PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Podstawy zarządzania finansami / ONLINE

Level
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Duration
2 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
W tygodniu
Online
Termin szkolenia
04.11 - 05.11.2021
Contact
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

 • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw 

 • Prezentacja sprawozdań finansowych oraz sposobu ich czytania i interpretowania zawartych w nich informacji 

 • Zapoznanie Uczestników szkolenia z wpływem podejmowanych decyzji na kondycję finansową przedsiębiorstwa 

 • Omówienie metodologii oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

 • Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu finansami

Atuty kierunku

1
Dydaktycy

Doświadczeni dydaktycy mający częsty kontakt z niefinansistami 

2
Praktyczne przykłady

Praktyczne przykłady i kompleksowe ujęcie zagadnień 

Adresaci kursu

 • Kadra kierownicza pionów niefinansowych (kierownicy, dyrektorzy, zarząd) 

 • Menadżerowie projektów 

 • Właściciele firm 

 • Członkowie rad nadzorczych 

 • Osoby, dla których znajomość zagadnień finansowych jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji oraz rozumienia wpływu tych decyzji na sytuację całego przedsiębiorstwa. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Zapoznanie Uczestników z finansowym wymiarem podejmowanych w firmie decyzji 

 • Nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

 • Zdobycie umiejętności stosowania podstawowych metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa 

 • Nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się z osobami z działów finansowych. 

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

Wprowadzenie 

 • Jaka jest istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa? 

 • Czym różni się rachunkowość finansowa od rachunkowości zarządczej i podatkowej?   

2. Sprawozdania finansowe 

 • Zasady rachunkowości i jak ich stosowanie wpływa na sprawozdanie finansowe 
 • Na czym polega kreatywna rachunkowość? Jak ją stosować, a jak przeciwdziałać nadużyciom? 

 

2.1. Bilans 

 • Z czego składa się bilans przedsiębiorstwa i jakie są zasady jego tworzenia? 

 • Czym różnią się aktywa od pasywów? 

 • czym mówią poszczególne pozycje bilansu?   

2.2. Rachunek zysków i strat 

 • Jak skonstruowany jest rachunek zysków i strat i jakie są zasady jego tworzenia? 

 • Jak liczyć i interpretować marżę na poszczególnych poziomach?   

2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 

 • Jaka jest istota rachunku przepływów pieniężnych i jakie są zasady jego tworzenia? 

 • Czym różni się przychód od wpływu? 

 • Czym różnią się koszty i wydatki? 

 • Dlaczego pomimo wzrostu przychodów i zysków przedsiębiorstwom często brakuje pieniędzy?   

3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

 • Czy przedsiębiorstwo jest rentowne i co to oznacza? 

 • Jakie wskaźniki finansowe stosuje rynek (banki, agencje ratingowe) a jakie właściciele w celu oceny sytuacji finansowej firmy? 

 • Jaka jest optymalna struktura zadłużenia przedsiębiorstwa? W jakim momencie warto zadłużyć firmę, a w jakim spowoduje to nadmierne ryzyko? Jak działa dźwignia finansowa? 

 • Kiedy przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową? Dlaczego firmy, które notują zyski potrafią mieć problemy z płynnością? Jak przeciwdziałać problemom utraty płynności?   

4. Zarządzanie kapitałem obrotowym 

 • Jak policzyć cykl konwersji gotówki i cykl operacyjny przedsiębiorstwa? 

 • Jakie są sposoby zarządzania kapitałem obrotowym? Jak minimalizować cykl rotacji należności i zapasów, a jak maksymalizować cykl rotacji zobowiązań? 

 • Jaki system skont zaproponować odbiorcom, a z jakiego skonta skorzystać u dostawcy oraz ile skonto kosztuje?   

5. Ocena opłacalności projektów 

 • Przy jakim poziomie obrotów przedsiębiorstwo/produkt będzie rentowne? (break even point) 

 • Dlaczego 100zł teraz jest warte więcej niż 100zł za rok oraz inne elementy wartości pieniądza w czasie. 

 • Jak szacować przepływy pieniężne na potrzeby oceny opłacalności finansowej? 

 • Co to jest koszt kapitału obcego, czym różni się od kosztu kapitału własnego? 

 • Co to jest NPV i IRR? Jak liczy się te wskaźniki, co one oznaczają, jakie są ich wady i zalety? Kiedy projekt jest opłacalny, a kiedy powinniśmy zaniechać jego realizację.   

6. Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie 

 • Dlaczego rachunkowość zarządcza jest kluczowa w procesie zarządzania przedsiębiorstwem? 

 • Czym różni się rachunkowość finansowa od controllingu? 

 • Jaka jest konstrukcja systemu controllingu w przedsiębiorstwie? 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h dydaktycznych)*
 • w godz. 9.00-16.00   

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Społeczność

Trenerzy

prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jak członek Komitetu Finansowego, czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadającego za rozwój studia z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (20  miejsce w ranking finansowych studiów magisterskich według  Financial Times, ranking 2020).

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito  of Porto i Black Sea University. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA, – École de Management, gdzie prowadzi kursy z akresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Jako konsultant współpracujący DCF Consulting oraz innymi z firmami doradczymi profesor Mielcarz brał udział przygotowaniu kilkuset projektów  doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako  biegły sądowy (lata 2012 – 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. spółkach  Notoria Services S.A., Autosan Sp. z o.o., Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, czy Media Ekspress sp. z o.o. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej. Pełnił również funkcję doradcy Zarządu PGNiG S.A.

dr Paweł Wnuczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pełni obowiązki Koordynatora Merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk finansowy ryzyka i papierów wartościowych” oraz „Analityk finansowy ryzyka kredytowego”. W czasie pracy w ALK pracował  również jako członek Komitetu Finansowego.

W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz zagadnieniami związanymi z systemami controllingu. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu. Jest autorem książki pt. „Controlling w instytucjach kultury”.

Prowadzi zajęcia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, ESSCA School of Management, w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, TP S.A., Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, Neinver Polska, Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP.

W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Pełni również funkcje członka rad nadzorczych. Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.pl/citations?user=r5yT4FoAAAAJ&hl=pl

dr Marcin Ocieszak

Praktyk w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem. W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN.

W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu gdzie był członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.

Od 2017 roku jest doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics&Management w Lizbonie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest właścicielem firmy Corfi Corporate Finance, która działa w obszarze doradztwa przy pozyskiwania finansowania dłużnego od instytucji finansowych.

Zasady naboru

Zasady rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami.

Tabela opłat
Cena szkolenia 1850zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1665 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl