Zarządzanie Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Dzień otwarty – sobota, 29 czerwca, godz. 12:00 – przyjdź i dowiedz się więcej!

Atuty kierunku 

 • Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2018 program magisterski ALK z zakresu zarządzania został sklasyfikowany na 20. miejscu na świecie. Jest najlepszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (kolejne uczelnie z naszego regionu to Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze – 22. miejsce, St. Petersburg State University Graduate School of Management – 23. miejsce, SGH – 59. miejsce i Corvinus University z Budapesztu – 81. miejsce). Więcej informacji
 • Kierunek zarządzanie prowadzony na naszej uczelni uzyskał w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny w Polsce – najwyższą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku i ponownie przyznała Akademii ocenę wyróżniającą. 
 • Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko – czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także prof. Jerzy Cieślik – współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young (dziś EY) i jej prezes zarządu. 
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne
 • W procesie dydaktycznym silny akcent położony jest na rozwijanie umiejętności stosowania technik i narzędzi
  z zakresu ZARZĄDZANIA W PRAKTYCE, a także rozwój kompetencji społecznych, szczególnie cenionych przez pracodawców, takich jak np. umiejętność współpracy w zespole, wrażliwość na dylematy pojawiające się w procesie zarządzania
 • Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Studenckim Kole Naukowym Marketingu „KREATYWNI", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „SUKCES" czy w „Human Resources Club". 
 • Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal , Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
 • Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Rafał Przywrzej, absolwent zarządzania

Jeśli zamierzacie założyć własną firmę (albo już ją macie) lub pociąga Was kierowanie, zarządzanie, organizowanie (albo macie już z tym do czynienia na co dzień w pracy), to myślę, że dobrym wyborem jest właśnie zarządzanie drugiego stopnia. Ci z Was, którzy nie kończyli zarządzania na studiach licencjackich i nie mają doświadczeń zawodowych, będą musieli poświęcić więcej czasu i włożyć więcej wysiłku w naukę, ale mam pewność, że to się opłaci. Zarówno ja, jak i moi koledzy z roku (w większości pracujący) prawie codziennie wykorzystujemy różnego rodzaju metody i instrumenty zarządzania, o których dowiedzieliśmy się na zajęciach.

Łukasz Cholewa, absolwent zarządzania

Studia z zarządzania w ALK to spotkanie z rzetelną wiedzą przekazywaną przez doświadczoną kadrę akademicką. Studia, które dostarczają merytorycznej wiedzy oraz satysfakcji i dają możliwość rozwoju swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych. Studia w ALK to możliwość nawiązania ciekawych znajomości i poznania wielu ludzi z całego świata.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów
 • wiodących koncepcji zarządzania strategicznego i wyników najnowszych badań
 • narzędzi w zakresie formułowania, ewaluacji oraz wdrożenia strategii firmy
 • antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia
 • uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych
 • przekształcania organizacji w podmioty skutecznie działające na współczesnych rynkach
 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań
 • europejskich regulacji w zakresie normalizacji, certyfikacji i oceny zgodności, a także wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania jakością wg współczesnych standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz zalecanych technik i narzędzi zarządzania jakością
 • strategii i metod zarządzania stosowanych przez światowych liderów, np. firmę Toyota
 • całościowego, strategicznego spojrzenia na firmę/organizację

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę:

  • w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów
  • w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
  • w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
  • w firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
  • w polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych na stanowisku asystenta, menedżera jakości, audytora systemów jakości, pełnomocnika kierownictwa ds. wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością (wymagane zdanie egzaminu przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji)
  • menedżerem wysokiego szczebla rozumiejącym złożoności strategicznych wyborów firmy
  • w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
  • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Zakresy* 

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Metody statystyczne
  • Zarządzanie operacyjne
  • Prawne aspekty zarządzania
  • Metodologia badań
  • Cyfrowa transformacja
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marketingowe
  • Przywództwo/Człowiek w organizacji
  • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Współczesne wyzwania zarządzania
  • Finansowe aspekty funkcjonowania organizacji
  • Przedmioty do wyboru po polsku 
  • Konwersatoria w języku angielskim
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE KIEROWANIA LUDŹMI
 • Pozyskiwanie i zwalnianie pracowników. Employer i Personal Branding (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Wycena pracy – ocenianie pracowników – zarządzanie przez cele (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Zarządzanie rozwojem i karierą. Coaching i mentoring (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Zachowania organizacyjne
 • Strategia ZZL i controlling personalny (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Kierowanie ludźmi w organizacjach (dużych, MŚP, rodzinnych oraz w organach administracji publicznej)
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Etyka i dysfunkcje w kierowaniu ludźmi
 • Rynek pracy – wyzwania i zagrożenia
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
 • Strategia biznesu – budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Strategie korporacji
 • Strategie umiędzynarodowienia firmy
 • Strategie i modele e-biznesu
 • Marketing strategiczny
 • Finanse strategiczne
 • Negocjacje strategiczne
 • Zarządzanie w warunkach zmiany w organizacji
 • Zarządzanie wizerunkiem i reputacją
 • Przywództwo
 • Projekt doradczy

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów oraz wykładowców dostępne są na stronie.

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 • Wstęp do zarządzania jakością
 • Uniwersalne systemy zarządzania zgodnie z normami ISO
 • Akredytacja, normalizacja i certyfikacja
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Administrowanie systemem zarządzania jakością
 • Audyt systemu zarządzania jakością
 • Organizacja doskonalenia wg Six Sigma
 • Przywództwo, zaangażowanie i relacje z partnerami
 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Warsztaty ZJ
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO
 • Konsument i nabywca instytucjonalny
 • Strategiczna analiza marketingowa
 • Marketing internetowy II
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Social media marketing
 • Strategiczne zarządzanie marką
 • Marketing strategiczny
 • Marketingowy projekt doradczy 
 • Prawne i finansowe aspekty marketingu
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
 • Finanse i kontroling projektów
 • Narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Wdrażanie zmian organizacyjnych przez projekty
 • Zarządzanie komunikacją i zespołem projektowym
 • Metodyki zarządzania – PMI
 • Metodyki zarządzania – metodyki zwinne
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami
 • Powtórka do egzaminów PMI

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2019/2020:

- 10 czerwca

- 12 lipca

- 6 września

- 13 września

- 27 września

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginały do wglądu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 6 maja 2019 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie
Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1260 zł)
6200
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 1020 zł)
5000
Opłata rekrutacyjna
100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 27 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Alicja Tomasiewicz

Pobierz broszurę: