Zarządzanie Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Drodzy przyszli Studenci Akademii Leona Koźmińskiego! 

Program studiów magisterskich na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego wspiera kształtowanie liderów biznesu XXI wieku, doskonale rozumiejących wyzwania współczesnego świata i potrafiących w nim skutecznie działać. Nowoczesna formuła programu, tworzonego ze ścisłym udziałem partnerów biznesowych, gwarantuje aktualność i praktyczność pozyskiwanej wiedzy oraz tworzy platformę dla wymiany doświadczeń.
Nasi wykładowcy, wybitni badacze i praktycy biznesu, kładą nacisk na praktyczną aplikację dyskutowanych na zajęciach modeli i ram teoretycznych.
W naszym podejściu stawiamy na uczenie przez doświadczenie, korzystając
z formuły pracy zespołowej: w rozwiązywaniu studiów przypadków,
na warsztatach i w trakcie symulacji biznesowych, a także w projektach realizowanych z biznesem zorientowanych na praktyczne wyzwania, które możesz spotkać w pracy zawodowej. 
Program ten to doskonały wybór dla tych z Was, którzy widzą swoją przyszłość
w roli przedsiębiorców i menedżerów, podejmujących decyzje w kluczowych obszarach: wytyczania kierunków wzrostu firmy, strategii i komunikacji marketingowej, a także zapewniających skuteczność działania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania projektami.
Na naszych studiach masz możliwość kształtowania własnej ścieżki rozwoju i dalszej kariery poprzez wybór jednego z oferowanych zakresów studiów, który – obok przedmiotów podstawowych – realizowany jest
od drugiego semestru: zarządzanie strategiczne, zarządzanie marką i strategie marketingowe, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie projektami.
Wybierając studia magisterskie na kierunku zarządzanie w ALK masz szerokie możliwości rozwoju własnego. Zachęcamy Cię do korzystania z możliwości wymiany międzynarodowej i odbycia semestru studiów na jednej
z ponad 200 uczelni partnerskich bądź wyjazdu na szkołę letnią, udziału w licznych spotkaniach z biznesem, warsztatach organizowanych przez Biuro Karier oraz aktywności w kołach studenckich. Obok wielu ciekawych aktywności na uczelni, otrzymasz także unikatowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej LinkedIn Learning oraz portalu wiedzy Financial Times. A w murach Akademii zawsze będzie Ci towarzyszyła przyjazna i inspirująca atmosfera oraz partnerskie relacje z wykładowcami.

Serdecznie zapraszam!

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič
Dziekan Kolegium Zarządzania

O KIERUNKU 

W globalnym świecie wzajemnych powiązań rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne, a klienci wymagający. Wierzymy, że kształcenie na kierunku zarządzanie w XXI wieku powinno przygotowywać do nieustającej zmiany. Chcemy także budować partnerskie relacje ze studentami oraz przekazywać wiedzę popartą porządną porcją praktyki.

Studenci zarządzania po pierwszym semestrze studiów wybierają jeden spośród czterech zakresów studiów, otrzymując specjalistyczną wiedzę z wybranego przez siebie obszaru.

Proponowane zakresy studiów to:

 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie marką i strategie marketingowe
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • zarządzanie projektami

W procesie dydaktycznym silny akcent położony jest na rozwijanie umiejętności stosowania technik i narzędzi z zakresu zarządzania w praktyce, a także rozwój kompetencji społecznych, szczególnie cenionych przez pracodawców, takich jak np. umiejętność współpracy w zespole czy wrażliwość na dylematy pojawiające się w procesie zarządzania.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

ADRESACI 

Program studiów został opracowany z myślą o osobach szukających pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania rozwojem organizacji, znajdującej zastosowanie zarówno w odniesieniu do firmy małych, jak i dużych, młodych i dojrzałych, działających w branżach o różnej intensywności technologicznej.

Atuty kierunku 

 • Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2020 program magisterski ALK z zakresu zarządzania został sklasyfikowany na 39. miejscu na świecie. Więcej informacji
 • Kierunek zarządzanie prowadzony na naszej uczelni uzyskał w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny w Polsce – najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010 i 2019 PKA dokonała ponownych kontroli kierunku i ponownie przyznała nam swoje wyróżnienie za ponadstandardowe wypełnianie warunków prowadzenia studiów w zakresie ich organizacji, programu oraz kadry.
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają interaktywne formy nauczania, w tym dyskusje, studia przypadków, warsztaty. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele zarządzania poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe.
 • Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko
  – czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także prof. Jerzy Cieślik – współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young (dziś EY) i jej prezes zarządu.
 • Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz.
 • Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Studenckim Kole Naukowym Marketingu „Kreatywni", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „Sukces" czy w „Human Resources Club".
Zobacz, co o studiach sądzą absolwenci

 

Viktoryia Ozymuk, absolwentka zarządzania

„Swoją przygodę z kierunkiem zarządzanie w zakresie zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego oceniam bardzo pozytywnie. Wiedza, którą zdobyłam podczas studiów diametralnie zmieniła moje dotychczasowe podejście do zarządzania. 
Nie będąc jeszcze menedżerem oczekiwałam,
że studia na tym kierunku w pełni przygotują mnie do tej roli i uważam, że tak właśnie się stało. 
Zdobyłam bezcenną wiedzę, ale również lepiej poznałam siebie, swoje umiejętności oraz sposób, w jaki mogę wykorzystywać je w codziennej pracy, a nad czym muszę jeszcze popracować.
Ciekawie przygotowane case study, ćwiczenia oraz dobrane do nich narzędzia pracy wykorzystujące technologie informatyczne spowodowały, że z coraz z większym zaangażowaniem uczestniczyłam w prowadzonych zajęciach, dzięki czemu przychodziłam do pracy z nowymi rozwiązaniami i pomysłami, bardziej nowoczesnymi oraz już sprawdzonymi. 
Wykładowcy na tym kierunku troszczą się o sukces swoich studentów. Są niezwykle otwarci na omawianie różnych zagadnień, także poza zakresem swoich zajęć. Pomagają otworzyć się, myśleć szerzej i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. 
Teraz jako menedżer jestem w stanie rozwijać swój zespół i udzielać mu porad, a wszystko to zawdzięczam swojej uczelni. 
Wiedza oraz umiejętności, które zdobyłam na tym kierunku są bezcenne i mają wpływ na wszystkie dziedziny mojego życia, zarówno zawodowego, jak też prywatnego”.

 

Piotr Antonik, absolwent zarządzania

„Studia z zarządzania zaczynałem jeszcze zanim rozpocząłem pracę jako Project Manager. Wcześniej miałem dość mgliste pojęcie o kompetencjach menedżerskich oraz zarządzaniu projektami. Te studia poszerzyły i usystematyzowały moją wiedzę z zakresu zarządzania oraz dały mi zestaw narzędzi, dzięki którym jestem w stanie radzić sobie z wyzwaniami, które stawia przede mną zarządzanie projektami. Wykorzystuję zdobytą wiedzę w codziennej pracy i wiem, w jakim kierunku powinienem dalej się rozwijać. Dzięki tym studiom dostałem pracę jako Project Manager i byłem gotowy, aby przyjąć tę propozycję”.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów
 • wiodących koncepcji zarządzania i wyników najnowszych badań
 • narzędzi w zakresie formułowania, ewaluacji oraz wdrożenia strategii firmy
 • nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami i partnerami rynkowymi
 • opracowywania strategii marketingowej dla istniejących przedsiębiorstw i organizacji (w tym także dla firm działających na rynku globalnym/międzynarodowym)
 • budowania marki – produktowej, korporacyjnej, pracodawcy, własnej
 • antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia
 • uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych
 • przekształcania organizacji w podmioty skutecznie działające na współczesnych rynkach
 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • realizacji strategii poprzez funkcjonalne projekty i programy
 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod ich kształtowania
 • strategii i metod zarządzania stosowanych przez światowych liderów
 • całościowego, strategicznego spojrzenia na firmę/organizację

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę:

  • w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
  • działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
  • departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
  • firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
  • firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
  • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie
  • jako menedżer wysokiego szczebla rozumiejący złożoności strategicznych wyborów firmy

Zakresy* 

* Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Metody statystyczne
  • Zarządzanie operacyjne
  • Prawne aspekty zarządzania
  • Metodologia badań
  • Cyfrowa transformacja
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marketingowe
  • Przywództwo/ Człowiek w organizacji
  • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Współczesne wyzwania zarządzania
  • Finansowe aspekty funkcjonowania organizacji
  • Przedmioty do wyboru po polsku 
  • Konwersatoria w języku angielskim
  • Przedmioty w ramach zakresu
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
 • Strategia biznesu – budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Strategie korporacji
 • Strategie umiędzynarodowienia firmy
 • Strategie i modele e-biznesu
 • Marketing strategiczny
 • Finanse strategiczne
 • Negocjacje strategiczne
 • Zarządzanie w warunkach zmiany w organizacji
 • Zarządzanie wizerunkiem i reputacją
 • Ocena finansowa organizacji i projektów rozwojowych
 • Przywództwo
 • Projekt doradczy

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów oraz wykładowców dostępne są na stronie.

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MARKĄ I STRATEGII MARKETINGOWYCH
 • Zarządzanie doświadczeniem i wartością klienta
 • Strategiczne zarządzanie marką
 • Social media marketing
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Nowe technologie w marketingu
 • Marketing strategiczny
 • Employer branding i marka osobista
 • Negocjacje i techniki sprzedaży
 • Marketingowy projekt doradczy
 • Prawne i finansowe aspekty zarządzania marką
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM
 • Wycena pracy – ocenianie pracowników – zarządzanie przez cele (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Zarządzanie rozwojem i karierą. Coaching i mentoring (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Strategia ZZL i controlling personalny (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Szkolenia, rozwój i zarządzanie talentami
 • Pozyskiwanie i zwalnianie pracowników. Employer i Personal Branding (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Zarządzanie relacjami pracowniczymi (konflikt, zmiana, komunikacja)
 • Zarządzanie wynikami i projektowanie stanowisk
 • Globalny HR i zespoły wirtualne
 • Technologia w HR (systemy, media społecznościowe, sztuczna inteligencja)
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
 • Finanse i kontroling projektów
 • Narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Zarządzanie zmianą
 • Komunikacja i zarządzanie zespołem projektowym
 • Metodyki zarządzania projektami – metodyki zwinne
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami

W ramach studiów są realizowane dwa bloki zajęciowe obejmujące zagadnienia związane z egzaminem CAPM:

 • metodyki zarządzania projektami PMI PMBok
 • specjalny blok 30-godzinny (na studiach stacjonarnych) lub 20-godzinny (na studiach niestacjonarnych) służący tylko przygotowaniu do egzaminu: powtórka do egzaminu PMI

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2020/21*:

- 5.09 (sobota)

- 18.09 (piątek)

- 25.09 (piątek)

* termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany po złożeniu kompletu dokumentów.

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Przy dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - honorujemy oryginał, odpis lub poświadczone notarialnie kserokopie dokumentów
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Weryfikacja

Po załączeniu skanów dokumentów Komisja Rekrutacyjna weryfikuje aplikację i kwalifikuje do przyjęcia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu dokumentów w Biurze Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem) oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej podejmowana jest decyzja o przyjęciu.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
6400 (pięć rat po 1300 zł)
II rok studiów
6900 (pięć rat po 1400 zł)
Opłata rekrutacyjna 100
Zarządzanie - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
5400 (pięć rat po 1100 zł)
II rok studiów
5800 (pięć rat po 1180 zł)
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

 

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl