Zarządzanie praktyką weterynaryjną 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

PARTNER MERYTORYCZNY 

KIEROWNIK STUDIÓW 

Robert Karczmarczyk:

Lekarz weterynarii, doktor nauk weterynaryjnych, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studia podyplomowe na kierunku „Marketing” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych w Zakładzie Chorób Zakaźnych Zwierząt i Administracji Weterynaryjnej.

Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania i marketingu
w zakładzie leczniczym dla zwierząt w czasopismach weterynaryjnych („Życie Weterynaryjne”, „Magazyn Weterynaryjny”, „Weterynaria w Praktyce”, Weterynaria w Terenie”) poruszających praktyczne rozwiązania dla firmy jaką jest praktyka weterynaryjna,
Autor wielu publikacji z zakresu etyki zawodowej lekarza weterynarii poruszających aspekty łączące finanse, świadczenie usług, etykę zawodową zawodu zaufania publicznego.

Czytaj więcej

Kierownik oraz autor programu obowiązkowego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu przedmiotu w opracowaniu autorskim „Marketing w praktyce lekarza weterynarii” oraz przedmiotu fakultatywnego „Zarządzanie zakładem leczniczym dla zwierząt” jak również przedmiotu „Etyka zawodowa lekarza weterynarii”. Zajęcia prowadzone w języku polskim i angielskim dla studentów zagranicznych.

Doświadczenie zdobyte również w czasie pełnienia funkcji prodziekana wydziału ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych dwóch kadencji (2008-2012 i 2012-2016)

Pełnienie funkcji prezesa Dolnośląskiej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej III kadencji
i wiceprezesa ds. współpracy z zagranicą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (III kadencja) oraz funkcji wiceprezesa Dolnośląskiej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (cztery kadencje, w tym obecna)

Konsultant i doradca w zakresie zarządzania i marketingu  licznych zakładów leczniczy dla zwierząt.

Organizator i wykonawca licznych szkoleń dla lekarzy weterynarii oraz menedżerów praktyk weterynaryjnych w ramach grupy „Vetbiznes”.

Wykonawca raportu o Wydziale Medycyny Weterynaryjnej celem uzyskania certyfikacji jakości nauczania na kierunku weterynaria we Wrocławiu dla Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej w Europie (EAEVE) w roku 2014. Wynik pozytywny. Powyższy standard obowiązuje tylko w zakresie kształcenia na kierunku weterynaria w Europie.

Kontakt:

robert.karczma@wp.pl; +48 501 631 788

CEL STUDIÓW 

Założeniem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie menedżerów do pracy i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania praktyką weterynaryjną (zakład leczniczy dla zwierząt), a szczególny nacisk jest położony na problemy o charakterze marketingowym na branżowym rynku weterynaryjnym. Celem studiów jest wykształcenie umiejętności potrzebnych do sprawnego i efektywnego zarządzania praktyką weterynaryjną uwzględniających dynamicznie rosnący i zmieniający się rynek.

ADRESACI STUDIÓW 

Uczestnikami studiów mogą być osoby pełniące funkcje decyzyjne w zakładach leczniczych dla zwierząt, menedżerowie, właściciele jak i pracownicy praktyk weterynaryjnych lub osoby przygotowujące się do pełnienia takich funkcji, jak również osoby prowadzące własne przedsiębiorstwa pragnące wzbogacić i odświeżyć posiadaną wiedzę. Oferta skierowane jest do absolwentów studiów wyższych (tytuł zawodowy: inżynier, lekarz weterynarii, magister).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz przygotowanie i prezentacja końcowego projektu w postaci pracy zespołowej.

Kontakt: 
Agnieszka Szczepańczyk

Doradca edukacyjny