatorów
 • osób, które chcą się rozwijać w obszarze zarządzania szkoleniami i rozwojem 

 

illustration

Koordynatorzy merytoryczni

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

dr Piotr Pilch

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych ALK, ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Ludźmi w Firmie", „Szkolenie i Rozwój” i opiekun programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych” i ,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”. Prowadzi też szkolenia we współpracy z firmą Effect Group. Łącznie przeprowadził około 7.000 godzin szkoleniowych. Obecnie pracuje naukowo nad problematyką sukcesu zawodowego i jego uwarunkowań, w tym sukcesu w symulacyjnych grach menedżerskich. Szczególnie skupiony jest na uwarunkowaniach sukcesu zawodowego związanych z wywieraniem wpływu o charakterze politycznym w ramach organizacji. 

Co zyskujesz

Doskonalenie się osoby, która sama rozwija pracowników, wymaga posiadania wiedzy dotyczącej efektywnego przygotowania, prowadzenia i rozliczania skuteczności szkoleń, a także wykształcenia praktycznych umiejętności i postaw, dzięki którym efektywnie pracuje się z ludźmi - na sali szkoleniowej oraz w zaciszu sal i gabinetów.     W ramach studiów słuchacze poznają i przećwiczą m.in.: 

 • metody oceny osobowości, wartości i motywacji, preferencji zawodowych i możliwości pracowników (gotowe testy),

 • budowę rozwiązań do planowania wyników pracy oraz wyznaczania wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych pracownikom oraz wzorców oceny (pre-definiowany model kompetencji),

 • ocenę przyczyn braku efektywności i jakości pracownika w podziale na przyczyny zewnętrzne i leżące  po stronie pracownika (gotowy model),

 • tworzenie programów szkoleniowych i rozwojowych odpowiadających na zapotrzebowanie ich adresatów oraz biorących pod uwagę preferencje uczestników co do formy i aktywności rozwoju (gotowy test, metodologia, model postępowania),

 • metody i formatki ustalania precyzyjnych potrzeb rozwojowych nowych i obecnych pracowników, przeprowadzania ich trafnej identyfikacji i analizy, określanie precyzyjnych celów szkoleniowych i oczekiwanych efektów rozwoju (gotowe narzędzia),

 • trafne i rzetelne badanie potencjału osób, których rozwój jest planowany (np. kwalifikacje, kompetencje, motywację do rozwoju), a także realne możliwości rozwoju tych osób w zakładanych kierunkach (wskazówki postępowania, przykładowe arkusze oceny potencjału),

 • konstruowanie  narzędzi przekazywania wiedzy i implementowania w praktyce biznesowej (gotowe metody),

 • projektowanie rozwoju pracowników w pracy ,,jeden na jeden” w sytuacji mentoringu, coachingu, adaptacji zawodowej, rozwoju sukcesora lub talentu (zasady pracy, metody, formatki),

 • budowanie ścieżek karier i awansów (gotowe metody),

 • opracowywanie narzędzi oceny postępu w rozwoju, ewaluacji szkoleń, ich efektów biznesowych i rentowności z inwestycji rozwojowej (zasady pracy, metody i arkusze ewaluacji).

Poznane przez uczestników metody zwiększają ich atrakcyjność na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy i pozwalają osiągnąć lepszą pozycję w organizacji.  Pracownicy lepiej przygotowani do swojej roli zawodowej efektywniej będą prowadzić działalność szkoleniową w firmie, co przyniesie wiele korzyści firmie. 

Poniżej znajdują się najważniejsze korzyści dla pracodawcy, która ma wśród swoich pracowników absolwenta – profesjonalnego Menedżera Szkoleń i Rozwoju: 

 • większa efektywność szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,

 • lepsze wykorzystanie budżetów szkoleniowych, 

 • poprawa w obszarach produktywności, efektywności, jakości i wartości dla klientów,  

 • efektywne identyfikowanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych, ustalanie celów i planowanych efektów szkoleniowych, budowanie planów i budżetów szkoleń,

 • monitorowanie zwrotu z inwestycji szkoleniowych w oparciu o wskaźnik,

 • podniesienie wizerunku pracodawcy w oczach kandydatów i pracowników,

 • strategiczny  rozwój kapitału intelektualnego w firmie.

Perspektywa zawodowa

Osoby, które ukończyły ten kierunek łatwo dostaną pracę w szeroko rozumianym ,,miękkim” obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. A jeśli już w nim pracują, ugruntują swoją pozycję zawodową u obecnego pracodawcy, łatwiej uzyskają awans stanowiskowy i płacowy lub zmienią pracę na atrakcyjniejszą. Dzieje się tak dlatego, że: 

 • W dobie rynku pracownika bardzo cenione i poszukiwane są umiejętności nie tylko z obszaru pozyskania kadry, ale również jej utrzymania i optymalnego wykorzystania oraz kierunkowego rozwoju.
 • Studia stawiają na integratywne rozumienie zjawisk związanych z funkcjonowaniem załogi w organizacji, przyczynach jej sukcesów i porażek oraz stawiają na wsparcie realizacji strategii poprzez rozwój ludzi. Buduje to zarówno wynik finansowy, jak i zaangażowanie pracowników.

Nasi absolwenci są więc w stanie sprostać wymaganiom pracodawców, jeśli chodzi o budowę i doskonalenie skutecznych rozwiązań HR, a ich pozycja zawodowa rośnie 

Osoby, które ukończyły ten kierunek łatwo też dostaną pracę lub kontrakty na szeroko rozumianym rynku szkoleń, rozwoju i doradztwa personalnego, niezależnie czy są trenerami, coachami czy konsultantami. Rozumienie zjawisk zarządzania potencjałem ludzkim po stronie ich zleceniodawców czyli pracodawców lub indywidualnych pracowników stanowi przecież kanwę ich pracy. 

Program

Zajęcia integracyjne (4 h) 

Moduł 1. Wyznaczanie kierunków szkoleń i rozwoju pracowników w firmie 

1. Strategia i otoczenie firmy a rozwój pracowników (8 h)

Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz zasady oceny modeli biznesowych i strategii firmy pod kątem wyznaczania kierunków rozwoju pracowników w organizacji m.in. do strategii czy polityki HR

2. Osobowość i motywacja pracownika a jego rozwój w organizacji (8 h)

Celem tego przedmiotu jest nabycie umiejętności ustalania aspektów osobowości, możliwości i motywacji pracowników pod kątem wykorzystania tych informacji w obszarze rozwoju pracowników w organizacji.

Moduł 2. „Kształtowanie wymagań wobec pracowników” 

1. Wymagania zadaniowe wobec pracowników (8 h)

Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz opracowywanie i wykorzystanie modeli kształtowania wymagań zadaniowych wobec pracowników, m.in. poprzez struktury i regulaminy organizacyjne, opisy stanowisk pracy (w tym wynikające z nich obowiązki i obszary odpowiedzialności pracowników) oraz formularze planowania celów i kluczowych wskaźników efektywności, role i zadania projektowe. Poznasz też ich wpływ na zakres rozliczania i oceny wyników pracowników oraz prowadzenie ich rozwoju w taki sposób, aby wyniki poprawiały się.

2. Wymagania kompetencyjne wobec pracowników (8 h)

Celem tego przedmiotu jest przekazanie zasad i przećwiczenie umiejętności z zakresu opracowywania i wykorzystania modeli kompetencji i kwalifikacji. Na zajęciach słuchacze poznają też ich wpływ na zakres diagnozowania i oceny potencjału pracowników oraz metody prowadzenia ich rozwoju w taki sposób, aby ich zdolność do realizacji ambitnych zadań zawodowych uległa poprawie.

Moduł 3. Modele szkoleń i rozwoju

1. Szkolenie i rozwój efektywne biznesowo (8 h)

Na tych zajęciach poznasz model efektywnych biznesowo szkoleń i rozwoju, przećwiczysz projektowanie celów i procesów szkoleń w taki sposób, aby przynosiły wymierne skutki dla uczestników oraz organizacji.

2. HPI - Human Performance Improvement (8 h)

Celem tego przedmiotu jest nabycie kompetencji z zakresu posługiwania się metodologią HPI (Human Performance Improvement) przydatną m.in. do oceny przyczyn utrudniających pracownikom i całemu zespołowi realizowania  zakładanych celów i zadań. Dzięki tej metodzie łatwo jest odróżnić potrzeby rozwojowe pracowników od innych potrzeb doskonalenia w organizacji (np. informacyjnych, w zakresie organizacji pracy, motywowania) oraz zaprojektować plan działań. 8h 

3. Rola i zadania przełożonego w rozwoju pracowników (8 h)

Intencją tego przedmiotu jest przekazanie umiejętności dotyczących ustalania ról w zakresie rozwoju zawodowego pracowników w organizacji, związanych z nimi zadań i schematów postępowania w obszarze rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem roli przełożonego, jego zadań i sposobów wsparcia rozwoju jego pracowników.

4. System szkoleń w organizacji i rynek szkoleń (8 h)

W ramach tego przedmiotu nauczysz się opracowywania i planowej realizacji polityki szkoleń i rozwoju pracowników w organizacji oraz adekwatnego współdziałanie z partnerami szkoleniowymi firmami szkoleniowymi).

Moduł 4. Metody identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych

1. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w skali organizacji (8 h)

W ramach tego przedmiotu poznasz lub pogłębisz znajomość metod i narzędzi identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz umiejętność przekładania ich na plan rozwoju i szkoleń, a także rozróżniania potrzeb w zakresie rozwoju i szkoleń od potrzeb innego rodzaju. Poznasz m.in. metody analizy wyników pracy i ocen okresowych, prowadzenia wywiadów z menedżerami i pracownikami, ankietowania, analizy danych organizacyjnych pozwalających odkryć, przeanalizować i ocenić potrzeby szkoleniowe.

2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych na bazie Assessment / Development Center (8 h)

Celem tego przedmiotu jest poznanie lub pogłębienie umiejętności z zakresu ustalania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych na bazie Assessment i Development Center. W ramach zajęć poznasz ideę i metody prowadzenia sesji AC/DC oraz prowadzonych podczas nich ocen kandydatów i pracowników oraz zakresów raportów z tych sesji, przydanych przy analizie potrzeb rozwoju.

3. Dobór pracowników a potrzeby rozwojowe i programy adaptacji (8 h)

Ten przedmiot pozwala na prześledzenie związków pomiędzy tym, jakich kandydatów zatrudnia organizacji, a jakie potrzeby w zakresie adaptacji i rozwoju występują po stronie tych osób. Uczestnik studiów dowie się, jak prawidłowo oceniać lukę kwalifikacyjno-kompetencyjną kandydata (szacować możliwości i czas jej zapełnienia, wyceniać kwotowo nakłady na rozwój) względem profilu wymaganego na stanowisku pracy. Następnie uczestnik studiów nauczy się, jak projektować program adaptacji zawodowej oraz rozwój zawodowy nowych pracowników zwiększający tempo zaadaptowania do pracy, poziom zaangażowania i prawdopodobieństwo pozostania w firmie.

Moduł 5.  Metody realizacji szkoleń i rozwoju

1. Metody realizacji szkoleń (8 h)

W ramach tego przedmiotu poznasz lub pogłębisz znajomość metod realizacji szkoleń i rozwoju od tych najbardziej tradycyjnych (wykład czy dyskusja), po te najnowocześniejsze (np. grywalizacja). Poznasz też zasady wyboru i łączenia różnych metod zależnie od zakresu i charakteru potrzeb w zakresie szkoleń i rozwoju, jak też atrakcyjności formy przekazu, możliwości przyswajania wiedzy po stronie uczestników, uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz potencjału realizacyjnego firmy.

2. Szkolenie w miejscu pracy (8 h)

Celem tego przedmiotu jest wskazanie efektywnych form nauki wewnątrz firmy od tych najbardziej tradycyjnych jak instruktaż czy szkolenia prowadzone przez trenerów wewnętrznych, po te najbardziej zaawansowane jak e-learning, action learning, zintegrowane programy rozwoju. Przeanalizowane zostaną warunki wymagane do prowadzenia wewnętrznych form rozwoju, faktyczne obciążenia, koszty i czas oraz korzyści oraz podział ról w organizacji związanych z wewnętrznymi formami rozwoju. Szczególnej analizie poddany zostanie temat organizacji i funkcjonowania trenerów wewnętrznych oraz rozliczania efektywności ich pracy.

3. Kształcenie wewnętrzne w organizacji, coaching i mentoring wewnętrzny (8 h)

W ramach tego przedmiotu pogłębiony zostanie temat coachingu i mentoringu prowadzonego wewnątrz firmy. W szczególności pojawią się tematy doboru osób do tego typu działań, projektowania programów i sesji, przygotowania coachów i mentorów do ich ról, raportowania z przebiegu i efektów sesji z zachowaniem wymaganej poufności, zasad etyki pracy coachów i mentorów.

4. Szkolenie i rozwój zewnętrzny, coaching profesjonalny (8 h)

W ramach tego przedmiotu pogłębiony zostanie temat coachingu prowadzonego przez coachów zewnętrznych. W szczególności pojawią się tematy doboru osób do tego typu działań, projektowania programów i sesji, wyboru coachów z rynku i kontraktowania współpracy, raportowania z przebiegu i efektów sesji z zachowaniem wymaganej poufności, zasad etyki pracy coachów.

5. Zarządzanie talentami i ścieżki karier utalentowanych pracowników (8 h)

Celem tego przedmiotu jest przygotowanie uczestników studiów do opracowania i prowadzenia indywidualnych ścieżek karier utalentowanych osób. U podstawy tych działań leżą zazwyczaj znaczne nakłady po stronie osoby rozwijanej (czasem również jej firmy), ważne jest zatem odpowiednie wytyczenie ścieżki i leżących na niej etapów wraz z wyzwaniami rozwojowymi. W dalszej części zajęć poruszona będzie tematyka doboru obiecujących pracowników do programów zarządzania talentami, projektowania takich programów, monitorowania ich przebiegu i rozliczania (w tym rozliczania efektywności). Firmy ponoszą wysokie koszty na takie działania. Finanse te powinny być najoptymalniej spożytkowane, a programy te skutkować posiadaniem załogi innowacyjnej i gotowej do podejmowania nowych ról w organizacji. Na koniec zajęć przećwiczone zostanie mapowanie ścieżek karier wybranych pracowników z ofertą programów zarządzania talentami w organizacji.

6. Budowanie ścieżek awansów organizacyjnych (8 h)

Celem tego przedmiotu jest przygotowanie uczestników studiów do opracowania i prowadzenia ścieżek awansów w ramach organizacji, skłonienia pracowników do podejmowania wyzwań rozwojowych i ubiegania się o wyższe (lub kluczowe) stanowiska w organizacji oraz ich rozwój poprzez programy sukcesji stanowiskowej. W dalszej części zajęć poruszona będzie tematyka doboru pracowników-sukcesorów do programów sukcesji, projektowania takich programów, monitorowania  ich przebiegu i rozliczania, w tym rozliczania efektywności, jak też utrzymania i motywowania sukcesorów, którzy nie mogą jeszcze awansować. 

7. Grupa jako wehikuł rozwoju pracowników i organizacji (8 h)

W ramach tego przedmiotu poznasz lub pogłębisz wiedzę o funkcjonowaniu grup (również zespołów zawodowych) i mechanizmach nauki i rozwoju w tych grupach zachodzących. Podczas zajęć analizowane będą możliwości organizacji w zakresie stymulowania grupowego rozwoju pracowników i przekładania ich na możliwości rozwojowe i konkurencyjne całej organizacji.

8. Nowe technologie w rozwoju pracowników (8 h)

Świat cyfrowy stał się rzeczywistością. Ma on zastosowanie również w rozwoju. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody i możliwości prowadzenia rozwoju osobistego i zawodowego w oparciu o nowe technologie. Omówiony zostanie również temat wybranych wdrożeń rozwiązań IT z zakresu szkoleń i rozwoju w organizacjach oraz dzisiejsze możliwości rynkowe w tym zakresie.

Moduł 6.  Ocena efektywności działań szkoleniowych

1. Ocena efektywności szkoleń 

W ramach tego przedmiotu poznasz lub pogłębisz umiejętności rozliczania efektywności szkoleń według dwóch uznanych modeli. Przećwiczone zostaną gotowe narzędzia oraz metodologia tworzenia własnych narzędzi w zakresie ewaluacji szkoleń, w tym do oceny satysfakcji uczestników, wiedzy i umiejętności, poziomu wdrożenia umiejętności na stanowisku pracy, efektów biznesowych finansowych i niefinansowych aż do wyliczania zwrotu z inwestycji na bazie wskaźnika ROI (Return On Investment).

2. Ocena efektywności polityki szkoleniowej firmy (8 h)

W trakcie realizacji tego przedmiotu poznasz lub pogłębisz umiejętności rozliczania efektywności całej polityki szkoleniowej w oparciu o wskaźniki oraz analizy jakościowe, m.in. macierze kwalifikacji i kompetencji.

3. Wycena kapitału intelektualnego w firmie (4 h)

W ramach tego przedmiotu poznasz lub pogłębisz znajomość metod wyceny kapitału intelektualnego w firmie zarówno w oparciu o modele wykorzystywane w controllingu finansowym, używane przy wycenie spółek oraz po stronie controllingu personalnego, dzięki temu wydatki na rozwój są łatwo uzasadniane.

Moduł 7. Pracownik jako integralna jednostka w sferze prywatnej i zawodowej

1. Dobrostan i szczęście pracowników w organizacji jako wyzwanie rozwojowe (4 h)

Kreatywność, innowacyjność oraz samorozwój wymagają znacznych nakładów własnych. Aby mogły być one ponoszone, wymagane jest zachowanie pozytywnej kondycji psychofizycznej. W ramach tego przedmiotu zasygnalizowane zostaną najważniejsze kwestie z tego obszaru, mające wpływ na rozwój pracowników, a także metody, wsparcia przez organizację zachowywania dobrostanu i osiągania szczęścia przez pracowników.

2. Rozwój pozazawodowy pracowników (4 h)

W ramach tego przedmiotu przeanalizowane zostanie to, jak aktywności pozazawodowe pracowników wpływają na ich potencjał zawodowy. Przećwiczone zostanie, jakie aktywności może organizować pracodawca np. akcje CSR (Corporate Social Responsibility), aby stymulować rozwój potencjału w różnorodnych formach.

Moduł 8. Projekt końcowy

Seminarium i prezentacja projektu końcowego i egzamin końcowy (8 h)

Modułowa konstrukcja pozwala studentom na kompleksowe zapoznanie się z kontekstem realizacji zadań związanych z doskonaleniem pracowników wyznaczanym przez uwarunkowania otoczenia oraz strategię organizacji w obliczu radykalnych zmian o podłożu technologicznym, demograficznym i społeczno-kulturowym.  

Istotne jest też zapoznanie studentów z podstawami naukowymi procesów kształcenia i rozwoju mającymi swoje źródła w psychospołecznych właściwościach człowieka oraz identyfikacja wymagań wobec niego generowanych przez zakres oczekiwań kompetencyjnych pracodawcy.     Kolejne moduły mają na celu nabycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na tworzenie rozwiązań szkoleniowych, które będą wspierane zarówno przez zasoby wewnętrzne, w tym kadrę menedżerską, jak i podmioty na rynku szkoleń. Takie działania bazują na wszechstronnym zbadaniu potrzeb w tym zakresie z wykorzystaniem ilościowych i jakościowych metod badawczych, by dobrać odpowiednie metody i narzędzia szkoleniowe i rozwoju pracowników ze szczególnym naciskiem na kształtowanie karier pracowników i aktualne problemy sukcesji.     Studenci zostaną również zapoznani z możliwościami wykorzystania nowych technologii w procesach edukacyjnych oraz oceny efektywności działań szkoleniowych. 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ   

Zajęcia oparte są na aktywnych metodach pracy ze słuchaczami, czyli są to: 

 • wykłady z prezentacjami multimedialnymi,

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,

 • dyskusje grupowe  mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie praktycznych problemów,

 • studia przypadków,

 • warsztaty, m.in. z zakresu identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych, oceny realności potrzeb szkoleniowych, doprecyzowywania i uzgadniania celów i planowanych efektów szkoleń, konstruowania planów i budżetów szkoleń, budowania programów, harmonogramów i treści merytorycznych szkoleń,

 • zadania symulacyjne, m.in. nad oceną progresu w rozwoju, oceną efektywności biznesowej szkoleń,

 • testy psychologiczne i preferencji zawodowych,

 • analiza i dostosowanie do potrzeb swoich lub własnej organizacji gotowych metod, narzędzi i procedur, wzorów dokumentów, ankiet i formularzy  itp.,

 • analiza efektywnych i nieefektywnych polityk szkoleniowych, współpracy z dostawcami i trenerami. 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192*

* jedna godzina dydaktyczna to 45 min.

figury

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 11 zjazdów ( w tym 4 realizowane w formule on-line) Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty – godz. 8:45-17:30  niedziele – godz. 8:45-15:45 

 

Terminy zjazdów na I semestr

Terminy zjazdów:

Już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Piotr Pilch

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych ALK, ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Ludźmi w Firmie", „Szkolenie i Rozwój” i opiekun programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych” i ,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”. Prowadzi też szkolenia we współpracy z firmą Effect Group. Łącznie przeprowadził około 7.000 godzin szkoleniowych. Obecnie pracuje naukowo nad problematyką sukcesu zawodowego i jego uwarunkowań, w tym sukcesu w symulacyjnych grach menedżerskich. Szczególnie skupiony jest na uwarunkowaniach sukcesu zawodowego związanych z wywieraniem wpływu o charakterze politycznym w ramach organizacji. 

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

dr Anna Bugalska

Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Doktor ekonomii w zakresie zarządzania. 

Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach (TUiR Warta SA, TUnŻ WARTA, PZU SA, Kredyt Bank, KBC POLSKA). Związana z Centrum Ekspertyzy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w IBD Business School w roli Dyrektora Projektów Rozwojowych. W 2002 roku zaliczona do grona 10 najlepszych dyrektorów personalnych w Polsce (Finalista konkursu Dyrektor Personalny Roku). Od 20 lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi.

Jest aktywnym badaczem obszaru HR i autorem wielu artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, studiów przypadków, referatów konferencyjnych i raportów nt. HR. Nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców. 

Konsultant/ Praktyk/Trener/ Mentor w projektach z zakresu zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim – zarządzania kompetencjami, oceny pracowniczej w tym oceny 360 stopni, rekrutacji i selekcji, prowadzenia wywiadu kompetencyjnego, realizacji Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkoleń pracowników, zarządzania talentami, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. badania kompetencji, udzielania feedbacku, sukcesji stanowiskowej i ścieżek karier. 

Certyfikowany użytkownik testu psychologicznego PAPI (personality and preference inventory) i baterii testów Hogana.

Coach / mentor przygotowana do samodzielnego prowadzenia coachingu – ukończyła Akademię Coachingu (Essentials, Equipped) wg metodyki Coach Wise, programu certyfikowanego przez International Coach Federation w Coaching Center oraz Practitioner Coach Diploma Nobel Manhattan Coaching (PCD)w IBD Business School. 

Łącznie brała udział w około 200 projektach długofalowych. 

Pracowała m.in. dla: Roche Polska, TEVA, UKSW, Uniqa, Wedel, Energia Obrót, Eurel Hermes, Główny Inspektor Transportu Drogowego, JTI, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Polska Spółka Gazownictwa, BGZ BNP, BNP Securities Services, BGK, KPRM, Onet, Polkomtel, Arcelor Mittal, BMM, LG Display Polska, PZU, GK PGE, PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa, Polskie Centrum Akredytacji, KGHM Polska Miedź, Volkswagen Group Polska, Grupa Maspex Wadowice, Groupon, Europejski Fundusz Leasingowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Lyreco Polska, Hiestand Polska, Zelmer, SMC, Zespół Warszawskich Żłobków.

dr Lidia Czarkowska

Mentor, konsultant, coach, trener i superwizor. Założycielka Centrum Coachingu i Mentoringu ALK. Dyrektor Quality of Life Institute. Redaktor naukowy 8 książek w serii „Coaching jako…”. Autorka 2 książek i wielu artykułów dotyczących rozwoju człowieka i coachingu. Ekspert w obszarze psychologii biznesu, socjologii, antropologii kulturowej organizacji, inteligencji emocjonalnej, komunikacji organizacyjnej, motywacji, budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów oraz rozwoju potencjału człowieka. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Prowadzi procesy coachingowe, mentoring, warsztaty oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej, członków zarządu, liderów i profesjonalistów.

Kopijer Robert controlling
mgr Paweł Kopijer

Obecnie prezes 2C Consulting (firmy wdrażającej model szacowania ROI - Return on Investment), wiceprezes Klastra HRD i kierownik Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej.
Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności) oraz Modelu TDI© (Training and Development Integrity), jak też Standardu HRD BP© (Standard Partnerstwa Biznesowego w Rozwoju Ludzi).
25-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał jako prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, prezes American Society for Training and Development Polska, wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, project manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii (organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów), prezes jednej ze spółek w dużym holdingu Skarbu Państwa oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych. Wcześniej doświadczenie w HR zdobywał w Biurze Kadr i Szkolenia w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz jako HR Manager w KOMA S.A.
Realizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla takich organizacji jak: ING Bank Śląski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ceramika Paradyż, PZU Życie, PZU S.A., Multibank, VOX Meble, Bioton S.A., Kruk S.A., PGE, Agros Nova, Bank BPH, Totalizator Sportowy, Konsalnet, LG Display, GLS, Tauron Dystrybucja, ABW, PKP Intercity, UM w Gliwicach, UM Warszawa, PKO BP, Animex, PKP Energetyka, PKP S.A., Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego, Play.
Członek i inicjator gremiów eksperckich: Rada Programowa Serwisu HR, kapituły konkursów „Menedżer Szkoleń Roku”, „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, Top HRBP.
Autor książek ,,Kompendium Zarządzania szkoleniami” (wyd. SWPS Academica oraz ,,Zarządzanie szkoleniami. Jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie?” (wyd. Wolters Kluwer). Również kilkudziesięciu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania, w tym zarządzania ludźmi (Personel i Zarządzanie, Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck).
Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii HPI, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™.
Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, Akademii Leona Koźmińskiego, WSB we Wrocławiu, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Bogusiak Agata controlling
mgr Agata Bogusiak

Trener, HR Business Partner, Prezes Stowarzyszenia PSTD, Project Manager.
Zawodowo, od 2011 roku, związana jest z obszarem zasobów ludzkich. Początkowo w wewnętrznych działach personalnych w dużych organizacjach (firmy produkcyjne), gdzie odpowiadała przede wszystkim za polityki szkoleniowe, projekty szkoleniowe a również prowadziła procesy rekrutacyjne.
Obecnie we współpracy ze Stowarzyszeniem PSTD (Polish Society for Training & Development)  działa aktywnie na rzecz społeczności zajmującej się zawodowo rozwojem kapitału ludzkiego w organizacjach. W imieniu Stowarzyszenia promuje rozwój rynku szkoleń i doradztwa w Polsce oraz profesjonalizm i etykę menadżerską.
Jednocześnie prowadzi własną działalność szkoleniową. Realizuje szkolenia, warsztaty. Organizuje też konferencje, spotkania branżowe dla HR.
Specjalizuje się w tematach związanych z identyfikacją potencjału rozwojowego w organizacjach, umiejętnościami społecznymi, kompetencjami komunikacyjnymi, doradztwem zawodowym, narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnością biznesową szkoleń.
Jest też licencjonowanym trenerem modelu SEB/SEA®, (Model SEB to Standard of Education in Business, stanowi zestaw narzędzi i procesów gwarantujących realizację projektów szkoleniowo-rozwojowymi w sposób efektywny biznesowo, dzięki niemu można m.in. badać profesjonalnie efektywność biznesową szkoleń).
Jest też certyfikowanym trenerem Standardu HRD BP (Human Resources Development Business Partnering).
Pracuje również jako moderator grup projektowych, asesor w sesjach DC/AC.
W Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w prowadzeniu zajęć i warsztatów z obszaru efektywności biznesowej szkoleń oraz kontraktowania umów doradczych i szkoleniowych. Studiowała socjologię oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Łódzkim.

dr Krzysztof Kuźmicz

Medioznawca, dziennikarz, pedagog medialny, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik studiów pierwszego i drugiego stopnia: Zarządzanie - Socjologia biznesu i mediów. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/krzysztofkuzmicz
www: kuzmicz.edu.pl

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholożka biznesu, certyfikowana coach ICC, trenerka, konsultantka, wykładowczyni, badaczka zachowań organizacyjnych. Ekspertka w zakresie budowania kapitału psychologicznego oraz well-beingu (dobrostanu) ludzi i organizacji.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Pozytywnych Interwencji Psychologicznych (PPI), opartych na rzetelnej wiedzy i wynikach badań naukowych (Evidence Based Practice). Ich celem jest wzmacnianie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników, a także podnoszenie poziomu dobrostanu oraz zdrowia w miejscu pracy.

Autorka i dyrektorka innowacyjnych studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo” (Akademia Leona Koźmińskiego).

Pełni obowiązki Dyrektorki Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Wykładowczyni na studiach stacjonarnych, podyplomowych i MBA.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W latach 2017-2022 członkini Rady Programowej magazynu Coaching. Prelegentka i ekspertka na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych.

Autorka książek i artykułów z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego „PERMA”, służącego wzmacnianiu dobrostanu ludzi w różnych sferach życia. Certyfikowana konsultantka narzędzi HOGAN’a, Advisio i MTQ 48.

Stworzyła marki PozytywnaOrganizacja.pl i Kapitał Psychologiczny w Biznesie.

Obecnie pisze pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między kapitałem psychologicznym (PsyCap’em) pracowników organizacji, a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

 

mgr Bożena Janowska
dr Renata Trochimiuk

Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008

dr Adrianna Filiks

Doświadczona konsultantka i trenerka, dyrektor personalny, coach, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu ludźmi.

Ekspertka w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii szkoleń i rozwoju, strategii zarządzania różnorodnością pokoleniową, programów mentoringu, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywała zadania z obszaru: rekrutacji i selekcji, opracowywania i wdrażania procesów Onboardingowych (adaptacyjnych), systemów motywacyjnych, systemów szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, przygotowywanie do rozmów rocznych.

Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania personelem dla zarządów i kadry menedżerskiej (ponad 2400 godzin szkoleniowych zrealizowanych tylko w ciągu ostatnich 3 lat). Przykładowe tematy: pokolenia na rynku pracy i budowanie zespołów zróżnicowanych pokoleniowo, zarządzanie zmianą, zarządzanie szkoleniami, rekrutacja pracowników, onboarding, motywowanie pracowników, informacja zwrotna, coaching, kierowanie zespołem, systemy ocen, komunikacja wewnętrzna, proces odchodzenia pracowników.

Do jej klientów należą między innymi takie firmy jak Nagel Polska, AAM, Neuca, Taurus Ochrona, Animex, MOWI, Carrefour, Marwitt, FM Logistic, Tauron, Husar, Lumileds, BASF, Urząd Miasta w Gdańsku, Huuuge Games, KnowIT, IQor, Jeronimo Martins Dystrybucja, LG Energy Solutions, Konsalnet, PGNiG, PKO BP, PKN Orlen, PGE czy Mercor.

Kadrę menedżerską szkoli w ramach autorskiego projektu pt. „Akademia Lidera” z tematów: budowanie efektywnych zespołów (również zróżnicowanych wiekowo), zarządzanie sytuacyjne, motywacyjne delegowanie zadań, podnoszenie efektywności własnej i pracowników, procesy rekrutacji i selekcji, oraz wdrażania nowych pracowników, prowadzenie rozmów feedbackowych, oceniających i rozwojowych, prowadzenie rozmów zwalniających, skuteczne motywowanie czy efektywna komunikacja.

Bierze udział w projektach szkoleniowych przygotowujących kadrę menedżerską do trudnego okresu zmian, w tym zarządzania zespołem, komunikowania zmian, prowadzenia trudnych rozmów i motywowania pracowników w zmianie, coaching i mentoring menedżerski, między innymi w takich firmach jak Energa S.A., International Paper Kwidzyn, Zakładach Azotowych Puławy, Narodowe Centrum Kultury, Wojskowe Zakłady Lotnicze oraz Energa Operator.

mgr Anna Kasperowicz

Doświadczony trener, rekruter,  HR-owiec. Blisko 20-letnie doświadczenie w obszarze HR. Zwolenniczka systemowego podejścia do rozwoju pracowników. Aktualnie jako trenerka i konsultantka na zlecenie różnych branż i typów organizacji realizuje projekty szkoleniowe i doradcze m.in. w obszarze rekrutacji i diagnozy potencjału kadry specjalistycznej i menedżerskiej, rozwoju kompetencji interpersonalnych i menedżerskich, budowy modeli kompetencyjnych odzwierciedlających wartości firmowe, zintegrowanych systemów motywacyjnych, opisów stanowisk pracy, projektowania ścieżek karier.

Wcześniej doświadczenie wewnątrzorganizacyjne zdobywała pracując w firmach o różnych kulturach organizacyjnych m.in.: Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o. o, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz centrali Poczty Polskiej S.A.  Odpowiadała m.in. za kierowanie inicjatywą strategiczną związaną z budową efektywnego systemu motywacyjnego, implementację strategii biznesowej do strategii personalnej, mapowanie procesów, opisy stanowisk pracy, budowę modeli kompetencyjnych, tworzenie programów rozwojowych odpowiadających na indywidualne potrzeby jednostek biznesowych, projektowanie oraz wdrożenie oceny okresowej pracowników i zasad premiowania, projektowanie wskaźników controllingu personalnego diagnozujących efektywność polityki HR w organizacji, rekrutacje, programy employer brandingowe oraz wspieranie kadry menedżerskiej w komunikowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych. 

Autorka kompleksowych programów rozwojowych oraz narzędzi do oceny kompetencji. Współzałożycielka dwóch firm szkoleniowo-doradczych.
Od lat jest wykładowcą w formule praktycy-praktykom na studiach podyplomowych z obszaru HR w Akademii Leona Koźmińskiego oraz na studiach pierwszego stopnia na Uniwersytecie SWPS. Ponadto wspiera przyszłych inżynierów w Uczelni Techniczno-Handlowej  w Warszawie prowadząc autorskie warsztaty w zakresie rozwoju kompetencji interpersonalnych oraz przedsiębiorczości.

Poza środowiskiem akademickim i korporacyjnym aktualnie jako coach kariery oraz mentor w  Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w programie "My Digital LIFE" wspiera w odkrywaniu potencjału oraz orientacji zawodowej na polskim rynku pracy. Ponadto pełni rolę doradcy zawodowego w programach realizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wcześniej pełniła rolę konsultanta ds. Kompetencji podczas realizacji kilku Branżowych Bilansów Kapitału Ludzkiego PARP.

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu Andragogiki na Uniwersytecie Warszawskim, Studiów MBA HR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Trenerów i Doradców Biznesu Laboratorium Psychoedukacji i FRDL, studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz innych.

alk
mgr inż. Anna Dąbrowska
alk
mgr Elżbieta Sucharska
Karina Popieluch

Senior HR Expert, Trener Biznesu, Wykładowca Akademicki, Coach ICC.
Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego "HR Business Partner" oraz patron merytoryczny cyklu "HR na szpilkach". Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

 

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

 

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

alk
mgr Rafał Rosłoniec
dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

VII edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Podsumowaniem pracy studenta w trakcie studiów podyplomowych jest praktyczny projekt końcowy, którego celem jest przedstawienie rozwiązań problemów organizacji związanych z obszarem szkolenia i rozwoju pracowników na bazie poznanych wiedzy, metod, narzędzi. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji
Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.
2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Anna Wowkonowicz-Kozicka

Opłaty

Oferowane zniżki (dla absolwentów, za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie łączą się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 450 zł każda) 8 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 005 zł każda ) 8 010 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8 400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.