06 December

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Wojciecha Góralczyka

Akademia Leona Koźmińskiego ma zaszczyt zaprosić na Jubileuszową Konferencję Naukową z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Pana prof. dr hab. Wojciecha Góralczyka pt. Dobre prawo administracyjne – dobra administracja.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2022 r. od godz. 11.00 w Sali Senatu (D/202) Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.

Program:

 • 10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników

Część I

 • 11.00 – 11.30 Otwarcie konferencji: Rektor ALK prof. dr hab. Grzegorz Mazurek  Prorektor ALK i Dziekan Kolegium Prawa dr hab., prof. ALK Bartłomiej Nowak
 • 11.30 – 11.45 Obowiązki inwestorów w traktatach inwestycyjnych nowej generacji: między ochroną inwestycji a polityką zrównoważonego rozwoju, dr hab., prof. UK Joanna Lam, Akademia L. Koźmińskiego, Wydział Prawa, Uniwersytet Kopenhaski
 • 11.45 – 12.00 Swoistość podstaw prawnych ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, dr hab., prof. UWM Jarosław Dobkowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • 12.00 – 12.15 Człowiek miarą dobrej administracji, dr hab. prof. KUL. Sławomir Fundowicz, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 12.15 – 12.30 Zasada dobrej administracji - nowe horyzonty oceny jakości administrowania, prof. dr hab. Irena Lipowicz, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego

12.30 – 13.15 Lunch

Część II

 • 13.15 – 13.30 Projektowane zmiany ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, prof. dr hab. Maciej Rogalski, Uczelnia Łazarskiego
 • 13.30 – 13.45 Jawność działania władzy – uwagi do wyroku NSA z dnia 22 czerwca 2022 r. sygn. akt III OSK 4839/21, dr hab., prof. UŁa Przemysław Szustakiewicz, Uczelnia Łazarskiego
 • 13.45 – 14.00 Kierownictwo w administracji publicznej. Doktrynalna siatka pojęciowa a rzeczywistość, dr hab., prof. UKSW Mariusz Szyrski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego
 • 14.00 – 14.30 Pytania, odpowiedzi, dyskusja

14.30 – 14.45 Przerwa kawowa Część III

 • 14.45 – 16.15 Panel dyskusyjny „Dobre prawo administracyjne – dobra administracja”

Moderator: dr hab. prof. ALK Jan Chmielewski Uczestnicy panelu: prof. dr hab. Andrzej Kabat, Akademia L. Koźmińskiego prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Szkoła Główna Handlowa prof. dr hab. Stanisław Piątek, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Marek Szewczyk, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet A. Mickiewicza dr hab. Radosław Tymiński, Akademia L. Koźmińskiego

 • 16.45 – 19.00 Pokonferencyjna lampka wina

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału przez wypełnienie formularza do dnia 2 grudnia 2022 r.

prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Prof. Wojciech Góralczyk jest przedstawicielem polskiej doktryny prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa bankowego. Od 1996 r. pracuje w Akademii L. Koźmińskiego gdzie do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego. Profesor W. Góralczyk prowadzi szereg wykładów w Akademii L. Koźmińskiego, a także jest promotorem licznych prac magisterskich. Jest również promotorem rozpraw doktorskich oraz recenzentem w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Prof. W. Góralczyk był również wykładowcą i koordynatorem w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Autor popularnego podręcznika pt. „Podstawy prawa i administracji”.
Badania naukowe prof. W. Góralczyka dotyczą przede wszystkim prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa bankowego. Prace naukowe prof. W. Góralczyka wywierały wpływ na polską praktykę prawniczą i administracyjną, w tym warta podkreślenia jest jego rola w okresie przemian ustrojowych, gdy pracował nad aktami prawnymi regulującymi prywatyzację. 
Prof. W. Góralczyk pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Institut International des Sciences Administratives w Brukseli. 

Obok działalności naukowej i dydaktycznej prof. W. Góralczyk jest również praktykiem. W latach 1990–1991 oraz 1992–1994 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Pod koniec lat 80-tych rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego praktykując przede wszystkim w sektorze bankowym. Był członkiem rad nadzorczych szeregu spółek.
Prof. W. Góralczyk został odznaczony w w 1999 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego systemu bankowo-finansowego, a w w 2006 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju kadr administracji publicznej.