Kontakt 

PRZEWODNICZĄCY FORUM

dr Adam Kowalik


ORGANIZACJA FORUM

Ewa Nerlo


Konferencja odbędzie się w Akademii Leona Koźmińskiego (Warszawa, ulica Jagiellońska 57/59) w Sali Senatu w budynku D.

Wskazówki dojazdu

Parking dla uczestników: możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu ALK


Forum to wydarzenie, które powinna uwzględnić z swoim kalendarzu każda osoba zajmująca się wywiadem biznesowym, planująca karierę w tym obszarze lub interesująca się tą dziedziną. W celu maksymalizacji korzyści dla uczestników, przy organizacji Forum SWB przyjęte zostały następujące założenia:

 • stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą i prowadzenia szerokiej merytorycznej dyskusji,
 • zapewnienie wysokiej jakości programu dzięki starannemu doborowi wystąpień,
 • skupienie się na praktycznych aspektach omawianych zagadnień,
 • interaktywny charakter dzięki podzieleniu wystąpień na część prezentacyjną i dyskusyjną,
 • wsparcie w nawiązywaniu różnorodnych kontaktów pomiędzy uczestnikami (networking).


Forum SWB ma charakter otwarty i wszelkie propozycje wystąpień są mile widziane.

Osoby zainteresowane wystąpieniem na Forum SWB mogły zgłaszać swoje propozycje wystąpień do do 31.03.2015.
Obecnie CALL FOR SPEAKERS jest zakończony.

O FORUM

Tematyka Forum SWB to szeroko rozumiany wywiad biznesowy (często występujący w Polsce także pod wieloma innymi nazwami: gospodarczy, konkurencyjny, rynkowy, geopolityczny, ekonomiczny, itp.). Zakres tematyczny obejmuje w szczególności następujące zagadnienia, aczkolwiek nie ogranicza się wyłącznie do nich:

 • znaczenie, priorytety, korzyści z wywiadu biznesowego,
 • prawne i etyczne granice wywiadu biznesowego,
 • cykl wywiadowczy i rodzaje produktów wywiadowczych,
 • źródła wywiadowcze i metody pozyskiwania informacji,
 • metody analizy informacji, analizy wywiadowczej, analizy ilościowej,
 • raportowanie i komunikacja wyników działań wywiadowczych,
 • wywiad strategiczny, konkurencyjny, rynkowy, geopolityczny,
 • ocena wiarygodności biznesowej przedsiębiorstw i osób,
 •  technologie informatyczne wspierające działania wywiadowcze,
 • budowa, zarządzanie, rozwój komórek i zespołów wywiadowczych,
 • budowanie kultury dzielenia się wiedzą w organizacji,
 • systemy wczesnego ostrzegania i symulacje typu „war game”,
 • kontrwywiad biznesowy,
 • trendy w przestępczości gospodarczej i jej wykrywanie,
 • metody dziennikarstwa śledczego i analizy śledczej.


Do udziału w Forum SWB zapraszamy w szczególności:

 • przedstawicieli kierownictwa firm stosujących lub chcących stosować wywiad biznesowy,
 • praktyków zajmujących się wywiadem biznesowym na potrzeby swojej organizacji,
 • kadrę dostawców informacji, analiz, usług, narzędzi wywiadowczych,
 • specjalistów informacji biznesowej,
 • analityków informacji biznesowej,
 • specjalistów bezpieczeństwa biznesu,
 • pracowników naukowych poruszających się w tematyce wywiadu,
 • pracowników administracji publicznej zajmujących się wywiadem,
 • osoby interesujące się tą tematyką.


Zapraszamy także osoby z komórek organizacyjnych, które wspierają się lub chcą się wspierać wywiadem biznesowym: strategii i analiz, marketingu, public relations, sprzedaży, rozwoju biznesu, zakupów, inwestycji, fuzji i przejęć, badań i rozwoju produktów i usług, zarządzania ryzykiem, audytu, finansów, kontrolingu, windykacji, zasobów ludzkich i innych.

Zapraszamy również do uczestnictwa w jednodniowym warsztacie z podstaw wywiadu konkurencyjnego.


WSKAZÓWKI DOJAZDU 


Wyświetl większą mapę

PARTNERZY  

Zapraszamy do kontaktu firmy, organizacje i media zainteresowane współpracą przy organizacji Forum SWB w charakterze partnera merytorycznego, strategicznego, medialnego lub sponsora.

      

 

 

 

Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego

 

 

 

 

 

 

 

PATRONI MEDIALNI