Zarządzanie Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Kierunek zarządzanie prowadzony na naszej uczelni uzyskał w 2004 r. - jako pierwszy i jedyny w Polsce - najwyższą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010  Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku i PODTRZYMAŁA ocenę wyróżniającą.   
 • W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego "Perspektywy" zarządzanie ALK znajduje się na trzecim miejscu w Polsce.
 • Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko - czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także prof. Jerzy Cieślik - współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young i jej prezes zarządu. 
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne
 • Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Studenckim Kole Naukowym Marketingu „KREATYWNI", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „SUKCES" czy w „Human Resources Club". 
 • Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal , Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz.
 • Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci

Marta Irena Radek, studentka zarządzania

Studia na kierunku zarządzanie dały mi możliwość poznania własnego potencjału. Teraz wiem, w jakim kierunku powinnam się rozwijać i jak wykorzystać maksymalnie swoje możliwości. Zrozumiałam, jak ważni w moim życiu są ludzie i ich potrzeby. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach dają mi przewagę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Po ukończeniu studiów czuję, że poradzę sobie w każdej sytuacji i odnajdę się w każdym miejscu. Akademia Leona Koźmińskiego ma w sobie niewyobrażalny potencjał! Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to jedyna droga.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
 • tworzenia projektów i biznesplanów
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem
 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu,pozyskiwaniem środków finansowych ,tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • marketingu produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz usług
 • opracowywania, jak również wdrażania planów i strategii marketingowych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę:

  • w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów
  • w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
  • w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
  • w firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
  • w polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych na stanowisku asystenta, menedżera jakości, audytora systemów jakości, pełnomocnika kierownictwa ds. wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością (wymagane zdanie egzaminu przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji)
  • w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
  • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Specjalności* 

* Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Podstawy zarządzania
  • Teoria organizacji 
  • Strategie organizacji
  • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Podstawy psychologii
  • Wstęp do socjologii
  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Finanse menedżerskie
  • Rachunkowość
  • Podstawy marketingu
  • Profesjonalna komunikacja
  • Badania marketingowe
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
  • Metody ilościowe
  • Statystyka opisowa
  • Prawo gospodarcze
  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Biznesplan
  • Symulacyjne gry decyzyjne
  • Metody badawcze
  • Etyka
  • Informatyka
  • Konwersatorium w jęz. angielskim
  • Przedmiot do wyboru
  • Seminarium licencjackie
  • Język angielski
  • Język obcy II (tylko studia stacjonarne)
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • Nowe trendy w zarządzaniu - studia przypadków
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zespołami międzykulturowymi
 • Zarządzanie finansami
 • Negocjacje
 • Zarządzanie projektami
 • Narzędzia analizy organizacyjnej
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie innowacjami
 • Systemy informacyjno-decyzyjne
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: MARKETING
 • Strategia produktu i marki
 • Strategia ceny i dystrybucji
 • Komunikacja marketingowa
 • Zachowania nabywców
 • Zachowania konkurentów
 • Marketing B2B
 • Plan marketingowy
 • Marketing usług
 • Marketing internetowy
 • Warsztaty marketingowe
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • Uruchomienie nowego biznesu
 • Kreatywność i innowacje - warsztaty przedsiębiorczości
 • Rozwój firmy rodzinnej
 • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych i wsparcie przedsiębiorczości przez fundusze
 • Lokalny i regionalny wymiar przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorczość internetowa
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Marketing w małym przedsiębiorstwie
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego 
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę,  maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 280 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą  możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 280 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty 

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację  dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • kserokopię paszportu
 • kserokopię ważnego ubezpieczenia wraz z tłumaczeniem na j. polski
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Informacje dodatkowe 

Dokumenty przyjmowane są w siedzibie uczelni w Biurze Rekrutacji, pokój D/128.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów prowadzone w języku polskim wynosi 550 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4

Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna wydaje tego samego dnia decyzję o przyjęciu.

5

Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie Płatność za semestr
Studia stacjonarne
(pięć rat po 1180 zł)
5800
Studia niestacjonarne
(pięć rat po 940 zł)
4600
Opłata rekrutacyjna 550

Wysokość czesnego na rok akademicki 2018/2019 dla osób rozpoczynających studia

Zobacz: ulgi i zniżki w opłatach

Kontakt 


Ewelina Raźnik
+48 22 519 21 75
ewelinar@kozminski.edu.pl

Dowiedz się więcej o programie 

Dni otwarte 

W sobotę:

 • 16 marca, godz. 12:00
 • 13 kwietnia, godz. 12:00
 • 25 maja, godz. 12:00
 • 29 czerwca, godz. 12:00
 • 20 lipca, godz. 12:00
 • 7 września, godz. 12:00

Kontakt 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Pobierz broszurę: