Zarządzanie Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Według rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2019 program magisterski ALK z zakresu zarządzania został sklasyfikowany na 42. miejscu na świecie.
  W rankingu znalazła się również inna uczelnia z Polski: Szkoła Główna Handlowa, która zajęła 58. miejsce. Więcej informacji
 • Kierunek zarządzanie prowadzony na naszej uczelni uzyskał w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny w Polsce – najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku i PODTRZYMAŁA ocenę wyróżniającą za ponadstandardowe wypełnianie warunków prowadzenia studiów w zakresie ich organizacji, programu oraz kadry. Kolejna kontrola odbyła się w 2019 roku i również zakończyła przyznaniem oceny wyróżniającej.
 • Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko – czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także prof. Jerzy Cieślik – współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young (dziś EY) i jej prezes zarządu. 
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne
 • W procesie dydaktycznym silny akcent położony jest na rozwijanie umiejętności stosowania technik i narzędzi
  z zakresu ZARZĄDZANIA W PRAKTYCE, a także rozwój kompetencji społecznych, szczególnie cenionych przez pracodawców, takich jak np. umiejętność współpracy w zespole, wrażliwość na dylematy pojawiające się w procesie zarządzania
 • Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Studenckim Kole Naukowym Marketingu „KREATYWNI", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „SUKCES" czy w „Human Resources Club". 
 • Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal , Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
 • Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Rafał Przywrzej, absolwent zarządzania

Jeśli zamierzacie założyć własną firmę (albo już ją macie) lub pociąga Was kierowanie, zarządzanie, organizowanie (albo macie już z tym do czynienia na co dzień w pracy), to myślę, że dobrym wyborem jest właśnie zarządzanie drugiego stopnia. Ci z Was, którzy nie kończyli zarządzania na studiach licencjackich i nie mają doświadczeń zawodowych, będą musieli poświęcić więcej czasu i włożyć więcej wysiłku w naukę, ale mam pewność, że to się opłaci. Zarówno ja, jak i moi koledzy z roku (w większości pracujący) prawie codziennie wykorzystujemy różnego rodzaju metody i instrumenty zarządzania, o których dowiedzieliśmy się na zajęciach.

Łukasz Cholewa, absolwent zarządzania

Studia z zarządzania w ALK to spotkanie z rzetelną wiedzą przekazywaną przez doświadczoną kadrę akademicką. Studia, które dostarczają merytorycznej wiedzy oraz satysfakcji i dają możliwość rozwoju swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych. Studia w ALK to możliwość nawiązania ciekawych znajomości i poznania wielu ludzi z całego świata.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów
 • wiodących koncepcji zarządzania strategicznego i wyników najnowszych badań
 • narzędzi w zakresie formułowania, ewaluacji oraz wdrożenia strategii firmy
 • antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia
 • uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych
 • przekształcania organizacji w podmioty skutecznie działające na współczesnych rynkach
 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań
 • europejskich regulacji w zakresie normalizacji, certyfikacji i oceny zgodności, a także wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania jakością wg współczesnych standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz zalecanych technik i narzędzi zarządzania jakością
 • strategii i metod zarządzania stosowanych przez światowych liderów, np. firmę Toyota
 • całościowego, strategicznego spojrzenia na firmę/organizację

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę:

  • w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów
  • w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
  • w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
  • w firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
  • w polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych na stanowisku asystenta, menedżera jakości, audytora systemów jakości, pełnomocnika kierownictwa ds. wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością (wymagane zdanie egzaminu przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji)
  • menedżerem wysokiego szczebla rozumiejącym złożoności strategicznych wyborów firmy
  • w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
  • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Zakresy* 

ZAKRES KIEROWANIE LUDŹMI


Atuty zakresu

 • Uzyskanie kompleksowej wiedzy z zakresu kierowania ludźmi w różnych organizacjach
 • Wykładowcy z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania na wszystkich szczeblach organizacji
 • Spotkania z doświadczonymi menedżerami
 • Zajęcia dydaktyczne oraz warsztaty z udziałem praktyków
 • Dodatkowe warsztaty pogłębiające kompetencje w kierowaniu ludźmi
 • Możliwość udziału w projektach badawczych


Wiedza, umiejętności, kompetencje
W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in.
z zakresu:

 • nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach
 • najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 • psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań
 • technik i narzędzi kierowania ludźmi
 • oceny stanu zarządzania ludźmi w organizacjach i instytucjach oraz ustalania priorytetów
  w podejmowanych działaniach
 • wzajemnego oddziaływania procesów zarządzania ludźmi i strategii organizacji
 • metod i technik pozyskiwania i zwalniania pracowników, okresowej oceny oraz motywowania
  i wynagradzania pracowników, coachingu i mentoringu
 • employer i personal brandingu
 • zarządzania rozwojem pracowników i ich karierą


Perspektywy zatrudnienia:
Po ukończeniu programu można podjąć pracę jako:

 • HR Manager/Director
 • HR Business Partner
 • Operations Manager
 • Sales Manager/Director
 • Business Development Manager
 • Business Unit Manager
 • Headhunter
 • Ekspert w firmie konsultingowej
 • Specjalista w firmie szkoleniowej
 • Freelancer
ZAKRES ZARZĄDZANE STRATEGICZNE

O zakresie
Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji i zacierającymi się granicami branż zdolność
skutecznego zarządzania rozwojem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem do
sukcesu.

Program zakresu zapewnia wgląd w praktykę przekształcania idei w sukcesy rynkowe.
Koncentruje się na obszarach kluczowych dla realizacji strategii: kierunkach i sposobach wzrostu,
tworzeniu innowacyjnych modeli biznesowych, analizie finansowej i wycenie projektów biznesowych,
negocjacjach, zagadnieniach związanych z wizerunkiem, reputacją, przewagą konkurencyjną firmy oraz przywództwem. Program daje uczestnikom możliwość dyskusji i pracy nad strategicznymi
zagadnieniami, z którymi mierzą się współczesne organizacje i osoby nim zarządzające.

Cele programu
Nadrzędnym celem programu jest łączenie teorii strategii z praktyką, wspierając rozwój zdolności
strategicznego myślenia i działania w różnych kontekstach – w firmach małych i dużych, start-upach
i korporacjach, działających zarówno w branżach tradycyjnych, jak i zaawansowanych technologicznie.
Program przygotowuje uczestników do szybkiego reagowania na różnorodne i gwałtownie zmieniające się presje otoczenia. Uczestnicy uczą się, jak tworzyć innowacyjne strategie i oceniać możliwości wzrostu, zapoznają się z najnowszymi koncepcjami zarządzania strategicznego, bieżącymi wynikami badań oraz przykładami najlepszych praktyk. Absolwenci programu mają szansę zastosowania nabytej wiedzy poprzez realizację autorskiego projektu doradczego.

Korzyści dla studenta
Absolwenci programu wchodzą w zawodowe życie, posiadając umiejętności analityczne potrzebne do
identyfikacji, tworzenia ram i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych. Będą również dobrze przygotowani do podejmowania ważnych decyzji biznesowych w niepewnym i szybko zmieniającym się otoczeniu.
Program przeznaczony jest dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z zarządzaniem firmami lub
ze świadczeniem usług doradczych. A zatem z uczestnictwa w programie w największym stopniu
skorzystają studenci, którzy chcą założyć własne firmy, zrobić karierę w świecie korporacji, będą
przejmować zarządzanie firmami po swoich rodzicach lub też planują zostać konsultantem.

Idea układu programu
Każdy z kursów zakresu oferuje praktyczną wiedzę i daje możliwość zdobycia umiejętności, jak
radzić sobie z dylematami rozwoju i wzrostu firm z różnych perspektyw. Studenci ściśle współpracują
z wykładowcami i kolegami, analizując i rozwiązując konkretne problemy.

Tworząc program, założyliśmy, że będzie on funkcjonował w trzech blokach tematycznych:

 1. Wybory strategiczne – przedmioty w ramach tego bloku są poświęcone podejmowaniu głównych wyborów związanych z formułowaniem strategii i określaniem modelu biznesowego. Student otrzymuje także wiedzę z zakresu marketingu oraz finansów, tak aby podejmowane wybory strategiczne dobrze wpisywały się w kontekst rynkowy, uwzględniały istniejące ryzyka oraz zapewniały osiągnięcie założonych korzyści dla organizacji.
 2.  Rozwój organizacji – przedmioty w ramach tego bloku są poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem rozwojem organizacji. Oprócz pokazania, na czym polega specyfika zarządzania korporacjami, studenci uzyskają również wiedzę, jak rozwijać firmę poprzez umiędzynarodowienie jej działalności oraz procesy fuzji i akwizycji, a także tworzenie aliansów strategicznych. Istotnym uzupełnieniem tych procesów są również umiejętności w zakresie negocjacji, w szczególności tych, które mają wymiar międzynarodowy i międzykulturowy.
 3. Technologia i ludzie – przedmioty w ramach tego bloku mają dać studentowi wiedzę z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii na użytek tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych oraz skuteczniejszego konkurowania na rynku. Równie ważne co technologia jest wskazanie, jak można podnosić konkurencyjność firmy na poziomie przywództwa i miękkich elementów zarządzania.

Biorąc pod uwagę powyższy układ bloków tematycznych, „spięciem” zakresu i jest przedmiot
projekt doradczy. Celem tego przedmiotu jest zrealizowanie przez studentów autorskiego projektu
doradczego, w ramach którego następuje aplikacja zdobytej wiedzy i umiejętności w celu
rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego w konkretnej organizacji.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów zakresu oraz wykładowców są
dostępne na stronie Katedry Strategii.

ZAKRES ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

 

Do kogo jest skierowany zakres ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE?
Propozycję wyboru zakresu ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE kierujemy przede wszystkim
do osób, które:

 • są lub chciałyby być zaangażowane w strategiczne decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie
 • myślą o doradztwie marketingowym


Kogo chcemy wykształcić?
Studia w zakresie ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE kształcą menedżerów
i przedsiębiorców, którzy potrafią:

 • zaprojektować model biznesowy dla nowego przedsięwzięcia uwzględniający orientację
  na klienta
 • nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami i partnerami rynkowymi
 • analizować dane i opracowywać strategie marketingowe dla istniejących przedsiębiorstw
  i organizacji (w tym także dla firm działających na rynku globalnym/międzynarodowym)
 • zastosować w praktyce nowe trendy w zarządzaniu marketingowym
 • przewidzieć konsekwencje projektowanych działań


Dodatkowo studia w zakresie ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE oferują wsparcie dla tych, którzy chcieliby kontynuować naukę na studiach doktoranckich w obszarze marketingu.

Absolwenci zakresu zarządzanie marketingowe będą przygotowani do opracowywania strategii marketingowych we własnych przedsiębiorstwach, a także do objęcia stanowisk takich jak m.in.: CMO, dyrektor/ kierownik do spraw: marketingu, sprzedaży, relacji z klientami, z inwestorami, PR, rozwoju produktu/rynku, category manager, opiekun marki (brand manager), dyrektor artystyczny (Art Director), menedżer ds. rozwoju.


Co oferujemy?
Chcemy dostarczyć studentom:

WIEDZĘ na temat:

 • analizy warunków działania przedsiębiorstwa
 • uwarunkowań marketingu
 • procesów biznesowych tworzących wartość dla interesariuszy przedsiębiorstwa i roli marketingu w tych procesach
 • strategii marketingowych, także w kontekście rynku międzynarodowego
 • nowoczesnych rozwiązań wspierających proces zarządzania marketingowego
 • strategii komunikowania wartości dla nabywcy


UMIEJĘTNOŚCI w zakresie:

 • projektowania modelu biznesu i strategii marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • przygotowania strategicznej analizy rynku dla przedsiębiorstwa lub organizacji niekomercyjnej, w tym także dla rynku międzynarodowego
 • Realizacji projektów badawczych z obszaru zarządzania marketingowego zaplanowania
 • realizacji projektu doradczego z obszaru zarządzania marketingowego


KOMPETENCJE w zakresie:

 • pracy w zespołach projektowych
 • prezentacji projektu
 • prowadzenia dyskusji
 • krytycznej analizy tekstu


PARTNEREM MERYTORYCZNYM zakresu jest:
Napoleon Sp. z o.o. – firma, która stworzyła narzędzie NapoleonCat – platformę
do analityki, publikacji i moderacji treści marketingowych w social media.


Zakresem opiekuje się Katedra Marketingu ALK

Strona na Facebooku

 
W sprawie pytań dotyczących zakresu prosimy o kontakt z dr Jolantą Tkaczyk:
jtkaczyk@kozminski.edu.pl 

ZAKRES ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zakres jest realizowany we współpracy z organizacją Project Management Institute Poland Chapter.

Studia przygotowują absolwentów do zdania pierwszego egzaminu z zarządzania projektami – CAPM.

Więcej szczegółów


W ramach studiów są realizowane dwa bloki zajęciowe obejmujące zagadnienia związane
z egzaminem CAMP:

 • metodyki zarządzania projektami PMI PMBok
 • specjalny blok 30-godzinny (na studiach stacjonarnych) lub 20-godzinny (na studiach niestacjonarnych) służący tylko przygotowaniu do egzaminu.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych wykładowców z ALK oraz praktyków zarządzania projektami, posiadających bogate udokumentowane doświadczenie w kierowaniu dużymi projektami. Wykładowcy-praktycy są członkami Project Management Institute.


Celem studiów jest przygotowanie wszechstronnie wykształconego menedżera, który ma kompetencje do zarządzania projektami.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Wszystkie firmy i instytucje, w których działa się w sposób projektowy, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, IT, firmy budowlane, farmaceutyczne
 • Możliwe stanowiska pracy: asystent kierownika projektu, kierownik projektu, kierownik biura projektów, członek zespołu projektowego

 

Kompetencje jakie można zdobyć to przede wszystkim:

 • Planowanie i zarządzanie projektem
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Planowanie i zarządzanie finansami projektu
 • Planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, zespołem projektowym
 • Certyfikat PMI – CAPM doradczy

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Metody statystyczne
  • Zarządzanie operacyjne
  • Prawne aspekty zarządzania
  • Metodologia badań
  • Cyfrowa transformacja
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marketingowe
  • Przywództwo/Człowiek w organizacji
  • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Współczesne wyzwania zarządzania
  • Finansowe aspekty funkcjonowania organizacji
  • Przedmioty do wyboru po polsku 
  • Konwersatoria w języku angielskim
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE KIEROWANIA LUDŹMI
 • Pozyskiwanie i zwalnianie pracowników. Employer i Personal Branding (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Wycena pracy – ocenianie pracowników – zarządzanie przez cele (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Zarządzanie rozwojem i karierą. Coaching i mentoring (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Zachowania organizacyjne
 • Strategia ZZL i controlling personalny (warsztaty z udziałem praktyków)
 • Kierowanie ludźmi w organizacjach (dużych, MŚP, rodzinnych oraz w organach administracji publicznej)
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Etyka i dysfunkcje w kierowaniu ludźmi
 • Rynek pracy – wyzwania i zagrożenia
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
 • Strategia biznesu – budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Strategie korporacji
 • Strategie umiędzynarodowienia firmy
 • Strategie i modele e-biznesu
 • Marketing strategiczny
 • Finanse strategiczne
 • Negocjacje strategiczne
 • Zarządzanie w warunkach zmiany w organizacji
 • Zarządzanie wizerunkiem i reputacją
 • Przywództwo
 • Projekt doradczy

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów oraz wykładowców dostępne są na stronie.

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 • Wstęp do zarządzania jakością
 • Uniwersalne systemy zarządzania zgodnie z normami ISO
 • Akredytacja, normalizacja i certyfikacja
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Administrowanie systemem zarządzania jakością
 • Audyt systemu zarządzania jakością
 • Organizacja doskonalenia wg Six Sigma
 • Przywództwo, zaangażowanie i relacje z partnerami
 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Warsztaty ZJ
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO
 • Konsument i nabywca instytucjonalny
 • Strategiczna analiza marketingowa
 • Marketing internetowy II
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Social media marketing
 • Strategiczne zarządzanie marką
 • Marketing strategiczny
 • Marketingowy projekt doradczy 
 • Prawne i finansowe aspekty marketingu
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
 • Finanse i kontroling projektów
 • Narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Wdrażanie zmian organizacyjnych przez projekty
 • Zarządzanie komunikacją i zespołem projektowym
 • Metodyki zarządzania – PMI
 • Metodyki zarządzania – metodyki zwinne
 • Strategiczne zarządzanie projektami
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami
 • Powtórka do egzaminów PMI

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginały do wglądu
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Informacje dodatkowe 

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Rekrutacji w siedzibie uczelni, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie
Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1260 zł)
6200
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 1020 zł)
5000
Opłata rekrutacyjna
100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2019/2020 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl

Pobierz broszurę: