kadry i płace studia podyplomowe, studia podyplomowe prawo pracy warszawa, studia kadry i płace

Kadry i płace w prawie i praktyce

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

O kierunku

Cel studiów

Obszar obsługi kadrowo-płacowej wymaga specjalistycznej wiedzy z prawa pracy i cywilnego, podatków i ubezpieczeń społecznych, jak również zagadnień coraz bardziej przydatnych w ww. obszarze, jak np. ochrona danych osobowych kandydatów i pracowników. Okres pandemii przyniósł nowe wyzwania, które zaowocowały szeregiem projektowanych aktualnie zmian, dotyczących m.in. pracy zdalnej czy badań trzeźwości pracowników. Co więcej, przygotowywane są nowe regulacje wdrażające przepisy unijne dotyczące: work-life balance czy whistleblowing. Równolegle następują zmiany związane z rozliczaniem wynagrodzeń. Oznacza to konieczność nieustannego aktualizowania wiedzy w obszarze kadrowo-płacowym.

Program studiów podyplomowych „Kadry i płace w prawie i praktyce” oparty jest na kompleksowym połączeniu zagadnień kadrowych i płacowych, z uwzględnieniem najbardziej aktualnych kwestii i projektowanych/wprowadzanych zmian. Program studiów umożliwia przygotowanie do wykonywania funkcji kadrowo-płacowych zarówno osób niemających doświadczenia w tym obszarze, jak i osób pełniących takie funkcje, dla których studia będą okazją do pogłębienia i aktualizacji wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie obsługi pracowników.

Program studiów podzielony jest na dwa moduły: KADRY oraz PŁACE, aby uporządkować materiał i ułatwić przyswajanie wiedzy. W ramach każdego modułu uwzględniono dwa bloki tematyczne, których realizacja kończy się egzaminem. Niektóre z egzaminów są przeprowadzane wyłącznie w formie praktycznej przy wykorzystaniu metody open-book, co umożliwia weryfikację nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli zarówno nauki, jak i praktyki, w tym osoby reprezentujące instytucje kontroli.          

Atuty kierunku

1
Kadra

Profesjonalna kadra dydaktyczna obejmująca przedstawicieli nauki, biznesu oraz instytucji sektora publicznego

2
Kompleksowy program

Kompleksowy program studiów obejmujący moduł kadrowy i moduł płacowy, będący efektem wieloletnich doświadczeń w realizacji studiów kadrowo-płacowych

Partnerzy merytoryczni

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ADN AKADEMIA

Adresaci studiów

Studia skierowane są zarówno do aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy i kompetencji, jak i do osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie.

Illustration

Kierownik studiów

dr Magdalena Kuba

Doktor nauk prawnych specjalizująca się w obszarach: prawo pracy oraz ochrona danych osobowych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego, wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych.

Autorka blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy i ochrony danych osobowych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych oraz MBA.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

Autorka licznych publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy oraz ochrony danych osobowych. Wielokrotna prelegentka konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej. Autorka rozprawy doktorskiej pt. Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy (Warszawa 2014) wyróżnionej nagrodą I stopnia przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz współautorka komentarza do RODO (red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz; Warszawa 2018) wyróżnionego nagrodą Forum Prawa Mediów Elektronicznych. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Uczestnictwo w studiach pozwala słuchaczom uzyskać obszerną wiedzę obejmującą zagadnienia z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń oraz wybrane aspekty ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych i ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Zdobyta wiedza umożliwia wdrażanie rozwiązań praktycznych w pionie kadrowo-płacowym.

Perspektywa zawodowa

Studia przygotowują do wykonywania funkcji kadrowych i płacowych, zarówno w ramach komórek znajdujących się w strukturach organizacji, jak i zewnętrznych podmiotów zajmujących się dostarczaniem usług kadrowo-płacowych.

Program

Plan studiów podyplomowych w prawie i praktyce

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE

 • Sesja integracyjna

MODUŁ: KADRY

BLOK I. NAWIĄZANIE, ZMIANA I USTANIE STOSUNKU PRACY – m.in.:

 • Źródła prawa pracy
 • Podstawy zatrudnienia
 • Sposoby zmiany warunków pracy i płacy
 • Sposoby ustania stosunku pracy

BLOK II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY – m.in.:

 • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
 • Rozwiązania antydyskryminacyjne i antymobbingowe
 • Dokumentacja pracownicza
 • Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
 • Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika
 • Zasady współpracy ze związkami zawodowymi i radami pracowników
 • Obowiązki pracodawcy w sferze bezpieczeństwa i higiena pracy
 • Czas pracy oraz urlopy i inne zwolnienia od pracy
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Monitoring pracowników
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

MODUŁ: PŁACE

BLOK I. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA ZE STOSUNKU PRACY – m.in.:

 • Składniki wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Podróże służbowe
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

BLOK II. UBEZPIECZENIA I PODATKI – m.in.:

 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika zaliczki na podatek oraz innych należności
 • Systemy kadrowo-płacowe

EGZAMINY Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192* (razem z egzaminami) * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w trybie mieszanym; 50% zjazdów w semestrze odbywa się w trybie online:

 • soboty- 8.45 - 15.45 

 • niedziele- 8.45 - 15.45 

Terminy zjazdów w semestrze I

terminy zjazdów zostaną podane w lipcu

 

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Łukasz Sztych

Doktor nauk prawnych; ekspert prawa pracy; odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy; doświadczony wykładowca z wieloletnim stażem; praktyk na co dzień zajmujący się sprawami z zakresu prawa pracy; autor publikacji z zakresu prawnej ochrony pracy.

alk
mgr Edyta Olińska
dr Edyta Nurzyńska-Wereszczyńska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, doradca podatkowy. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, w tym m.in. komentarza do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Prowadziła wykłady z zakresu prawa pracy dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstw, banków oraz innych instytucji.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców z zakresu prawa pracy. Doradza klientom m.in. w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym wyższej kadry menedżerskiej, a także w procesach restrukturyzacyjnych oraz zwolnień grupowych, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy; realizuje audyty prawne oraz reprezentuje pracodawców w postępowaniach sądowych.

Prowadzi kancelarię prawną, w której pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych.  

dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych; specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych; trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych

dr hab. Teresa Wyka
dr Magdalena Kuba

Doktor nauk prawnych specjalizująca się w obszarach: prawo pracy oraz ochrona danych osobowych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego, wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych.

Autorka blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy i ochrony danych osobowych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, BHP, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner, ochrona danych osobowych oraz MBA.

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE.

Autorka licznych publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy, prawa rynku pracy oraz ochrony danych osobowych. Wielokrotna prelegentka konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej. Autorka rozprawy doktorskiej pt. Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy (Warszawa 2014) wyróżnionej nagrodą I stopnia przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz współautorka komentarza do RODO (red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz; Warszawa 2018) wyróżnionego nagrodą Forum Prawa Mediów Elektronicznych. 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Edycja 27 - rekrutacja trwa do 15 września 2023 r.

 • Ocena końcowa stanowi średnią ocen uzyskanych z egzaminów przeprowadzanych w ramach czterech bloków tematycznych (z wybranych zagadnień).
 • Zaliczenie odbywa się w formie czterech egzaminów cząstkowych (dwa egzaminy w ramach modułu KADRY i dwa egzaminy w ramach modułu PŁACE) – realizacja każdego z czterech bloków tematycznych kończy się egzaminem.
 • Egzaminy są przeprowadzane w formie testu (obejmującego pytania zamknięte/otwarte) lub studium przypadku.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

**Dla kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 3450 zł każda) 6900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3105 zł każda) 6210 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 6500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl