Stypendia i ulgi w opłatach 

Kontakt 


Kontakt: 
Alicja Tomasiewicz

 

W sprawie stypendiów Fundacji Koźmińskich prosimy o kontakt z:


Iga Bala

 

W sprawie pozostałych stypendiów prosimy o kontakt z:


Magdalena Skopiec

Studenci ALK mają możliwość korzystania z wielu stypendiów i ulg: (dotyczy tylko studiów wyższych)

PRZYZNANE STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Dla Najlepszych Kandydatów - I Stopień

Dla Najlepszych Kandydatów - II Stopień

Dla Przyszłych Liderów Biznesu

PRZYZNANE STYPENDIA - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Dla Najlepszych Kandydatów - II Stopień


STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW

O stypendium może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych

 • pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 470 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego wg przelicznika:
  1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
  1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
  1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty
 • drugiego stopnia, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na Stypendium osiągnęła co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów (10% średnia arytmetyczna z toku poprzednich studiów + 90% wynik testu kwalifikacyjnego/rekrutacyjnego*)

Do przyznania jest 100 stypendiów. Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej.

Kandydaci spełniający powyższe wymogi, będący w trakcie procesu rekrutacji, czyli osoby które wypełniły formularz rekrutacyjny online i złożyły wymagane dokumenty, otrzymają link do formularza online o przyznanie stypendium. Dokument zostanie przesłany mailowo poprzez Biuro Rekrutacji. W przypadku kandydatów na studia II stopnia w j. polskim – ci, którzy wypełnią formularz zostaną zaproszeni do napisania testu kwalifikującego (test w języku angielskim). Osoby, które uzyskają min. 80% maksymalnej liczby punktów, przejdą do kolejnego etapu procesu kwalifikacyjnego.

Termin złożenia wniosku: 20.08.2020 r.
Termin ogłoszenia listy stypendystów: 31.08.2020 r.

* Test kwalifikacyjny/rekrutacyjny dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia

 • Studia w j. polskim:
  Test kwalifikacyjny odbędzie się 24.08.2020 r.
 • Studia w j. angielskim (z wyjątkiem Big Data Science):
  Test rekrutacyjny na studia jest tożsamy z testem kwalifikacyjnym na Stypendium.
 • Studia z zakresu Big Data Science prowadzone w języku angielskim:
  Test kwalifikacyjny na Stypendium zostanie przesłany po pozytywnym wyniku testu rekrutacyjnego.

Zarządzenie Nr 53 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 maja 2020 roku zmieniające oraz wprowadzające tekst jednolity Zarządzenia Nr 26 – 2019/2020 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w sprawie Regulaminu stypendiów dla najlepszych za wyniki w nauce


STYPENDIUM DLA OLIMPIJCZYKÓW W WYSOKOŚCI 100% CZESNEGO

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.


STYPENDIUM DLA FINALISTÓW OLIMPIAD W WYSOKOŚCI 50% CZESNEGO

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

 

PRAWO I FINANSE

Studenci realizujący elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE otrzymują na drugim kierunku (finanse i rachunkowość) ulgę 50%.

 

STYPENDIA FUNDACJI KOŹMIŃSKICH

Będąc studentem ALK, można ubiegać się o dodatkowe stypendia z Fundacji Koźmińskich, np. za wyniki w nauce.

 

ULGA DLA ABSOLWENTÓW

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego podejmujący studia II stopnia lub jednolite otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 15%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego podejmujący studia I stopnia  otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

*Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.

STYPENDIUM DLA PRZYSZŁYCH LIDERÓW BIZNESU (SKIEROWANE DO KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE PROGRAMÓW MASTER IN MANAGEMENT ORAZ MASTER IN FINANCE & ACCOUNTING)

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej ocen z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów, zostaną zakwalifikowani do programu.

Kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów z testu wstępnego, będą mogli ubiegać się o Stypendium dla przyszłych liderów biznesu.
Formularz zgłoszeniowy online dla tych kandydatów jest dostępny w Biurze Rekrutacji na studia anglojęzyczne.

Podczas składania aplikacji online kandydat będzie musiał załączyć następujące dokumenty:

 • Esej w j. angielskim o długości 1200-1500 słów na temat: "Challenges for business in the nearest future – what kind of leaders are needed for our economy, society and the planet?"
  Kryteria oceny: kreatywność, zasadność argumentów, logiczne rozumowanie.
 • CV
 • 2 listy referencyjne (np. od akademickiego przedstawiciela poprzedniej/obecnej instytucji edukacyjnej lub obecnego pracodawcy)

Nagrodzeni kandydaci wybierani są w oparciu o system rankingowy.

Studenci pierwszego roku programów Master in Management oraz Master in Finance & Accounting będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 6 000 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 600 zł z kwoty czesnego.

Termin rejestracji: 20 sierpnia
Kandydaci, którzy otrzymali Stypendium, zostaną o tym poinformowani najpóźniej 31 sierpnia 2020 r.

  INNE ULGI

   

  Wysokość ulgi
   
  75%dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy w ALK (dotyczy drugiego zakresu studiów, z wyłączeniem zakresów na kierunku Master in Management)
  50%dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy na kierunku Master in Management (ulga dotyczy drugiego zakresu)
  50%

  dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki
  w ALK (ulga dotyczy drugiego kierunku)

  Studia w języku angielskim są zawsze traktowane jako pierwszy kierunek.

   40%

  dla absolwentów studiów I stopnia w ALK, którzy uzyskali dyplom z wyróżnieniem (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

   10% 

  dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci
  i rodziców studiujących w tym samym czasie (dotyczy osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK)

  10%dla dzieci absolwentów studiów MBA, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ukończonych w ALK, które rozpoczynają studia stacjonarne pierwszego stopnia (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

   

  Więcej o stypendiach

  Szczegółowe informacje nt. ulg i zniżek znajdują się w REGULAMINIE OPŁAT.


  INFORMACJE O KREDYTACH STUDENCKICH