Zarządzanie Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Kierunek zarządzanie prowadzony na naszej uczelni uzyskał w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny w Polsce – najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku i PODTRZYMAŁA ocenę wyróżniającą za ponadstandardowe wypełnianie warunków prowadzenia studiów w zakresie ich organizacji, programu oraz kadry. Kolejna kontrola odbyła się w 2019 roku i również zakończyła przyznaniem oceny wyróżniającej.
 • W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego „Perspektywy” 2019 zarządzanie ALK znajduje się na czwartym miejscu w Polsce.
 • Główną zaletą prowadzonych zajęć jest ich praktyczny aspekt, pozwalający zastosować przyswojoną wiedzę do realizacji konkretnych case'ów biznesowych,
  a także wykorzystać ją w opracowywaniu biznesplanów własnych przedsięwzięć.
 • Stosowane są innowacyjne formuły prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem interaktywnych metod dydaktycznych, w tym technologii wirtualnej rzeczywistości.
 • Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko – czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także prof. Jerzy Cieślik – współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young i jej prezes zarządu. 
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne
 • Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Studenckim Kole Naukowym Marketingu „KREATYWNI", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „SUKCES" czy w „Human Resources Club". 
 • Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal , Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz.
 • Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.
 • Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci

Marta Irena Radek, studentka zarządzania

Studia na kierunku zarządzanie dały mi możliwość poznania własnego potencjału. Teraz wiem, w jakim kierunku powinnam się rozwijać i jak wykorzystać maksymalnie swoje możliwości. Zrozumiałam, jak ważni w moim życiu są ludzie i ich potrzeby. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach dają mi przewagę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Po ukończeniu studiów czuję, że poradzę sobie w każdej sytuacji i odnajdę się w każdym miejscu. Akademia Leona Koźmińskiego ma w sobie niewyobrażalny potencjał! Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to jedyna droga.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
 • tworzenia projektów i biznesplanów
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem
 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu,pozyskiwaniem środków finansowych ,tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • marketingu produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz usług
 • opracowywania, jak również wdrażania planów i strategii marketingowych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę:

  • w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów
  • w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
  • w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
  • w firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
  • w polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych na stanowisku asystenta, menedżera jakości, audytora systemów jakości, pełnomocnika kierownictwa ds. wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością (wymagane zdanie egzaminu przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji)
  • w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
  • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Zakresy* 

ZAKRES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Sylwetka studenta zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Osoba zainteresowana założeniem własnej działalności gospodarczej
 • Osoba, która chce wspierać rodzinę w zarządzaniu rozwojem istniejącej firmy


Absolwenci zakresu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Są przygotowani do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wiedzą, jakie są możliwe źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Wiedzą, jak wykorzystać możliwości Internetu w rozwoju działalności gospodarczej
 • Dostrzegają znaczenie firm rodzinnych, znają specyfikę ich funkcjonowania i warunki rozwoju
 • Dysponują rozległą wiedzą dotyczącą otoczenia przedsiębiorstwa i uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości
 • Posiadają umiejętność skutecznego komunikowania się, motywowania oraz pracy zespołowej


Przedmioty w ramach zakresu:

 • Uruchomienie nowego biznesu
 • Kreatywność i innowacje – warsztaty przedsiębiorczości
 • Rozwój firmy rodzinnej
 • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych i wsparcie przedsiębiorczości przez fundusze
 • Lokalny i regionalny wymiar przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorczość internetowa
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Marketing w małym przedsiębiorstwie
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Podatki i prawo podatkowe


Sposób nauczania w ramach zakresu
W części zajęć uczestniczą praktycy biznesu. Zajęcia odbywają się z aktywnym udziałem studentów (prowadzone są dyskusje, realizowane są projekty i ćwiczenia doskonalące pracę zespołową).
Podczas zajęć przedstawiamy obecne kierunki rozwoju przedsiębiorczości w najbliższym
otoczeniu, wykorzystując przy tym materiały z projektów realizowanych przez Centrum
Przedsiębiorczości.
Udostępniamy materiały dydaktyczne i pomocnicze.

Zespół Katedry Przedsiębiorczości:

 • Dr hab. Prof. ALK Izabela Koładkiewicz
 • Dr hab. Prof. ALK Jerzy Cieślik
 • Dr Piotr Kaczmarek-Kurczak
 • Mgr inż. Marta Wojtyra

 

Projekty ostatnio realizowane przez Centrum Przedsiębiorczości:
Dane kontaktowe:

Strona internetowa Centrum Przedsiębiorczości

Wszelkie pytania dotyczące zakresu prosimy kierować na e-mail katedry:
katedraprzedsiebiorczosci@kozminski.edu.pl


ZAKRES ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

Do kogo jest skierowany zakres ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM?

Propozycję wyboru zakresu ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM kierujemy przede wszystkim do osób, które:

 • prowadzą lub chciałyby prowadzić własne przedsiębiorstwo
 • chciałyby rozwinąć swoje przedsiębiorstwo rodzinne
 • są lub chciałyby być liderami projektów lub przedstawicielami firm zagranicznych
 • są lub chciałyby zostać specjalistami średniego szczebla w przedsiębiorstwach i administracji

 

Korzyści płynące z ukończenia zakresu ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Zagadnienia omawiane w ramach zakresu pozwolą studentom na zdobycie wielowymiarowej wiedzy, w tym:

 • wiedzy o prowadzeniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
 • wiedzy o zachowaniach organizacyjnych, które rozwijają umiejętności kierowania zespołem oraz uczą, w jaki sposób komunikować się z osobami wywodzącymi się z różnych kultur i środowisk
 • umiejętności analizowania i zarządzania kluczowymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstw, takimi jak: zarządzanie finansami, projektami czy innowacjami
 • wgląd w praktykę zarządzania poprzez unikalne studia przypadków rozwijane w Katedrze Zarządzania

Program zakresu kładzie nacisk na praktyczną wiedzę oraz na dostosowanie przekazywanych informacji do warunków rynkowych w ramach zajęć z nowych trendów w zarządzaniu.

Naszym studentom oferujemy:


WIEDZĘ z zakresu:

 • zarządzania
 • teorii organizacji
 • nowych trendów w zarządzaniu – na podstawie studiów przypadków

 

UMIEJĘTNOŚCI z zakresu:

 • zarządzania zespołami międzykulturowymi/różnorodnością kulturową
 • zarządzania finansami
 • zarządzania projektami
 • zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie
 • zarządzania innowacjami KOMPETENCJE z zakresu:
 • narzędzi analizy organizacyjnej
 • zachowań organizacyjnych – w tym przywództwa i podejmowania decyzji
 • systemów informacyjno-decyzyjnych
 • negocjacji

Zakresem opiekuje się Katedra Zarządzania ALK

ZAKRES MARKETING

 

Do kogo jest skierowany zakres MARKETING?

Propozycję wyboru zakresu MARKETING kierujemy przede wszystkim do osób, które:

 • są lub chciałyby być bezpośrednio zaangażowane w operacyjne działania marketingowe
  w przedsiębiorstwie (od mikroprzedsiębiorstw do korporacji – produkcyjnych, usługowych, handlowych)
 • są lub chciałyby być bezpośrednio zaangażowane w operacyjne działania marketingowe organizacji niekomercyjnych i instytucji publicznych
 • pracują lub chciałyby pracować w obsłudze marketingowej aktywności przedsiębiorstw (agencje reklamowe, badawcze, PR itp.)

Kogo chcemy wykształcić?
Studia w zakresie MARKETING kształcą menedżerów i przedsiębiorców, którzy potrafią:

 • przygotować i wdrożyć plan marketingowy
 • skutecznie komunikować się w grupie
 • współpracować z firmami obsługującymi marketingową działalność przedsiębiorstw
 • ocenić efektywność podejmowanych działań
 • analizować dane i wykorzystywać je do podejmowania decyzji marketingowych


Absolwenci zakresu MARKETING będą przygotowani do podejmowania decyzji marketingowych we własnych przedsiębiorstwach, a także do objęcia stanowisk takich jak m.in.: asystent menedżera produktu, menedżer produktu, analityk rynku, specjalista
do spraw: marketingu, komunikacji marketingowej, reklamy, PR, sprzedaży, obsługi klienta, kluczowych klientów, e-commerce.


Co oferujemy?
Chcemy dostarczyć studentom:


WIEDZĘ na temat:

 • instrumentów marketingu i ich wykorzystania w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów działania
 • procesu podejmowania decyzji o zakupie przez nabywców
 • procesów konkurencyjnych
 • specyfiki działania na rynku B2B
 • specyfiki działania na rynku usług
 • specyfiki działań marketingowych prowadzonych w Internecie


UMIEJĘTNOŚCI z zakresu:

 • przygotowania planu marketingowego
 • przygotowania planu kampanii komunikacji marketingowej
 • przygotowania briefu reklamowego
 • przygotowania briefu dla agencji badawczej
 • analizy warunków działania dla wybranej organizacji


KOMPETENCJE z zakresu:

 • pracy w zespołach projektowych
 • prezentacji projektu


PARTNEREM MERYTORYCZNYM zakresu jest:
Napoleon Sp. z o.o. – firma, która stworzyła narzędzie NapoleonCat – platformę do analityki, publikacji i moderacji treści marketingowych w social media.Zakresem opiekuje się Katedra Marketingu ALK:

Strona www

Strona na Facebooku
 
W sprawie pytań dotyczących zakresu prosimy o kontakt z dr Jolantą Tkaczyk: jtkaczyk@kozminski.edu.pl 

Wybrane przedmioty 

  • Podstawy zarządzania
  • Teoria organizacji 
  • Strategie organizacji
  • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Podstawy psychologii
  • Wstęp do socjologii
  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Finanse menedżerskie
  • Rachunkowość
  • Podstawy marketingu
  • Profesjonalna komunikacja
  • Badania marketingowe
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
  • Metody ilościowe
  • Statystyka opisowa
  • Prawo gospodarcze
  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Biznesplan
  • Symulacyjne gry decyzyjne
  • Metody badawcze
  • Etyka
  • Informatyka
  • Konwersatorium w jęz. angielskim
  • Przedmiot do wyboru
  • Język angielski
  • Język obcy II (tylko studia stacjonarne)
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • Nowe trendy w zarządzaniu - studia przypadków
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zespołami międzykulturowymi
 • Zarządzanie finansami
 • Negocjacje
 • Zarządzanie projektami
 • Narzędzia analizy organizacyjnej
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie innowacjami
 • Systemy informacyjno-decyzyjne
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE MARKETINGU
 • Komunikacja marketingowa
 • Marketing B2B
 • Marketing internetowy
 • Marketing usług
 • Nowe trendy w marketingu
 • Plan marketingowy
 • Strategia ceny i dystrybucji
 • Strategia produktu i marki
 • Warsztaty marketingowe
 • Zachowania konkurentów
 • Zachowania nabywców
 • Wykłady do wyboru oraz ograniczonego wyboru (realizowane wspólnie ze studentami innych zakresów)
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • Biznes w środowisku lokalnym
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych i wsparcie przedsiębiorczości przez fundusze
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Przedsiębiorczość internetowa
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców
 • Techniki sprzedaży i marketingu
 • Warsztaty przedsiębiorczości – kreatywność i innowacje
 • Warsztaty przedsiębiorczości – tworzenie modeli biznesowych

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe z części pisemnej wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Informacje dodatkowe 

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/128. Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpocznie się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK.

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje tego samego dnia decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
(pięć rat po 1300 zł)
6400
II rok studiów
(pięć rat po 1400 zł)
6900
III rok studiów
(pięć rat po 1500 zł)
7400
Opłata rekrutacyjna 85
Zarządzanie - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
(pięć rat po 1100 zł)
5400
II rok studiów
(pięć rat po 1180 zł)
5800
III rok studiów
(pięć rat po 1260 zł)
6200
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl