Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister zarządzania

Zobacz film o kierunku 

O KIERUNKU 

Socjologia biznesu i mediów stanowi realną odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Program studiów integruje wiedzę z zakresu współczesnej socjologii mediów i technologii cyfrowych z praktyką biznesową.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w profesjonalnych pracowniach medialnych oraz w laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie powszechnie stosowane w erze gospodarki cyfrowej.

Interdyscyplinarne podłoże, silnie osadzone w społecznym i medialnym wymiarze działań biznesowych, stanowi unikatową ofertę na rynku usług edukacyjnych.

Nasz absolwent to specjalista o szerokich horyzontach, potrafiący wykorzystać swoje kompetencje naukowe i praktyczne, szybko uczący się nowych umiejętności, doskonale wpisujący się w ideę kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie.

Atuty kierunku 

 • Specyfiką programu jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów.
 • Uczestnicy studiów w zakresie socjologii biznesu i mediów ALK:
 • zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwi im elastyczne dostosowywanie się
  do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz uczenie się i zdobywanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia
 • doskonalą kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak i tworzenia rozpowszechnianych za ich pośrednictwem treści
 • przygotowują się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów
 • rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne
 • uczą się zdobywać i selekcjonować informacje oraz skutecznie formułować przekazy informacyjne – zarówno
  w formie pisemnej, jak i ustnej.
 • Przedmioty z zakresu socjologii biznesu i mediów są realizowane od pierwszego semestru studiów.
 • Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnych, interaktywnych metod dydaktycznych, w tym technologii wirtualnej rzeczywistości.
 • Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu w dyscyplinie zarządzanie, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.
 • Wśród wykładowców programu znajdują się wybitni naukowcy i praktycy, a wśród nich:
 • prof. dr hab. Witold Morawski, autorytet w zakresie socjologii ekonomicznej, procesów modernizacji
  i globalizacji
 • prof. ALK dr hab. Piotr Chmielewski, autor wydawanych w kraju i za granicą prac nt. kryzysów i zarządzania kryzysowego
 • prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, autor wielu publikacji z zakresu socjologii mediów, b. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA, wiceprzewodniczący i członek Komisji Radiowej EBU w Genewie (European Broadcasting Union), członek Rad Redakcyjnych kilku czasopism, m.in „Central European Journal of Communication”, „Nowe media”, „The Radio Journal: International Studies in Broadcast& Audio Media”
 • dr Krzysztof Kuźmicz, medioznawca, dziennikarz, animator kultury, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów
  i Technologii Edukacyjnych. Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. Ekspert, badacz, trener
  w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • prof. ALK dr hab. Gavin Rae, badacz i autor wielu publikacji z zakresu socjologii ekonomicznej, polityki społecznej Unii Europejskiej
 • dr Katarzyna Staszyńska-Zagórska, ekspertka zajmująca się metodologią i etyką badań społecznych
  i marketingowych z wieloletnim doświadczeniem  w prowadzeniu i koordynacji projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych
 • dr Piotr Pilch, ekspert zajmujący się psychologią i socjologią organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi, mobbingiem w organizacji, kapitałem społecznym
 • prof. dr hab. Krzysztof Zagórski, b. dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w pracy w australijskich instytutach badań społeczno-ekonomicznych.
 • Studenci ALK mają możliwość odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych w mediach (tradycyjnych i nowych),
  a także w firmach z branży cyfrowych technologii badawczych i komunikacyjnych.
 • W trakcie studiów organizowane są spotkania ze znamienitymi socjologami, dziennikarzami, praktykami biznesu
  oraz menedżerami mediów.
 • Program studiów jest objęty działaniami Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej ALK, która czynnie wspiera działania dydaktyczne i naukowe poprzez eksperckie wystąpienia i spotkania online ze studentami. Więcej informacji
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (socjologia biznesu i mediów).
 • Studenci ALK mają możliwość kontynuowania studiów na socjologicznym seminarium doktorskim.
 • Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.
Zobacz, co o studiach sądzą absolwenci

Sylwia Wcisło, absolwentka socjologii (studiów I stopnia) oraz socjologii biznesu i mediów (studia II stopnia)

Dlaczego socjologia biznesu i mediów? Jest to dla mnie kontynuacja kierunku socjologia, który ukończyłam na studiach licencjackich. Socjologia sama w sobie jest bardzo interesującą dziedziną nauki. Uczy, jak patrzeć na to, co nas otacza, i jak to otoczenie badać. Połączenie tego z mediami, czyli z czwartą władzą, która kreuje społeczeństwo, a raczej to, w jaki sposób patrzy ono na rzeczywistość, oraz z biznesem, czyli z gospodarką i pieniędzmi tworzy bardzo satysfakcjonujące wykształcenie. Osobiście jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru kierunku studiów. Ukończenie socjologii na poziomie licencjackim bardzo pomogło mi w odnalezieniu się w obecnej pracy.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • socjologii Internetu i socjologii ekonomicznej
 • audytoriów medialnych, społeczności wirtualnych i organizacji otwartej współpracy
 • instytucji, systemów i rynków medialnych
 • warsztatu dziennikarstwa internetowego
 • profesjonalnego projektowania komunikacji w biznesie, budowania i kształtowania tożsamości firmy/organizacji, projektowania informacji i grafiki
 • reklamy i marketingu medialnego
 • marketingu internetowego (social media marketing, content marketing, influencer marketing, real-time marketing, social selling i marketing B2B)
 • stosowanych badań społecznych
 • analizy sieci społecznych
 • media relations i digital public relations
 • przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań
 • zarządzania przedsiębiorstwem, przeprowadzania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów.

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu programu socjologia biznesu i mediów absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących w obszarze społeczeństwa informacyjnego takich jak:

 • agencje reklamowe i PR
 • przedsiębiorstwa zajmujące się marketingiem internetowym
 • firmy konsultingowe
 • media tradycyjne i cyfrowe
 • ośrodki badawcze, szkoleniowe i konsultingowe
 • redakcje portali i vortali internetowych
 • sklepy internetowe
 • instytucje zajmujące się e-handlem
 • organizacje cyfrowej gospodarki
 • administracja rządowa i samorządowa
 • organizacje pozarządowe
 • pozostałe stanowiska związane z mediami i komunikacją społeczną

Ponadto patrz: perspektywy zatrudnienia po zarządzaniu

Wybrane przedmioty 

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW:
  • Wprowadzenie do socjologii Internetu
  • Socjologia ekonomiczna w późnej nowoczesności
  • Media: instytucje – systemy – rynki
  • Audytoria medialne i społeczności wirtualne
  • Projektowanie komunikacji w biznesie
  • Reklama i marketing medialny
  • Content marketing & content management
  • Vlogosfera i blogosfera – współpraca z influencerami
  • Narzędzia social media managera
  • Social selling i marketing B2B
  • Stosowane badania społeczne
  • Analiza sieci społecznych
  • Mediaworking II
  • Lektorat tektsów naukowych w języku angielskim: Sociology – Business – Media
PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:
  • Ekonomia menedżerska
  • Prawne aspekty zarządzania
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Metody statystyczne
  • Cyfrowa transformacja
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie marketingowe
  • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Metodologia badań
  • Przywództwo/ Człowiek w organizacji
  • Zarządzanie operacyjne
  • Konwersatoria w języku angielskim
  • Przedmioty do wyboru w języku polskim
  • Seminarium magisterskie

Organizacja zajęć 


 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2020/21*:

- 5.09 (sobota)

- 18.09 (piątek)

- 25.09 (piątek)

* termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany po złożeniu kompletu dokumentów.

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Przy dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - honorujemy oryginał, odpis lub poświadczone notarialnie kserokopie dokumentów
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Weryfikacja

Po załączeniu skanów dokumentów Komisja Rekrutacyjna weryfikuje aplikację i kwalifikuje do przyjęcia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu dokumentów w Biurze Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem) oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej podejmowana jest decyzja o przyjęciu.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów Płatność za semestr
I rok studiów
5400 (pięć rat po 1100 zł)
II rok studiów
5800 (pięć rat po 1180 zł)
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

 

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl